KPD 21 - 2012
Otázky ke zkouškám
1.
a) Definujte pojem dřevina! Rozčleňte dřeviny dle charakteru jejich nadzemní části! Popište primární
a sekundární stavba stonku, jeho dlouživý růst a tloustnutí!
b) Popište kompartmentalizaci dřevin! Popište model aktivní obrany CODIT podle A. L. Shiga!
c) Charakterizujte rody Abies, Sorbus, Hydrangea!
2.
a) Popište diferenciaci a větvení stonku! Charakterizujte architekturu nadzemní části dřevin! Popište
metamorfózy stonku!
b) Charakterizujte karanténní škůdce a choroby dřevin dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči, ve znění pozdějších předpisů, uveďte příklady!
c) Charakterizujte rody Chamaecyparis, Salix, Buxus!
3.
a) Charakterizujte pupen(y), list(y), květ(y) a plod(y) dřevin(y)!
b) Uveďte výhody a nevýhody chemického ošetření řezných ran!
c) Charakterizujte rody Juniperus, Celtis, Laburnum!
4.
a) Popište symbióza kořenů s mikroorganismy! Popište srůsty a metamorfózy kořenů! Co to je
mykorrhiza? Popište možnosti podpory mykorrhizy u stromů!
b) Popište techniku řezu stromů! Popište hlavní technologické skupiny řezů!
c) Charakterizujte rody Larix, Corylus, Sambucus!
5.
a) Popište větvení a diferenciaci kořenů! Popište architekturu kořenového systému: základní typy,
proměnlivost!
b) Popište tvarovací řezy a uveďte jejich specifika oproti ostatním udržovacím řezům! Charakterizujte
řez stromů na hlavu a na čípek!
c) Charakterizujte rody Picea, Catalpa, Euonymus!
6.
a) Popište primární a sekundární stavbu kořene, jeho dlouživý růst a tloustnutí!
b) Popište vyšší dřevokazné houby a druhy hnilob dřeva!
c) Charakterizujte rody Pinus (5-ti jehličnaté), Aesculus, Physocarpus!
7.
a) Popište otázky strategie růstu a vývoje dřevin: nahrazování odumřelých buněk, dřevina jako
energetický systém, způsob zániku dřevin, ontogenetický vývoj!
b) Popište proces hojení ran včetně tvorby kalusu!
c) Charakterizujte rody Taxus, Sophora, Calluna!
8.
a) Popište obranné mechanismy ve dřevě!
b) Jaké jsou zásady konzervačního ošetření dřevin?
c) Charakterizujte rody Thuja, Prunus – stromovité, Deutzia!
9.
a) Popište ochranné struktury ve dřevě!
b) Popište hlavní defekty stromů z hlediska kontroly jejich provozní bezpečnosti!
c) Charakterizujte rody Ginkgo, Robinia, Weigela!
10.
a) Popište vybrané růstové a vzhledové vlastnosti dřevin: délka života, rychlost růstu, velikost!
b) Popište základní typy udržovacích řezů stromů!
c) Charakterizujte rody Microbiota, Acer, Erica!
11.
a) Charakterizujte dřeviny a jejich prostředí: složky prostředí, faktory určující výskyt druhů v přirozených
společenstvech, podmínky pro výskyt lesa!
b) Popište vznik trhlin a jejich vliv na statické poměry stromu! Popište vznik dutin a přístupy k jejich
ošetření!
c) Charakterizujte rody Tsuga, Alnus, Lonicera!
12.
a) Popište vznik lesa a změny jeho struktury: ekologická sukcese, cyklické změny struktury lesního
společenstva, sekulární vývoj lesních formací!
b) Popište druhy statického zabezpečení stromů a jejich korun! Popište rozdíl mezi tuhými
a dynamickými vazbami korun stromů včetně specifik jejich instalace!
c) Charakterizujte rody Betula, Viburnum, Hedera!
1/3
13.
a) Charakterizujte ekologické vztahy v lesním společenstvu: konkurence, mykorrhiza atd.! Popište
koloběh látek v lesním společenstvu!
b) Popište techniku vysazování vzrostlých stromů! Charakterizujte zásady výsadby stromů do ulic!
c) Charakterizujte rody Platanus, Buddleia, Syringa!
14.
a) Popište výběr dřevin pro jednotlivé typy stanovišť: zásady a metodiky, pomůcky (rajonizace dřevin)!
b) Pojednejte o vlivu kontaminace půd zasolením a možnosti jejich sanací!
c) Charakterizujte rody Pseudotsuga, Carpinus, Spiraea!
15.
a) Popište výběr dřevin pro jednotlivé typy stanovišť: zásady a metodiky, pomůcky (typologická
klasifikace lesů, geobotanické mapy, geobiocenologická klasifikace vegetace, indikační hodnoty rostlin
(dle Ellenberga)!
b) Vyjmenujte metody oceňování dřevin používané v ČR a charakterizujte jejich možné využití
a závaznost v rámci právních norem ČR!
c) Charakterizujte rody Gleditsia, Pyracantha, Philadelphus!
16.
a) Popište výběr dřevin pro člověkem výrazně pozměněná stanoviště: znečištěné ovzduší, zasolené
půdy!
b) Popište speciální metodiky hodnocení stability stromů (vizuální a přístrojové)!
c) Charakterizujte rody Tilia, Vitis, Berberis!
17.
a) Popište výběr dřevin pro člověkem výrazně pozměněná stanoviště: antropogenní a devastované
půdy, soubor negativních faktorů městského prostředí!
b) Popište hlavní zásady opravného a výchovného řezu stromů!
c) Charakterizujte rody Fraxinus, Ligustrum, Elaeagnus!
18.
a) Charakterizujte vlastnosti pěstitelské: přesazovatelnost, poškozování zvěří!
b) Popište udržovací řez keřů úplným sesazením („zmlazením“) a průklestem („prosvětlením“)!
c) Charakterizujte rody Paulownia, Chaenomeles, Ilex!
19.
a) Popište vlastnosti pěstitelské: výmladnost a odnožování!
b) Popište rozdíl mezi „tahovou“ a „tlakovou“ vidlicí vč. efektu typu vidlice na statické poměry stromu!
c) Charakterizujte rody Fagus, Wisteria, Potentilla!
20.
a) Popište negativní působení dřevin na zdraví člověka: jedovatost, trny a ostny, křehké dřevo!
b) Popište řez redukující rozměry koruny a zohledněte rozdíly přístupu u korun primárních a korun
sekundárních!
c) Charakterizujte rody Crataegus, Cornus, Rhamnus!
21.
a) Popište negativní působení dřevin na zdraví člověka: alergenita! Popište další možné negativní
působení dřevin na své okolí!
b) Popište zásady manipulace, dopravy a skladování sazenic dřevin! Popište výsadbu prostokořenných
sazenic dřevin!
c) Charakterizujte rody Quercus, Clematis, Ribes!
22.
a) Charakterizujte výběr stromů pro ulice a zpevněné plochy (městských) sídel!
b) Popište řez keřů kvetoucích v létě a řez lián.
c) Charakterizujte rody Populus, Symphoricarpos, Hamamelis!
23.
a) Popište možnosti a hranice uplatnění geograficky nepůvodních druhů dřevin!
b) Popište zásady ochrany kořenové části stromů při stavební činnosti!
c) Charakterizujte rody Juglans, Rosa, Kolkwitzia!
24.
a) Charakterizujte vitalitu dřevin, její fyziologický aspekt!
b) Definujte „Památný strom“ z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašování, ochrana, ošetřování a rušení ochranného režimu!
c) Charakterizujte rody Ulmus, Rhus, Cotoneaster!
25.
a) Charakterizujte vitalitu dřevin, její biomechanický aspekt!
b) Popište metody práce ve výškách používané při ošetřování stromů! Uveďte výhody, omezení, zásady
bezpečnosti při práci!
c) Charakterizujte rody Ailanthus, Forsythia, Mahonia!
2/3
26.
a) Charakterizujte postup při povolování kácení dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.!
b) Popište zásady ochrany nadzemní části stromů při stavební činnosti!
c) Charakterizujte rody Pinus (2 a 3 jehlice), Rhododendron, Kerria!
3/3
Download

Otazky KPD 21 2012