SEZNAM UŽITEČNÝCH KNIH
POMÁHAJÍCÍ PROFESE
BIERACH, A. J.: Varovné signály duše. Praha: Alternativa, 1995.
BYDŽOVSKÝ, J.: První pomoc. Praha: Grada, 2004.
(ISBN 80-247-0680-0)
BYOCK, I.: Dobré umírání. Praha: Vyšehrad, 2005.
(ISBN 80-7021-797-9)
COUSINS, N.: Anatomie nemoci očima pacienta. Praha: Pragma, 1994.
(ISBN 80-85213-38-9)
DAHLKE, R.: Životní krize jako vývojové šance. Praha: Aquamarin, 2001.
(ISBN 80-86259-02-1)
DAHLKE, R.: Nemoc jako řeč duše. Praha: Pragma, 1998.
(ISBN 80-7205-632-8)
DETHLEFSEN, T. – DAHLKE, R.: Nemoc jako cesta. Praha: Aquamarin, 1995.
(ISBN 80-901922-1-1)
DOSTÁLOVÁ, O.: Jak vzdorovat rakovině. Praha: Grada Publishing a. s. , 1993.
(ISBN 80-7169-040-6)
ENGELHARDT, L.: Jak přijmout sám sebe. Praha: Doron, 2003.
(ISBN 80-7297-035-6)
ENTRALGO, P. N.: Nemoc a hřích. Praha: Vyšehrad, 1995.
(ISBN 80-7021-128-8)
FERJENČÍK, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000.
(ISBN 80-7178-367-6)
FONE, A. C.: Jak zacházet s bolestí. Praha: Doron, 2004.
(ISBN 80-7297-047-X)
FRANKL, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.
(ISBN 80-85319-50-0)
GRIPPO, D.: Co dělat s pocitem osamělosti. Praha: Doron, 2004.
(ISBN 80-7297-045-3)
HAWKINS, P. – SHOHET, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
(ISBN 80-7178-715-9)
HÁJKOVÁ, J.: Po laně nad propastí. Praha: Volvox globator, 2000.
(ISBN 80-7207-184-X)
HÁJKOVÁ, V.: Integrativní pedagogika. Praha: Prospektrum, 2005.
(ISBN 80-86856-05-4)
HAŠKOVCOVÁ, H.: Informovaný souhlas. Praha: Galén, 2007.
(ISBN 978-80-7262-497-3)
HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002.
(ISBN 80-7262-132-7)
HAŠKOVCOVÁ, H.: Manuálek o etice a vstřícném chování. Praha: Galén, 1998.
(ISBN 80-8582-487-6)
HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie. Praha: Galén, 2007.
(ISBN 978-80-7262-471-3)
HONZÁK, R.: I v nemoci si buď přítelem. Praha: Avicenum, 1989.
HORNEY, K.: Neuróza a lidský růst. Praha: Pragma,.
(ISBN 80-7205-715-4)
HORT, V. – HRDLIČKA, M. (...): Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000.
(ISBN 80-7178-472-9)
INGLIS, B. – WEST, R.: Průvodce alternativní medicínou. Praha: Brázda, 1992.
(ISBN 80-209-0221-X)
JUSTOVÁ, M.: Cisár je nahý; represia versus prevýchova. Bratislava: Oto Németh, 2005.
(ISBN 80-88949-79-3)
KAPR, J. – KOUKOLA, B.: Pacient: revoluce v poskytování péče. Praha: SLON, 1998.
(ISBN 80-85850-49-4)
KOLEKTIV AUTORŮ: Bolest a naděje. Praha: Vyšehrad, 1992.
(ISBN 80-7021-056-7)
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000.
(ISBN 80-7178-429-X)
KÜBLER-ROSSOVÁ, E.: O životě po smrti. Turnov: Arica, 1992.
(ISBN 80-900134-7-3)
KÜBLER-ROSSOVÁ, E.: O smrti a umírání. Turnov: Arica, 1993.
(ISBN 80-900134-6-5)
KÜBLER-ROSSOVÁ, E.: Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Turnov: Arica, 1994.
(ISBN 80-85878-12-7)
KÜBLER-ROSSOVÁ, E.: O dětech a smrti. Praha: Ermat Praha, 2003.
(ISBN 80-903086-1-9)
LEWIS, S. C.: Svědectví o zármutku. Praha: Návrat domů, 1995.
(ISBN 80-85495-55-4)
LUKASOVÁ, E.: I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998.
(ISBN 80-85319-79-9)
MACH, J. a kol.: Zdravotnictví a právo. Praha: Orac, 2003.
(ISBN 80-86199-50-9)
MAREK, J. - KALVACH, Z. - SUCHARDA, P. (...): Propedeutika klinické medicíny. Praha: Triton, 2001.
(ISBN 80-7254-174-9)
MAREŠ, J. a kol.: Iatropatogenie a sororigenie. Praha: Univerzita Karlova, 2002.
(ISBN 80-86723-00-3)
MAREŠ, J. a kol.: Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové: Nucleus, 2002.
(ISBN 80-86225-25-9)
MAREŠ, J. a kol.: Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nucleus, 2003.
(ISBN 80-86225-47-1)
MATĚJČEK, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H & H, 2001.
(ISBN 80-86022-92-7)
MATOUŠEK, O.: Ústavní péče. Praha: SLON, 1999.
(ISBN 80-85850-76-1)
MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
(ISBN 80-7178-473-7)
MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.
(ISBN 80-7178-548-2)
MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
(ISBN 80-7178-548-2)
Mc FARLAND, J. R.: Od té doby, co mám rakovinu. Praha: Talpress, 1993.
(ISBN 80-85609-64-9)
MUNZAROVÁ, M.: Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing a. s. , 2005.
(ISBN 80-247-1025-0)
NEUMANNOVÁ, V.: Hledat– najít, držet– nepustit. Praha: Waldpress, 2002.
(ISBN 80-9032-320-0)
NOVOSAD, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000.
(ISBN 80-7178-197-5)
OPATRNÝ, A.: Malá příručka pastorační péče o nemocné. Praha: Pastorační středisko Praha, 2003.
(ISBN neuvedeno)
OPATRNÝ, A.: Jak zmírnit niterná trápení nemocných? Kostelní Vydří: Karmelit. nakladatelství, 2004.
(ISBN 80-7192-347-8)
PACOVSKÝ V. - SUCHARDA, P.: Úvod do medicíny. Praha: Univerzita Karlova, 2002.
(ISBN 80-246-0414-0)
PAPEŽSKÁ RADA PRO PASTORACI MEZI ZDRAVOTNÍKY
Charta pracovníků ve zdravotnictví. Praha: Zvon, 1996.
(ISBN 80-7113-168-7)
PECK, S. M.: Nevyšlapanou cestou. Praha: Argo, 1996.
(ISBN 80-7203-036-1)
PECK, S. M.: Dále nevyšlapanou cestou. Olomouc: Votobia, 1994.
(ISBN 80-85885-12-3)
PEKÁREK, M. – VOKOLEK, V.: Lékař a umění léčit– pohled z druhé strany. Praha: Pragma, 1998.
(ISBN 80-7205-608-5)
PEKÁREK, M. – VOKOLEK, V.: Tajemství zdraví a naděje. Praha: Eminent,.
(ISBN 80-7281-045-6)
PERA, H. – WEINERT, B.: Nemocným nablízku. Praha: Vyšehrad, 1996.
(ISBN 80-7021-152-0)
PESESCHKIAN, N.: Kupec a papoušek. Brno: Cesta, 1996.
(ISBN 80-85319-60-8)
PESESCHKIAN, N.: Psychoterapie v každodenním životě. Brno: Cesta, 2000.
(ISBN 80-7295-010-X)
PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R.: Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010.
(ISBN 978-80-247-2968-8)
PONĚŠICKÝ, J.: Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton, 2002.
(ISBN 80-7254-216-8)
PORTER, R.: Největší dobrodiní lidstva. Praha: Prostor, 2001.
(ISBN 80-7260-052-4)
SATIROVÁ, V. a kol.: Model růstu za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005.
(ISBN 80-7295-071-1)
SCHOPLER, E. – MESIBOV, G. B.: Autistické chování. Praha: Portál, 1997.
(ISBN 80-7178-133-9)
SIEGEL, B. S.: Láska, medicína a zázraky. Praha: Radost, 1994.
(ISBN 80-85189-22-4)
SIEGEL, B. S.: Mír, láska a uzdravení. Praha: Pragma, 1994.
(ISBN 80-85214-66-4)
SURYNEK, A. – KOMÁRKOVÁ, R. – KAŠPAROVÁ, E.: Základy sociologického výzkumu.
Praha: Management Press, 2001.
(ISBN 80-7261-038-4)
SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce Homo, 2003.
(ISBN 80-9020-49-4-5)
THEISSOVI, B. a P.: Zdravější život s léčivými bylinami. Havířov: Natur Produkt, 1992.
(ISBN 3-453-03118-0)
TŘEŠKA, V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha: Grada Publishing a. s. , 2003.
(ISBN 80-247-0239-8)
ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha: SLON, 2005.
(ISBN 80-86429-36-9)
VALENTA, M.: Herní specialista v somatopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
(ISBN 80-244-0763-9)
VIRT, G.: Žít až do konce. Praha: Vyšehrad, 1999.
(ISBN 80-7021-330-2)
VODÁČKOVÁ, D. a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.
(ISBN 80-7178-696-9)
VOKURKA, M. – HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 2004.
(ISBN 80-7345-009-7)
ZENTRICH, A. J.: Třetí cesta ke zdraví. Olomouc: Fontána, 1994.
(ISBN 80-900205-6-9)
LITERATURA S ROMSKOU TÉMATIKOU
DAVIDOVÁ, E.: 17 Fototorst. Praha: Torst, 2004.
(ISBN 80-7215-234-3)
DOSKOČILOVÁ, H.: O mamě Romě a romském Pánbíčkovi. Praha: Amulet, 2001.
(ISBN 80-86299-86-4)
DZURKO, R.: Rudolf Dzurko.
Praha: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan a nadace Arbor vitae, 1995.
(ISBN 80-9011964-0-3)
HANCOCK, I.: Země utrpení. Praha: Signeta, 2001.
(ISBN 80-902608-3-7)
HÜBSCHMANNOVÁ, M.: Romské pohádky. Praha: Fortuna, 1999.
(ISBN 80-7168-658-1)
HÜBSCHMANNOVÁ, M.: Romano džaniben – jevend 2003. Praha: G plus G, s. r. o. , 2003.
(ISSN 1210-8545)
HÜBSCHMANNOVÁ, M.: Amari abeceda – naše abeceda. Praha: Fortuna, 1998.
(ISBN 80-7168-622-0)
KOL. AUTORŮ: Černobílý život. Praha: Gallery, 2000.
(ISBN 80-86010-37-6)
KOL. AUTORŮ: Romové v České republice. Praha: Sociopress, 1999.
(ISBN 80-902260-7-8)
OLÁH, V.: Le khameskere čhave– Děti slunce. Praha: Matice romská, 2003.
OLÁHOVÁ, L.: Nejen romská kuchařka. Praha: Fortuna, 2000.
(ISBN 80-7168-741-3)
ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme– jde o to jak. Praha: Portál, 1998.
(ISBN 80-7178-250-5)
OHLÉDNUTÍ ZA NEDÁVNOU HISTORIÍ
GLAZAR, R.: Treblinka, slovo jako z dětské říkanky. Praha: Torst, 1995.
(ISBN 80-85639-31-9)
LEVY, A.: Pražské peřeje. Praha: Primus, 1991.
(ISBN 80-900078-8-0)
POSSELTOVÁ– LEDEREROVÁ, H.: Máma a já (terezínský deník). Praha: G plus G Praha, 1997.
(ISBN 80-86103-00-5)
SPIEGELMAN, A.: Maus I. Praha: Torst, 1997.
(ISBN 80-7215-032-4)
SPIEGELMAN, A.: Maus II. Praha: Torst, 1998.
(ISBN 80-7215-064-2)
SZPILMAN, W.: Pianista. Praha: Academia, 2003.
(ISBN 80-200-1118-8)
KŘESŤANSKÁ LITERATURA
BISHOP, J.: Den, kdy zemřel Kristus. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
(ISBN 80-7192-932-8)
BONHOEFFER, D.: Na cestě k svobodě. Praha: Vyšehrad, 1991.
(ISBN 80-7021-081-8)
GRÜN, A.: Modlitba jako setkání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
(ISBN 80-7192-151-3)
GRÜN, A.: Láska. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
(ISBN 80-7192-862-3)
GRÜN, A.: Půst. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
(ISBN 80-7192-441-5)
GRÜN, A.: Jak zacházet se zlým. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995.
(ISBN 80-7192-050-9)
GRÜN, A.: Biblické obrazy o vykoupení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
(ISBN 80-7192-352-4)
GRÜN, A.: Víra, naděje a láska. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
(ISBN 80-7192-857-7)
HALÍK, T.: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno: Cesta, 1993.
(ISBN 80-85319-27-6)
JAN PAVEL II.: Překročit práh naděje. Praha: Tok, 1995.
(ISBN 80-901006-9-4)
KEMPENSKÝ, T.: Čtyři knihy o následování Krista. Brno: Cesta, 2001.
(ISBN 80-7295-019-3)
KUBÍČEK, L.: Život– největší umělecké dílo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003.
(ISBN 80-7266-139-6)
KUBÍČEK, L.: Velké tajemství– manželství jako umělecké dílo.
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001.
(ISBN 80-7266-071-3)
KUBÍČEK, L.: O svobodě. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004.
(ISBN 80-7266-189-2)
KUBÍČEK, L.: Vůle Boží– zbožná fráze?. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
(ISBN 80-7192-936-0)
KUSHNER, H. S.: Když se zlé věci stávají dobrým lidem. Praha: Portál, 2005.
(ISBN 80-7367-053-4)
LEWIS, C. S.: Rady zkušeného ďábla. Praha: Návrat domů, 2003.
(ISBN 80-7255-063-2)
MARSCH, M.: Uzdravování skrze svátosti. Praha: Portál, 1992.
(ISBN 80-85282-34-8)
MARSCH, M.: Uzdravení skrze víru. Praha: Portál, 1995.
(ISBN 80-7178-062-6)
PAULAS, J. – ŠEBEK, J.: Blízký i vzdálený. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
(ISBN 80-7192-708-2)
PFLEIDERER, R.: Atributy světců. Praha: Unicornis, 1998.
(ISBN 80-901587-5-7)
PIRNOSOVÁ, B.: Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících. Praha: Portál, 1997.
(ISBN 80-7178-175-4)
SEEWALD, P.: Joseph kardinál Ratzinger– Benedikt XVI. Praha: Portál, 2005.
(ISBN 80-7367-016-X)
SOKOL, J.: Čtení z Bible. Praha: Česká biblická společnost, 1996.
(ISBN 80-85810-10-7)
SVATOŠOVÁ, M.: Náhody a náhodičky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
(ISBN 80-7192-933-6)
SVATOŠOVÁ, M.: O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
(ISBN 80-7192-833-X)
VANIER, J.: Rodí se nová naděje. Olomouc: Zvon, 1997.
(ISBN 80-7113160-11)
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
(ISBN 80-7192-488-1)
DĚTI, PORODNICTVÍ
DOSTAL, L.: Přirozená péče o vaše dítě. Praha: Weleda, 2000.
EINONOVÁ, D.: Naše dítě– rozvoj tvořivosti. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002.
(ISBN 80-7200-614-2)
GASKIN, I. M.: Zázrak porodu. Praha: One Woman Press, 2010
(ISBN 978–80–86356–48–8)
GOER, H.: Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu. Praha: One Woman Press, 2002.
(ISBN 80-86356-13-2)
HOUŠKA, T.: Škola hrou. Praha: Tomáš Houška, 1991.
(ISBN 80-900704-7-7)
JONAS, R.: Zázračná cesta na svět. Bratislava: Slovart, 2001.
(ISBN 80-7209-354-1)
KLAUS, M. H. – KENNELL, J. H. – KLAUS, P. H.: Porod s dulou. Praha: One Woman Press, 2004.
(ISBN 80-86356-34-5)
KOLEKTIV AUTOREK: Kojení pro život. Praha: Grada Publishing s. r. o. , 1998.
(ISBN 80-7169-490-8)
LEBOYER, F.: Porod bez násilí. Praha: Stratos, 1995.
(ISBN 80-85962-04-7)
MAREK, V.: Nová doba porodní. Praha: Eminent, 2002.
(ISBN 80-7281-090-1)
MAREŠ, J.: a kol. Dítě a bolest. Praha: Grada Publishing s. r. o. , 1997.
(ISBN 80-7169-267-0)
MORRIS, D.: Lidské mládě. Praha: Argo, 1995.
(ISBN 80-85794-77-2)
MÜHLANOVÁ, C.: Jen klid, maminko. Praha: Advent– Orion s. r. o. , 1998.
(ISBN 80-7172-036-4)
NICOLSON, P.: Poporodní deprese. Praha: Grada Publishing s. r. o. , 2001.
(ISBN 80-7169-938-1)
ODENT, M.: Znovuzrozený porod. Praha: Argo, 1995.
(ISBN 80-85794-05-2)
POHUNKOVÁ, D.: Úcta k životu– I. /život nenarozený/. Praha: Zvon, 1991.
(ISBN 80-7113-010-9)
RYNTOVÁ, L. – WALLEROVÁ, R.: Sborník z konference Přivádíme děti na svět. Praha: Aperio, 2002.
(ISBN 80-903087-1-6)
SCHMIDT– BRABANT, M.: Spirituální základy práce ženy– matky. Hranice: Fabula, 2002.
(ISBN 80-86600-03-3)
ŠTROMEROVÁ, Z.: Možnost volby. Praha: Argo, 2005.
(ISBN 80-7203-653-X)
Proč pláčeš, Miriam. Praha: Hnutí Pro život ČR, 2000.
(ISBN 80-238-4824-0)
Úmluva o právech dítěte. Ostrava: Aries, 1993.
RŮZNÉ
BÁRTA, J.: Dana Němcová– Lidé mého života (rozhovory). Praha: Portál, 2002.
(ISBN 80-7178-759-0)
BEZDĚK, C.: Záhada nemoci a uzdravení, Etikoterapie II. Olomouc: Fontána, 2000.
(ISBN 80-86179-45-1)
BEZDĚK, C.: Záhada života a smrti, Etikoterapie. Praha: Gemma89, 1995.
(ISBN 80-85206-06-4)
BUNYAN, J.: Poutníkova cesta. Praha: Argo, 1996.
(ISBN 80-7203-034-5)
DŽIBRÁN, CH.: Prorok (Zahrada prorokova). Praha: Onyx, 2001.
(ISBN 80-85228-40-8)
ENGELHARDT, L.: Jak přijmout sám sebe. Praha: Doron, 2003.
(ISBN 80-7297-035-6)
FONE, C. A.: Jak zacházet s bolestí. Praha: Doron, 2004.
(ISBN 80-7297-047-X)
GALLI, R.: Zachránit Jeffreyho. Praha: Portál, 2002.
(ISBN 80-7178-668-3)
GRIPPO, D.: Co dělat s pocitem osamělosti. Praha: Doron, 2004.
(ISBN 80-7297-045-3)
CHERON, M. S.: Elie Wiesel– Zlo a exil (rozhovory). Praha: Portál, 2000.
(ISBN 80-7178-433-8)
ILLICH, I.: Odškolnění společnosti. Praha: SLON, 2000.
(ISBN 80-85850-96-6)
JANALÍK, F. – MARHOLD, J.: Tajemství židovské kuchyně. Praha: Nakladatelství PLOT, 2003.
(ISBN 80-86523-23-3)
JÍLEK, A.: Pán s jedním zubem. Praha: Nová inspirace, 1992.
(ISBN 90-1286-2-9)
KŘIVOHLAVÝ, J.: Povídej– naslouchám. Praha: Návrat, 1993.
(ISBN 80-85495-18-X)
MÜNDL, K.: Zachraňme naději. Praha: Panorama, 1992.
(ISBN 80-7038-221-X)
NORBERG-HODGE, H.: Dávné budoucnosti. Brno: Hnutí Duha (Přátelé země ČR), 1996.
(ISBN 80-902056-1-5)
ROHR, R.: Adamův návrat. Praha: Vyšehrad, 2005.
(ISBN 80-7021-784-7)
ŠIKLOVÁ, J.: Deník staré paní. Praha: Kalich, 2003.
(ISBN 80-7017-865-5)
VOGELTANZ, V.: Co s doktorem (Cesta etikoterapie). Olomouc: Fontána, 1997.
(ISBN 80-86179-01-X)
WIESEL, E.: Noc. Jihlava: Sefer s. r. o. – Federace židovských obcí v ČR, 1999.
(ISBN 80-85924-20-X)
Download

SEZNAM UŽITEČNÝCH KNIH