Čemu toto pojištění slouží?
Obchodním důvodem bývá požadavek investorů na uzavření tohoto druhu pojištění,
často je to dokonce jedna z podmínek pro získání kontraktu.
Pojištění je kombinací majetkového a odpovědnostního pojištění. Kryje
nepředvídatelné škody na budovaném díle nebo škody vzniklé v souvislosti s jeho
budováním – tedy pro případ věcné škody a finanční ztráty.
Pojištěním lze pojistit všechny subdodavatele na budovaném díle. Pojištění většinou
sjednává hlavní dodavatel – kontraktor, případně i subdodavatelé – záleží na
konkrétních smluvních ujednáních mezi investorem a kontraktorem a subdodavateli.
Jedná se o pojištění na všechna rizika budovaného díla (rekonstruovaného,
modernizovaného) tzv. pojištění All Risk, to znamená, že kryje všechna rizika, která
nejsou explicitně vyloučena.
Stavebně montážní pojištění majetku může být sjednáno proti škodám na:

budovaném a montovaném díle

existujícím majetku ve vlastnictví nebo péči pojištěného

vybavení staveniště a stavebních strojích

okolní stávající majetek

sanační náklady
Pojištění odpovědnosti za škodu kryje:

škody na majetku a zdraví způsobené třetím osobám v důsledku stavebně
montážní činnosti

připojistit lze i křížovou odpovědnost – odpovědnost mezi jednotlivými
účastníky stavebního díla

pojištění lze rozšířit o pojištění předpokládaného ušlého zisku ALoP Advance
Loss of Profit – to je to ušlý zisk nebo zvýšené náklady potřebné k realizaci
zisku, který nebyl investorem realizován po dokončení díla z důvodu zpoždění,
někdy se také používá termín DSU Delayed Start-Up
Tento druh pojištění dělíme na dvě základní části.
CAR - Contractor´s All Risk, tedy stavební pojištění stavební části díla
EAR - Erection´s All Risk, tedy montážní část díla (např. montáž technologie)
Stavebně montážní pojištění majetku se sjednává v průběhu:

nově budované výstavby a montáže

rozšiřování existujícího majetkového celku

rekonstrukce a renovace existujícího majetku
Pojištěné osoby většinou jsou: investor, hlavní dodavatel, subdodavatelé a ověřující
subjekty.
Pojištění se nevztahuje na vlastní zaměstnance a architekty a poradní inženýry.
Tento druh pojištění je potřeba sjednávat skutečně „na míru“ toho konkrétního
budovaného projektu.
Je také potřeba se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami jednotlivých
pojišťoven, abychom znali rozsah výluk z pojištění a základní definice pojmů.
Pojistné podmínky a ujednání ve smlouvě obvykle určují podmínky vzniku, trvání
a zániku pojištění, vymezují pojistné události, stanovují výluky z pojištění, způsob
určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Ne vždy jsou všechna potřebná
rizika zahrnuta v základním rozsahu pojištění a je potřeba tudíž připojistit.
Podle terminologie pojišťoven je předmětem pojištění „budované dílo“ – tato definice
budovaného díla se však v jednotlivých pojistných podmínkách liší. Např.
Kooperativa chápe budované dílo jako „stavební a montážní celek realizovaný na
základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a je
materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové
dokumentace“. Navzdory této formulaci však Kooperativa umožňuje pojistit i stavbu
realizovanou bez sjednané smlouvy o dílo. Jiné pojišťovny podmiňují budované dílo
vydáním platného stavebního povolení nebo ohlášky stavby.
Stanovení pojistné částky
Určení správné výše pojistné částky je zcela zásadní. Nesprávné stanovení pojistné
částky může vyústit v podpojištění nebo přepojištění - pojišťovny v praxi tolerují
podpojištění do určité „rozumné“ výše (max. 15 %).
Pojistná hodnota pro budované dílo, zařízení a vybavení staveniště, stavební
a montážní stroje, nářadí atd. odpovídá nové ceně.
V rámci pojištění CAR / EAR známe dva typy smluv:


pojistná smlouva pro konkrétní budované dílo
rámcová pojistná smlouva, tato se uzavírá na určité období, obvykle na jeden
rok a jednotlivá budovaná díla se do „rámcovky“ dohlašují; podle objemu
přihlášených stavebních děl za pojistné období se pak vyúčtuje pojistné.
Výluky z pojištění
Pojištění proti všem rizikům All Risk je lehce zavádějící. Kryta jsou všechna rizika,
která nejsou pojistnou smlouvou či pojistnými podmínkami vyloučena. Přitom výčet
výluk společně s výkladem pojmů obvykle zaujímá podstatnou část pojistných
podmínek tohoto druhu pojištění.
Klasické výluky - škody způsobené podvodem, zpronevěrou, válečnou událostí,
stávkou, působením jaderné energie, programovým vybavením, škody na
cennostech, písemnostech atd.
Stavební výluky nekryjí škody vzniklé:








v důsledku chybné projektové dokumentace (o které však pojištěný věděl
nebo mohl vědět)
nerespektováním právních předpisů, nedodržením technických norem či
daných technologických postupů
v důsledku vady, kterou měl pojištěný předmět již v době uzavření pojištění
opotřebením, korozí, vlivem trvalého provozu či naopak nedostatečným
používáním věci, dlouhodobým uskladněním, působením atmosférických
podmínek
provozem vozidel s přidělenou RZ nebo jinou registrační značkou
ztrátou věci zjištěnou teprve při inventuře
v důsledku chybně provedené práce nebo vady materiálu - to se ale
nevztahuje na škody na správně zhotovených částech poškozených
v důsledku škody způsobené chybným provedením či vadou materiálu
elektronickými riziky jako je zneužití internetu, elektronickým přenosem dat
atd.
Výluky pro stavební vybavení - specifické škody na stavebních a montážních strojích,
jako jsou škody vzniklé následkem zmrznutí chladicí kapaliny, nedostatku maziva,
škody na dílech, které se v určitých intervalech vyměňují z důvodu provozního
opotřebení.
Důležitým faktorem zabezpečení díla
Zabezpečení stavebního díla bývá v separátní části pojistných podmínek nebo
doložek. Pojištěný je povinen zajistit, aby byly pojištěné předměty zabezpečeny.
Pojištěný odpovídá za funkčnost uzavíracích a uzamykacích mechanizmů a jejich
skutečné používání, zneprůchodnění otvorů o určité velikosti, funkčnost elektrického
zabezpečovacího systému, režim nakládání s klíči atd. Pojistitel stanovuje požadavky
na minimální úrovně zabezpečení proti odcizení.
Obecně rozeznáváme tři základní typy staveniště:



uzavřený prostor
oplocené prostranství
volné prostranství
Každý typ staveništního prostoru se ještě může dále dělit dle různých kritérií.
U mechanických zábranných systémů navíc musí být ověřena jejich bezpečnostní
úroveň certifikátem shody. Certifikát shody vydávají certifikační orgány akreditované
Českým institutem pro akreditaci.
Pojistné podmínky nebo doložky dále stanovují minimální požadavky na požární
ochranu staveniště, jako je např. minimální vzdálenost skladovacích jednotek,
oddělení požárními stěnami, pravidelné kontroly hasicích přístrojů a jejich počet,
pravidelné odstraňování odpadového materiálu, existence požárních poplachových
směrnic či provádění pravidelných školení zaměstnanců atd.
Download

Čemu toto pojištění slouží? Obchodním důvodem