NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
RELATIVNÍ MAJETKOVÁ
PRÁVA
JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář
Havlíček & Janeba (e-mail: [email protected])
Změny ve zvláštní části
Nové smluvní typy
  Sjednocení úpravy závazku ze smluv příkazního
typu
  Pojistné smlouvy
  Licence
 
Darovací smlouva (1)
Darovat lze celý majetek/část majetku/v případě
budoucího majetku maximálně polovinu/darování
pro případ smrti
  Věc ve veřejném seznamu = písemná forma
  Písemná forma = nedojde-li k odevzdání věci
zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar
 
Darovací smlouva (2)
Nově se zavádí závaznost slibu, kdy dárce je
zavázán k odevzdání daru
  Možnost vyvázání se z povinnosti dát dar
  Nový institut - darování podpory
 
Darovací smlouva (3)
 
Odvolání daru
  pro
 
hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci
pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze
Kupní smlouva (1)
Zdroje úpravy NOZ
  Nová systematika právní úpravy
 
  obecná
ustanovení společná pro všechny případy
koupě
  ustanovení o koupi movitých věcí
  odchylky vztahující se ke koupi nemovitých věcí
  ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě
  zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě, která mají
význam pro spotřebitelské právo
Kupní smlouva (2)
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc,
která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt
vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu
Kupní smlouva (3)
NOZ opouští hledisko opravitelný a neopravitelných
vad
  Ujednání o skrytých vadách
  Vadná věc
  Nároky z vadného plnění
 
Kupní smlouva (4)
 
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
  výhrada
vlastnického práva (§§ 2132 - 2134 NOZ)
  výhrada zpětné koupě (§§ 2135 - 2138 NOZ)
  výhrada zpětného prodeje (§ 2139 NOZ)
  předkupní právo (§§ 2140 - 2149 NOZ)
  koupě na zkoušku (§§ 2150 - 2151 NOZ)
  výhrada lepšího kupce (§§ 2152 - 2153 NOZ)
  cenová doložka (§§ 2154 - 2156 NOZ)
  jiná vedlejší ujednání (§ 2157 NOZ)
Kupní smlouva (5)
 
Výhrada vlastnického práva
  nabytí
vlastnického práva = úplné zaplacení kupní ceny
  Nebezpečí škody přechází převzetím věci
Kupní smlouva (6)
 
Výhrada zpětné koupě
  povinnost
převést na požádání věc prodávajícímu za
úplatu zpět
  movité/nemovité věci
  není vyžadována písemná forma
  zavazuje dědice
Kupní smlouva (7)
 
Předkupní právo
  dlužníku
vzniká povinnost nabídnout věci předkupníkovi
ke koupi, pokud by jí chtěl prodat koupěchtivému
  může zavazovat dědice
  Lhůty pro zaplacení kupní ceny
  8
dní movitá věc
  3 měsíce nemovitá věc
Kupní smlouva (9)
 
Koupě na zkoušku
  koupě
  3
s podmínkou, že ve zkušební lhůtě schválí
dny movité věci
  1rok nemovitosti
Kupní smlouva (10)
 
Výhrada lepšího kupce
  prodávající
nabývá právo dát přednost lepšímu kupci,
přihlásí-li se v určené lhůtě
  3
dny movité věci
  1 rok nemovité věci
Koupě závodu
Navazuje na úpravu obchodního zákoníku o prodeji
podniku
  Kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem
dluhů, které k závodu náleží
  Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí
ustanoveními o postoupení pohledávek
 
Výprosa
 
Půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k
užívání
  aniž
si s ním sjedná, kdy ji má vrátit
  aniž ujedná účel
Výpůjčka
Půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a
zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné
užíván
  Vrácení věci
  Náklady obvyklého užívání
 
Zápůjčka
Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc
(např. peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po
čase vrátil věc stejného druhu
  Vrácení a výpověď
  Úroky
 
Úvěr
Změna terminologie
  Úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na
jeho požádání a v jeho prospěch peněžní
prostředky do určité částky, a úvěrovaný se
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a
zaplatit úroky
  Účel úvěru
 
Nájem (1)
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc k
dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za
to pronajímateli nájemné
  Movité/nemovité věci
  Zápis nájemního práva do veřejného seznamu
  Nemožnost výpovědi při změně vlastníka věci
 
Nájem (2)
 
Doba určitá x neurčitá
  NSČR
sp.zn. 28 Cdo 2747/2004, stanovisko, že nájem
ujednaný na dobu přesahující dobu průměrného
lidského života (v posuzovaném případě šlo o nájem
ujednaný na 100 let k podnikatelským účelům
provozovaných individuálními podnikateli), platí za
nájem ujednaný na dobu neurčitou
  NOZ § 2204 odst. 2
Nájem bytu (1)
Definice bytu
  Pronájem prostoru, který není kolaudován jako byt,
ale je vhodný a zdravotně způsobilý k bydlení
  NOZ vyžaduje pro platnost nájmu bytu
 
  shodu
na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání
náleží pronajímateli úplata
Nájem bytu (2)
Smlouva
  Faktický nájem
 
Nájem bytu (3)
Podnájem
  NOZ nově u podnájmu bytu odlišuje
 
  zda
nájemce v bytě sám trvale bydlí
  zda nájemce v bytě sám trvale nebydlí
Nájem bytu (4)
Jistota (kauce)
  Výše jistoty
  Nakládání s kaucí
 
Nájem bytu (5)
Zvyšování nájemného
  NOZ ruší bytové náhrady
  Skončení nájmu bytu
 
  uplynutím
doby
  odstoupením od smlouvy
  výpovědí
Nájem bytu (6)
 
Nájem na dobu neurčitou
  možnost
skončení nájmu bez výpovědní doby v případě
porušení povinností zvlášť závažným způsobem (§ 2291
NOZ)
Nájem bytu (7)
 
Možnost výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou ze
stanovených důvodů
  poruší-li
nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  je-li nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný na
pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která
bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku,
který se v tomto domě nachází,
  má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu
potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit
tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu
Nájem bytu (8)
 
Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu
neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě,
že:
  má
být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho
manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a
byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství
bylo již rozvedeno,
  potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo
pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve
vedlejší linii v druhém stupni
Pacht
Pachtýř bude vlastním přičiněním věc
obhospodařovat tak, aby přinášela výnos
  Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc
k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se
zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné
  Doba trvání pachtu
 
Licence (1)
Nová úprava v NOZ
  Výhradní / nevýhradní licence
  Podlicence
  Odměna
 
Licence (2)
 
Licence k právům chráněným AZ
  odměna
  omezení
nabyvatele licence
  odstoupení od smlouvy
Smlouva o dílo (1)
Sjednocení právní úpravy
  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí
provést pro objednatele dílo a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu
  Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li
pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo
úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem
 
Smlouva o dílo (2)
 
Určení ceny díla
  pevná
částka
  odkaz na rozpočet
  určení odhadem
Smlouva o dílo (3)
 
Stavba jako předmět díla
  provádění
kontroly stavebních prací
  odpovědnost za vady
  ojedinělé drobné vady a převzetí díla
Smlouvy příkazního typu (1)
 
Příkaz
  práva
a povinnosti
  odměna
  náklady
  výpověď a zánik příkazu
Smlouvy příkazního typu (2)
 
Zprostředkování
  informační
povinnost
  provize
  povinnosti
zprostředkovatele
Smlouvy příkazního typu (3)
 
Komise
  postavení
komisionáře
  odpovědnost komisionáře
  odměna
Smlouvy příkazního typu (4)
 
Zasílatelství
  zasílatelský
příkaz
  vznik škody na zásilce
Smlouvy příkazního typu (5)
 
Obchodní zastoupení
  rozhodné
území
  výhradní / nevýhradní zastoupení
  povinnosti obchodního zástupce
  provize
  výpověď
  zvláštní odměna
  konkurenční doložka
Společnost / Tichá společnost
 
Společnost
  práva
a povinnosti
  správa společnosti
 
Tichá společnost
  podíl
tichého společníka na zisku nebo ztrátě
Děkuji za pozornost.
Download

relativní majetková práva 2 - Advokátní kancelář Havlíček & Janeba