é
k
s
v
o
š
a
Z
NOVINY
Ročník7-XVIII.,
č. 10
ČÍSLO
8
15. října
2011 2012
ČERVENEC
- SRPEN
5,- Kč
Kč
5,-
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se nám daří realizovat stavební akce,
které jsme si pro letošní rok připravili. Máme opravenou lesní cestu nad Stračkou, dokončujeme lesní cestu nad kostelem ve Veselé,
jsou opraveny komunikace na pasekách i výtluky. Pracujeme i na
dokončení chodníku na horním konci a s tím související opravě
a rozšíření přilehlé komunikace. V mateřské školce ve Veselé se
opravují sociálky. Ministerstvo obrany podpořilo naši žádost o
obnovu pomníků padlým v Zašové i Veselé. Ve Veselé bychom
měli společně s farou a s podporou dotace z kraje opravit kříž na
hřbitově. Připravujeme také podklady pro realizaci fotovoltaiky
na střeše školy. Na Státním fondu životního prostředí přijali naše
žádosti o dotaci na zateplení školek a kulturního domu ve Veselé,
čekáme teď na jejich rozhodnutí, zda tyto žádosti podpoří. Pro realizaci nového kulturního centra jsme vybrali
stavební firmu, ta provedla statické posouzení, zadala dílenskou
dokumentaci pro Prefu, vyhodnotila geologické sondy a zahájila
výkopy. Je pravda, že oplocení staveniště bránilo v umístění kolotočů, ale pokusili jsme se najít alespoň náhradní řešení, i když v
omezeném rozsahu.
Pozemkový úřad pokračuje v pozemkových úpravách a po katastru Zašové se pohybují geodeti, které jste určitě
také zaznamenali. Mikroregion ValašskoMeziříčísko-Kelečsko
zajišťuje i v naší obci výměnu autobusových zastávek, takže staré
jsme zlikvidovali, aby na jejich místě vyrostly nové.
Přeji pěkné léto a ať se Vám daří ve zbývající části roku.
Ing. Mikošková
Zprávy z obce
Výpis usnesení
ze Zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Zašová,
konaného dne 5. června 2012
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru zastupitelstva obce ze dne 11.4.2012 a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru zastupitelstva obce ze dne 28.5.2012.
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Zašová za rok
2011.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2012.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2012.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2012.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2012.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
za období 01. - 04. 2012.
- Zastupitelstvo obce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. rozhodlo
a) o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská
a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při
založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to
nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246,Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,- Kč za jeden kus
akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy
b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti
Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle přílohy 1,
přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli
uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve výši 200.000.000,-Kč s
tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu
bude upsána dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým
c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě
3. zmocňuje
starostku Ing. Annu Mikoškovou k provedení všech úkonů
k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. zejména
k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a
dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starostka je
oprávněna zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu.
4. ukládá
zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném termínu založení
společnosti dne 10. 7. 2012.
Zašovské noviny 7-8 /2012
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 764/22 o výměře 235 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí.
- Zastupitelstvo obce schválilo převod komunikace parc. č. 891/2
o výměře 5 461 m2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Zašová.
- Zastupitelstvo obce schválilo odkup parcely č. 334/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí za účelem vybudování dětského hřiště a
dráhy pro hasičské cvičení.
- Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu pro
parc.č. 325/18 a č. 325/19 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí pro
výstavbu rodinných domků.
- Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny územního plánu spočívající ve změně trasy biokoridoru po parc. č. 251, 255/1, 256/10,
256/13, 256/14 a 256/15 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí.
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zajištění financování
vlastního podílu v předpokládané výši 2 458 080,- Kč a předfinancování žádosti o platbu v předpokládané výši 1 720 656,- Kč a
zajištění financování provozu projektu: „Revitalizace centra obce
- náves“ po celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek ROP Střední Morava v předpokládané výši 10 000,- Kč ročně
z rozpočtu obce.
Ing. Anna Mikošková
Kubrický Jiljí
starostka obce místostarosta obce
Výpis usnesení
ze Zápisu ze 46. schůze Rady obce Zašová,
konané dne 1. června 2012
- Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi obcí Zašová a firmou O.K.D.C. mont s. r. o.
- Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2011/0154/OKP,
ze dne 27. 09. 2011, na stavbu Kulturního a informačního centra
Zašová.
Power Point, Photoshop
- znalost práce s kamerou
- jazykové znalosti
- schopnost dobrého písemného projevu
- řidičský průkaz sk. B
- praxe v kultuře výhodou
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- Jméno, příjmení, titul
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (tel., email)
- Nejbližší možný termín nástupu
- Datum a podpis
- Přílohy: životopis vč. popisu dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Písemné přihlášky včetně příloh doručit nejpozději do 20. 7. 2012
do 11.30 hodin na adresu:
Obec Zašová, 756 51 Zašová 36
Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Z naší ZŠ
Sportovní den
Ve čtvrtek 31. 5. 2012 se na fotbalovém hřišti TJ Zašová
uskutečnil Sportovní den. Soutěžního klání se zúčastnily všechny
třídy prvního stupně pod vedením svých třídních učitelek.
Počasí nám přálo, a tak jsme se pustili s chutí do toho. Soutěžilo
se v pěti disciplínách. Jako správní atleti v běhu na 50 m a hodu
kriketovým míčkem (tyto disciplíny si pro nás nachystal p. uč.
Vymazal za pomoci deváťáků…patří jim velký dík).
Ing. Anna Mikošková
Kubrický Jiljí
starostka obce místostarosta obce
Výběrové řízení
Obec Zašová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na pozici
Asistent kultury, sportu a cestovního ruchu
Vykonávaná agenda: příprava a realizace obecních kulturních
akcí, vedení knihovny, fotodokumentace a videozáznamy, infokanál, propagace obce, redakční příprava Zašovských novin, správa
dotací týkajících se kultury – viz náplň práce na www.zasova.cz.
Hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0
8. platová třída
Nástup od 1. 9. 2012
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- min. SŠ vzdělání s maturitou humanitního zaměření
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- časová flexibilita
- samostatnost
- dokonalá uživatelská znalost práce s PC, program InDesign,
A abychom se pobavili a zasmáli, vrhli jsme se také na
skákání v pytli, hod míčkem do „valašského“ koše a „padák“.
Malé vysvětlení…padák jsme nepoužívali k seskoku, ale k balancování s míčkem.
S vypětím sil jsme všechny disciplíny úspěšně splnili. Za
snahu a taky na oslavu Dne dětí jsme si na závěr vychutnali sladkou odměnu. Ve škole pak vyhodnotili ty nejlepší v jednotlivých
disciplínách.
Kolektiv 5. ročníku
Zašovské noviny 7-8/2012
ZAV JUNIOR 2012
Na přelomu května a června, tj. 31. 5. a 1. 6., se na Základní škole Dělnická v Karviné konalo 12. mistrovství ČR základních
škol v psaní na PC s mezinárodní účastí – přijely 2 školy z Polska
a přihlášena byla také 1 ze Slovenska. Stejně jako každým rokem i
letos předcházela tomuto velkému klání talentová soutěž.
Naši školu reprezentovali 3 žáci: z 9. třídy Jakub Hyjánek a Patrik
Burda, z 6. A třídy Vladimír Bumbala. Všichni tři se zúčastnili jak
„talentovky“ tak soutěže hlavní.
Nejúspěšnější pro naše barvy byla soutěž talentová,
konaná první den dopoledne a spočívající v napsání co nejvíce
cvičení v programu ZAV za 30 minut: Kuba obsadil 3. místo se
137 cvičeními, Patrik 6. místo se 123 cvičeními a Vláďa 16. místo
s 95 cvičeními. Celkem se talentové soutěže zúčastnilo 50 žáků.
U Patrika i Vládi se jednalo o osobní rekordy.
Po obědě, ve 14 hodin, bylo slavnostně, za přítomnosti
primátora města, zahájeno samotné mistrovství s účastí 46 žáků
z 1 základních škol a příslušných ročníků gymnázií, kteří vytvořili
13 družstev. Jelikož naši soutěžící byli zařazeni do druhé skupiny,
mohli si dát po obědě odpolední klid a načerpat nové síly. V 15.45
je však už čekalo rozepisování a od 16 hodin začali naostro –
v odpoledním programu byl zařazen bodovaný trénink, který spočíval v absolvování 20 dvouminutových opisů s limitem 45 minut.
Cílem bylo dosáhnout co nejvyššího počtu úhozů za minutu. Po
komplikacích polských soutěžících s klávesnicemi a po umožnění jim opakovat trénink, skončili nakonec Kuba čtrnáctý s 341,4
čistými úhozy za minutu, Patrik osmnáctý s 327,5 úhozy a Vláďa
čtyřicátý druhý s 220,4 úhozy.
Druhý den byl hlavním soutěžním – hlavním programem
soutěže byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací – 10
úhozů za neopravenou chybu, 50 úhozů za neopravenou chybu
a nakonec 100 úhozů za neopravenou chybu (pro představu – při
chybě s penalizací 100 úhozů se soutěžícímu umaže přibližně 1,5
řádku). Cílem všech tří opisů je získat co nejvíce čistých úhozů.
V kombinaci všech tří opisů obsadil Jakub Hyjánek 13.
místo s 8511 čistými úhozy, Patrik Burda 15. místo s 8429 čistými
úhozy a Vladimír Bumbala 40. místo s 5893 čistými úhozy. Jako
družstvo se chlapci umístili na 7. místě a porazili obě družstva
našeho největšího rivala ze Základní školy Pod Skalkou z Rožnova.
Všem třem gratuluji k úspěchům, kterých na soutěži
dosáhli. Patrik a Jakub jsou deváťáci a naši školu opouštějí. Je
škoda, že se zatím nenašli jejich nástupci, jež by vytvořili společně
s Vláďou v novém školním roce družstvo.
Mgr. Bohuslava Juřicová
Deváťáci v Osvětimi
Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku v rámci výuky
dějepisu a učiva o 2. světové válce absolvují historickou exkurzi
do koncentračních táborů v Osvětimi Auschwitz a Birkenau. Ne
jinak tomu bylo i letos 23. května.
Proti předchozím letům však přece jen došlo ke dvěma
malým změnám v organizaci. Z důvodu nízkého počtu žáků a
nezájmu z řad rodičů žáků, popřípadě jejich známých, bylo nutné
tuto exkurzi uspořádat přes vzdělávací cestovní agenturu Pavel
Kočí z Kroměříže, jejíž náplní je pořádat pro základní a střední
školy nejrůznější historické exkurze po České republice a do sousedních států. Druhá změna souvisela s první: aby byl zcela zapl-
něn autobus, byl volný počet míst doplněn žáky z Francovy Lhoty
a z Poličné.
Dějepisně vzdělávací program s názvem Osvětim – svědomí lidstva se uskutečnil za slunečného a velmi teplého počasí.
Jen jsme překročili hranice s Polskem, začal nás pan Kočí, majitel
agentury a současně průvodce na cestách, zahlcovat nejrůznějšími často i vtipnými informacemi o této zemi a o národech a lidech
v ní žijících.
Konečně jsme dorazili na místo. Po vyřízení záležitostí
se vstupem do Muzea jsme vyčkali příchodu průvodce, který nás
provázel oběma jeho částmi. Sled historických momentů vylíčil
takovým způsobem, aby se každý dovedl vcítit do zážitků lidí, kteří na tomto místě museli zažívat veliká muka. Měl by tam jet každý
a podívat se na hrůzy a činy, co dělali nacisté za války nevinným
lidem. Toto místo má nádech smrti a utrpení a je výstrahou pro
lidstvo, aby se už nic takového neopakovalo.
Exkurze byla pro žáky přínosná, poučná, navazující na
učivo dějepisu a řadu dalších předmětů. Přáním všech žáků zcela
jistě je, aby se historické okamžiky, o kterých slyšeli, se nikdy a
nikde na světě neopakovaly.
Mgr. Bohuslava Juřicová
Společná hodina „ prvňáčků“ a žáků 9. ročníku
Dne 11. 6. proběhla v počítačové učebně naší základní
školy společná hodina žáků prvního a devátého ročníku. Děti z první třídy se na tuto akci dlouho těšily a připravovaly. Každému z nich byl přidělen starší kamarád, který jim s
velkou pečlivostí a trpělivostí vysvětloval práci v počítačových
programech z oblasti matematiky, českého jazyka či prvouky, jež
jsou určeny pro 1. třídu. Doufám, že nás toto setkání vzájemně pobavilo i obohatilo. Závěrem chci poděkovat „deváťákům“ i paní učitelce Juřicové za trpělivost i čas, které nám věnovali. PaedDr. S. Nohavicová ( tř. uč. 1. třídy )
Zhodnocení výsledků přijímacího řízení
pro školní rok 2011/2012
Systém přijímacího řízení na střední školy opět přinesl
řadu změn, z nichž nejdůležitější se promítla do počtu podaných
přihlášek.
V 1. kole přijímacího řízení mohl uchazeč o studium na
střední škole podat oproti loňským 3 přihláškám pouze 2.Přijímací zkoušky pro maturitní obory středních škol nejenom Zlínského
Zašovské noviny 7-8/2012
kraje proběhlyformou testů společnosti Scio z jazyka českého,
matematiky a obecně studijních předpokladů.
Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole
přijímacího řízení odpovídala číslu 100 - všech 27 uchazečů bylo
přijato do zvoleného studijního či učebního oboru střední školy.
Letos byl největší zájem o elektrotechnické obory, na druhém
místě figurovaly stavební obory spolu s oborem gastronomie,
hotelnictví a turismu, o třetí místo se dělila ekonomika a administrativa spolu s gymnáziem. Na Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel do Rožnova pod Radhoštěm odchází z naší ZŠ
6 žáků, na Obchodní akademii 4 žáci a na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, na SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně, na Gymnázia v
Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí odchází shodně
po 3 žácích. Maturitní obory upřednostňuje 81 % žáků (loni 72
%), učební obory 19 % (v loňském roce 28 %). Atmosféru přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušely i dvě žákyně sedmého ročníku
na šestiletém oboru Gymnázia ve Valašském Meziříčí.
Rosana Kolomazníková
výchovný poradce Itálie 2012
Dne 22. června 2012 v podvečerních hodinách odstartoval již čtvrtý ročník hudebně - výtvarného pobytu u moře se spoustou her a zábavy aneb ITÁLIE 2012 !!!
22 dětí z 1. až 7. třídy, pedagogický dozor, zdravotní sestra a rodiče, kteří si tuto událost také nemohli nechat ujít, dorazili
dalšího dne do severovýchodního italského letoviska Lido-Adriano. Děti se zde učily zodpovědnosti a samostatnosti. Denně proběhly tři dílny – výtvarná a dvě hudební. Každé ráno se oddávaly
rozcvičce v moři, chodily do města, nakupovaly na trzích, hrály
spoustu zajímavých her a hlavně… vůbec neměly čas zlobit.
Hudební dílna, koupání, odpolední siesta, kterou jako
správní Italové dodržovaly, výtvarná dílna, koupání a zase zpívání. Takhle trávily následující dny, kdy se pečlivě připravovaly na
koncert pro rodiče a místní. Odměnou za jejich pěvecký výkon jim
byla pravá italská zmrzlina a poklad od Francise Drakea. Navštívily také městečko Ravennu, které je mj. i na
Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii. Nemalou zásluhu na tom
mají slavné mozaiky, které zdobí většinu chrámů a bazilik. Během
výtvarné dílny, která se konala v terénu, si děti mohly zakusit i
atmosféru pouličního malířství.
Pedagogický dozor tvořila trojice již zkušených animá-
torek: vedoucí Drahomíra Opálková, Marie Opálková a Markéta
Vémolová. O zdravotní stav dětí pečlivě dbala již ověřená zdravotní sestra Ivanka Pšenicová. Ráda bych jim touto cestou za všechno ze srdce poděkovala.
A jak to tak bývá, ty hezké chvíle vždycky rychle utíkají, den odjezdu se nemilosrdně blížil. Dvanáctá hodina odbila, šedočerný autobus se rozjížděl zpáteční cestou a E.T. volal:
„Domůůůů“. Vyslunění až na kost, unavení a utahaní z nekonečné cesty autobusem a s nadějí, že maminka na náš příjezd uvařila
naše oblíbené jídlo, jsme první červencový den ještě téhož roku
dorazili do Zašové, kde si nás postupně vyzvedávali naši ctění
rodičové a odváželi si nás do svých domovů. A i přes všechnu únavu a posmutnělou náladu, že už to skončilo, jsme všichni odjížděli
s takovým tím pocitem, že nás NĚCO u toho srdce hřeje a je nám
to moc příjemné…
Marie Opálková
SPORT
Fotbal
Zašovská fotbalová mládež zakončila sezonu
Tělovýchovná jednota Zašová měla v uplynulé sezoně v
soutěži tři mládežnická družstva. Třetí červnový víkend se více než
padesátka malých hráčů spolu s rodiči sešla na tradičním zakončení sezony, při kterém se bilancovalo. Dorost skončil v okresním
přeboru na pátém místě, mladší žáci na šestém a starší přípravka
na osmém místě.
Tradičním vyvrcholení sezony jsou závěrečné turnaje
v kopané, nohejbale, které místní klub pořádá díky příspěvku z
obecního grantu.
Také letos se sešli všichni malí fotbalisté, aby po celé
odpoledne sportovali. Čekal na ně šestiboj fotbalových disciplín,
turnaj v nohejbale či fotbale. Na závěr sportovního odpoledne proběhlo utkání rodičů proti malým fotbalistům. Celou akci zakončil
večerní táborák spojený s opékáním špekáčků.
O týden později si fotbalový víkend užili také nejmladší
caparti – ročník 2006 a mladší, kteří po prázdninách vstoupí do
fotbalových soutěží. Celé sportovní odpoledne si děti užily a čekal
je vrchol akce – přespání pod stanem na fotbalovém hřišti. Nejen
pro děti, ale také pro přítomné rodiče to byl skvělý zážitek. Večerní
táborák, kytara – a hlavně být celou noc na hřišti se jen tak nevidí. Vladimír Štěpán
Zašovské noviny 7-8/2012
SDH Veselá
SDH Veselá na okresním kole v PS
17. června se družstvo mužů SDH Veselá zúčastnilo okresního kola v požárním sportu v Horním Lidči. Byla to již
5. účast v řadě, nebyli jsme tedy žádnými nováčky a bylo nám
jasné, že boj o postup do krajského kola bude velmi vyrovnaný a
bude o něm rozhodovat každá malá chyba.
První soutěžní disciplínou byla štafeta 4x100 m. V ní se
nám tradičně velmi daří. Ani nyní nás nezklamala a umístili jsme
se na 3. příčce. Stejné umístění jsme obsadili i ve druhé disciplíně,
100 m překážek. Před požárními útoky jsme se tak v součtu bodů
dělili o druhé místo s družstvem z Hovězí.
Útoky jsou vždy velmi nevyzpytatelnou disciplínou, která velmi zamíchá pořadím. Bohužel, letos jsme to byli my, komu
se útok nepovedl a i přes slibný začátek, jsme v konečném pořadí
obsadili 5. místo z 11 soutěžních družstev z okresu Vsetín.
Mistrovství světa v požárním sportu do 23 let
Od 18. do 25. června 2012 bojovala reprezentace ČR
dobrovolných hasičů do 23 let na Mistrovství světa v požárním
sportu v bulharském Plovdivu. I naše obec zde měla své zastoupení - člena SDH Veselá Petra Vaculína. Byla to již jeho druhá
účast na mistrovství světa. V konkurenci tradičně silných družstev východních zemí obsadili velmi pěkné 2. místo. Je tak vidět,
že i sbor na malé vesnici dokáže vychovat kvalitního závodníka
vysoké úrovně.
Pozvánka na hasičskou soutěž „O pohár Veselé“
Sbor dobrovolných hasičů Veselá si Vás dovoluje pozvat
na hasičskou soutěž „O pohár Veselé“. Soutěž se koná v sobotu
14. července 2012 v areálu „Pod Smrečím“ ve Veselé. V 9:00
začíná XII. ročník soutěže žáků zařazený do okresní ligy mladých
hasičů. Soutěží děti od 6 do 15 let. Ve 14:00 začíná XX. ročník
soutěže mužů a žen. Občerstvení zajištěno. K jídlu nejen dobrý
guláš, ale i široký výběr nápojů.
Přijďte podpořit své děti, vnuky, kamarády i známé a
přesvědčit se, že hasičský sport je u nás na vysoké úrovni.
Srdečně Vás zveme
Společenská kronika
našich občanů
Vzpomínky
Ruku už Ti nemůžeme podat,
abychom Ti mohli k narozeninám blahopřát.
Jen kytičku na hrob můžeme dát
a se slzami v očích Ti klidný spánek přát.
Dne 4. července by se dožila 70 let paní
Milada Koláčková.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 31. července 2012 by se dožil 100 let náš
milovaný otec, pan Josef Špůrek. Byl jedním
ze zakladatelů Valašského krůžku v Zašové,
byl dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů a byl velmi činný v místních
spolcích a při různých obecních akcí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zemřel
dne 10. 8. 1992 ve věku 80 let.
S láskou vzpomínají synové Pavel a Josef a dcera Ludmila s rodinami.
Odešels tak náhle,
že tvé rty nám sbohem dáti nestačily...
Dne 12. srpna 2012 vzpomeneme 16. výročí,
kdy nás navždy opustil manžel a tatínek,
Radek Balaš.
S láskou stále vzpomínají manželka Libuše,
synové Michal a Radek, rodiče z obou stran,
příbuzní a všichni známí.
Dne 23. srpna 2012 si
připomínáme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, Zdeněk Daněk.
Dne 14. září 2012 už uplyne 22 let od úmrtí naší drahé maminky,
Aleny Daňkové.
S láskou vzpomínají děti Danuše, Zdeněk a Jana s rodinami.
FARNOST ZAŠOVÁ
Opustili nás
Požehnání kapličky
V tichém zármutku oznamujeme, že nás ve čtvrtek
14. 6. 2012 ve věku 78
let navždy opustila paní
Marie Machová. Zároveň
jsme si 30. 6. 2012 připomněli 4. výročí úmrtí pana
Jaroslava Macha, jejího manžela.
Děkujeme p. MUDr. Veličkovi za obětavou a dlouhodobou péči o paní Marii Machovou.
Rodina Machova, Zašová 192
V neděli 20. 5. 2012 byla požehnána kaplička u vodojemu ve Veselé, která prošla důkladnou obnovou v r. 2011. Tuto
kapličku nechal podle veselských pamětníků postavit kostelník
pan Stanislav Černý v r. 1938. Lidé zde totiž odpradávna chodili
pro dobrou léčivou vodu, která vyvěrala u kapličky. Nyní voda ústí
do veselského vodního řádu. Do výklenku kaple byla umístěna
kopie Vyšehradské Madony (malba na skle). Proč zrovna Vyšehradská? Jen proto, že nám byla nabídnuta paní Chlebovskou
Marií ze Zubří. Originál Madony pochází od neznámého malíře z
okolí mistra vyšebrodského oltáře po roce 1355. Je to nový italský
typ tzv. Madony pokorné. Překrásná Madona se zlatými vlasy je
Zašovské noviny 7-8/2012
dodnes k vidění v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Římskokatolická farnost Veselá děkuje všem, kteří se zasloužili o opravu
a také připravili slavnostní požehnání.
OJ
Obnovená tradice
I všední den může být sváteční. Právě o tom se mnozí z
nás mohli přesvědčit 7. června tohoto roku. Na tento den připadá
církevní svátek Božího těla. Součástí mše svaté bývával průvod
věřících skrz vesnici, který se zastavoval u čtyř oltářů. Tato tradice však byla i v Zašové roku 1968 zrušena a tehdejším zřízením
zakázána. Již jen pamětníci si pamatují, kterak se v průvodu obcí
chodilo, zpívalo, modlilo a u oltářů v dědině adorovalo. Proto bylo
velmi příjemným zjištěním, když po více jak 44 letech byla tato
tradice opět znovu oživena. Po děkovné mši svaté sloužené otcem
Poláškem i z našeho kostela vyšel průvod s družičkami, zašovskou
dechovkou, knězem a věřícími. Průvod obešel parčík před kostelem a právě v parku, na místě, kde kdysi stával dřevěný kostelík,
byl postaven oltář. Odtud kněz žehnal do všech světových stran a
vyprošoval milosti, klid, mír a pokoj. Břízka je jedním ze symbolů tohoto svátku a už od pradávna měla zajistit dobrou úrodu a
ochránit lidská stavení ode všech „neplech a slot“. Tak to vnímali
naši předkové a tato symbolika je aktuální i pro naši dobu.
Pevně věřím, že oslava Božího těla se stane tradicí opět i
v naší vesnici a velké díky všem, kteří jakoukoliv měrou ji pomohli
oživit a uskutečnit.
Pouť do Křtin
9. června jsme se my, farníci, vydali na pouť do Křtin u
Brna. Završili jsme jedinečné zážitky uplynulých dnů. Tím prvním
bylo regionální večeřadlo s průvodem ze Stračky do kostela. Druhou velmi významnou událostí byla slavností Božího těla.
Putování do Křtin mělo hodně svých NEJ. Nejstarší
účastnicí naší pouti byla p. Rypelová, které je 88. let. Nejmladšími účastníky byly naše děti. I když jim byly teprve čtyři a sedm
let, vše zvládly na výbornou. Kostel jména Panny Marie ve Křtinách je nejstarší poutní místo na Moravě. Zde podle legendy křtili
Cyril a Metoděj své žáky v údolí křtu Vallis-Baptismi. Přivítal nás
O. Jan Peňaz. Seznámil nás s historií, kde se v r. 1210 v nedaleké
Bukovince na rozkvetlém kaštanu zjevila P. Maria. V polovině 18.
století tu byla postavena barokní svatyně. V kapli sv. Anny sloužil
pro poutníky O. Jiří mši svatou. Po ní jsme si poslechli zvonkohru,
největší ve střední Evropě. Prohlédli jsme si hlavní chrám, který
je opravdu skvostný. Malým bonusem byl svatební obřad. Krátkou zastávku jsme si udělali ve skalním mlýně. Začíná tu naučná
trasa po Moravském krasu. Při dalším zastavení jsme se podívali
do propasti Macocha, která je největší propastí svého druhu ve
střední Evropě, z horního můstku jsme viděli 138 metrů hlubokou propast. Dalším zastavením byly Sloupsko-šošůvské jeskyně,
které mají největší podzemní propasti a nejstarší známou jeskyni
u nás. Nedaleko tohoto skalního komplexu jsme měli možnost
poznat další poutní místo – chrám P. Marie bolestné, kde nás přivítal místní pan farář. Prohlédli jsme si nádherné nástěnné malby,
sochu P. Marie na hlavním oltáři a sošku pražského Jezulátka.
Po adoraci a požehnání jsme si koupili dárky pro ty, kteří
na nás čekali doma. I když nám počasí moc nepřálo, vrátili jsme
se domů plni nevšedních zážitků a dojmů. Za to vše patří od nás
všech velké poděkování otci Jiřímu a pevně věříme, že takových
společných akcí bude více.
P. H. + M. V.
K poděkování za dobře zorganizovaný výlet se přidává i zašovský
Klub důchodců.
ZPRÁVY Z DD
6. ročník mezinárodního turnaje dětských domovů
v házené „O pohár ředitele DD Zašová“
Ve dnech 15. – 16.6.2012 proběhl v hale ZŠ Zašová již
6. ročník mezinárodního turnaje v házené dětských domovů.
Turnaje se zúčastnilo rekordních 128 dětí a doprovodu z Polska,
Slovenska a Moravy. Polsko reprezentoval Dom dziecka Cieszyn,
Slovensko Dětské mestečko Trenčín a z Moravy se zúčastnily
domovy z Plumlova, Lipníku nad Bečvou, Kroměříže, Valašského
Meziříčí a domácí Zašová. Pozváni byli i zástupci základních škol
ze Zubří, Lešné a mladší žáci TJ Handball Valašské Meziříčí. Turnaj byl rozlosován do dvou věkových skupin.
V mladší skupině hráli mladší žáci TJ Handball Valašské Meziříčí A /zastoupeni dětmi ZŠ Šafaříkova z Valašského
Meziříčí, TJ Handball Valašské Meziříčí B /zastoupeno dětmi ZŠ
Lešná / a domácí DD Zašová. Vítězen se staly děti TJ Handball
Valašské Meziříčí A, kteří v dvoukolovém turnaji nepoznaly hořkost porážky a získaly 8 bodů. Jejich celkové skóre 47:28 hovoří
za vše. Nejlepším hráčem se stal Michal Srpek z meziříčského
áčka, brankářem Václav Heliman z meziříčského béčka a střelcem
Roman Molek z meziříčského áčka. Miss turnaje byla vyhlášena
Kristýna Zetková z pořádajícího domova.
Ve starší skupině bojovali o putovní pohár „Ředitele DD
Zašová“ hosté z Cieszyna, Trenčína, Plumlova, Lipníku nad Bečvou, Kroměříže, Valašského Meziříčí, ZŠ Zubří a domácího pořádajícího domova ze Zašové. V celku suverénně si počínali hráči ZŠ
Zubří, kteří obhájili loňské prvenství. Velká bitva se odehrávala o
celkové 2. místo a to mezi hráči Cieszyna a domácí Zašové. Vzájemný zápas v poměru 9:6 pro sobe vybojovala Zašová a získala
tak celkové 2. místo. Třetí skončili házenkáři polského Cieszyna.
Nepopulární bramborovou medaili vybojovali hráči ze slovenského Trenčína.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Ireneusz Rabín z Cieszyna, nejlepším brankářem Lukáš Němec ze Zubří a střelcem David
Petřek taky ze Zubří. Miss turnaje mezi staršími slečnami byla
vyhlášena Deana Jurčová z Trenčína.
Nejmladšími hráči celého turnaje se stala Terezka Škrobáková a
Lukáš Mořkovský z TJ Handball Valašské Meziříčí.
Záštitu nad turnajem převzali hejtman zlínského kraje
MVDr. Stanislav Myšák a prezident ČSH Ing. Jaroslav Chvalný.
Turnaj měl velmi kvalitní úroveň a mohl se uskutečnit za
výrazné podpory regionálních sponzorů a Fondu mládeže a spor-
Zašovské noviny 7-8/2012
tu Zlínského kraje.
Celkové tabulky turnaje:
starší skupina
1. ZŠ Zubří - 14 bodů, 2. DD Zašová - 12 bodů, 3. Dom dziecka
Cieszyn - 10 bodů, 4. Dětské mestečko Trenčín - 7 bodů, 5. Plumlov - 5 bodů, 6. Valašské Meziříčí - 4 body, 7. Kroměříž - 3 body, 8.
Lipník nad Bečvou - 1 bod
mladší skupina
1. TJ Handball Val. Meziříčí „A“ - 8 bodů, 2. TJ Handball Val.
Meziříčí „B“ - 4 body, 3. DD Zašová
V Zašové 21. 6. 2012
Bc. Aleš Zwettler, sportovní ředitel turnaje
OS RÁJ
5. výročí OS Ráj Veselá
30. 6. 2012 bylo 5. výročí trvání OS Ráj Veselá zahájeno v kostele sv. Martina ve Veselé slavnostní mší. Úvodem před
sv. mší se kostelem nesl zpěv dueta: Anety Ručkové a Pavla Pýchy
za doprovodu varhan Anny Machýčkové.
Během mše otec Polášek za účasti otce Piotra Raka
vysvětil prapor OS Ráj Veselá. O heraldice praporu a jeho symbolu promluvil autor Ing. Zdeněk Palát. Zašovská kapela dala celé
mši slavnostní ráz. Hrála v kostele i při průvodu, který se v čele s
praporem ubíral vesnicí k soše Valacha, který ještě zastřený čekal
na své odhalení.
Mezistátní utkání Maďarsko – Polsko – Slovensko – Česko v lehké atletice, kopané a volejbale 1. – 3. 6. 2012
ve Stráži pod Ralskem.
Od pátku 1. 6. do neděle 3. 6. 2012 proběhlo ve Stráži
pod Ralskem mezistátní utkání dětských domovů v lehké atletice,
kopané a volejbale pod záštitou FICE.
Sjelo se na 120 dětí z Maďarska, Polska, Slovenska a Česka. V 40 členné české reprezentaci byly i čtyři děvčata z DD Zašová – Kateřina Zetková, Kristýna Zetková, Kateřina Mentlíková
a Barbora Vozáková, které nás reprezentovaly v běhu na 100m,
štafetě na 4x100m, ve skoku vysokém a ve volejbalu, kde soutěžilo
složené družstvo. Děvčata skvěle bojovala, vzorně reprezentovala
a přispěla 30 body k celkovému vítězství Česka před Slovenskem,
Polskem a Maďarskem.
Přebornicí na 100m a nejlepší sportovkyní tohoto mezistátního utkání se stala naše Kateřina Zetková, která skončila ještě
na 6. místě ve skoku vysokém a výrazně pomohla sestře Kristýně,
Kateřině a Báře k výbornému 2. místu ve štafetě, ve které o setinu
sekundy podlehly štafetě Slovenska. Katky potom pomohly i ke 3.
místu ve volejbale.
Touto cestou chceme děvčatům poděkovat za vynikající
reprezentaci České republiky, Zlínského regionu, obce Zašové a
samozřejmě i Dětského domova Zašová a popřát jim hodně sportovních a osobních úspěchů do dalšího života.
V Zašové 19. 6. 2012
Bc. Aleš Zwettler
zástupce ředitele DD Zašová
Před posvěcením sochy Valacha promluvil předseda OS
Ráj Eduard Pavlica. Odhalením sochy byl pověřen zakladatel OS
Ráj, Jan Bechný. Otec Polášek pak sochu posvětil. Mezi hosty pak
promluvili: senátor Čunek a místostarosta OÚ Zašová Kubrický.
Zdravici podali i hosté „indiáni“ a zpestřili tak program. Autorem
sochy je řezbář Adolf Kreisel ze Zašové. Autor symbolu a praporu
je Ing. Zd. Palát z Veselé. Bohatý program oživil zpěv dětí souboru Valášek. Na závěr zazpívali při kytaře „Rajáckou hymnu“ A.
Nováková a T. Říha.
Po ukončení a slavnosti byli přítomní pohoštěni domácími koláčky a pak se odebrali k posezení u kulturního domu, kde
jim k poslechu hrála Zašovjanka. Večerní zábavu vyplnila hudba
FORM z Ostravy. V průběhu večerní zábavy byl uskutečněn ohňostroj.
A. Palátová, kronikářka obce
Zašovské noviny 7-8/2012
Beseda s dětmi MŠ
Pátek 8. června patřil dětem mateřských škol z Veselé
a Hrachovce. Přišly se svými učitelkami na mysliveckou chatu
Vichury ve Veselé. Myslivci spolu s honebním společenstvem
dětem připravili besedu o myslivosti a ochraně přírody.
Kolem 60 dětí prožilo krásné dopoledne v přírodě. Děti z MŠ z
Veselé na oplátku věnovaly myslivcům obrázky vlastní tvorby s
mysliveckými motivy.
Palát
KULTURA
trampolíny a dopřát všem hudebním nadšencům koncert známého zpěváka.
Protože je prostor pro konání Zašovských slavností značně omezen výstavbou KICu, rozhodli jsme se uspořádat „Malé
zašovské slavnosti“, které se budou konat v sobotu 1. září 2012
na Výletišti. Účast na těchto slavnostech nám přislíbily jak místní
hudební a taneční složky, tak hlavně oblíbený písničkář, vypravěč
a právník – pan Ivo Jahelka, který vystoupí v 18.00 hod.
Večerní zábava a ohňová show rozhodně také chybět nebudou.
Kompletní program bude včas uveřejněn jak na plakátech, tak na
webu obce a v kabelové televizi. Těšíme se na hojnou účast.
Kulturní komise při OÚ
Pohádkový les
Každoročně pořádáme s Mysliveckým sdružením Zašová – Sovinec populární akci Pohádkový les. Letos nám počasí přálo – 23. června bylo opravdu krásně.
Jsme velice rádi, že se tato akce setkává stále se zájmem dětí a
rodičů a že jich dorazil tak hojný počet. Děkujeme členům mysliveckého spolku, kteří nám pomáhají Pohádkový les organizovat a
starají se o vynikající zázemí. Zvěřinová pochoutka v podvečer při
táboráku – to je zase pohádka pro dospělé účastníky.
Marta Vavříková
Zašovské slavnosti 2012
I v letošním roce bychom chtěli místním občanům připravit den, při němž mohou vidět a slyšet místní dětské i dospělé umělce, nabídnout dětem zábavu v podobě divadélka či velké
Zašovské noviny 7-8/2012
KLUB DŮCHODCŮ
Program Klubu důchodců
(červenec - září)
18. 7. Význam barev...co o nás prozrazují.
25. 7. Dechové cvičení...
1. 8. Veselé odpoledne...hraje paní Marta Porubová
8. 8. Zapomínáme čím dál víc..co s tím...
15. 8. Měření tlaku...jak jsme na tom ?
22. 8. Výživa seniorů...
– v 17 hod schůzka výboru Klubu
29. 8. Chceme žít a cítit se dobře....
5. 9. Vtipy, vtípky, srandičky.
12. 9. Veselé odpoledne...těšíme se na Martu a její písničky
19. 9. Zdravé oči...prokažme svým očím službu
Okolnosti vzniku kříže:
Kříž nechali vybudovat v roce 1906 majitelé bývalého veselského
fojtství - rolnické usedlosti čp.6, František Čapka (1879-1949) se
svou novomanželkou Adélou Čapkovou rozenou Bechnou (18881971). Jejich sňatek se konal ve Veselé dne 9. ledna 1906. Oddávajícím byl pozdější arcibiskup olomoucký ThDr. Antonín Cyril
Stojan (1851-1923), tehdy uváděn coby farář v Dražovicích (okr.
Vyškov)¹ .
Veselá, římsko-katolická oddací matrika, 9. 1. 1906: zápis sňatku Františka Čapky a Adély Marie Bechné
Vážení čtenáři, na veselském hřbitově se v letošním roce
opravuje ústřední kříž. Tuto opravu podpořil finančně jak Zlínský,
kraj, tak i obec Zašová a Římskokatolická farnost. Pan Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D. provedl studii historie tohoto kříže. Zde ji
předkládáme. Finančními záležitostmi této opravy se bude zabývat
O. Jiří Polášek v některém z příštích čísel ZN.
Marta Vavříková
Adéla Marie Čapková rozená Bechná (1888-1971) pocházela z největšího rolnického gruntu ve Veselé, bývalého fojtství
čp.6. Narodila se 25.6.1888 coby nejstarší dcera fojta Františka Bechného (1863-1900) a Bedřišky Bechné rozené Blažkové
(1870-1896). Měla ještě mladší sestru Bedřišku (1892-1918)². Dětství obou sester bylo velice tvrdě poznamenáno předčasným
odchodem rodičů. Když jim bylo pouhých 8, resp. 4 roky, ztratily
nejprve dne 10.5.1896 matku (příčina smrti teprve 26leté matky
byla plicní tuberkulóza) a o čtyři roky později i otce (náhle umírá
14.8.1900 na mrtvici v 36 letech). Děvčata byla poté vychovávána
poručníky a netřeba zdůrazňovat, že jejich život byl velice tvrdý.³.
Možná právě proto je Adéla Bechná již ve svých 17 letech dne 9. 12. 1905 prohlášena c. a k. okresním soudem ve Valašském
Meziříčí za zletilou a za pomocí veselského
pana faráře P. Petra Lubojackého (18481916) (farářem ve Veselé v letech 1892 až
1908) jí je vyhledána patřičná partie - o 9
let starší František Čapka (1879-1949),
statkář v Podivíně (okr. Břeclav), který
patřil mezi výrazné osobnosti politického,
hospodářského a náboženského života na
Moravě v první polovině 20. století. Událost sňatku, který manželé uzavřeli v kostele sv. Martina ve Veselé
dne 9.1.1906 nezůstala bez ohlasu tehdejšího tisku (Selské hlasy)
a můžeme si tak udělat představu, že tehdy teprve 27letý František Čapek byl na Moravě známou osobností.4
Okolnosti vzniku kříže na novém hřbitově
ve Veselé u Valašského Meziříčí
František Čapka (1879-1949): poslanec říšského sněmu (19131918) a parlamentu Republiky Československé (1918-1920)
Krásné 86. narozeniny v Klubu důchodců
Krásné 86. narozeniny oslavovala ve středu 6. června
v Klubu důchodců paní Růženka Bystroňová. Naši důchodci jí
popřáli vše dobré, hlavně zdraví, duševní pohodu a spokojenost.
Růženka přijímala přání s úsměvem, láskou a slzami v očích. Paní
Marta Porubová zahrála pěkné písničky a zpěv se nesl po celém
klubu. Přejeme naší Růžence pevné zdraví a příští rok se těšíme
opět na společné odpoledne.
Za Klub důchodců Emília Martinková
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Datace: 1906
Donátoři: manželé František (1879-1949) a Adéla Marie (18881971) Čapkovi
Text: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť také umře!
Živ bude.“
9. 1. 1906, Veselá: František Čapka
(1879-1949) se ženou Adélou Marií,
roz. Bechnou (1888 - 1971)
Kříž manželů Čapkových z roku
1906 (Veselá, nový hřbitov, 2010)
A právě jejich sňatek (9.1.1906) byl oním hybným
momentem k vybudování kříže na novém veselském hřbitově
coby výraz vděčnosti pánům farářům a Bohu, že se manželé
našli. Novomanželé po sňatku odcházejí na ženichův statek v
Podivíně (okres Břeclav). Ve šťastném manželství vychovali celkem 8 dětí. I po odchodu z Veselé ve svých darech na zdejší kostel sv. Martina pokračovali. O zásluhách manželů Čapkových o
kostel sv. Martina ve Veselé se dozvídáme z farní kroniky a publikace veselského faráře V. Zapletala (1944): „Největšími dobrodinci kostela sv. Martina jsou statkář František Čapka z Podivína
s manželkou Adélou rozenou Bechnou z veselského fojtství. V
době, kdy drželi fojtství, darovali v roce 1906 kříž na nový hřbitov.
Když se odstěhovali do Podivína, pamatovali na veselský kostel
ještě více. V roce 1909 darovali dvě sochy Božského Srdce Páně a
Srdce P. Marie, v roce 1917 darovali na památku 10letého výročí
šťastného manželství nové varhany od firmy Jan Mudroch z Tišnova. V roce 1923 byly za jejich přispění (10.000,- Kč), přispění
pana arcibiskupa Stojana a farníků pořízeny tři nové zvony (P.
Maria vážící 210 kg, sv. Martin 110 kg a sv. Cyril a Metoděj 93 kg).
Zašovské noviny 7-8/2012
10
V roce 1926 věnovali manželé Čapkovi kostelu sochu sv. Antonína
Paduánského a dvě nová figurální okna v presbytáři. Na jednom
jest vyobrazena sv. Adéla, císařovna, a na druhém sv. František z
Assisi. Jsou to patroni manželů Čapkových. V roce 1933 pořídili
červené korouhve a v roce 1935 zaplatili opravu varhan za 1.200
Kč.“ P. Vojtěch Zapletal (1944) jejich donátorské aktivity uzavírá
slovy: „Jejich zásluha je tím větší, že pomohli vždy velmi ochotně
v dobách, kdy větší obnos bylo těžko sehnat z místních prostředků. Svými velkomyslnými dary zapsali se manželé Čapkovi zlatým
písmem mezi dobrodince kostela sv. Martina ve Veselé.“ Ještě v
létě 1947 věnovali manželé Čapkovi na opravu kostela a fary 50.
000 Kč (!!!). Z této částky se uhradilo pořízení tří (ze čtyř) velkých
oken - vitráží v kostele sv. Martina (sv. Václav, sv.Vojtěch, sv. Ludmila a sv. Anežka Česká).
Rodina statkáře Františka a Adély Čapkových (Podivín, 1928)
Téměř na den předtím, než ukončil svou pozemskou
pouť (†3.11.1949), sepsal František Čapka vlastnoručně svou
poslední vůli, jejíž některé pasáže ukazují na to, jaký to byl velký
muž: „Pohřeb si přeji jednoduchý, aby to odpovídalo celému mému
životu, bez hudby a řečnění, neboť po celý život konal jsem jen to,
kam jsem byl vůlí Boží postaven a to vždy svědomitě, neboť jsem to
pokládal za svou povinnost křesťanskou, tak i občanskou.“
Adéla Čapková přežila svého muže o více jak 20 let. Oba
jsou pochováni v rodinném hrobě na čestném místě podivínského
hřbitova. Jejich četnými potomky žije rod dodnes.
Podivín (2012): Místo posledního odpočinku manželů
Františka a Adély Čapkových
Za poskytnuté materiály a fotografie patří mé poděkování
panu Františku Čapkovi z Podivína, vnuku manželů
Čapkových.
Zpracoval: Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D.
ve Veselé, 16. 1. 2012
Poznámky pod čarou:
1 V letech 1908-1917 probošt kroměřížský, 1921-1923 10. arcibiskup olomoucký. Dr. Stojan se coby aktivní politik (poslanec
Říšské rady, po vzniku Československa poslanec Revolučního
národního shromáždění Republiky československé, v letech
1920-1923 senátor) znal s ženichem právě z prostření politicky aktivní katolické mládeže, v jejíchž řadách František Čapka
(1879-1949) začínal svou politickou kariéru. Na svatbě byl přítomen také JUDr. Mořic Hruban (1862–1945), říšský a pozdější
československý poslanec a senátor, ministr.
2 František Bechný (6. 12. 1863–14. 8. 1900), sedlák, dědic fojtství ve Veselé čp.6 sňatek 31.1.1887, Veselá: žena Bedřiška Blažková (Fridolina Blaschke) (11. 1. 1870–10. 5. 1896), dcera Ignáce
Blažka, sedláka a rychtáře v Hranických (dříve Kozích) Loučkách
čp.4 a jeho ženy Karoliny roz. Lazarové z Barnova (u Libavé)
dcery: 1) Adéla Marie (*25. 6. 1888–28. 11. 1971), dědička fojtství ve Veselé čp.6, sňatek 9.1.1906, Veselá: František Čapka
(24. 9. 1879–3. 11. 1949), sedlák v Podivíně čp.234, syn sedláka
Matouše Čapky (1. 9.1 841–14. 3. 1917) a Kateřiny rozené Lucké
(20. 11. 1845–29. 7. 1926) z Podivína čp.234.
2) Bedřiška (Fridolina) (*21. 4. 1892–14. 2. 1918), umírá svobodná těsně před sňatkem.
3 Osudy veselského gruntu čp.6 (bývalého fojtství) byly v druhé
polovině 19. století následující:
Otec František Bechný (1863-1900) dědí fojtství po smrti svého
otce Michala Bechného (1824-1886) dne 29.9.1886. Po sňatku
je 5.3.1887 zapsána coby spoluvlastník realit jeho žena Bedřiška
Bechná roz. Blažková (1870-1896). Po smrti ženy její polovici
usedlosti dědí 2.6.1896 dcery Adéla a Bedřiška, které se po náhlém skonu otce stávají dne 30.12.1900 univerzálními dědičkami
veškerého majetku. K další úpravě vlastnictví fojtství došlo po
sňatku Adély Bechné s Františkem Čapkou dne 29.01.1906, kdy
oba manželé vlastní ½ a sestra Bedřiška Bechná vlastní druhou
½ majetku. K majetkovému vypořádání se sestrou Bedřiškou
dochází dne 9.8.1906. Celé fojtství pak vlastnili manželé František
Čapka a Adéla Čapková roz. Bechná. Manželé pak bývalé fojtství
ve Veselé čp.6 dne 30. 6.1908 prodávají dosavadním nájemcům
- Janu a Anně Zuzaňákovým (ostatně v držení rodu Zuzaňáků
je fojtství dodnes). Mimochodem Jan Zuzaňák vystupuje dne
9.1.1906 coby svědek nevěstin.
4 František Čapka (*24. 9. 1879 Lanštorf (Ladná), †3. 11. 1949
Podivín) byl statkářem, průmyslníkem, v letech 1913-1918
poslancem rakouské Říšské rady za okresy Břeclav a Hodonín,
1913-1918 poslanec Moravského zemského sněmu jako jeden z
19 českých katolických poslanců a v letech 1918–1920 poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé za Československou stranu lidovou (1918–1920). Od
mládí projevoval vůdčí schopnosti. Mezi mladou generací byl velmi oblíbený a populární. Angažoval se v katolických rolnických
spolcích. Od 1904 člen výboru a předsednictva Ústřední jednoty
venkovské záložny v Brně. Zakládal a předsedal akciovému pivovaru v Břeclavi, předseda dozorčí rady Uhelné společnosti Karbon v Brně, cenzor Národní banky v Praze, železniční rada v Brně,
místopředseda Jednoty hospodářských družstev v Brně, spoluzakladatel Syndikátu řepařů, působil na Plodinové burze (burzovní
rada a rozhodčí). Podporoval Matici Hodonínskou i další akce
vlasteneckého a sociálního charakteru, na kterých se podílel.
Ze svědectví současníků vyplývá, že to byl člověk obdařený nadprůměrným nadáním, nesmírně zbožný, zásadový, neuvěřitelně
pracovitý. Byl vyhledáván širokou veřejností, žádnému neodmítl
poskytnout radu a pomoc.
Použitá literatura:
1) Bechný, J., Kubrický V.: Rod Bechných z Veselé, 2003, 55 s.
2) Němeček, V.: Galerie osobností: František Čapka (1879-1949),
Podivínský zpravodaj, 3, 2007, s.11
Zašovské noviny 7-8/2012
3) Zapletal, V.: Kostel sv. Martina ve Veselé, VM, 1944, 25 s.
4) Farní kronika Veselé u Valašského Meziříčí (1909-1987)
5) Farnost Veselá: křestní, oddací a úmrtní matriky (1850-1910)
6) Gruntovní a pozemkové knihy Veselé u Valašského Meziříčí
(1850-1910)
7) Odkazy - F. Čapka, politik, Dr. Stojan, JUDR. Hruban na
http://cs.wikipedia.org
8) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: jmenný
seznam poslanců, [cit. 2011-11-17].
9) Rodinný archiv Františka Čapka z Podivína
1962–2012
Ze vzpomínek na 50 let života
se zašovskou dechovkou – 6. pokračování
V tomto období velké dechovky hrála Zašovjanka na
mnoha velkých akcích. Tak třeba – v roce 1972 se účastnila společně se souborem Zašovjan Národních dožínek v Hradci Králové, v roce 1973 hrála v dožínkovém průvodu v Praze a večer na
veselici ve Slovanském domě, kde s námi zpíval Bedřich Čuba.
V roce 1973 začaly a do roku 1977 pokračovaly už vzpomínané
velké družební zájezdy do Staré a Nové Lubovně. V roce 1975
jsme hráli na Národních dožínkách v Brně. Právě odkud máme
asi první barevnou fotku velké dechovky. Jedná se o snímek před
budovou Čedoku v Brně.
Do tohoto období spadají také každoroční oslavy Dne
horníků v Havířově, které můžete znát pod názvem Havířov v květech. Byly to náročné akce, dopoledne v průvodu cca 4 km pochodovat, hrát pochody a odpoledne na některém podiu vystoupit
s hodinovým programem. V průvodu jelo mnoho alegorických
vozů vyzdobených květinami. Dnes už nepředstavitelné pro toho,
kdo to neviděl. Zájezdy do Havířova začaly v roce 1973 a několik let jsme odtamtud vozili čestná uznání, které zdobily interiér
sálu OB, pak někde zmizely. Do tohoto období patří také několik zájezdů na pouť do Turzovky na svátek sv. Bartoloměje, tyto
akce s konaly pod rouškou oslav Slovenského národního povstání
/SNP/.V Ostravě jsme v tom období hráli dvakrát na velkých plesech v Domě kultury Nové huti Klementa Gotwalda /DK NHKG/
spolu s cimbálovkou Zdeňka Kašpara ze Vsetína, který později s
námi zpíval i s Josefem Lažou v televizním pořadu. Velkými akcemi bývaly také dožínky a výroční schůze v mnoha zemědělských
družstvech. Sem tam se hrálo i průmyslovým firmám, třeba Kazetu Přerov, Lesům Prostějov nebo STS Val. Meziříří.
V domácím prostředí, tj. v Zašové a okolí, bylo také hodně příležitostí. Tak třeba v roce1973 se otvírala nová obřadní síň
v Domě služeb, občas jsme se účastnili akcí v Muzeu v Rožnově,
účinkovali jsme i na Dnech mládeže na Radhošti, často jsme hráli
v Mořkově na koupališti nebo v letním kině ve Val. Meziříčí. V roce
1975 jsme uspořádali koncert ze skladeb zašovského Jana Polácha, dále jsme hráli na plesech lidovců a hasičů, pouťové zábavě
hasičů i škračení vajec lidovců.
Dnes už se mně nechce ani věřit, že jsem organizoval 7
muzikantských plesů. Konaly se vždy první sobotu v lednu v letech
1973 – 1979. Hrály na nich vždy domácí kapely. V sále OB se na
jevišti střídala Zašovjanka a Spektrum /Borovičci/, v šenku u výčepu hrála Horňanka /Ludvík Poruba/ a v extrovni Akord 64 /Pavel
Špůrek/. Všechny tyto kapely působily pod hlavičkou OB Zašová.
Já jsem nehrál, ale organizoval. V bufetu obsluhovaly manželky
muzikantů. Z ostravské televize jezdil pravidelně dokumentovat
zahájení plesové sezóny na Valašsku tým vedený Ctiradem Fuksíkem. Plesy muzikantů měly vysokou společenskou hodnotu,
11
předtančení skupiny z Klubu pracujících z Rožnova nebo polonéza musely být vždy. V programu dechovky na plese byla nejméně
jedna mazurka. Členové hudební skupiny Akord 64 byli i členy
dechovky. Tato okolnost umožňovala v průběhu večera změnit
nástroje a vedle dechovky hrát i jazzové skladby. Klarinetisté hráli
na saxofony, křídlováci na trumpety, tubista na baskytaru a já na
pozoun. Noty pro jazz byly většinou upraveny „na tělo“. Pro tento
účel jsme měnili i ústroj, místo červené mašličky pod krkem jsme
si uvázali fialové motýlky. Na plesech hrávala dechovka často a
byla zvána na různá místa. V Zašové byl první termín pořadateli
plesů vnímán jako nevýhodný a býval volný. Proto muzikantské
plesy byly vždy první sobotu v novém roce. Před muzikantským
plesem se chodilo po dědině s pozvánkami a vstupenky se předávaly hned při pozvánce. Na plese se pak neplatilo vstupné, ale
vstup byl jen pro zvané a jimi uvedené hosty. Vždycky bylo plno.
Krásné vzpomínky. Časem se ukázalo, že i první sobota má pro
pořádání plesu své kouzlo. Dnes mají v tento termín už řadu let
Valašský bál krůžkaři.
V období
velké dechovky
mužský
hlas zpívali
muzikanti
a
zpěvačky
se postupně
měnily. Asi
těmi prvními
byly Majka
Geryková,
Otevření obřadní síně v Zašové v Domě služeb, 1973
Dana Mitášová a Jarka Gajdová. Se zkušenostmi v Rytmusu 37 přešla do
dechovky Anička Macháčková-Drozdová, po ní Miluška Holaňová, která pak působila řadu let v Akordu 64. Občas s námi zpívala
i Alena Valová.
V letech 1971–1982, tedy 11 let, jsem dělal také předsedu
Osvětové besedy v Zašové. Vzpomínám na to proto, že se v tomto
období realizovala řada stavebních a technických úprav v sále OB
a hlavně se mně z titulu této funkce dařilo získávat prostředky pro
činnost složek Osvětové besedy. Krůžkaři získali novou aparaturu, cimbál a některé nové kroje. Dechovka také získala svoji aparaturu, omezený počet nových krojů, nové fialové stejnokroje, brigadýrky a i některé nové nástroje. V tu dobu byl předsedou MNV
Jan Krčmář – muzikant a po něm Josef Kočíb, který zejména měl
pro potřeby kultury velké pochopení. O přidělení prostředků se
žádalo na odboru kultury ONV Vsetín, ale MNV to musel schválit.
Díky pochopení těchto obecních funkcionářů získala
Zašovjanka během deseti let kompletní nové vybavení a vytvořily
se tak předpoklady pro její další rozvoj. Užitečnost těchto výdajů
se projevila v dalších letech. Vzpomínky na období velké dechovky
ukončím seznamem muzikantů, kteří v tom závěrečném období
velké Zašovjanky v roce 1978 působili: klarinety Pavel Špůrek
(1948), Alois Baroš (1949), Jaroslav Krůpa (1950), Mirek Borovička (1954), křídlovky Josef Špůrek (1943), Antonín Skýpala
(1935), Jiří Borovička (1956), Josef Baroš (1928), Stanislav Maliňák (1927), tenory Jan Baroš (1947) Václav Zvoníček ( 1938), Es
trubky Oldřich Novák (1931), Emil Janiš (1927), trombony Jiří
Krčmář (1948), Tomáš Borovička (1960), Josef Rudolf (1903)
z Veselé, bas Miroslav Zelenka (1920), buben Jan Baroš (1923),
činely Jan Krčmář (1917).
Toto období velké dechovky gradovalo v roce 1977 začle-
Zašovské noviny 7-8/2012
12
něním do programu Národopisné léto v Muzeu v Rožnově.
Václav Zvoníček
Malé zamyšlení nad hospodařením obce Zašová
Když jsem minulý týden seděl u počítače, otevřel jsem
si i webové stránky naší obce. Zde mě zaujal závěrečný účet obce
Zašová za rok 2011 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedlo kontrolní oddělení Zlínského kraje. V části
o odměňování členů zastupitelstva se mimo jiné píše, cituji: „Se
starostkou obce ing. Annou Mikoškovou obec Zašová uzavřela
dne 4. 1. 2011 dohodu o provedení práce č. 54/2011 na sjednaný pracovní úkol: zajištění dozoru na komunikacích v roce 2011,
sjednaný rozsah práce 150 hodin, odměna 150 Kč/hod. Odměna
z dohody byla vyplacena jednorázově za období listopad 2011“,
konec citace.
A nyní to malé zamyšlení. Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že starostka obce již ze své funkce zodpovídá v plné míře
za správné hospodaření a také za bezchybné provedení všech
zakázek a prací, které obec financuje. Poslední podpis na všech
fakturách a smlouvách, které obec proplácí za všechny provedené práce, je podpis starostky, Na provádění kontrol a zajišťování
dozoru, pokud to paní starostka v rámci pracovní doby nezvládá,
má k dispozici aparát pracovníků obecního úřadu, a pokud je i
toto málo, doporučuji přijetí dalšího asistenta.
Fond pracovní doby není u uvolněných starostů stanoven, neboť jejich odměny, dovolím si tvrdit, jsou v takové výši, že
určitě zohledňují i eventuelní „přesčasové hodiny“.
I když to paní kontrolorka nenapadla, je pro mě zarážející, že obec Zašová, kterou navenek zastupuje paní starostka,
mohla uzavřít takovouto dohodu o provedení práce. Jednoduše
řečeno, paní starostka uzavřela dohodu sama se sebou, i když za
obec ji podepsal asi někdo jiný.
Tolik mé zamyšlení, občané ať si udělají úsudek sami.
V Zašové 28. 6. 2012 Jaroslav Krůpa, Zašová č. 72
Komentář starostky
Ve stavebním zákoně je stanoveno, že u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby. Jednoduše řečeno, každá obec musí mít na každou
stavbu dozora. Proto u rozsáhlejších staveb uzavírá naše obec na
výkon dozoru samostatné smlouvy s osobami s příslušnou kvalifikací a autorizací. U ostatních drobnějších staveb provádím dozor
povětšinou sama, protože zároveň splňuji kvalifikaci na TDI.
Dohodu na provedení práce jsem neuzavírala sama se sebou, ale
byla schválena radou obce. Bylo to zřejmě zároveň nejefektivnější
řešení, protože se tím pokrylo jedenáct akcí.
Činnost technického stavebního dozoru zcela jistě
nespadá do náplně práce a povinností starosty, už z logiky věci,
protože je spousta starostů jiného, než stavebního vzdělání, např.
lékaři, učitelé, právníci. Není tedy povinností takového starosty,
aby si sám prováděl technický dozor stavby. Zcela jistě i toto byl
jeden z důvodů, proč auditor neshledal v dohodě rozpor s příslušnými předpisy. Je pravda, že fond pracovní doby není pro uvolněného
starostu stanoven. To však též může znamenat, že i kdybych byla
v úřadě jen 2 hodiny denně, bylo by to v souladu se zákonem. Nicméně, kdo trochu registruje mou pracovní dobu, ví, že jsem na obci
naopak déle, než je základní pracovní doba. Na potřeby občanů
se snažím reagovat kdykoliv, o víkendech, svátcích, i v pozdních
večerních hodinách. Výkon dozoru mám evidován zvlášť. Jestli se
ještě přesto někomu zdá, že pracuji málo, je mi to líto. Opravdu se
snažím mít tuto funkci jako poslání, a mým cílem je, aby za mnou
byla práce v obci vidět. Je na občanech, aby posoudili, zda to, co se
v obci během mého funkčního období zrealizovalo, je dostatečné,
a zda si plat starosty za svoji práci zasloužím.
Ing. Anna Mikošková
Zašová – Příliš tichý prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo na únorové schůzi schválilo prodej obecního pozemku v průmyslové zóně o výměře 5.000 m2 za cenu
235,-/m2.
Přihlásili se nebo spíše byli osloveni jen 2 zájemci, slovy
dva. Příliš malý trh na tak velké zboží, jestli se to dá nazvat trhem.
Obec tak prodejem, o kterém se téměř neví, jenom tratí a budí to
pochyby. Naopak měla by prodat za co nejvíc.
Obrazně řečeno každý občan vlastní toho pozemku třeba
pomyslný 1m2 a je tak vlastně podveden. Obyčejní lidé by dokázali záměr o prodeji lépe uveřejnit. Chyběla propagace v regionálním tisku, v obecních novinách, nebo reklamou na samotném
pozemku, který je u hlavní cesty na Rožnov, či jinde. Nevyužití
těchto možností nás mohlo připravit o min.desítky korun na m2
což v součtu dělá stovky tisíc.
Nač potom máme na obci starostku, úředníky a proč
to zastupitelé za těchto okolností schvalují? Přitom na únorové
schůzi zastupitelé nebrali ohled na vyjádření, že o prodeji se málo
vědělo. Byl to poslední obecní pozemek v průmyslové zóně, uvedla na připomínky k tomuto tématu paní starostka na nedávném
červnovém zastupitelstvu.
Jedna zastupitelka se dále dokonce vyjádřila, že měl být
vyhotoven před prodejem znalecký posudek, stanovující minimální cenu, což se také nestalo.
Pozemek by se měl prodat, až k tomu nastane regulérní
tržní prostředí, tzn. min. 5-10 či více nabídek získaných na základě co nejširší propagace.
Jan Bolek, Zašová
Komentář starostky
Zastupitelstvo
prodej
předmětné
pozemkové
par. č. 1905/8, orná půda o výměře 5 157 m2, schválilo nadpoloviční většinou. Kupní smlouva zatím není uzavřena, protože
Grafia Nova (budoucí kupující) ověřuje možnosti zřízení sjezdu
z hlavní komunikace, protože pozemek je bez příjezdu. Jako nejsnazší vybudování příjezdu na tento pozemek se zatím jeví přímé
napojení na silnici I. tř., což může být investice za 1–2 mil.Kč.
Pozemek není napojen ani na žádné další inženýrské sítě, vše si
musí vybudovat kupující na svůj náklad.
Vyhlášení záměru odprodeje probíhalo standardním
způsobem v souladu se zákonem i s dostatečným zveřejněním
včetně internetu. Cena byla navržena dle nejvyšší nabídky. Nutno
podotknout, že na tento pozemek byla už dříve (r. 2006) uzavřena
kupní smlouva. Tehdy probíhalo výběrové řízení se 3 zájemci, ale
kupující cenu neuhradil, proto obec od smlouvy odstoupila. Nyní
předložili svou nabídku kupní ceny 2 jiní zájemci, a obec schválila
prodej pozemku vyšší nabídce.
Vzhledem k probíhající diskusi o kupní ceně, zajistila
obec na tento pozemek znalecký posudek na cenu dle vyhlášky
i na cenu obvyklou, která je vyšší. Znalec vyhodnotil max. cenu
tohoto pozemku na cca 170 Kč/m2, což je o víc než 25% méně než
cena, za kterou chce obec tento pozemek prodat. Ing. Anna Mikošková
Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne 22. 7. 1994 - reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada redaktor Mgr. Marta Vavříková, tel.: 571 627 826, 571 634 041, 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka
5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.
Download

Stáhnout (PDF, 986KB)