AGRI Loučeň, a.s.
Loučeň 52
IČO: 25140418
OR MS Praha B 4810
Zápis ze řádné valné hromady
konané 25. června 2014 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52
Celkový počet hlasů:
Přítomno hlasů:
20000
15724, tj. 78,62%
5 akcionářů, z toho
4 fyzické osoby
1 právnická osoba
1. Zahájení valné hromady
Jednání řádné valné hromady zahájil z pověření představenstva ing. Rudolf Klas v
9,00 hod. přivítáním přítomných akcionářů. Dále přivítal pozvané hosty, tj. notáře JUDr.
Tomáše Strnada, který ověří průběh jednání valné hromady pro zápis schválených skutečností
do obchodního rejstříku, a advokáta JUDr. Jaroslava Pavlíka, který podá odborné vysvětlení
k bodu změn stanov.
Ing. Klas sdělil přítomným, že valná hromada byla řádně připravena, akcionáři byli
včas pozváni pozvánkou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Pozvánka rovněž obsahuje
podklady pro jednání, tj. hospodářské výsledky společnosti za minulé účetní období a návrhy
usnesení k jednotlivým bodům jednání. Dále konstatoval, že všechny podklady, a to detailní,
byly vyvěšeny na webových stránkách www.agriloucen.cz a v materializované podobě byly
po dobu od odeslání pozvánky k dispozici v kanceláři společnosti.
Konstatoval, že řádná valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno
15724 hlasů, což je 78,62 %.
2. Volba orgánů valné hromady
Ing. Klas navrhl do funkce předsedy řádné valné hromady místopředsedu
představenstva pana ing. Jaroslava Šuka, CSc. Protože nebyl jiný návrh, nechal valnou
hromadu hlasovat s tímto výsledkem:
Hlasování: pro: 15172 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 552 hlasů.
Po konstatování, že pan ing. Jaroslav Šuk, CSc., byl zvolen předsedou valné hromady,
mu předal další řízení valné hromady.
Předseda valné hromady ing. Jaroslav Šuk, CSc., pokračoval ve volbě dalších orgánů
valné hromady. Přednesl návrh představenstva a nechal o nich hlasovat najednou, protože
nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy:
Zapisovatel: ing. Rudolf Klas
Mandátní komise a sčitatelky hlasů: Zdeňka Pokorná, Martina Špaldová
Ověřovatelé zápisu: Richard Barč, Václav Rulík
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
Předseda valné hromady konstatoval, že orgány valné hromady byly řádně a
jednomyslně zvoleny. Po zvolení orgánů valné hromady přistoupil k dalšímu bodu jednání dle
programu.
3. Zpráva o činnosti představenstva, o podnikatelské činnosti, o stavu majetku
společnosti a o propojených osobách v hospodářském roce 1.4.2013 až 31.3.2014
Zprávu o činnosti představenstva za období 1.4.2013 až 31.3.2014, o podnikatelské
činnosti, o stavu majetku společnosti a o propojených osobách, kterou vypracoval předseda
představenstva ing. Jaroslav Kraus, přednesl místopředseda představenstva ing. Jaroslav Šuk,
CSc.. Text zprávy v plném znění je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Po přednesení této zprávy vyzval předseda VH přítomné k dotazům a připomínkám.
Žádný akcionář se nepřihlásil. Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat
s tímto výsledkem:
Usnesení:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o
propojených osobách za období od 1.4.2013 do 31.3.2014.
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady
Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl pan ing. Tomáš Hruška, předseda dozorčí
rady – přednesený text je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Předseda VH zahájil rozpravu k této zprávě. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předseda
VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:
Usnesení:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o
činnosti dozorčí rady společnosti v období od 1.4.2013 do 31.3.2014.
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku
Ing. Rudolf Klas přednesl roční závěrku za období od 1.4.2013 až 31.3.2014 a návrh
na rozdělení zisku.
Všechna důležitá data o majetku společnosti a výsledku hospodaření (kompletní
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) jsou obsažena ve výroční zprávě. Pokračoval pozitivní a
stabilní vývoj společnosti, i když během uplynulého období klesly ceny rostlinných výrobků;
jejich hektarové výnosy byly lepší než průměrné. Tím došlo k poklesu zisku na úroveň
běžných let. Veškerý zisk po povinných odvodech je reinvestován do strojů a pozemků.
Společnost dostála všem svým závazkům jak vůči státu, zaměstnancům a
pronajímatelům, tak i dodavatelům. Účetní závěrka a rozdělení zisku za projednávané období
byly ze zákona prověřeny dozorčí radou společnosti, která je doporučuje valné hromadě ke
schválení (viz zpráva dozorčí rady). Dále byly prověřeny rovněž ze zákona auditorskou
firmou DTG Audit, s.r.o., ev. č. 415, která je toho názoru, že „účetní závěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGRI Loučeň, a.s., k 31. březnu 2014 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící
31.3.2014 v souladu s českými účetními předpisy“. Výrok auditora k ověřované účetní
závěrce – „bez výhrad“. . Účetní závěrku je možno použít pro rozhodování valné hromady o
rozdělení zisku
Do rozpravy, kterou po zprávě otevřel předseda valné hromady, se nikdo nepřihlásil.
Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:
Usnesení:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní
závěrku a rozdělení zisku za období od 1.4.2013 do 31.3.2014 takto (tis.Kč):
účetní zisk
4604
odložená daň z příjmu
- 9
daň z příjmu splatná
886
nerozdělený zisk
3727
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
6. Změna Stanov AGRI Loučeň, a.s., a podřízení zákonu o korporacích jako celku
Předseda VH předal slovo JUDr. Jaroslavu Pavlíkovi, kterého představenstvo
společnosti pověřilo přednesením změn stanov, vysvětlením jejich důvodů a nového znění.
JUDr. Pavlík uvedl, že se jedná o přizpůsobení základního dokumentu a to Stanov společnosti
nově platným zákonům. Jedná se o nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. a zákon o
obchodních společnostech a družstvech – zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních
korporacích). Stávající články stanov budou zrušeny a nahrazeny novým zněním – viz
příloha č. 4.
Protože nebyly žádné dotazy, předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm
hlasovat s tímto výsledkem:
Usnesení:
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění je nahrazeno zcela
upraveným zněním, tak jak bylo předloženo valné hromadě. Společnost se podřizuje zákonu o
korporacích jako celku.
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
Návrh přednesl ing. Klas, který seznámil přítomné se zněním smlouvy. Předseda valné
hromady, protože nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal hlasovat s tímto výsledkem:
Usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních
korporacích, mezi společností a každým členem představenstva, místopředsedou
představenstva a předsedou představenstva společnosti, a to ve znění předloženém
představenstvem.
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
Návrh přednesl ing. Klas, který seznámil přítomné se zněním smlouvy. Předseda valné
hromady, protože nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal hlasovat s tímto výsledkem:
Usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních
korporacích, mezi společností a každým členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady
společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.
Hlasování: pro: 15724 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.
9. Závěr
Předseda valné hromady pan ing. Jaroslav Šuk, CSc., konstatoval, že program řádné
valné hromady byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast, popřál jim mnoho úspěchů
v práci pro akciovou společnost i v osobním životě. Řádnou valnou hromadu v 9.40 hod.
ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
Václav Rulík v.r.
Richard Barč v.r.
Zapisovatel:
Ing. Rudolf Klas v.r..
Ing. Jaroslav Šuk, CSc., v.r.
předseda řádné valné hromady
AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52
Příloha č. 1
IČO: 25140418 , registrace v OR u MS Praha, B 4810
POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu AGRI Loučeň, a.s.
Představenstvo AGRI Loučeň, a.s., svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne
25. června 2014 od 9,00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Loučeni 52.
Program:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a
o propojených osobách v hospodářském roce 1.4.2013 až 31.3.2014.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.
6. Změna Stanov AGRI Loučeň, a.s., a podřízení zákonu o korporacích jako celku
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
9. Závěr
Prezence bude zahájena v 8,45 hod. v zasedací místnosti. Akcionáři se prokazují
průkazem totožnosti, v případě zastupování průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou
mocí, která se připojí k prezenční listině jako její příloha. Zástupce právnické osoby se
prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí
být starší 6ti měsíců, a pokud není statutárním zástupcem i úředně ověřenou plnou mocí, která
se spolu s výpisem či jeho kopií připojují k prezenční listině jako její přílohy.
Účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období 2013/14 a další
dokumenty týkající se jednání valné hromady jsou ode dne 23.5.2014 uloženy k nahlédnutí
v pracovní dny od 9,30 hod. do 13,00 hod. v sekretariátu společnosti v Loučeni 52 a vyvěšeny
na internetových stránkách společnosti www.agriloucen.cz.
Loučeň, 22. května 2014
Vybrané údaje o hospodaření společnosti za období 1.4.2013 až 31.3.2014
Rozvaha
Ukazatel/Rok
2013/14
Aktiva celkem
85938
Hmotný inv. majetek
45133
Finanční investice
67
Zásoby
20716
Pohledávky
5344
Finanční majetek
14544
Pasíva celkem
85938
Vlastní kapitál
67851
Cizí zdroje
18087
- z toho úvěry
15388
2012/13
86217
44770
67
22209
4626
14544
86217
60564
21654
16989
Výkaz zisku a ztráty
Ukazatel/Rok
2013/14
Výkony
39588
Tržby
39515
Výkonová spotřeba
28157
Přidaná hodnota
11488
Osobní náklady
7190
Ostatní provozní výnosy
8801
Provozní výsledek hospodaření
5166
Finanční výsledek hospodaření
-562
Hosp. výsl. před zdaněním
4604
Hosp. výsledek po zdanění
3727
2012/13
46673
42571
23532
23160
6868
8016
17304
-505
16985
13712
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§66a, odst. 9, obchodního
zákoníku):
Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních
opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou či ovládající osobou, uvedených ve zprávě,
nevznikla společnosti žádná újma.
Návrhy usnesení (případně včetně zdůvodnění nebo vyjádření) představenstva
programu valné hromady.
k jednotlivým bodům
K bodu 3 programu:
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti
představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o propojených osobách za období od
1.4.2013 do 31.3.2014.
Vyjádření představenstva:
Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň
jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý věrný obraz o
podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013/2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 3. 2014 a shrnuje
veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti.
K bodu 4 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady
společnosti období od 1.4.2013 do 31.3.2014.
K bodu 5 programu
Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení
zisku za období od 1.4.2013 do 31.3.2014 takto (tis.Kč):
účetní zisk
4604
odložená daň z příjmu
- 9
daň z příjmu splatná
886
nerozdělený zisk
3727
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních
korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla
zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez
výhrad.
Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku
a návrh je v souladu s dlouhodobým trendem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni
odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.
K bodu 6 programu
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění je nahrazeno zcela upraveným
zněním, tak jak bylo předloženo valné hromadě. Společnost se podřizuje zákonu o korporacích jako celku.
Odůvodnění:
Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé
změny stanov přistoupila společnost místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním
stanov. Při přípravě návrhu nových stanov se vycházelo z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě
ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována v případech, kdy jde o
technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z
převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy dotčených otázek ve stanovách je
rizikové. Návrh nových stanov společnosti je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti
www.agriloucen.cz.
K bodu 7 programu
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi
společností a každým členem představenstva, místopředsedou představenstva a předsedou představenstva
společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.
K bodu 8 programu
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi
společností a každým členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém
představenstvem.
Odůvodnění k bodu 7 a 8 programu:
V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o
výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění, avšak při zohlednění změn
vyvolaných novou právní úpravou.
Příloha č. 2
Zpráva představenstva AGRI Loučeň, a.s.
o hospodaření, o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o propojených osobách od
1.4.2013 do 31.3.2014 pro řádnou valnou hromadu konanou dne 25.6.2014.
Vážení akcionáři,
v úvodu této zprávy se krátce zmíním o činnosti představenstva.
Představenstvo zasedalo v období od minulé valné hromady celkem 3x tak, jak to vyžadovaly
potřeby společnosti. Účast členů představenstva byla dobrá – představenstvo bylo vždy
usnášeníschopné. Na jednotlivá jednání byli pravidelně zváni a jednání se účastnili členové
DR Ing. Hruška a Ing. Klas. Dále se jednání pravidelně účastnil agronom společnosti pan
Rulík.
Představenstvo na všech svých zasedáních především projednávalo základní otázky
rozvoje a fungování společnosti. Zejména představenstvo na všech svých zasedáních
hodnotilo výsledky v rostlinné výrobě. V současné době AGRI Loučeň, a.s. obhospodařuje
1116,15 ha půdy, z toho jsou na 9,90 ha extenzivní sady v intravilánu obce Loučeň. Výměra
obhospodařované půdy zůstala stejná jako v předešlém období. V centru pozornosti zůstává
nákup půdy. V hodnoceném období společnost koupila 12,96 ha za 1.436 tisíc Kč. Celkem
vlastní 132,21 ha. Díky konkurenci se však nákup stává stále finančně nákladnější záležitostí,
U PF nám zůstává nedořešen odkup střediska RV Mcely. Vzhledem k vysoké prodejní ceně
zůstává středisko RV Mcely nadále v nájmu.
V oblasti investic se společnost zaměřila především na obnovu strojového parku.
V hodnoceném období byl zakoupen diskový secí stroj Pöttinger na setí hlavně obilovin a
řepky za 1.880 tis. Kč. Byl zakoupen pneumatický secí stroj na setí kukuřice a slunečnice
Väderstad Tempo combi za 1.780 tis. Kč. Za účelem dovozu hnojiva DAM byla zakoupena
cisterna Joskin na 14 tis. litrů za 747.356,- Kč. Za účelem zkvalitnění sklizně slunečnice byl
zakoupen adaptér San Master v hodnotě 615 tis. Kč. Posledním větším nákupem bylo
rozmetadlo průmyslových hnojiv se záběrem 36 m s dovažovací jednotkou dávkování hnojiva
za 435 tis. Kč.
Ostatní menší nákupy představují celkovou částku 358 tis. Kč. Celková hodnota
investic tak činní celkem 5.861 tis. Kč + 1.436 tis. Kč vynaložených na nákup půdy.
Dále byly průběžně prováděny opravy jednotlivých hal včetně správní budovy a dílen
v hodnotě 1.400 tis. Kč (střecha, opravy vnitřních komunikací, opravy podlah ve skladovacích
halách).
Veškeré investiční akce a opravy mimo nákupu secího stroje Väderstad byly hrazeny
z provozu. Na nákup sečky Väderstad byl čerpán úvěr s dotací úroků PGRLF.
Představenstvo na svých jednáních se taktéž zabývalo mzdovou a sociální politikou.
Ve sledovaném období došlo ke stabilizaci mezd a i pro nejbližší období není počítáno
s nárůstem základních mzdových tarifů v jednotlivých třídách. Rozhodnutím představenstva
bude i v letošním roce zaměstnancům poskytnuto 5 týdnů dovolené a dále bude poskytnut
příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% za základu pro sociální a zdravotní pojištění.
Z důvodu posilnění potřebného množství volných finančních prostředků na
předsezónní nákup hnojiv a chemikálií, představenstvo rozhodlo o potřebě provozního úvěru i
pro rok 2014 ve výši 4 mil.Kč.
V neposlední řadě se představenstvo zabývalo přípravou a svoláním dnešní valné
hromady.
A nyní bych se chtěl zaměřit na hodnocení naší hlavní činnosti tj. provozování polní
výroby. Naše společnost je především zaměřena na pěstování obilovin. V roce 2013 zaujímaly
59,85% oseté plochy. V hodnoceném období bylo dosaženo opětovně dobrého průměrného
hektarového výnosu u obilovin celkem 6,31t/ha. Největší podíl na tomto výsledku má pšenice
ozimá, kde bylo dosaženo průměrného výnosu 6,64 t/ha. V hodnoceném období došlo
k poklesu realizačních cen u rozhodujících obilovin (pšenice) oproti období minulému. U
ozimého ječmene díky množitelské ploše byla realizační cena nepatrně vyšší než v předešlém
období. Ozimý ječmen byl prodán za 3.914 Kč/t. K mírnému navýšení (díky kvalitě)
průměrné ceny došlo i u jarního ječmene. Průměrná prodejní cena 5.355,- Kč/t. U pšenice
ozimé bylo dosaženo průměrné realizační ceny 4.376,- Kč/t, což je o 679,- Kč/t méně než
v předešlém období. Ke stejnému poklesu ceny došlo u tritikále a ovsa. Tritikále bylo
prodáváno v průměru za 3.859,- Kč/t a oves za 3.267,- Kč/t. Pokles realizační ceny u pšenice
se výrazně promítá do celkových tržeb ve sledovaném období.
Porovnání výnosů jednotlivých obilovin s předcházejícími léty je v následující tabulce:
Obiloviny
2009
t/ha
Pšenice ozimá
7,04
Ječmen jarní
4,59
Ječmen ozimý
4,68
Tritikále
Žito
Oves
3,34
Kukuřice zrno
Obiloviny celkem 6,09
2010
t/ha
7,16
4,97
6,59
4,36
5,19
7,68
6,54
2011
t/ha
7,10
6,10
5,10
3,92
4,04
6,56
2012
t/ha
6,45
6,13
4,57
5,18
5,00
5,96
2013
t/ha
6,64
6,41
5,56
5,29
4,20
6,31
2013
výměra ha
403,43
109,22
92,10
53,80
9,41
667,96
Pro doplnění - silážní kukuřice dala výnos 41,15 t/ha při 35 % sušině. Realizační cena
byla 700 Kč/t, což představuje tržbu 28.805 Kč z hektaru.
Druhou významnou skupinou plodin, které pěstujeme, jsou olejniny. V roce 2013 byly
zastoupeny téměř na 25,33% orné půdy. Tak jako u obilovin, tak i u olejnin bylo dosaženo
velice dobrých výnosů.
Přehled výnosů uveden v následující tabulce:
Olejnina
Řepka
Mák
Slunečnice
2009
t/ha
2,97
0,25
2,26
2010
t/ha
2,69
0,77
2,14
2011
t/ha
3,17
1,29
2,83
2012
t/ha
3,08
3,79
2013
t/ha
3,60
3,16
2013
výměra ha
232,60
57,20
U jednotlivých olejnin byly dosaženy tyto průměrné realizační ceny:
řepka ozimá 9.945 Kč/t, pokles o 1.565,- Kč/t.
slunečnice 10.072 Kč/t, pokles ceny o 400 Kč/t.
Pokles prodejní ceny olejnin taktéž výrazně ovlivnil celkové tržby ve sledovaném období.
Další pro nás významnou plodinou je cukrová řepa. V roce 2013 se nám nepodařilo
navázat na dobré výsledky z předešlých let. Na ploše 83,25 ha bylo sklizeno 4,644,42 t řepy
tj. průměr 55,79 t/ha . Průměrná cukernatost 17,92% t.z. 5331,64 t přepočtené řepy, což
představuje průměrný ha výnos 64,04 t. Průměrné srážky na nečistoty činily 15,52%. Pokles
výnosu cukrovky byl zapříčiněn hlavně vývojem množství srážek během vegetace. Naopak
velké množství srážek v období září – říjen zapříčinilo vyšší srážky na nečistoty a zhoršilo
průběh celkové sklizně (větší spotřeby nafty).
Rozsah poskytovaných služeb, tj. pronájem nebytových prostor, doprava a polní práce
pro cizí byl na stejné úrovni v porovnání s předchozím obdobím .
Výše uvedené hodnocení veškeré výrobní a provozní činnosti se promítá do
konečného hospodářského výsledku, který lze hodnotit jako průměrný.
Podrobnější zprávu a hodnocení z ekonomického pohledu Vám přednese Ing. Klas
společně se zprávou auditora, se zněním účetní závěrky a s návrhem na rozdělení zisku za
sledované období. Než tak učiní, je ještě mojí povinností Vám předložit zprávu o vztazích
mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
v období 1.4.2013-31.3.2014.
Přímou ovládající osobou naší společnosti je podle struktury vlastníků společnost VP
AGRO, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Stehlíkova 977, IČO:44268114, včetně společníků –
stav k 31.3.2014 je následující:
Skupina VP AGRO vlastní celkem
76,46%
Z toho: VP AGRO, spol. s r.o. IČO: 44268114
73,01%
Ing. Jaroslav Šuk, CSc. Společník VP AGRO 2,76%
Ing. Tomáš Hruška, společník VP AGRO
0,59%
Ing. Milan Prokop, společník VP AGRO
0,10%
Žádné nepřímo ovládající osoby, ke kterým měla naše společnost vztah v účetním
období ve smyslu § 66a, odst, 9 Obchodního zákoníku nejsou.
Žádné další osoby nebo společnosti, které by nepřímo ovládaly naši společnost, nám
nejsou známy.
Zpráva o propojených osobách je samostatným dokumentem, který je přístupný
veřejnosti v sídle společnosti a ve sbírce listin Obchodního rejstříku Krajského soudu v Praze
(přístupno i přes internet). Obsahuje výčet veškerých vzájemných plnění mezi podniky ve
skupině, tj. VP AGRO, ZEAS Oskořínek, Česká osiva Nové Město, Agrokomodity a SAGA
SEED Lysá nad Labem. Vzájemné vztahy lze charakterizovat slovy:
- přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách
- naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma
- žádná opatření ve smyslu Obchodního zákoníku (s výjimkou hospodářských smluv)
v zájmu nebo na popud osob dle § 66a, odst. 9 nebyla učiněna nebo přijata
- ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních
opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou
- či ovládající osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla společnosti žádná újma
- žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.
Děkuji Vám za pozornost.
Příloha č. 3
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
pro řádnou valnou hromadu AGRI LOUČEŇ a.s. konanou dne 25. června 2014
Vážení akcionáři,
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností dozorčí rady.
Dozorčí rada pracovala ve složení, v jakém byla znovuzvolena na řádné valné
hromadě akciové společnosti 19.6.2012, tj.:
Ing. Tomáš Hruška, předseda
Ing. Rudolf Klas
Zdeněk Pospíšil
Dozorčí rada se na svých jednáních sešla celkem pětkrát. Členové dozorčí rady byli
zváni na schůze představenstva a všech jeho jednání se zúčastnili. Mezi schůzemi
představenstva byla dozorčí rada průběžně informována členy představenstva o aktuální
činnosti a výhledech a plánech společnosti po celé období.
Dozorčí rada vykonávala v průběhu roku kontrolní činnost se zaměřením na klíčové
oblasti společnosti. Zejména na hospodaření dle účetních výkazů, dodržování závazných
předpisů a dodržování usnesení valné hromady. Dále byly provádění kontroly dodržování
splatnosti pohledávek a závazků, uskladnění vlastních výrobků, evidence akcionářů a na
provádění inventur. Při této činnosti dozorčí rada konstatovala, že skutečné fyzické stavy
majetku souhlasí se stavy vedenými v účetních knihách. Kontrolní nálezy byly projednávány
průběžně.
Dozorčí rada rovněž prověřila roční uzávěrku společnosti za hospodářský rok od
1.4.2013 do 31.3.2014 včetně návrhu na rozdělení zisku. Souhlasí s výrokem auditora, že je
provedena v souladu s předpisy a že vystihuje stav majetku a výsledky hospodaření
společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předpokládanou roční uzávěrku
a rozdělení zisku.
Závěrem mě dovolte, abych jako předseda dozorčí rady poděkoval členům dozorčí
rady i představenstvu za jejich práci během jejich volebního období a vám za pozornost,
kterou jste věnovali této zprávě.
Příloha č. 4
----------------------------------------------- STANOVY -----------------------------------------------
------------------------------------ společnosti AGRI Loučeň, a.s. -----------------------------------I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti
1. Obchodní firma společnosti zní: AGRI Loučeň, a.s.-----------------------------------------2. Sídlo společnosti: Loučeň 52, PSČ: 289 37---------------------------------------------------Článek 2
Trvání společnosti
Společnost je založena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------Článek 3
Předmět podnikání (činnosti) společnosti
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: ------------------------------------------------------1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ------------2. Silniční motorová doprava: ---------------------------------------------------------------------------- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, ---------------------------- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -------------------------
Článek 4
Základní kapitál společnosti a změny jeho výše
1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun
českých).-------------------------------------------------------------------------------------------2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo
představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.------------------------Článek 5
Akcie
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na:------------------------------------------ 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé
akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), série A---------------------
50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie
20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), série A,-----------------------------1.500 (slovy: jeden tisíc pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
každé akcie 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), série B,---------450 (slovy: čtyři sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), série B,----------100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé
akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), série C,--------------------Akcie jsou cennými papíry.----------------------------------------------------------------------2. Veškeré akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
společnosti, jinak jsou neomezeně převoditelné. ---------------------------------------------3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) jsou
spojeny 2 (slovy: dva) hlasy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy:
dvacet tisíc korun českých) je spojeno 20 (slovy: dvacet) hlasů. S každou akcií o
jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100
(slovy: jedno sto) hlasů. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč (slovy:
dva tisíce korun českých) připadá souhrnně 3.000 (slovy: tři tisíce) hlasů. Na všechny
akcie se jmenovitou hodnotou 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá
souhrnně 12.000 (slovy: dvanáct tisíc) hlasů. Na všechny akcie se jmenovitou
hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá souhrnně 5.000
(slovy: pět tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů činí 20.000 (slovy: dvacet tisíc). ----------4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje
označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve
státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení
nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému
akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech
akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to
bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané
v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. §
266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu
akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu
poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že
není zapsaná v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se
domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této
skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. ------6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry.
Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník
hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina
vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií
(dále je „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím,
než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení
hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou
zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie
nebo jiné hromadné listiny na základě žádost vlastníka hromadné listiny bude
uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od předložení
hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě
předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými
papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.------------------------Článek 6
Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií
1. Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kus nesmí být
nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kus akcií vyšší než jmenovitá
hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní
ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají
být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné
hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit
upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. -------------------------------2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní
kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná
hromada nestanoví lhůtu kratší. ----------------------------------------------------------------3. Peněžité vklady, jimiž e splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním
nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený
v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. ----------------------------------4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: ---------- je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak,
že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o
vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,------------------------------------ je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen
předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité
věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují
předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti
důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,--------------------------------------- je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen
účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se
použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi, -------------------------------- je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností
smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí
přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel
ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění,---------------------------------------------- u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o
vkladu. -----------------------------------------------------------------------------------------II. AKCIONÁŘI
Článek 7
Práva a povinnosti akcionářů
1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem
může být právnická nebo fyzická osoba. ------------------------------------------------------2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a
obdržet na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob,
je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na
valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a
uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. –
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla
udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen
oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré
skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném
případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně
určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející
k těmto akciím odlišně. --------------------------------------------------------------4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: --------------------------------------------------a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, ----------b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,---------------------------------c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má
být prominuto splnění povinnosti, a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu
společnosti pro poručení povinností při výkonu funkce,------------------------------------d) v jiných případech stanovených zákonem.-------------------------------------------------5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku
stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat
hlasovací právo, ve shodě. ----------------------------------------------------------------------6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku
stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.------------7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi
akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky
schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku
společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky
stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra
předpokládá. ---------------------------------------------------------------------------------------8. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné
hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku ses vyplácí
v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu
akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti. ------------------------------------------------
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení
předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na
podíl na likvidačním zůstatku. ------------------------------------------------------10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních
předpisů. -------------------------------------------------------------------------------------------III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Článek 8
Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti
1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov systém dualistický. -2. Společnost má tyto orgány: ---------------------------------------------------------------------A. valnou hromadu ------------------------------------------------------------------------------B. představenstvo -----------------------------------------------------------------------------C. dozorčí radu ---------------------------------------------------------------------------------D. ředitele --------------------------------------------------------------------------------------A.
VALNÁ HROMADA -----------------------------------------------------------------------------Článek 9
Postavení a působnost valné hromady
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného
akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykovává jediný akcionář.------2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: ------------------------------------------------
-
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě
jiných právních skutečností; ----------------------------------------------------------------rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke
zvýšení základního kapitálu; ---------------------------------------------------------------rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
pohledávce na splacení emisní ho kursu; -------------------------------------------------rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -------------------volba a odvolání členů představenstva; ---------------------------------------------------volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem
nevolí valná hromada; -----------------------------------------------------------schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech,
kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky; ----------------------rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -
-
-
-
rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných
papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -------------------------------rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora
včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----------------------------schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu
v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; ---------------------------------------rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího
zrušení; ----------------------------------------------------------------------------------------další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují
do působnosti valné hromady.---------------------------------------------------------------
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti
nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----------------------------------------------------------------Článek 10
Svolávání valné hromady
1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy:
šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji
představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu
nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo
pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o
obchodních korporacích stanoví jinak.---------------------------------------------------------2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání
valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových
stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na
adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o
převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do
okamžiku konání valné hromady. --------------------------------------------------------------3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: ------------------------------------a) obchodní firmu a sídlo společnosti; ------------------------------------------------------b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; ------------------------------------------c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----------------------d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu
společnosti; -----------------------------------------------------------------------------------e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho
významu pro hlasování na valné hromadě; -----------------------------------------------f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. --------------------------------------Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu
rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost
na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní
návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.------------------------------------------------4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně
neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.----------------------------------5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím
jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři. ------------------------------------------------------------------------------------------6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění
požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito
stanovami. -----------------------------------------------------------------------------------------7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----------a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla
takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená
ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení
společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; ------------------------------------------b) požádá-li o její svolání dozorčí rada; -----------------------------------------------------c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona
o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------8. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo
dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá
valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li
to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí
rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -------------Článek 11
Jednání valné hromady
1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby
pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady
svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl
zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním
hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že
předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. --------------------2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode
dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo
svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. --------------------------------------------3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----------------------------------------------------a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -------------------------------------------------------b) místo a dobu konání valné hromady, -------------------------------------------------------
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo
osob pověřených sčítáním hlasů, ----------------------------------------------------------d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,---e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----------------------------f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se
usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----------------------------4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné
hromadě. -------------------------------------------------------------------------------------------5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části
po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve
lhůtě 15 (slovy. patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových
stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.------------------------------Článek 12
Rozhodování valné hromady
1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu
společnosti.-----------------------------------------------------------------------------------------2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště
nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování,
popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další
náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu
určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede
v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem
svolavatel nebo jím určená osoba. -------------------------------------------------------------3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem
stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále
potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem
jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání
pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána
akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána
původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6
(slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-------------4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o
obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu větší. Souhlas
kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení §
416 a § 417 zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------
5. Na valné hromady se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a
není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je
některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. –
B.
PŘEDSTAVENSTVO --------------------------------------------------------------------------Článek 13
Postavení a působnost představenstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní
vedení společnosti. -------------------------------------------------------------------------------2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke
schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a
v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.--------------3. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito
stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího
konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní
závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy
podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -------------------------------------------Článek 14
Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce
představenstva
1. Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy. -----------------------------------------2. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva
je možná.-------------------------------------------------------------------------------------------3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo
volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena
představenstva. ------------------------------------------------------------------------------------4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena
představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě představenstvo
schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom
má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové,
jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -------------------5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a
jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválíli valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li
společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne
doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný
okamžik zániku funkce. -------------------------------------------------------------------6. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 a 442
zákona o obchodních korporacích.--------------------------------------------------------------7. Členem představenstva může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem
představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu
zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen představenstva
musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a
nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o
živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63
zákona o obchodních korporacích. U člena představenstva – právnické osoby musí
požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva splňovat její
zástupce. -------------------------------------------------------------------------------------------Článek 15
Svolávání jednání představenstva
1. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. --------------------2. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede
místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda
představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv jeho člen.
Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před
jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat
i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené
náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno
v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání
buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas
s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. ---------------3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to
některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda, a
to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda
představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva
kterýkoliv další člen představenstva.-----------------------------------------------------------4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----------------------------------------------Článek 16
Průběh jednání představenstva
1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud
ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva. -----------------
2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo
zúčastnit se jednání představenstva, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo.
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který
podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu
se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým
rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali
pro přijetí rozhodnutí. ----------------------------------------------------------------------------4. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. ---------Článek 17
Rozhodování představenstva
1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina
jeho členů.------------------------------------------------------------------------------------------2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva
má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -------3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí
průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být
přijato jednomyslně. ----------------------------------------------------------------------------4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání
představenstva. ------------------------------------------------------------------------------------5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam
zajišťuje předseda představenstva. -------------------------------------------------------------6. Má-li představenstvo jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 15 odst. 1 až 3.,
Článku 16 odst. 1. a 3. a Článku 17 odst. 1. až 5. Jediný člen představenstva zasedá a
rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně
pořídí zápis, který podepíše. --------------------------------------------------------------------C.
DOZORČÍ
RADA-----------------------------------------------------------------------------Článek 18
Postavení a působnost dozorčí rady
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působností představenstva a na činnost společnosti. ---2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se
zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá
účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny
týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.------------------3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se
skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu
s právními předpisy a těmito stanovami. ------------------------------------------------------4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá
svá vyjádření valné hromadě. -------------------------------------------------------------------5. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy
společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně
kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani
jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého
člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu
představenstva. -----------------------------------------------------------------------------------6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji
seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno
slovo, kdykoliv o to požádají. ------------------------------------------------------------------Článek 19
Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady
1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy. --------------------------------------------2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí a
odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena dozorčí rady.----3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je
možná. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena
dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce,
jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na
dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost
i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také
volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----------5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a
jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválíli valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li
společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne
doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný
okamžik zániku funkce. -------------------------------------------------------------------------6. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 a 452
zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------------7. Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem dozorčí
rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala,
jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen dozorčí rady musí být plně
svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj
nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o
živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63
zákona o obchodních korporacích. U člena dozorčí rady – právnické osoby musí
požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady splňovat její zástupce.
Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. --------------------
Článek 20
Svolání jednání dozorčí rady
1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. ------------2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo,
datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí
rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být
členům dozorčí rady doručena nejméně 4 (slovy: pět) dnů před jednáním. Pokud s tím
souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její jednání svolat i e-mailem. I v takovém
případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí
rady musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly,
avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí
předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich
nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----------------------------------------------3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to
některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího
svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že
předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí
rady kterýkoliv další člen dozorčí rady. -------------------------------------------------------4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů
společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----------------------------------------------Článek 21
Průběh jednání dozorčí rady
1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud
ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. ------------------2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který
podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě
uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo
se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.-------------Článek 22
Rozhodování dozorčí rady
1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina
jejích členů. --------------------------------------------------------------------------------------2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má
1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.------------3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit
rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí
průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být
přijato jednomyslně. -----------------------------------------------------------------------------4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání
dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------------------5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam
zajišťuje předseda dozorčí rady. ----------------------------------------------------------------6. Má-li dozorčí rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 20 odst. 1. až 3.,
Článku 21 odst. 1. a 2. a Článku 22 odst. 1. až 5. Jediný člen dozorčí rady zasedá a
rozhoduje podle potřeby. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně
pořídí zápis, který podepíše. ---------------------------------------------------------------------
D.
ŘEDITEL------------------------------------------------------------------------------------------1. Ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti, kterého jmenuje a odvolává
představenstvo. Ředitel je přímo podřízen představenstvu.--------------------------------2. Řídí a zabezpečuje výkon běžných činností společnosti, za tím účelem provádí
rozhodnutí (rozhodnutí, pokyny valné hromady a představenstva).----------------------3. Ve stanoveném rozsahu zastupuje společnost, pokud si to nevyhradila valná hromada
nebo představenstvo.------------------------------------------------------------------------------
4. O rozsahu pravomocí delegovaných na ředitele rozhoduje představenstvo.--------------IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
Článek 23
Jednání za společnost
1.
2.
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek
společnosti ve všech věcech společnosti předseda a místopředseda
představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.-Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané
obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda
představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.-V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
Článek 24
Zrušení a zánik společnosti
1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. ------------------------------------2. Po zrušení společnosti ses vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní
nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při
jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. --------------------------------3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ---------------------------------------VI. ZMĚNA STANOV
Článek 25
Změna stanov, účinnost stanov
1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí
společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené
v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto
právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu. ------------2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu
dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být
osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny
stanov. ----------------------------------------------------------------------------------------------3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada
společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti
později. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Zápis ze řádné valné hromady