EDIČNÍ PLÁN 2015
1. pololetí
P S Y C H O LO G I E
PEDAGOGIKA
Carl R. Rogers
BÝT SÁM SEBOU
Terapeutův pohled na psychoterapii jako léčebný vztah, který staví na
autenticitě, empatickém naslouchání
a bezpodmínečné akceptaci klienta.
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková,
Jana Obrovská, Adéla Souralová
ETNICKÁ ROZMANITOST VE ŠKOLE
Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků
z etnických menšin.
brož., 432 s., asi 599 Kč
brož., 256 s., asi 349 Kč
Erik H. Erikson
ŽIVOTNÍ CYKLUS ROZŠÍŘENÝ
A DOKONČENÝ
Eriksonův koncept devíti vývojových
stadií vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr
a prodlužuje popis stadií na celý život.
Karel Nešpor
DUŠEVNÍ PRUŽNOST
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Torey L. Hayden
Praktické rady, jak rozvíjet duševní
TICHÁ HOLKA
Skutečný příběh sedmileté dívenky, pružnost a čemu se raději vyhnout.
brož., 144 s., asi 199 Kč
která nemluví a nevnímá okolí. Příčiny
Daniel
Freeman,
odhalí její učitelka.
Jason Freeman, Philippa Garety
brož., 320 s., asi 399 Kč
PODEZŘÍVAVOST
Vojtěch Bílý, Alena Scheinostová
A PARANOIDNÍ MYŠLENKY
KDYŽ PADAJÍ MANGA
Návod,
jak jim porozumět a překonat je.
Příběh českého dobrovolníka uprostřed
BELETRIE,
L I T E R AT U R A FA K T U, P Ř Í B Ě H Y
Kathy Paterson
MOTIVAČNÍ TŘÍMINUTOVKY
Přes 100 jednoduchých cvičení k aktiviválečného konfliktu ve Středoafrické
zaci skupiny žáků či studentů.
brož., 184 s., asi 299 Kč republice.
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
SPEKTRUM
brož., 184 s., asi 299 Kč
Verena Kast
TRUCHLENÍ
Jak po ztrátě blízkého člověka žít s novým
porozuměním sobě i okolnímu světu.
brož., 144 s., asi 235 Kč
Ann Weiser Cornell
SÍLA FOCUSINGU
Popis metody focusingu i obtíží, které
se při jejím provádění mohou objevit,
ukázky z focusingových rozhovorů.
brož., 128 s., asi 239 Kč
Joëlle Desjardins-Simon,
Sylvie Debras
NEVĚDOMÉ PŘÍČINY NEPLODNOSTI
Příběhy párů ukazují, že neplodnost
nemusí být jen záležitostí biologickou,
ale může spočívat v nevědomí jednoho
z partnerů nebo obou.
brož., 184 s., asi 299 Kč
Aniela Jaffé
VZPOMÍNKY / SNY / MYŠLENKY
C. G. JUNGA
Jungovy nejosobnější prožitky, jež ho
od dětství vedly ke zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny
jeho vědeckého díla.
váz., 384 s., asi 589 Kč
brož., 192 s., asi 299 Kč
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Guy Gilbert
ŠTĚSTÍ
Jak lze štěstí najít, prožívat a sdílet.
H R Y, C V I Č E N Í A T R É N I N K Y
Michaela Peterková
KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ
Kniha vám pomůže k hlubšímu sebepoznání a ke zvýšení sebevědomí a duševní pohody.
brož., 128 s., asi 239 Kč
Jitka Suchá
ZÁBAVNÉ KVÍZY PRO KAŽDÝ VĚK
Kvízy se střední úrovní obtížnosti jsou
především znalostní a zaměřené na
dlouhodobou paměť.
brož., 192 s., asi 245 Kč
Raymond M. Smullyan
JAK SE JMENUJE TAHLE KNÍŽKA?
Upravené vydání slavné knihy amerického matematika představí 271 hádanek, chytáků či logických paradoxů
i s podrobným řešením.
Filip Brož, Daniela Vodáčková
KRIZOVÁ INTERVENCE
brož., 96 s., asi 149 Kč
V KAZUISTIKÁCH
Anselm Grün
brož., 200 s., asi 299 Kč
Praktické příběhy řešení krizí, které KOŘENY
mohou potkat každého z nás.
Kořeny jsou téma, které propojuje jak
PRO DĚTI
brož., 168 s., asi 259 Kč
život jedince, tak kultury a civilizace,
duchovní život stejně jako psychologii. Eva Horáková
P O L I T O LO G I E
brož., 112 s., asi 169 Kč POHÁDKY PRO VŠEDNÍ DEN
Rastislav Tóth
Johannes Brantschen
Nová knížka pohádek psaná podle praPOLITOLOGICKÝ SLOVNÍK
videl genetické metody výuky čtení.
BŮH JE VĚTŠÍ NEŽ NAŠE SRDCE
váz., 72 s., asi 219 Kč
Pojmy frekventované i méně známé Kniha postních meditací švýcarskéa osobnosti, které rozvinuly politiku ho dominikána se dotýká základních Frida Nilsson
nebo politické vědy.
duchovních otázek člověka – viny, GORILA A JÁ
váz., 144 s., asi 269 Kč
odpuštění, láskyplného přijetí...
Příběh o osmileté holčičce a hodné goribrož., s. 112, asi 179 Kč le, která ji adoptuje z dětského domoM E T O D O LO G I E V Ě D Y
Ira Byock
va. Nad nově vzniklou idylou se však
Jan Hendl a kol.
ČTYŘI KLÍČE K ŽIVOTU
začnou stahovat mračna...
STATISTIKA V APLIKACÍCH
váz., 144 s., asi 229 Kč
Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť
Publikace navazuje na Přehled statistic- mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád Éva Janikovszky
kých metod a ukazuje na využití statistiky – dokážou napravit a pěstovat naše
KDYBYCH JÁ BYL DOSPĚLÝ
a statistických metod v různých oborech . vztahy i náš vnitřní život.
Humorná knížka o tom, jak nefér je
váz., 440 s., 665 Kč
brož., 240 s., asi 325 Kč
být dítětem – protože dětem neustále
Jan Houkal
někdo něco přikazuje, zatímco dospělí
MANAGEMENT
CO SE DĚJE V KOSTELE?
si mohou dělat, co chtějí.
Leni Wildflower
Knížka (nejen) pro ministranty.
váz., 36 s., asi 189 Kč
brož., 128 s., asi 195 Kč
SKRYTÁ HISTORIE KOUČOVÁNÍ
Zdeněk K. Slabý
Autorka se zaměřuje na různé psyŽ I V O T N Í S T Y L A Z D R AV Í
A PAPOUŠEK HLEDÁ
chologické teorie a terapie či sociální
SVŮJ ZELENÝ KLOBOUK
a duchovní hnutí, jež vedly k vzniku Carl Alasko
Pohádky autorů, k nimž má Z. Slabý
koučinku.
EMOČNÍ BALAST
blízký vztah a kteří ho nějakým způbrož., 208 s., asi 379 Kč
Neotřelý pohled na všudypřítomnou
sobem překvapili, okouzlili či zaskočili.
manipulaci v mezilidských vztazích.
váz., s. 112, asi 275 Kč
ROZHOVORY
brož., 208 s., asi 329 Kč
Asti Hustvedt
LÉKAŘSKÉ MÚZY
Hysterie v Paříži 19. století. Autorka
se zabývá osobností psychiatra J.-M.
Charcota a rekonstruuje osudy jeho tří
pacientek - „lékařských múz“.
Jan Royt
KRAJINAMI UMĚNÍ
Kniha rozhovorů se známým historikem
umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní
během staletí vznikly.
Ben Furman
NIKDY NENÍ POZDĚ NA ŠŤASTNÉ
DĚTSTVÍ
Kniha, zahrnutá mezi 100 mistrovských
děl psychoterapie, ukazuje, jak je důležité umět překonat minulost.
brož., 344 s., asi 479 Kč
brož., 248 s., asi 329 Kč
brož., 144 s., asi 249 Kč
edicni_p_PORTAL_210x297_2015_1.indd 1
brož., 200 s., asi 275 Kč
brož., 192 s., asi 249 Kč
Paul Watzlawick
brož., 144 s., asi 269 Kč
VŠECHNO DOBRÉ JE K NĚČEMU ZLÉ
Klára Kochová, Markéta Schaeferová
Erich Fromm
Pokračování Úvodu do neštěstí je opět
DÍTĚ S POSTIŽENÍM ZRAKU
souborem esejů slavného psychologa.
UMĚNÍ MILOVAT
váz., 96 s., asi 189 Kč
Láska ve všech svých formách představu- Rozvíjení základních dovedností u dětí
je základ tvořivé síly, aktivní péči o život, s postižením zraku od raného po školní
S P I R I T U A L I TA
věk.
odpovědnost za život a úctu k němu.
brož., 176 s., asi 185 Kč
brož., 136 s., asi 235 Kč
Cynthia Bourgeault
Lisa A. Kurtz
Kateřina Thorová
MODLITBA USEBRÁNÍ
HRY PRO ROZVOJ
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
Úvod do modlitební a meditační praxe
Proměny lidské psychiky od početí po PSYCHOMOTORIKY
vycházející z tradice mnišské kontempro děti s ADHD, autismem, smyslovým plativní modlitby, ovlivněné zájmem
smrt.
váz., 624 s., asi 899 Kč
postižením a dalšími handicapy.
o východní spiritualitu.
brož., 88 s., asi 185 Kč
Robert Moore, Douglas Gillette
KRÁL, VÁLEČNÍK, KOUZELNÍK,
MILOVNÍK
Mužství je tvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi. Aby se muž stal
opravdovým, musí projít iniciací chlapce
v muže a rozvinout všechny tyto síly.
www.portal.cz
Michael Stavarič
DĚVČÁTKO S KOSOU
„Tati, co je vlastně smrt? Je to tvoje
kosa?“ zeptá se pana Smrtky jeho dcerka. A on ji pošle do světa, aby se tam
naučila všechno podstatné o životě,
o umírání a sama o sobě.
váz., 40 s., asi 199 Kč
Catherine Leblanc, Roland Garrigue
JAK VYZRÁT NA DUCHY?
Zábavná kniha plná duchů ukáže spoustu skvělých a nečekaných nápadů, jak
na ně vyzrát.
váz., 28 s., asi 249 Kč
RÁDCI PRO RODIČE
Slávka Fraňková, Jana Pařízková,
Eva Malichová a kol.
DÍTĚ S NADVÁHOU
A JEHO PROBLÉMY
Poznatky o zdravém vývoji dítěte a rizicích, které nadváha představuje.
brož., 256 s., asi 299 Kč
Catherine Dumonteil-Kremer
DALŠÍ DÍTĚ V RODINĚ
Praktický pomocník pro rodiče při
výchově sourozenců.
brož., 120 s., asi 199 Kč
Linda Goldman
JAK S DĚTMI MLUVIT O SMRTI
Naučte se odpovídat na dětské otázky,
proč lidé umírají, co se po smrti stane
s tělem, zda se dostanou se do ráje apod.
brož., 88 s., asi 175 Kč
VÝCHOVA 3–8
Zora Syslová, Věra Krejčová,
Jana Kargerová
INDIVIDUALIZACE V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Návod, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání s jeho jednotlivými fázemi.
brož., 184 s., asi 265 Kč
Iva Tomášková
ROZVÍJÍME PŘEDČTENÁŘSKOU
GRAMOTNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Teoretická východiska a praktická inspirace pro každodenní práci s dětmi v MŠ.
brož., 184 s., asi 265 Kč
Marie Těthalová
ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 23
Podpora rozvoje slovní zásoby.
brož., 64 s., asi 149 Kč
Ivana Rochovská, Dagmar Krupová
VĚDCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kniha pracuje s dětskými představami
a obsahuje jak různé pokusy, tak výtvarné, dramatické či hudební činnosti.
brož., 152 s., asi 279 Kč
Pavel Svoboda, Helena Červinková
ZÁBAVNÉ CVIČENIA
NA ROZVOJ ČÍTANIA
Slovenská verze pracovního sešitu.
brož., 56 s., 169 Kč
Portál, s. r. o.
Klapkova 2, 182 00 Praha 8
tel. 283 028 203, e-mail: [email protected]
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Jindřišská 30, Praha 1 / Klapkova 2, Praha 8
E-SHOP: obchod.portal.cz
www.portal.cz
19.12.2014 11:04:05
Download

Ke stažení v pdf