Povrchová ochrana
nerezov˘ch
a lakovan˘ch ploch
pomocí nanotechnologie
✒ Michal a Jaroslav Founû
Nanotechnologie – slovo, jehož
obsah si v dnešní době již umíme názorně představit. Obklopuje nás
v mnoha oborech, chemickém, elektrotechnickém automobilovém průmyslu, a začíná se uplatňovat i v domáctnostech.
Naše firma (kontakt na str...) nanotechnologii využívá převážně v povrchových ochranách materiálů a to
pokud jde o vytváření hydrofobních
a oleofobních povlaků, kde je její
využití velice široké. Tyto materiály
nacházejí uplatnění ve stavebnictví,
textilním průmyslu, výrobě a údržbě
potravinářských strojů a zařízení,
dřevozpracujícím průmyslu v oblasti
dřevostaveb, nábytkářství a údržbě
zahradního nábytku, v ochraně
a údržbě namáhaných lakovaných
ploch vystavených agresívnímu prostředí, aqua centrech atd.
Z široké škály našich produktů
v oblasti využití nanotechnologie
představíme alespoň tři výrobky,
které nacházejí stále větší uplatnění
na našem trhu.
Impaguard IG 442
Obr. 1 - IG 442 (nerez III)
Obr. 2 - IG 442 (med)
V našem prostředí se stále více
uplatňují výrobky z nerezových materiálů pro jejich neopakovatelný
vzhled, praktičnost a dlouhou životnost. Aby si tyto výrobky uchovaly
své vlastnosti a vzhled, je potřeba
věnovat velkou péči jejich údržbě.
Největší využití nacházejí ve veřejných prostorách: hotelích, kancelářských budovách, kuchyních, obchodních a nákupních centrech. Zde
většinou dochází k znečištění povrchu od dotyků rukou procházejících
návštěvníků. Ve venkovním prostředí působí navíc na povrch spad popílku, kyselé deště, přirozená oxidace povrchu umocněná UV zářením.
Nerezový materiál je velice citlivý
na působení potu a mastnoty, které
na něm zanechává kontakt s pokožkou. Otisky prstů a všechny další
nečistoty způsobují, že pohled na
dříve krásný a lesklý povrch už není
tak vábný. Uvést tento povrch do
původního stavu je u nerezu obzvlášt obtížné. Většinou se dosud
používají poměrně agresívní čistící
přípravky, kde jejich dlouhodobé
působení snižuje lesk a původní
19
povrchové úpravy 4/2012
Obr. 3 - IG 447-448 (barva)
Obr. 4 - IG 448 (lak)
vzhled materiálu. Právě zde tyto
problémy pomáhá řešit využití nanotechnologie. Přípravek IG 442
(obr. 1 a 2) poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na
všech nerezových plochách, kde
v jediném úkonu odmastí, vyčistí,
odstraní otisky a obnoví původní
lesk. Následně chrání povrch před
opětovným znečištěním a výrazně
tak prodlužuje intervaly údržby. Po
vyčištění je navrácen povrchu jeho
původní lesk a vzhled. U vysoce
leštěných povrchů se vrací tzv.
efekt zrcadla. Na povrchu se vytvoří neviditelná ultra tenká hydrofobní vrstva s odolnou ochrannou vrstvou proti následnému znečištění, otiskům, usazováním minerálních a vápenatých povlaků
a vodní rzi.
Přípravek lze použít také na čištění a ochranu hliníkových, zinkových, chromových, měděných a mosazných povrchů a to se stejným
účinkem jako na nerezových materiálech.
Péče a s tím související ochrana
barev a laků by měla být samozřejmostí, přesto se tomuto odvětví údržby nevěnuje dostatečná pozornost.
Přitom je pořízení nového barevného
laku nákladná záležitost. Jedním
z důvodů je nedostatek kvalitních
ochranných přípravků s dlouhodobým účinkem. Proto jsme se rozhodli i zde uplatnit nanotechnologii
a s jejim využitím připravit dvoustupňovou ochranu a renovaci nových i starých barev a laků.
Impaguard IG 447
Obr. 5 - IG 447 - 448 barva (II)
20
IG 447 (obr. 3) je první z dvoustupňové nano ochrany a je vyroben
na bázi fluorových polymerů. Je
vhodný pro údržbu a renovaci starých a zašlých barev a laků. Na silně zatěžovaném povrchu obnovuje
jeho lesk a rozjasňuje barvy a zároveň jej chrání. A to v jediném úkonu. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní vrstva
s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci
a také proti poškrábání a nárazům.
Je velmi odolný proti chemickým
čisticím prostředkům.
Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny
a znečištění. Díky antistatickému
účinku výrazně usnadňuje následné
čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.
To se týká takových ploch jako
jsou konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení, střechy, skeletové a průmyslové díly, povrchy aut, autobusů
a tramvají, vlaků, lodí, stavebních
a zemědělských strojů atd.
Také ho lze účinně použit na
zábradlí, průzorech a v halách, ve
vnitřním vybavení budov (např.
bank nebo obchodů), ve vodohospodářském průmyslu i ve strojírenství, třeba při ochraně strojů a zařízení.
Impaguard IG 448
IG 448 je druhým z dvoustupňové nano ochrany. Je vyroben na bázi fluorových polymerů. Používá se
na nové barvy a laky bez předchozí
úpravy a na starší povrchy ošetřené
nano povrchovou úpravou IG 447
(obr. 4 a 5).
Speciálně ho lze využít k údržbě
a ochraně nových barev a laků (kovové, kompozitní, plastové a speci-
ální povrchy). Na barvených površích prodlužuje jejich lesk (efekt zrcadla), vytváří hedvábný povrch,
rozjasňuje barvy a zároveň je dlouhodobě chrání. Na povrchu se vytvoří hydrofobní, ultratenká, neviditelná vrstva s vysokou povrchovou
energií, která zamezuje následnému
znečištění, otiskům, usazování minerálních a vápenatých povlaků,
oxidaci, a také poškrábání a nárazům. Je velmi odolný i proti chemickým čisticím prostředkům.
Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny
a znečištění. Díky antistatickému
účinku výrazně usnadňuje následné
čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.
Zatímco IG 447 je základní renovační produkt na starší a zašlé povrchy. IG 448 je vrchní ochrana s extra hedvábným povrchem a nádherným leskem. Doporučujeme použít
kompletní dvoustupňovou ochranu.
Pouze v případě úplně nového laku
či barvy stačí druhý stupeň IG 448.
Pokud je povrch vystaven vysoké
zátěži, doporučují se oba stupně.
Je známo, barva a lak patří mezi
nejběžnější povrchy, jsou ale nároč-
nější na čištění a ošetření. Ochrana
pomocí IG 448 je vynikající odpovědí, jak ochránit tyto povrchy. Navíc poskytuje výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav
s vynikajícími vlastnostmi, které
výrazně zvýší atraktivitu a konkurenceschopnost výrobků. Důležitým
aspektem je ochrana pro prodloužení životnosti. Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce,
speciální stroje, skelety, díly, rámy,
atd., kde slouží jako ochrana před
znečištěním, otisky rukou, oxidaci,
špíně, UV záření, atmosférickými
vlivy, usazováním vápenatých
a minerálních povlaků, vodní rzí,
a podobně. Také je účinným prostředkem k ochraně konstrukcí, zábradlí, zástěn a hal ve vnitřním vybavení budov a také při ochraně
strojů.
Pokud jde o speciální aplikace,
lze ji využít v aquaparcích, lázních, na kolonádách, nákupních
centrech (vybavení obchodů a prostor), bankách, veřejných budovách, veřejné dopravě, v námořním průmyslu a jinde. Jeho použitím se snižuje frekvence následného čistění a nákladů na práci. VÝROBCE
www.nanopolymery.cz
www.hfmarket.cz
Download

Povrchová ochrana nerezových a lakovaných ploch pomocí