FARNÍ LISTY
Pěkně Vás všechny zdravím, milí farníci. Máme možnost sledovat obtížné životní a náboženské
situace na mnohých místech světa. Chceme prosit o řešení – o mír a pokoj. Povzbuzuji Vás k modlitbě
desátku růžence v rodinách za mír ve světě, k hojné účasti na mši svaté i ve všední den, k účasti
na prosebných adoračních pobožnostech a nabízím modlitbu z Kancionálu za mír pod číslem 035 nebo
za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia 033.
Oznámení











Benefiční koncerty - v neděli v 15.00 v Lazcích a v 17.00 v Dědince
Setkání manželů – v neděli v 19 hodin na faře v Nové Hradečné
Modlitby matek – v úterý v 19 hodin na faře v Oskavě
Setkání maminek – v pátek od 9.30 hodin na faře v Nové Hradečné
Rukodělky – tento týden nebudou, protože bude …
Zamávání prázdninám a potáborové setkání – v pátek od 16ti hodin na faře v Nové Hradečné
– pro děti i jejich rodiče
Setkání ministrantů z Nové Hradečné, Libiny a Oskavy – v sobotu v 8 hodin na faře v Nové
Hradečné
Příští neděli je poděkování za úrodu – plodiny a květiny můžete přinášet farníkům, kteří zdobí
kostel
Naturálie do semináře – ještě v pondělí je možné donést na faru nebo k manželům Dostálovým
Odjezd autobusu na děkanátní pouť do Olomouce v sobotu 18. října: 13.00 Mostkov,
Oskava; 13.10 Třemešek; 13.20 Mladoňov; 13.30 Libina; 13.40 Nová Hradečná; 13.45
Troubelice; 13.50 Lazce.
Děkanátní kalendáře – cena: 55,- Kč
Připravujeme
 Biřmování – v neděli 9. listopadu v 10 hodin ve farním kostele v Nové Hradečné
Svatý týdne
V sobotu 11. října slaví svátek sv. Gumar z Nivesdoncku, patron soustružníků,
stolařů, drvoštěpů, proti potížím s kýlou i na pomoc proti zlomyslným
manželkám. Narodil se kolem roku 710 v Emblehemu u Antverp v dnešní Belgii.
Byl synem vévody Brabantského a stal se rytířem na dvoře Pipina III. Krátkého.
Oženil s pohlednou Guinmarií, jenže když musel na válečné tažení, projevily se
její zlé vlastnosti. Byla rozmarná, neznala soucitu a sužovala své poddané, kteří
po 9 let vynucené nepřítomnosti Gumaria, zakoušeli její zlomyslnost a krutost.
Po svém návratu uslyšel velké stesky svých poddaných, omluvil se jim, zařídil
vše potřebné a odešel od své manželky, aby v Nivesdoncku žil kajícím životem
poustevníka. Později v Lieru u Antverp založil se svým přítelem Rumoldem
z Mechelnu klášter. Při budování potřebovali mnoho dřeva. Podle legendy byl
Gumarius v úctě u dělníků zpracujících dřevo. Pracoval zároveň s nimi a sám jednou omylem skácel
strom cizího vlastníka, který ho pak chtěl žalovat, ale Gumarius setrval v noci na modlitbách, jimiž
dosáhl toho, že ráno strom stál opět tam, kde jej pokácel. Zemřel v Lieru s pověstí svatosti asi ve věku
65 let. Je znázorňován jako rytíř nebo poutník, u sebe má poutnickou hůl, sekeru, strom.
Přehled sbírek
Z neděle 28.9.: Nová Hradečná – 2907,-; Libina – 1655,-; Oskava – 832,-; Pískov 650,- Kč.
Další sbírky: Nová Hradečná – křest (4.10.) – 310,- Kč.
Přehled darů
Troubelice – kostel – dlažba – 500,-; 700,-; 1.000,-; 5.000,- Kč - celkem 100.200,Třemešek – střecha – 2.000,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Otec Pavel
POŘAD BOHOSLUŽEB
41. týden
5. – 12. října 2014
Den
Liturgická oslava
Místo
27. neděle v mezidobí Nová Hradečná
5.10.
Neděle
Žaltář 3. týdne
Mše sv. zaměřená
pro děti
6.10.
Pondělí
Pondělí 27. týdne
7.10.
Úterý
Památka
Panny Marie
Růžencové
8.10.
Středa
Středa 27. týdne
9.10.
Čtvrtek
10.10.
Pátek
11.10.
Sobota
Čtvrtek 27. týdne
Pátek 27. týdne
Sobota 27. týdne
Libina
Žaltář 4. týdne
Poděkování
za úrodu
Sčítání věřících
Úmysl
Na poděkování Pánu Bohu
s prosbou o posilu a dary Ducha Svatého
9:30 Za Elišku Drlíkovu, za živou a zemřelou rodinu
Oskava
11:00
Za farníky
a za členy společenství živého růžence
Libina
18:00
Mše svatá
Libina
18:30 –
19:30
Prosebná adorační pobožnost
Dědinka
19:00
Modlitba růžence
Ve všech kostelích
18:00
a kaplích
Modlitba růžence za mír ve světě
Oskava
19:00
Modlitby matek
Oskava
18:00
Mše svatá
Oskava
18:30 –
19:30
Prosebná adorační pobožnost
Obědné
16:30
Mše svatá
Dědinka
18:00
Na poděkování Pánu Bohu
s prosbou o Jeho vedení a milosti
Nová Hradečná
20:00 –
21:00
Prosebná adorační pobožnost
Nová Hradečná
18:00
Za zemřelého manžela Aloise a syna Petra
Vaňka, rodinu Brachtlovou a Apllovou
Bedřichov
20:00
Křížová cesta
Nová Hradečná
8:00
Modlitba růžence
Lazce
18:00
Za zemřelého Augustýna Smrčka,
živou a zemřelou rodinu Smrčkovu,
Josefa a Annu Mílkovy
Lazce
19:00 –
19:30
Adorace a příležitost ke sv. smíření
☺
7:50
Za farníky
Libina
9:30
Za Andělu Tesařovu, manžela a duše v očistci
Oskava
11:00
Za pokoj a mír ve světě
28. neděle v mezidobí Nová Hradečná
12.10.
Neděle
Čas
☺
7:50
☺ - v 7:05 modlitba Denní modlitby církve – breviáře
☼ - po mši sv. modlitba Denní modlitby církve – breviáře
Ke svátosti smíření lze přistoupit každý všední den 20 minut
přede mší svatou nebo kdykoliv po osobní domluvě s knězem.
Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku na faru v Nové Hradečné: 731 128 189
Odpověď Žalmu: Dům Izraele je vinicí Páně .
Download

FARNÍ LISTY - Farnost Nová Hradečná