Produktový list
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce On The Road
AIG Marine jako jeden z největších světových pojistitelů přepravních rizik nabízí pojistnou
ochranu též dopravcům a ostatním subjektům podílejícím se na organizaci přepravy, kteří jsou
v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu povinni takovou škodu uhradit, pokud jsou
za ni v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními úmluvami (např. CMR) shledáni
odpovědnými. Prokázání kvalitního odpovědnostního pojištění dopravce je často požadováno
ze strany objednatele přepravy a sjednání pojištění je jednou z podmínek uzavření přepravní
smlouvy.
Pojištění On the Road je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě. Chrání
dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé
během přepravy na nákladu a kdy povinnost úhrady může představovat značný finanční
závazek. Vztahuje se na odpovědnost z přepravy prováděné
na základě přepravního dokladu
v tuzemsku i v Evropě
vlastními nákladními vozidly jménem pojištěného dopravce
Výhody pojištění
základní rozsah pojištění zahrnuje povinnost pojištěného dopravce nahradit škodu
poškozením nebo zničením zásilky při přepravě
poškozením nebo zničením zásilky nakládkou / vykládkou, je-li v povinnostech
dopravce
výdaje na zachraňovací náklady
vícevýlohy spojené se škodou na nákladu (přeložení, meziskladování, náhradní
přeprava anebo marná přeprava)
náklady právní ochrany před neoprávněnými nároky
vztahuje se též na přepravy prováděné náhradním vozidelm
základní rozsah pojištění se vztahuje též na přepravy rychlekazitelných věcí, věcí
v cisternách nebo v termo vozech a na přepravy použitých strojů a strojních zařízení
územní platnost pojištění se vztahuje jak na tuzemské tak mezinárodní přepravy na území
Evropy (s výjimkou Albánie, Kosova a Černé Hory); připojištění zemí býv. SSSR a asijské
části Turecka (za příplatek)
možnost provádění šetření škody a vyřizování nároků na náhradu v místě vzniku škody
prostřednictvím zahraničních poboček AIG
aktuální stav vozového parku je dokládán pojistkou, která je vystavena při každé změně
možnost využití specializovaných služeb AIG při konzultaci ložení a zajištění nákladu nebo
jeho manipulací
Pojistění se uzavírá
na kterékoliv pobočce Česmad Bohemia
na formuláři návrhu pojistné smlouvy
na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o jeden další rok
s ročním pojistným splatným též ve splátkách bez příplatku
s minimálním ročním pojistným 8 000 Kč
se základní spoluúčastí 10 % ze škody, min. 10 000 Kč
Produktový list
Slevy
sleva 10 % při spoluúčasti 10 % min. 20 000 Kč
sleva 10 % při obnově pojištění s předchozím nulovým škodním průběhem
Přirážky
15 % za připojištění odcizení a krádeže
10 % za připojištění přeprav ADR
10 % za připojištění přeprav ojetých a havarovaných vozidel
10 % za stěhované věci s limitem 10 % ze sjednaného celkového limitu plnění
zvlášní nabídka: 25 % přirážka za všechna výše uvedená připojištění
10 % za připojištění zemí býv. SSSR a asijské části Turecka
10 % za připojištění škod v důsledku překročení dodací lhůty s limitem 10 % z limitu plnění
Příklady
Situace
V důsledku závady na elektroinstalaci dojde k požáru
vozidla a oheň se rozšíří i na náklad, který je požárem
zcela zničen.
Dopravce dodá náklad pozdě a příjemce ho odmítne
převzít a odesilateli uhradit jeho hodnotu. Odesilatel
uplatní nárok na náhradu škody vůči dopravci.
Je / není dána odpovědnost
Je to poj. událost nebo ne
ANO
ANO
NENÍ
ANO
ANO a hradí se i náklady
odstranění vysypaného
nákladu
ANO, ale může se vyvinit
NENÍ
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Při nehodě zaviněné pojištěným dopravcem dojde
k poškození nákladu a jeho vysypání mimo vozovku.
Při nehodě nezaviněné pojištěným dopravcem dojde
k poškození nákladu.
Při mimořádně prudkém zabrždění dojde k popraskání
uvazovacích kurtů a náklad se posune a částečně
poškodí
Dopravce potvrdí převzetí 22 palet a při dodání zjistí
prořezanou plachtu a ztrátu části kartonů z jedné palety
Při vykládce dojde k pádu palety z plošiny vozidla
následkem zborcení této plošiny a zboží se z palety
vysype a poškodí
Nejedná se o věcnou škodu
NE
Pojistné
Počet
vozidel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Základní roční pojistné (Kč) podle limitu odpovědnosti v 1 000 Kč
1 000
6 800
9 000
10 000
11 500
13 000
15 000
17 000
19 000
21 000
22 000
23 000
2 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
3 000
14 000
16 500
18 500
21 000
24 000
27 000
30 000
32 500
35 000
37 500
40 000
4 000
17 000
20 000
23 000
26 000
29 000
32 500
36 000
39 500
43 000
46 500
50 000
5 000
20 000
23 000
26 000
29 000
33 000
37 000
41 000
45 000
49 000
53 000
57 000
6 000
26 000
31 000
36 000
41 000
45 000
49 000
53 000
57 000
61 000
65 000
68 000
7 000
32 000
37 000
42 000
47 000
52 000
57 000
61 000
65 000
69 000
73 000
77 000
8 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
64 000
68 000
72 000
76 000
80 000
84 000
www.aig.cz
AIG je celosvětově používanou marketingovou značkou pro poskytování služeb v oblasti životního i neživotního pojištění společnosti American International Group, Inc. Pro více informací navštivte prosím
naše internetové stránky www.aig.com/cz. Poskytované produkty a služby jsou zajišťovány pobočkami či dceřinými společnostmi American International Group, Inc. Hlavním poskytovatelem pojištění v
Evropě je AIG Europe Limited. Tento materiál slouží pouze pro informativní účely. Ne všechny produkty a služby jsou k dispozici v každé zemi. Pojistná ochrana je upravena platnými pojistnými
podmínkami, pojistnou smlouvou a příslušnými právními předpisy. Některé produkty a služby mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo dalšími partner .
03/2014
10 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
74 000
78 000
82 000
86 000
90 000
94 000
Download

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce On The Road