Because Quality Matters
23 výrobků pro dezinfekci a čištění
DENTIRO® Wipes
Novinka: Dostupné
ve třech vůních
CLASSIC
FRAGRANCE
LEMON
FRAGRANCE
FLORAL
FRAGRANCE
Povrchy
Nástroje
Ruce
Sací zařízení a otisky
Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland • Tel. + 41 (0) 44 226 44 44 • Fax + 41 (0) 44 226 44 00 Email: [email protected] • www.oroclean.com
Oro Clean Chemie AG
Přes 40 let výzkumu a vývoje
OCC Švýcarsko je výrobcem vysoce kvalitních
dezinfekčních, čistících a ošetřujících výrobků
pro dentální a zdravotnický trh. Náš slogan
„Zničme bakterie pro bezpečnější svět” odpovídá naší dlouhodobé podpoře zubařů, doktorů,
sester a zdravotnického personálu v jejich každodenním boji proti šíření nemocí. Nabízíme
rychle působící, spolehlivé a bezpečné dezinfekční výrobky, které jsou účinné proti širokému
spektru současných virů, hub a bakterií.
Náš přínos do výzkumu a vývoje a 40-ti letá zkušenost v oblasti infekcí jsou vysoce oceňovány
ve více než 60 zemích napříč Evropou, Afrikou a
na Středním a Vzdáleném východě.
Povrchy
Nástroje
Ruce
Sací zařízení a otisky
Když byla OCC Švýcarsko v roce 1969 založena jako rodinná firma, byli jsme předními
dodavateli vysoce kvalitních dezinfekčních
přípravků pro švýcarské zubaře. Od této doby
je našim cílem vyrábět ekologicky šetrné, inovativní výrobky s velmi širokým spektrem účinku
a vysokou kompatibilitou s dalšími materiály
při zachování maximální ochrany proti přenosu
infekce. Pro minimalizování vedlejších zdravotních účinků nebsahují naše produkty žádné
aldehydy a fenoly.
Filozofie rozvoje výroby produktů OCC Švýcarsko se zakládá na tom, že vysoká kvalita
dezinfekčních výrobků neodmyslitelně záleží
na vysoké kvalitě vstupních materiálů. Tato filozofie zůstává zachována beze změny dodnes.
Vzhledem k požadavkům trhu a zákazníků se
spektrum našich produktů a služeb rozvíjí a
účinnost všech našich dezinfekčních výrobků se
neustále přizpůsobuje, aby co nejúčinněji zničila nové patogenické mikroorganismy.
Posláním firmy OCC Švýcarsko je chránit personál a pacienty proti virům. Toto poslání je podpořeno 40-ti letým výzkumem v moderních mikrobiologických, chemických a analytických laboratořích. V našich R&D zařízeních, zkušení vědci
neustále vyvíjejí a inovují výrobky, které překonávají současné výrobky, testují nové materiály, provádějí mikrobiologické testy, zkoumají
kompatibilitu mezi materiály a podrobně sledují
kvalitu všech našich dezinfekčních a čistících
prostředků.
Díky našemu úsilí o účinnost a bezpečnost se v
roce 1996 OCC Švýcarsko stala první ze švýcarských dentálních firem, která získala certifikaci
EN 46001 a 93 /42 / EEC. Dnes jsou všechny naše
dezinfekce vedeny jako zdravotnické prostředky podle směrnice 93 / 42 / EEC nebo jako biocidní přípravky podle směrnice 98 / 8 / EG.
1|2
Jak pracujeme
OROCLEAN
OROCLEAN
Jak pracujeme
Navzdory značným pokrokům moderní medicíny se odvděčit lidem, kteří se nebojí investovat do
se kvůli nárůstu nových patogenů zvyšuje v sou- nových nápadů a jsou oddaní naší společnosti.
časnosti potřeba nových vylepšených výrobků,
Naše hodnoty
sloužících ke kontrole infekce.
Díky našim základním hodnotám vznikla v rámci
společnosti OCC Switzerland společná identita.
Naše vize
Naší vizí je stát se jedním z předních světo- Tyto hodnoty tvoří základ o několika vrstvách,
vých výrobců rychle působících, spolehlivých a který nám pomáhá přijímat kvalitní rozhodnubezpečných dezinfekčních a čistících přípravků, tí, jež jsou v tomto odvětví tak důležitá. Tyto
které jsou účinné proti širokému spektru virů, hodnoty definují, kdo jsme a co znamenáme, a
pomáhají nám při plánování našich cílů. Tento
plísní a bakterií.
systém hodnot vyvolává pocit kreativity, maximalizuje potenciál každého člena týmu a vytváří
Náš záměr
Slogan „ničíme bakterie pro bezpečnější svět“ tak pevné základy, které zaměstnancům umožcharakterizuje náš dlouhodobý závazek k podpo- ňují úspěšně realizovat jejich každodenní úkoly.
ře zubařů, lékařů, zdravotních sester, veterinářů a
kosmetických salónů v jejich každodenním boji ff Naši zaměstnanci oplývají velkým množstvím
vědomostí a inovačních schopností, které hrají
proti šíření chorob tím, že jim nabízíme rychle
důležitou roli při formování budoucnosti naší
působící spolehlivé a bezpečné dezinfekční příspolečnosti.
pravky.
ff Společnost OCC plně respektuje a uznává
různorodé kulturní a etnické vrstvy, ze kterých
Jelikož se zaměřujeme na výzkum a vývoj, můžepocházejí lidé tvořící základy naší společnosti.
me na trh úspěšně uvádět vylepšené dezinfekční
a čistící přípravky, které jsou účinné proti široké- ff Společnost OCC nabízí firemní prostředí, které
podporuje zaměstnance v podnikání a podněmu spektru virů, plísní a bakterií.
cuje v nich zodpovědnost.
Našim hlavním cílem je však zlepšit kvalitu života ff Za účelem dosažení osobního úspěchu jednotlivců i úspěchu našeho vlastního podnikání
tím, že snížíme množství infekcí, a plnohodnotně
podporuje společnost OCC profesní a osobní
růst pracovníků tím, že jim pomáhá zužitkovat
jejich dovednosti a smysl pro inovaci.
ff Společnost OCC nenabízí jen oblast, ve které
jsou výjimečné výkony pouze uznávány, ale
také odměňovány.
ff Společnost OCC podporuje koncept týmové
práce, ve které je spolupráce a včasné a účelné
sdílení informací žádoucí a zároveň efektivní.
ff Klienti společnosti OCC zůstávají ve středu
pozornosti našeho snažení. Naší snahou je
mezi námi a našimi zákazníky vybudovat pocit
partnerství, který ve výsledné fázi přinese
vysoce kvalitní výsledky pro společnost i její
klienty.
ff Společnost OCC usiluje o neustálé obohacování svého portfolia o další produkty, což v
důsledku znamená významné snížení šíření
infekčních chorob, a tak i zvýšení kvality
života.
ff Základní myšlenka společnosti OCC Switzerland se opírá o předpoklad, že ze snahy o
dosažení obchodní a technické dokonalosti
bude nakonec profitovat celé lidstvo. Předvedené silné sociální vazby dají vzniknout trvalé,
pozitivní účasti na dlouhodobém inovačním
vývoji, který zároveň bude šetrný k životnímu
prostředí.
3|4
Čištění, dezinfekce, péče
Ruce
Hygiena rukou
Pojďme zničit viry
v kontaktu s dezinfekčním prostředkem a také
Ruce lékaře jsou jeho nejdůležitějším nástrojem. ff Pouze důkladné umytí odstraní viry z rukou.
Po umytí důkladně vysušte svoje ruce použitím
dodržet správný sled jednotlivých kroků. DůleRuce jsou v neustálém kontaktu s pacientem, nájednorázových utěrek. Ručníky pro více použití,
žité: Ruce musí být udržovány vlhké (pomocí
stroji a povrchy, které obsahují největší množství
ručníkové role, froté textilie a horkovzdušné
dezinfekčního prostředku) po celou dobu aplirizika. Ruce jsou v tomto případě ideálním prosušiče rukou nejsou vhodné. Studie prokázaly,
kace dezinfekčního prosředku.
středkem pro přenos virů a patogenů. Tyto viry
že tyto výrobky podporují přenos virů.
ff Na ruce naneste správné množství dezinfekčnízpůsobují 80% všech přenosů infekcí z člověka na
ho přípravku dle instrukce výrobce.
člověka.
ff Nikdy neumývejte ruce nebo nepoužívejte
krém na ruce bezprostředně před nebo po
Hygiena rukou je nedílnou součástí ochrany proti
dezinfekci rukou. Můžete snížit účinnost dezininfekci. Tři části hygieny rukou jsou:
Dezinfekce rukou
fekce a zvýšit riziko přenosu infekce.
ff Mytí rukou
ff Dezinfkce rukou
ff Nenoste žádné šperky. Hodinky a prstýnky jsou
ff Péče o ruce
perfektní skrýší pro viry. Toto platí také pro
dlouhé nehty a lak na nehty. Dlouhé nehty se
Péče o ruce
mohou zlomit během zákroku, což významně
zvyšuje pravděpodobnost infekce. Navíc che- ff Vyberte si produkt, který bude plně absorboMytí rukou
ván pokožkou a nezachovává mastné zbytky.
mické látky v laku na nehty mohou ovlivnit
f
f
Věnujte pozornost ošetřujícím a zvlhčujícím
účinnost
použité
dezinfekce.
ff Používejte studenou vodu. Teplá voda otevírá
přísadám,
které jsou obsaženy ve výrobku.
f
f
Dezinfekční
prostředek
nanášejte
pouze
na
póry, které dovolují virům lehce proniknout
Stupeň zvlhčení může být regulován.
suché ruce. Nanešení dezinfekčního prostředdo pokožky. Horká voda působí nepříznivě na
ku na vlhké ruce negativné ovlivní účinnost ff Nepoužívejte žádné petrolejové roztoky, které
kůži.
mohou negativně ovlivnit celistvost latexových
dezinfekce.
ff Používejte jemné tekuté mýdlo. Tuhá mýdla
rukavic.
f
f
K
dávkování
dezinfekce
používejte
lokty.
V
nejv kostce tvoří ideální prostředí pro vznik milepším případě je ordinace vybavena dávkovači
kroorganismů.
s bezkontaktním snímačem pohybu.
ff Pečlivě opláchněte ruce a nehty po umytí. Zbytf
f
Správný postup mytí rukou je uveden v povinky mýdla mohou ovlivnit účinnost dezinfekčníném 6 krokovém postupu dle EN 1500. Je velmi
ho prostředku a vyvolat alergickou reakci.
důležité dodržet předepsaný čas, kdy jsou ruce
TIPS
TIPS
TIPS
7|8
OROLIN® Lotion
ffJemně čistí
ffHydratuje
ffAntibakteriální efekt
OROLIN® Lotion je dermatologicky testovaný,
nezásaditý a maximálně jemný tekutý prostředek pro vlhké mytí rukou s antibakteriálním účinkem. Vysoce kvalitní látky pro
ochranu pokožky pomáhají udržovat rovnováhu vaší pokožky a při častém mytí rukou
zabraňují vysušování a podráždění kůže.
S prostředkem OROLIN® Lotion je možné i
mytí citlivých rukou. Produkt je parfémovaný
čerstvou lesní vůní.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Mýdlo naneste na vlhké ruce, umyjte prsty a ff Pro mytí rukou
ruce a potom je pod tekoucí vodou důkladně ff OROLIN® Lotion je ideální pro citlivou pokožku
opláchněte.
Upozornění
S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Složení ( Ve smyslu směrnice 2006 / 257 /
EEC podle INCI)
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE
DEA, LAURAMIDE DEA, TRICLOSAN, HYDROGENATED TALLOWETH-60 MYRISTYL GLYCOL,
LAURETH-12, PHENOXYETHANOL, PARFUM,
METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE, C.I. 14720,
C.I. 16255.
Velikost balení
500 ml s dávkovacím víčkem, 1 litr s dávkovacím víčkem, 5 litrů
9 | 10
OROSEPT® Solution
ffVynikající snášenlivost s pokožkou
ffRychleúčinný
ffPříjemná vůně citronu
OROSEPT ® Solution je hotový dezinfekční
roztok určený pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou a předloktí. Přírodní
přísady zachovávají vlhkost pokožky, udržují
její prostředí v rovnováze a zabraňují vysušování a podráždění kůže i při časté dezinfekci
rukou. OROSEPT® Solution neobsahuje žádná
barviva a je vhodný pro citlivou pokožku.
Díky citrónové vůni je jeho použití velice
příjemné. OROSEPT® Solution je také vhodný pro dezinfekci nesterilních jednorázových
rukavic z latexu, vinylu nebo nitrilu. Tento
výrobek je snadno biologicky odbouratelný a
neškodí životnímu prostředí.
Návod k použití
Aplikační oblasti
f dezinfekci rukou a předloktí
Používejte přípravek na suché ruce a vtírejte fPro
®
Solution je ideální řešení pro dezf pomocí správné techniky (šestikroková techni- fOROSEPT
infekci nesterilních rukavic z latexu, vinylu
ka, EN 1500).
nebo nitrilu
Pro hygienickou dezinfekci rukou: 1x3ml a vtírat
Upozornění po dobu 30 sekund. Pro chirurgickou dezinfekci rukou a předloktí: 2 x 5 ml a vtírat po dobu
3 minut.
R10 Hořlavý. R41 Nebezpečí vážného poškození
očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 UchoBěhem celé aplikace udržujte ruce pomocí pří- vávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz
pravku vlhké. Není vhodný pro dezinfekci sliznic. kouření. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Velikost balení
100 ml, 500 ml s dávkovacím víčkem, 1 litr s
dávkovacím víčkem, 2 litry, 5 litrů
Dávkovač na zeď s loketní pákou (500 ml),
Dávkovač na zeď s loketní pákou (1 litr),
Automatický dávkovač z nerezavějící oceli (800 ml)
Spektrum účinnosti / Doba expozice
30 sekund
Baktericidní 30 sekund
Fungicidní (C. albicans)
Tuberkulocidní 30 sekund
MRSA (1)
30 sekund
Hepatitida B / HIV (2) 30 sekund
BVDV / Hepatitida C(3)
30 sekund
Koronaviry (4) 30 sekund
Virus chřipky A 30 sekund
Adenovirus 60 sekund
3 minut
Norovirus (5) 1) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus; 2) HbsAg
- antigenní test; 3) BVDV - zástupný virový test; 4) BCoV zástupný virový test; 5) FCV - zástupný virový test
Vyhovující DGHM směrnicím a EN 1500,
prEN 12791, prEN 12054, AFNOR NF T 72150,
NF T 72170, NF T 72200; DGHM / VAH uvedených
Registrační číslo biocidního výrobku: CHZB0364
Složení ve 100 g
44.9 g 2-propanol, 30.0 g 1-propanol, 0.15 g
didecyldimethylammonium chloride, voda,
přírodní zvlhčující prvek, pafém.
11 | 12
OROMED® Gel
ffObsahuje účinné látky proti stárnutí
ffNízká viskozita zabraňující odkapávání
ffNeobsahuje biocidní látky, parfémy
a barviva
OROMED® Gel je hydroalkoholický gel k okamžitému použití s širokým antimikrobiálním účinkem pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci
rukou a předloktí. Díky nízké viskozitě neodkapává a je snadno použitelný. Gel je čirý, nelepivý
a neobsahuje rezidua. Je příjemný pro pokožku,
rychle zasychá a zanechává na rukou sametově
hebký pocit. OROMED® Gel obsahuje jedinečný
systém pro ochranu kůže, tvořený zvlhčujícími,
změkčujícími, vitaminovými a zvláčňujícími složkami, které chrání i tu nejcitlivější pokožku před
negativními vlivy časté dezinfekce. OROMED®
Gel brání vysychání a podráždění kůže. Vysoký
obsah antioxidantů a účinných látek proti stárnutí neutralizuje škodlivé volné radikály, které
způsobují předčasné stárnutí. OROMED® Gel
neobsahuje žádné biocidní látky, parfémy a barviva. Je biologicky rozložitelný a neškodný vůči
životnímu prostředí.
Návod k použití
Aplikační oblasti
f dezinfekci rukou a předloktí
Naneste přípravek na suché ruce a rozetřete jej fPro
po celých rukou pomocí šestikrokové techniky
(EN 1500).
Upozornění Pro hygienickou dezinfekci rukou: naneste 1 x 3 ml
a roztírejte po dobu 30 sekund. Pro chirurgickou
dezinfekci rukou a předloktí: naneste 2 x 5 ml a
roztírejte po dobu 90 sekund.
R10 Hořlavý. R41 Nebezpečí vážného poškození
očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz
kouření. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
Ruce musí být navlhčené přípravkem po celou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S35 Tento
dobu aplikace. Přípravek není vhodný k použití na materiál a jeho obal musí být zneškodněny bez
sliznicích.
pečným způsobem. Používejte dezinfekční pro
středky bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení na obalu a informaci
o přípravku.
Velikost balení
30 ml, 1 litr, 5 litrů, 10 litrů
Dávkovač na zeď s loketní pákou (500 ml),
Dávkovač na zeď s loketní pákou (1 litr),
Automatický dávkovač z nerezavějící oceli (800 ml)
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / MRSA (1) 30 sekund
Fungicidní (C. albicans) 30 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae)
30 sekund
Mykobaktericidní (M. avium)
30 sekund
Obalené viry (včetně HBV, HIV) (2)
15 sekund
BVDV / Hepatitida C (3) 15 sekund
Virus vakcinie 15 sekund
Herpes simplex virus 15 sekund
Virus chřipky A (včetně H3N2, H1N1) 15 sekund
Rotavirus 15 sekund
Norovirus (4)
30 sekund
1) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus; 2) Kombinované testy na virus vakcinie / zástupný virus BVDV podle
směrnic RKI / DVV; 3) Test na zástupný virus BVDV; 4) Test na
zástupný virus MNV
Vyhovuje standardním metodám DGHM, normám EN 1040, EN 1275, EN 1500, prEN 12054,
EN 12791 a směrnicím DVV / RKI
Registrační číslo biocidního přípravku: CHZN1698
Složení ve 100 g
52.8 g Ethanol, 19.0 g 1-Propanol, 2.8 g 2-Propanol, zvlhčující látky, emoliencia, vitamin E
acetát, panthenol, bisabolol, želírující látky.
11 | 12
OROCREME
ffRychle se vstřebává
ffObsahuje látky pro regulaci
mastnoty a vlhkosti pokožky
ffNemastí
OROCREME je tekutý krém na ruce pro každodenní použití. Pečlivě vybrané zvlhčující
přísady upravují mastnotu a vlhkost pokožky,
kterou zároveň ošetřují. OROCREME je proto
vhodný zejména pro citlivé a suché ruce, případně pro ruce často ošetřované dezinfekcí.
Krém se rychle vstřebá a nemastí, ruce zůstávají hebké a hydratované.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Několikrát denně naneste v malém množství na ff Pro každodenní péči o citlivou, suchou a
ruce. Krém je vhodný zejména pro lidi se suchou
namáhanou pokožku rukou
pokožkou a pro lidi pravidelně používající pro
středky pro mytí rukou.
Upozornění
S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Složení ( Ve smyslu směrnice 2006 / 257 /
EEC podle INCI )
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRICLYCERIDE, CETEARYL
ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE
SE, METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL UREA,
PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, PARFUM.
Velikost balení
230 ml s dávkovací pumpou, 500 ml
13 | 14
Dezinfekce a čištění
Povrchy
Dezinfekce povrchů
Bojujeme s viry ve velkém stylu
Každý pacient je potencionální nositel virů.
Během vrtání nebo broušení zubů dochází k
rozšíření virů z dustiny ústní až do vzdálenosti dvou metrů kolem zubního křesla. Tyto viry
kontaminují nábytek, okolní povrchy, dentální
nářadí a nástroje. Riziko nepřímé kontaminace
se zvyšuje. Toto nebezpečí se týká také oblastí,
které nejsou v bezprostřední blízkosti pacienta.
Špinavé ruce kontaminují kliky u dveří, telefonní
sluchátko nebo dokonce vypínač světla. Dezinfekce povrchů nesmí být podceněna.
1001 povrchů - 1001 výrobků
Ne každý výrobek je vhodný pro všechny povrchy. Použitím správného výrobku pro správný
povrch šetříte peníze, čas a také pomáháte
životnímu prostředí.
ff Dezinfekce malých povrchů - postřikem nebo
stíráním.
ff Ubrousky - předvlhčené ubrousky pro rychlou dezinfekci povrchů a nástrojů. Zvažte
při nákupu: materiál a velikost ubrousků se
výrazně liší. Větší ubrousky jsou mnohem více
ekonomičtější a materiál ubrousku ovlivňuje,
Správný čas vyhlásit válku virům
jak rychle ubrousek vyschne.
ff Speciální dezinfekční výrobky prodlužují
Aby se zamezilo riziku infekce, všechny povrchy
životnost citlivých potahů zubařských křesel.
v rozmezí dvou metrů od zubního křesla musí
být dezinfikovány po každé návštěvě pacienta.
Proto by měla tato oblast být volná, aby byla
Pro dezinfekci povrchů
dezinfekce rychlá a jednoduchá.
ff Utírání místo postřiku: toto pomáhá snížit
tvorbu aerosolů a výsledné znečištění vzduchu. Další výhodou je, že celý čištěný povrch
je kompletně navlhčen, což se ne vždy podaří
pokud používáte sprejové dezinfekce. Dezinfekce mohou být naneseny přímo na látku
pro jedno použití.
ff Silně znečištěné povrchy: Prvně utřete čistou utěrkou na jedno použití napuštěnou
dezinfekcí s potom kompletně dezinfikujte
povrch.
ff Bezpečnost: vždy noste obličejovou masku,
ochranný štít a rukavice pro ochranu vašich
očí, pokožky a dýchacích cest. Po dezinfekci
otevřete okno.
TIPS
ff Postup čistění: každý den používejte stejný
Denní dezinfekce je dostatečná pro místa, která
typ dezinfekčních výrobků a postup čištění.
nejsou v blízkosti pacientů. Vyjímka: Každá vidiSnižuje se tímto riziko nevyčištěného povrtelná kontaminace krví a podobnými infekčníchu.
mi látkami musí být vyčištěna a dezinfikována ff Nešetřete! Účinná dezinfekce musí kompletokamžitě.
ně navlhčit celý dezinfikovaný povrch.Toto je
jediná cesta pro dezinfikované povrchy, jak je
ochránit proti širokému spektru bakterií a virů
a zaručit kompletní dezinfekci.
15 | 16
ISORAPID® Liquid
ffInaktivuje noroviry během 60
sekund
ffVysoce účinný i v nejnáročnějších
podmínkách
ffModerní antimikrobiální látky
ISORAPID® Liquid je přípravek na bázi alkoholu bez obsahu aldehydů, určený k okamžitému
použití pro rychlou dezinfekci a čištění zdravotnických prostředků (např. laboratorní stoly, vyšetřovací a stomatologická křesla, povrchy přístrojů,
kazety na nástroje, stomatologické násadce a
koncovky, ramena stomatologických světel a souprav, a stomatologické nástroje vyrobené z oceli,
hliníku, mědi, silikonu nebo gumy). ISORAPID®
Liquid má široký antibakteriální, antimykotický a
antivirový účinek a neutralizuje odolné patogeny,
jako jsou mykobakterie nebo noroviry, během
60 sekund. Přípravek obsahuje moderní antimikrobiální látky, které jsou bezpečné a dvojnásobně účinné než běžné čistící prostředky. Nízký
(50%) obsah alkoholu zajišťuje vysokou kompatibilitu s řadou materiálů a snižuje riziko alergie.
ISORAPID® Liquid je snadno biologicky odbouratelný a jeho bod vzplanutí je vyšší než 30° C pro
zvýšení protipožární bezpečnosti.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Navlhčete celý povrch nebo předmět určený k ff Pro rychle účinkující dezinfekci postřikem nebo
dezinfekci a nechte přípravek působit (dodržte
otřením a pro čištění zdravotnických prostředků,
předepsaný čas expozice). V případě potřeby
laboratorních stolů, stomatologických křesel, povrvysušte plochy nebo předměty pomocí čisté
chů přístrojů, polic na nástroje, stomatologických
tkaniny pro jedno použití. Používejte pouze na
násadců a koncovek, rukojetí svítidel a nástrojů
materiály kompatibilní s alkoholem. Před použivyrobených z oceli, hliníku, mědi, silikonu nebo
tím na citlivé materiály si proveďte zkoušku na
gumy
malé ploše na méně viditelném místě.
Upozornění
R10 Hořlavý. R41 Nebezpečí vážného poškození
očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz
kouření. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Velikost balení
1 litr, 5 litrů, 10 litrů
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní (1) 60 sekund
Fungicidní (C. albicans) (1)
60 sekund
MRSA (2) 60 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae) (1)
60 sekund
Mykobaktericidní (M. avium) (1) 60 sekund
Obalené viry (včetně HBV, HIV) (3) 15 sekund
BVDV / Hepatitis C (4)
15 sekund
Virus vakcinie 15 sekund
Virus chřipky A 15 sekund
Herpes simplex virus
15 sekund
Norovirus (5)
60 sekund
1) DGHM standardní metody pro povrchovou dezinfekci,
včetně testů v podmínkách praxe; 2) Methicilin-rezistentní
Staphylococcus aureus; 3) kombinované testy na virus vakcinie / zástupný virus BVDV podle směrnic RKI / DVV; 4) test na
zástupný virus BVDV; 5) test na zástupný virus MNV
Vyhovuje standardním metodám DGHM,
normám EN 1040, EN 1276, EN 1275 /
EN 1650 (C. albicans), EN 13697, EN 14348
a směrnicím RKI / DVV
1250
Složení ve 100 g
50 g 1-Propanol, 0,057 g N-alkylamino-propyl
glycin.
17 | 18
ISORAPID® Spray
ffŠiroké spektrum účinnosti
ffNízký obsah alkoholu, méně než 50%
ffVysoká snášenlivost s materiály
ISORAPID® Spray je naředěný roztok určený
pro okamžitou dezinfekci postřikem nebo omytím. Je vhodný pro čištění zdravotnického vybavení (např. laboratorní stoly, lékařská křesla,
plošné povrchy, odkládací podložky pro nástroje, koncovky a násadce, rukojeti operačních
reflektorů a lékařské nástroje z materiálů jako
je ocel, hliník, měď, silikon nebo guma). Tento
speciá-lním přípravek má velmi nízký obsah
alkoholu – pod 50%, což snižuje možnost vzniku alergií a zároveň zvyšuje šetrnost k různým
materiálům. ISORAPID® Spray je snadno biologicky odbouratelný a má svěží květinovou vůni.
Tento výrobek je možné použít k dodatečnému
zvlhčení DENTIRO® Wipes a ISORAPID® Wipes.
Pro přípravu navlhčených ubrousků je třeba
použít výhradně ISORAPID® Dry Wipes.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Dezinfikované plochy a předměty důkladně ff Sprej určený pro okamžité použití při úklidu a
navlhčete. Dodržte dobu expozice a dezinfekčdezinfekci zdravotnického vybavení
ní prostředek setřete tam, kde je to potřebné. ff Laboratorní stoly, židle, malé plošné povrchy,
Aplikujte jen na materiály, které snáší působení
regály, koncovky a násadce, lampy a nástroje
alkoholu. U citlivých materiálů otestujte před
vyrobeny z materiálů jako jsou ocel, hliník,
použitím jejich snášenlivost.
měď, pryž a silikon
Upozornění
R10 Hořlavý. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení –
Zákaz kouření. S23 Nevdechujte aerosoly. S25
Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S51 Používejte pouze v dobře
větraných prostorách.
Velikost balení
100 ml s rozprašovačem, 500 ml, 1 litr, 5 litrů,
10 litrů
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / Fungicidní (C. albicans) (1)
(čisté podmínky) 30 sekund
(špinavé podmínky) 60 sekund
MRSA (2) 30 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae) (1) 60 sekund
Mykobatericidní (M. avium) (1)
60 sekund
Hepatitida B / HIV (3) 30 sekund
BVDV / Hepatitida C (4) 30 sekund
Koronaviry (SARS) (5) 30 sekund
Virus chřipky A 30 sekund
Adenovirus (6) 60 sekund
Papovavirus (SV 40) (6) 60 sekund
1) DGHM standardní metody pro dezinfekci povrchů včetně
testů v praxi. 2) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus;
3) HBsAg - antigenní test; 4) BVDV - zástupný virový test;
5) BCoV - zástupný virový test; 6) Baktericidníní a Fungicidníní aktivita byla dodatečně potvrzena při terénních studiích
Vyhovující DGHM směrnicím a EN 1040,
EN 1276, EN 1275 / EN 1650 (C. albicans),
EN 14348
1250
Složení ve 100 g
20 g Ethanol, 28 g 1-propanol, 0.1 g kvartérní
amonné sloučeniny.
17 | 18
ISORAPID® XXL Wipes
ffMěkké, ale vysoce odolné ubrousky
� Textura optimalizovaná pro odstranění
nečistot
ffJeden ubrousek postačuje k dezinfekci mezi dvěma pacienty
ISORAPID® XXL ubrousky mají jedinečnou mikrostrukturu, díky které garantují vyníkající přenos
aktivních částic, a tak usnadňují odstranění nečistot bez zanechání viditelných stop. Jsou hebké
a zároveň odolné proti roztrhnutí, jejich použití
je jednoduché a příjemné. Velikost ubrousků
je 29 x 20 cm (role - 100 kusů) nebo 29 x 29 cm
(role - 80 kusů), mají vysoce absorpční a dezinfekční schopnost bez nutnosti znovu navlhčení.
Speciálně navržený zásobník umožňuje oddělení
jednotlivých ubrousků a těsný uzávěr zabraňuje
předčasnému vyschnutí obsahu. Zásobník má
hvězdicovitý otvor který se používá pro obě velikosti utěrek. Před použitím je potřeba ubrousky
navlhčit, stupeň nasycení si může uživatel individuálně přizpůsobit. ISORAPID® XXL ubrousky
jsou ekonomický a ekologický produkt, který
nabízí řešení pro individuální potřeby.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Použijte rukavice. Vložte roli se suchými ff Pro rychle účinkující dezinfekci postřikem nebo
ubrousky do zásobníku a přidejte 1.5 - 2.3 litru
otřením a pro čištění zdravotnických prostředků,
ISORAPID® Liquid podle požadovaného stupně
laboratorních stolů, stomatologických křesel, povrnasycení. Nebo, nejdříve naplňte zásobník po
chů přístrojů, polic na nástroje, stomatologických
značku 2 litry ( zkontrolujte značku na zásobnínásadců a koncovek, rukojetí svítidel a nástrojů
ku), a poté vložte roli suchých ubrousků. Připravyrobených z oceli, hliníku, mědi, silikonu nebo
vené ubrousky je nutno spotřebovat do 30 dnů.
gumy
ISORAPID® XXL ubrousky jsou zvláště vhodné
pro použití s přípravky ISORAPID® Spray nebo
Upozornění
DENTIRO® Sensitive.
R10 Hořlavý. R41 Nebezpečí vážného poškození
očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz
kouření. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Velikost balení
Role 80 ks ubrousků (29 x 29 cm) se 2 litry přípravku ISORAPID® Liquid Role
100 ks ubrousků (29 x 20 cm) se 2 litry přípravku
ISORAPID® Liquid
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní (1) 60 sekund
Fungicidní (C. albicans) (1)
60 sekund
MRSA (2)
60 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae) (1)
60 sekund
Mykobaktericidní (M. avium) (1) 60 sekund
Obalené viry (včetně HBV, HIV) (3) 15 sekund
BVDV / Hepatitis C (4)
15 sekund
Virus vakcinie 15 sekund
Virus chřipky A 15 sekund
Herpes simplex virus
15 sekund
Norovirus (5) 60 sekund
1) DGHM standardní metody pro povrchovou dezinfekci,
včetně testů v podmínkách praxe; 2) Methicilin-rezistentní
Staphylococcus aureus; 3) Kombinované testy na virus vakcinie / zástupný virus BVDV podle směrnic RKI / DVV; 4) Test na
zástupný virus BVDV; 5) Test na zástupný virus MNV
Vyhovuje standardním metodám
DGHM, normám EN 1040, EN 1276,
EN 1275 / EN 1650 (C. albicans),
EN 14348 a směrnicím RKI / DVV
1250
Složení ve 100 g
50 g 1-Propanol, 0m057 g N-alkylamino-propyl glycin
21 | 22
DENTIRO® Wipes
ffVysoká snášenlivost s materiály
ffNezanechávají usazeniny na
povrchu po uschnutí
ff2 velikosti / 3 vůně
DENTIRO® Wipes jsou vlhčené ubrousky připravené
k okamžitému použití, které jsou určené pro rychlou
dezinfekci a čištění malých povrchů zdravotnického
vybavení (např.nástroje, operační stoly, odsávací hadičky, koncovky a násadce, rukojeti lamp a lékařské
nástroje z materiálů jako je PVC, silikon, umělá hmota, akrylové sklo, hliník nebo měď). Nezanechávájí
žádné usazeniny na povrchu po uschnutí. Vysoký
obsah vlhkosti ubrousků umožňuje jednoduché a široké použití každého ubrousku. Nízký obsah alkoholu
(pod 50%) zabezpečuje sníženou možnost vzniku
alergií a dobrou snášenlivost vůči různým materiálům
i vůči pokožce. DENTIRO® Wipes neobsahují aldehydy a jsou snadno biologicky odbouratelné. Velikost
ubrousků je 14.5 x 20 cm, hustota je 28 g / m2. Ubrousky je možné dodatečně navlhčit všemi produkty
DENTIRO® nebo produktem ISORAPID® Spray.
Novinka!
DENTIRO® Wipes s vůní dle vaší volby!
CLASSIC
FRAGRANCE
FLORAL
FRAGRANCE
LEMON
FRAGRANCE
Návod k použití
Aplikační oblasti
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Před použitím nastřihněte balení, první ubrou- fPro
f rychlou dezinfekci a čištění malých povrsek vytáhněte otvorem ve víčku a víčko uzachů zdravotnického vybavení, operačních
vřete. Ubrousky odebírejte z dózy tahem směstolů, odsávacích hadiček, koncovek a násadrem na stranu. Předměty důkladně navlhčete
ců, rukojetí lamp a zdravotnického vybavení z
a dodržte dobu expozice. Aplikujte pouze na
materiálů jako je PVC, silikon, plexisklo, hliník,
materiály, které snáší působení alkoholu. Dózu
měď a guma
po použití důkladně uzavřete.
Upozornění
Baktericidní / Fungicidní
60 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae)
60 sekund
MRSA (1)
60 sekund
Obalené viry (včetně HBV / HIV) (2) 30 sekund
BVDV / Hepatitida C (3)
15 sekund
Coronavirus 30 sekund
Vaccinia virus
30 sekund
Influenza A virus 15 sekund
Herpes simplex virus 15 sekund
R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. S24 / 25 Zamezte styku s kůží a
očima.
1) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus; 2) Kombinovaný virus neštovic / BVDV zástupný virový test
podle RKI / DVV směrnic; 3) BVDV - zástupný virový test;
4) BCoV - zástupný virový test
Velikost balení
Box se 120 ubrousky o velikosti 14.5 x 20 cm
vůně - classic, floral, citron
Náhradní balení se 120 ubrousky o velikosti
14.5 x 20 cm, vůně - classic, floral,citron
Vyhovující DGHM směrnicím a
EN 1040, EN 1276, EN 1275 / EN 1650
(C. albicans), EN 13697, EN 14348;
RKI / DVV směrnic.
Složení ve 100 g
31.3 g ethanol, 16.7 g 2-propanol.
Jumbo Box se 100 ubrousky o velikosti
14.5 x 40 cm, vůně - classic, citron
Náhradní Jumbo balení se 100 ubrousky o
velikosti
14.5 x 40 cm, vůně - classic, floral, citron
19 | 20
1250
LEMON
DENTIRO® Sensitive
FRAGRANCE
ffPříjemná citrónová vůně
ffVysoká snášenlivost s materiály
ffNízký obsah alkoholu, méně než 50%
DENTIRO® Sensitive je bezaldehydový roztok
pro přímé použití určený pro rychlou dezinfekci
a čištění zdravotnického vybavení (např. laboratorní stoly, vyšetřovací křesla, plošné povrchy, instrumentační stolky, násadce a koncovky,
rukojeti operačních reflektorů a stomatologické
nástroje z materiálů jako je ocel, hliník, měď,
silikon nebo guma). Dobrá snášenlivost k různým materiálům je způsobena nízkým obsahem
alkoholu pod 50%, což také snižuje možnost
výskytu alergií. DENTIRO® Sensitive je snadno
biologicky odbouratelný a má decentní citrónovou vůní. Tento výrobek je možné použít
k dodatečnému zvlhčení DENTIRO® Wipes a
ISORAPID® Wipes. DENTIRO® Sensitive je také
vhodný pro přípravu DENTIRO® Dry Wipes a
ISORAPID® Dry Wipes.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Dezinfikované plochy a předměty důkladně ff Pro dezinfekci zdravotnického vybavení,
navlhčete. Dodržte dobu expozice a dezinfekčlaboratorních stolů, stomatologických křesel,
ní prostředek setřete tam, kde je to potřebné.
malých plošných povrchů, instrumentačních
Aplikujte jen na materiály, které snáší působení
stolků, koncovek, násadců, rukojetí operačalkoholu. U citlivých materiálů otestujte před
ních reflektorů a zdravotnického příslušenství
použitím jejich snášenlivost.
z materiálů jako jsou ocel, hliník, měď, pryž a
silikon
ff
Upozornění
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / Fungicidní (1)
(čisté podmínky)
30 sekund
(špinavé podmínky) 60 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae) (1)
60 sekund
Mykobatericidní (M. avium) (1) 60 sekund
Hepatitida B / HIV (2) 30 sekund
BVDV / Hepatitida C (3) 30 sekund
Herpes simplex virus
15 sekund
Influenza A virus (incl. H1N1)
30 sekund
Papovavirus (SV 40) (4) 60 sekund
R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení –
Zákaz kouření. S23 Nevdechujte aerosoly. S26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
1) DGHM standardní metody pro dezinfekci povrchů včetně
testů v praxi; 2) HbsAg - antigenní test; 3) BVDV - zástupný
virový test; 4) Neobalené viry
Velikost balení
1 litr, 5 litrů, 10 litrů
Vyhovující DGHM směrnicím a EN 1040,
EN 1275 (C. albicans); DGHM / VAH uvedených
1250
Složení ve 100 g
20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.056 g kvartérní amonné sloučeniny.
23 | 24
DENTIRO® Foam
ffDezinfikuje a ošetřuje zároveň
ffŠetrné složení
ffVhodná pro citlivé materiály
DENTIRO® Foam je pěna připravená k přímému
použití určená pro dezinfekci, čištění a ošetřování zdravotnického vybavení s citlivými povrchy
(např. umělá hmota, vyšetřovací křesla, lehátka
apod.). Díky svému šetrnému složení je tento
výrobek vhodný zejména pro citlivé materiály,
jako například PVC. DENTIRO® Foam je snadno
biologicky odbouratelný.
Aplikační oblasti
Naplňte DENTIRO ® Foam do pěnící láhve. ff Pro dezinfekci, čištění a ošetřování zdravotNaneste pěnu na čištěné místo, pěnu rovnonického vybavení s citlivými povrchy
měrně rozetřete suchým hadříkem, nechte fVhodný
f zejména pro plastové díly citlivé na
působit a místo utřete dosucha. Aplikujte
alkohol, vyšetřovací křesla, lehátka, citlivé
jednou až dvakrát denně.
PVC materiály
ff
Upozornění
Návod k použití
R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24 / 25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní Fungicidní (C. albicans)
Hepatitida B / HIV (1) 10 minut
10 minut
5 minut
1) HBsAg - antigenní test
Vyhovující DGHM směrnicím DGHM
Složení ve 100 g
1250
10 g 2-propanol, 1.2 g phenoxyethanol, 0.2 g
kvartérní amonné sloučeniny.
Velikost balení
200 ml, 2 litry
27 | 28
ISORAPID® Floor
ffDobrá snášenlivost s materiály
ffVysoká čisticí síla
ff Velmi účinný
Podle směrnice o lékařských výrobcích (93/42/ES):
ISORAPID® Floor je tekutý koncentrát se svěží
parfémací určený pro stírání a drhnutí vodou
omyvatelných ploch zdravotnických zařízení a
přístrojů. Tento výrobek má velmi dobrou čistící
schopnost, která je založena na součinném efektu
3 tenzidů a 1 čistící složky.
ISORAPID® Floor je velmi vydatný: z 1 litru koncentrátu připravíte při 0.5% koncentraci 200 litrů
hotového roztoku. Jeden litr naředěného roztoku
vystačí na plochu 50 m2. ISORAPID® Floor je vhodný i pro dezinfekci ponořením velkých lékařských
předmětů (např. láhve na moč, mísy apod.). Neobsahuje aldehydy, fenoly, louhy nebo těkavé organické sloučeniny (VOC) a je proto šetrný k mnoha
materiálům. Tento výrobek je snadno biologicky
odbouratelný a neškodí životnímu prostředí.
Návod k použití
Aplikační oblasti
K dezinfekci stíráním použijte vodný roztok fK
f dezinfekci stíráním a drhnutím vodou omypodle dávkování. Pro odměření přesného konvatelných ploch zdravotnických zařízení a
centračního množství použijte spodní značku
přístrojů
( 20 ml ), případně horní značku ( 40 ml ) uvnitř fK
f dezinfekci ponořením větších zdravotnicvíčka. Všechny dezinfikované plochy důkladně
kých pomůcek, jako jsou láhve na moč a
navlhčete. Na 1 m2 použijte 20 - 40 ml hotomísy
vého dezinfekčního roztoku. Pro dezinfekci ff Vhodný pro podlahy z přírodního kamene,
ponořením zcela ponořte dezinfikovaný předdlažby, PVC, stěny, sanitární zařízení, obklady
mět do roztoku. Dodržte dobu expozice a
a laboratorní stoly
potom předmět důkladně omyjte vodou. U citlivých materiálů otestujte před použitím jejich
Upozornění snášenlivost.
R34 Způsobuje poleptání. S2 Uchovávejte
mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě
omyjte velkým množstvím vody. S35 Tento
materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S37 / 39 Používejte vhodné
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
etiketu.
Velikost balení
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / Fungicidní (C. albicans)
0.25% za 15 minut
Fáze 2 / Krok 2 testu na plochách
0.5% za 15 minut
Tuberkulocidní (M. terrae) 0.25% za 60 minut
0.5% za 30 minut
2% za 15 minut
BVDV / Hepatitida C (1)
0.25% za 5 minut
Omezeně virucidní (včetně HBV, HIV, Virus neštovic ) (2)
Čisté podmínky: 0.25% za 120 minut
0.5 % za 15 minut
Špinavé podmínky:
1% za 15 minut
1) Test na zástupný virus BVDV; 2) Kombinované testy na virus
vakcinie / zástupný virus BVDV podle směrnic RKI / DVV;
Vyhovující Evropským standardům EN1040,
EN 1275, EN 1276, EN 1650,
EN 13624, EN 13697 (bacteria, C.
albicans), EN 13727, EN 14348 a RKI /
1250
DVV směrnicím
Registrační číslo biocidního výrobku: CHZN1105
Dávkování
Concentrado
Agua
Koncentrát
Voda Čas
0.5%
20 ml
3980 ml
30 minut
2%
80 ml
3920 ml
15 minut
+
Tiempo
1 litr, 5 litrů,
Složení ve 100 g
13.9 g (3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1.3diamine, anionogenní detergenty, neionogenní detergenty, aktivní čistící složka, vůně,
barviva.
29 | 30
OROLIN® OP-Forte AF
ffDobrá snášenlivost s materiály
ffVysoká čisticí síla
ffOvocná vůně
Podle směrnice o lékařských výrobcích (93/42/EHS):
OROLIN® OP-Forte AF je maximálně šetrný tekutý koncentrát s velmi dobrou čistící schopností
určený k dezinfekci stíráním vodou omyvatelných
ploch zdravotnického zařízení. Přípravek neobsahuje aldehydy, fenoly nebo louhy a je proto šetrný
k mnoha materiálům. OROLIN® OP-Forte AF je
biologicky snadno odbouratelný a má ovocnou
vůni.
Podle Směrnice o biocidních výrobcích: OROLIN®
OP-Forte AF je tekutý koncentrát určený pro
dezinfekci stíráním a čištění podlah z přírodního
kamene, dlažeb, PVC, stěn, sanitárních zařízení,
obkladů, laboratorních stolů a jiných velkých
povrchových ploch. Přípravek je díky svému
jemnému složení speciálně určen i pro přírodní
dřevo a akrylátové sklo.
Aplikační oblasti
K dezinfekci stíráním a drhnutím použijte vodný ff K dezinfekci stíráním a drhnutím vodou omyroztok podle dávkování. Všechny plochy, které
vatelných ploch zdravotnických zařízení a
je třeba dezinfikovat, důkladně navlhčete.
přístrojů
Na 1 m2 použijte 20 - 40 ml hotového dezinfekč- ff Vhodný pro podlahy z přírodního kamene,
ního roztoku.
dlažby, PVC, stěny, sanitární zařízení, obklady
a laboratorní stoly
Návod k použití
Upozornění
R36 / 38 Dráždí oči a kůži. S2 Uchovávejte mimo
dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite omyjte
velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít.
Velikost balení
2 litry, 5 litrů
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / Fungicidní (C. albicans) (1)
0.75% za 240 minut
1% za 60 minut
2% za 15 minut
Fungicidní (na neupraveném dřevě)(1) 1.5% za 240 minut
2% za 60 minut
Hepatitida B / HIV (2) 5% za 1 minuta
Virus chřipky A
0.75% za 15 minut
1) DGHM standardní metody pro povrchovou dezinfekci,
včetně testů v podmínkách praxe; 2) HBsAg - antigenní test
Vyhovující DGHM směrnicím AFNOR NF
T 72150*, NF T 72170*, NF T 72200
(*Spectrum 4); DGHM / VAH uvedených
1250
CE pro použití se zdravotnickým zařízením podle zdravotnických směrnic 93 / 42 / EEC
Registrační číslo biocidního výrobku: CHZB0288
Dávkování
+
Koncentrát
0.75%
2%
Voda Čas
40 ml
4960 ml
240 minut
100 ml
4900 ml
15 minut
Složení ve 100 g
10 g kvartérní amonné sloučeniny, vůně,
barviva.
31 | 32
Dezinfekce a čištění
Nástroje
Dezinfekce nástrojů
Ponořte je!
Nástroje, zařazené jako zdravotnický prostředek, must být vždy kompletně hygienické.
V závislosti na oblasti použití, vyžadují důkladnou dezinfekci, čištění a kde je to žádoucí, tak
sterilizaci. Tyto úlohy by měl zajišťovat speciálně prošklený člen týmu.
Nástroje by měly být dezinfikovány mimo
oblast, kde se provádí ošetření pacienta. Zde
musí být tři jasně oddělené oblasti pro dezinfekci, čištění, a sterilizaci. Oddělené místnosti nejsou nutné. Označení tří samostatných
pracovních zón je dostatečné. V závislosti na
stupni rizika infekce jsou tyto pracovní zóny
označeny červenou, žlutou a zelenou barvou.
Červená znamená vysoký stupěň rizika infekce. Zelená znamená nízký stupeň rizika přenosu infekce. Aby se zabránilo kontaminaci
již jednou dezinfikovaných nástrojů, je pevně
daný směr průběhu dezinfekce od červené
po zelenou. Tento postup zaručuje snadnou
a bezpečnou dezinfekci nástrojů.
TIPS
Pro dezinfekci nástrojů
ff Jako první dezinfikujte, potom čistěte: toto
pomáhá zabránit náhodnému kontaktu
s mikroorganismy a snižuje riziko výskytu
infekce. Důležité: ošetřujte nástroje ihned po
provedení zákroku, jinak organické zbytky
zaschnou.
ff Bezpečnost: vždy noste bezpečnostní brýle,
ochranný oděv a tlusté gumové rukavice.
ff Roztok jako lázeň: Obnovujte lázeň dvakrát
až třikrát za týden v závislosti na stupni znečištění. Různé výrobky mají různou dobu
použití. Porovnejte před nákupem výrobku.
ff Vhodná příprava: před dezinfekcí rozdělejte nástroje, rozevřete všechny klouby nebo
ohebné části.
ff Nejdříve přidejte koncentrát, poté doplňte
vodou: tímto zjednodušíte měření a smíchání
roztoku.
ff Vyhněte se kontaktu s pokožkou: nejlepší je
použití dezinfekční vany se sítkem.
ff Bezpečná příprava: umístěte nástroje do
dezinfekčního roztoku tak, aby jste zabránili
poškození povrchové úpravy nástrojů, která
chrání nástroje před vznikem koroze.
ff Kompletní pokrytí: ponořte celé nástroje do
roztoku - ideální je ponoření na vícekrát, aby
se zabránilo tvorbě vzduchových bublin.
ff Vždy používejte víko pro uzavření dezinfekční vany, zabráníte tím odpařování roztoku a
nepříjemným pachům.
ff Vždy se řiďte pokyny výrobce a dodržujte
dobu expozice. Pouze toto je správná cesta,
která garantuje účinnost a efektivnost dezinfekčního prostředku.
ff Po dezinfekci: opláchněte nástroje pod tekoucí vodou, smyjte veškeré zbytky dezinfekčního roztoku. Dezinfekční roztok, který přichází
do kontaktu se sliznicí nebo kůží může vyvolat
alergickou reakci. Usušte nástroje a zkontrolujte, zda neobsahují organické zbytky. Pokud
ano, dezinfikujte a očištětě je znovu.
33 | 34
OROCID-MULTISEPT® Plus
ffŠiroké spektrum účinnosti
ffVysoká čistící síla
ffIntegrovaná ochrana proti korozi
OROCID-MULTISEPT® Plus je koncentrát pro
dezinfekci a čištění lékařských nástrojů a vrtáčků (např. zubní extrakční kleště, otiskovací
lžičky, spony, nůžky, mikroinstrumenty, lopatky, pilníky, sondy, exkavátory, kyrety, scalery
apod.), který se aplikuje ponořením nástroje.
Díky jedinečné kombinaci univerzálních tenzidů a dalších přísad vykazuje tento produkt
velmi vysokou čistící účinnost, která usnadňuje
následné manuální čištění nebo ho dokonce
činí nadbytečným. Integrovaná protikorozní
ochrana zajišťuje velmi dobrou snášenlivost
k různým materiálům a prodlužuje životnost
nástrojů. OROCID-MULTISEPT® Plus neobsahuje aldehydy, fenoly ani korozívní čtyřmocné amonné chloridy. Proto také nedochází k
žádnému zbarvení materiálů, případně k fixaci
krve nebo bílkovin na nástrojích. Testy doložily
kompatibilitu pro polyetylén, silikon, železo,
ocel a akrylátové sklo. OROCID-MULTISEPT® Plus
neškodí životnímu prostředí. Je možná aplikace
v ultrazvukové lázni.
Návod k použití
Pro dezinfekci nástrojů použijte vodný roztok
podle dávkování. Pro odměření přesného koncentračního množství použijte spodní značku
(20 ml), případně horní značku (40 ml) uvnitř
víčka. Vložte nástroje a dbejte na úplné smočení. Vzduch musí zcela uniknout ze všech
dutých prostorů, případné klouby je třeba otevřít. Dodržte dobu expozice, následně důkladně omyjte nástroje dostatečným množstvím
vody. Použité dezinfekční roztoky obnovujte
podle stupně znečištění dvakrát až třikrát týdně.
Doporučujeme denní výměnu lázně. Není vhodný pro díly z temperované litiny a litého hliníku,
jako jsou například stříkačky Citoject.
Aplikační oblasti
ff Pro ruční čištění a dezinfekci lékařských
nástrojů a vrtáčků
fSkalpely,
f zubní zrcátka, kleště, lžíce, spony,
scalery,mikroinstrumenty, lopatky, kyrety,
sondy
ff OROCID-MULTISEPT® Plus lze použít také v
ultrazvukové lázni
Upozornění
R34 Způsobuje poleptání. S2 Uchovávejte
mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite
omyjte velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.
Velikost balení
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní (1) / MRSA (2)
Fungicidní (C. albicans)
Tuberkulocidní (M. terrae) (1)
Hepatitida B / HIV (3) Hepatitida C (4)
Koronaviry (5)
minut
Adenovirus
1) DGHM standardní metody pro dezinfekci nástrojů včetně
testů v praxi; 2) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus;
3) HBsAg - antigenní test; 4) BVDV - zástupný virový test;
5) BCoV - zástupný virový test;
Vyhovující DGHM směrnicím a EN 1040,
EN 1275 (C. albicans); DGHM / VAH uvedených
Desinfekčni vana pro nástroje (1 litr)
Desinfekčni vana pro nástroje (3 litry)
1250
Dávkování
+
1 litr, 2 litry, 5 litrů, 10 litrů
0.25% za 15 minut
0.25% za 15 minut
2% za 60 minut
4% za 30 minut
5% za 15 minut
2% za 60 minut
4% za 15 minut
0.5% za 5 minut
0.25% za 15
0.5% za 5 minut
2% za 60 minut
Koncentrát
Voda Čas
2%
20 ml
980 ml
60 minut
4%
40 ml
960 ml
30 minut
5%
50 ml
950 ml
15 minut
Složení ve 100 g
9.8 g alkylamine, 4.2 g dialkylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate, aktivní čistící složka, přídavné složky.
35 | 36
OROLIN® Perasept
ff Účinný proti všem bakteriím, sporám,
mykotickým organismům a virům
ff Vynikající čistící vlastnosti
ff Během použití nevznikají boráty
OROLIN® Perasept je univerzální prášek pro dezinfekci
vyššího stupně / studenou sterilizaci určený pro lékařské a stomatologické nástroje. Rozpuštěním přípravku
OROLIN® Perasept ve vodě vzniká koncentrovaný roztok kyseliny peroctové, vysoce účinné biocidní látky,
jejíž spektrum účinnosti zahrnuje většinu rezistentních patogenů, jako jsou bakteriální a houbové spory,
mykobaktérie a neobalené viry. Přípravek OROLIN®
Perasept neobsahuje aldehydy a fenoly a proto nefixuje krev a proteiny. Použitý systém surfaktantů zajišťuje vysoký detergenční účinek pro čištění bez vzniku
skvrn a snížené povrchové napětí, díky kterému roztok
proniká i do nejhůře přístupných částí nástrojů. Přípravek OROLIN® Perasept vykazuje vynikající kompatibilitu s materiály vzhledem ke svému neleptavému
složení s neutrálnímu pH a je vysoce vhodný pro
rychlou sterilizaci termolabilních nástrojů, jako jsou
endoskopy. OROLIN® Perasept je pouze slabě pěnící
a plně rozpustný ve vodě a díky těmto vlastnostem je
vhodný pro nástroje s úzkými kanálky. Během použití
přípravku OROLIN® Perasept nevzniká kyselina borová
a přípravek je snadno biologicky rozložitelný.
Návod k použití
Příprava roztoku: Pomocí přiložené odměrné
lžíce rozpusťte prášek OROLIN® Perasept v teplé
vodě (35 - 40 °C) podle ředící tabulky uvedené
na štítku na přední straně a připravte roztok
kyseliny peroctové o požadované síle. Nechte 15
minut reagovat a pravidelně míchejte. Roztok lze
použít po dobu maximálně 24 hodin. Po použití
krabici s práškem ihned uzavřete. Dezinfekce vyššího stupně / studená sterilizace: Ponořte
nástroje zcela do roztoku přípravku OROLIN®
Perasept, a otevřete všechny spoje pro odstranění vzduchu z dutin. Dodržujte předepsaný
čas expozice. Po provedení dezinfekce vyjměte
aseptickým způsobem nástroje a opláchněte je
sterilní vodou. Pokud jsou nástroje silně kontaminovány, proveďte předčištění pomocí přípravku
OROCID-MULTISEPT® Plus.
Aplikační oblasti
®
Perasept je nekyselý práškový konfOROLIN
f centrát vhodný pro studenou sterilizaci termolabilních nástrojů, zejména endoskopů a
stomatologických latexových blan
ff Není kompatibilní se stříbrem, mědí, mosazí a
s poškozenými povrchy
ff Pouze částečně vhodný pro hliník
Upozornění
R22 Zdraví škodlivý při požití. R36/38 Dráždí
oči a kůži. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S7
Uchovávejte obal těsně uzavřený. S15 Chraňte
před teplem. S22 Nevdechujte prach S26 Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S35 Tento
materiál a jeho obal musí být zneškodněny
bezpečným způsobem S36/37/39 Používejte
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít. Další informace viz bezpečnostní list přípravku.
Velikost balení
Krabice s obsahem 1 kg
Desinfekčni vana pro nástroje (1 litr)
Desinfekčni vana pro nástroje (3 litry)
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní, C. albicans 2 (1)% za 10 (30) min.
Fungicidní (A. niger)
2 (1)% za 10 (30) min.
Tuberkulocidní (M. terrae) 2 (1)% za 10 (30) min.
Virucidní (Poliovirus)
2 (1)% za 10 (30) min.
Sporicidní (B. subtilis, redukce spor o 6 log)
2 (1)% za 10 (30) min.
Adenovirus 1% za 1 min.
Vyhovuje normám EN 1040, EN 1275,
EN 13624, EN 13704, EN 13727,
EN 14561, EN 4562, EN 14347,
EN 14348, EN 14563, EN 14476,
EN 14885
1250
Dávkování
10 g
10 ml = 10 g
Koncentrát
+
Voda 35-40°
Čas
1%
10 g
990 ml
30 min.
2%
20 g
980 ml
10 min.
Vyměňujte roztok denně.
Složení ve 100 g
45 g peruhličitan sodný, 25 g tetraacetylethylendiamin, 24 g kyselina citrónová, surfaktanty, inhibitory koroze.
37 | 38
ULTRACLEAN-3
ffVysoká čisticí síla
ffČistí a dezinfikuje zároveň
ffÚčinný proti spórám Aspergillus
niger
ULTRACLEAN-3 je koncentrát pro čištění chirurgických a stomatologických nástrojů (např.
skalpely, kleště, otiskovací lžíce, spony, nůžky,
mikroinstrumenty, lopatky, pilníky, kyrety, háky
apod.) v ultrazvukové lázni. Tento produkt má
díky svým alkalickým čistícím složkám dobrou
schopnost rozpouštět krev a bílkoviny a odstraňuje i zatvrdlé zbytky jako sádru nebo cement.
ULTRACLEAN-3 obsahuje vysoce účinnou dezinfekční složku proti bakteriím a plísním včetně
extrémně resistentním sporám Aspergillus niger.
Návod k použití
Aplikační oblasti
Pro čištění nástrojů použijte vodný roztok fPro
f čištění chirurgických a stomatologických
podle dávkování. Pro odměření přesného konnástrojů v ultrazvukové čističce
centračního množství použijte spodní značku fSkalpely,
f lžíce, kleště, nůžky, mikronástroje,
(20 ml), případně horní značku (40 ml) uvnitř
lopatky, soubory, kyrety a sondy
víčka. Spusťte 30 minutový cyklus v ultrazvu- ff Není vhodný pro přírodní štětiny, nylon, hliníkové čističce a potom důkladně opláchněte
kové díly a barevně kódované nástroje
vodou. Není určeno pro přírodní štětiny, nylon,
hliníkové díly a nástroje s barevným kódováUpozornění
ním.
R35 Způsobuje těžké poleptání. S2 Uchovávejte
mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite omyjte velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít. S45 V případě nehody,
nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ( je-li možno, ukažte toto
označení ).
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní 5% za 15 minut
Fungicidní 5% za 30 minut
Vyhovující evropským směrnicím EN 1040, EN 1275
1250
Dávkování
+
Koncentrát
5%
100 ml
Voda 1900 ml
Čas
30 minut
Složení ve 100 g
16 g Potassium hydroxide, komplexní látka,
speciální detergenty.
Velikost balení
1 litr
37 | 38
OROLIN® Burbath
ffVelmi krátká doba expozice
ffVysoká čistící síla
ffŠiroké Spektrum účinnosti
OROLIN ® Burbath je přípravek určený pro
přímé použití bez obsahu aldehydu pro dezinfekci a čištění všech rotačních stomatologických a chirurgických nástrojů (např. kostní
frézy, vrtáčky z tvrdokovu, leštící nástroje,
brousky, kartáče z mosazných drátů, leštící
gumičky apod.). Tento produkt si Vás získá
díky svému širokému spektru účinnosti a
zároveň díky velmi krátké době expozice.
Čistící účinnost je maximálně vysoká díky
kombinaci rozpouštědel bílkovin a univerzálních tenzidů. OROLIN® Burbath je snadno
biologicky odbouratelný a neškodí životnímu
prostředí.
Aplikační oblasti
Roztok nalijte do nádoby určené pro lázeň fPro
f dezinfekci a čištění všech rotačních stovrtáčků, vložte vrtáčky a dodržte dobu expomatologických a chirurgických nástrojů
zice. Vrtáčky neoplachujte vodou a nechte je ff Kostní frézy, vrtáčky, tvrdokovové vrtáčky,
vysušit. Lázeň vyměňujte jednou za týden, při
brousky, leštící nástroje, kartáče z mosazvysokém znečištění odpovídajícím způsobem
ných drátů, kartáčky, leštící gumičky
v kratších intervalech. Není určeno pro hliník, ff Není vhodný pro hliník, měď a pro materiáměď a materiály, které nesnášejí alkohol.
ly citlivé na alkohol
Návod k použití
Upozornění
R10 Hořlavý. R36 / 38 Dráždí oči a kůži. S2
Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz
kouření. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite omyjte
velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.
Velikost balení
1 litr, 2 litry, 5 litrů
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní / C. albicans (1)
30 sekund
Fungicidní (Aspergillus niger) (1) 60 sekund
Tuberkulocidní (M. terrae) (1) 60 sekund
Mykobatericidní (M. avium) (1) 60 sekund
60 sekund
Virucidní (Poliovirus)
Hepatitida B / HIV (2) 30 sekund
30 sekund
BVDV / Hepatitida C (3)
30 sekund
Adenovirus 30 sekund
Herpes simplex virus 1) DGHM standardní metody pro dezinfekci nástrojů
včetně testů v praxi; 2) HBsAg - antigenní test; 3) BVDV zástupný virový test
Vyhovující DGHM směrnicím a
EN 1040,EN 1275, EN 13624,
EN 13727, EN 14561, EN 14562,
EN 14348, EN 14563, EN 14476,
EN 14885; DGHM / VAH uvedených
1250
Složení ve 100 g
32 g 2-propanol, 0.7 g phenoxyethanol,
0.2 g kvartérní amonné sloučeniny, alkali,
protikorozní látky, detergenty.
OROLIN® Burbath container (150 ml)
39 | 40
Dezinfekce a čištění
Sací zařízení a otisky
Dentální sací zařízení
Mini vakuový čistič pro mikroorganismy
Sací zařízení je navrženo pro odstranění aerosolů,
tekutin a pevných částic z úst pacienta během
zákroku. Je to v zásadě malý vakuový čistič. Po
čase se mohou uvnitř zařízení usadit zbytky
krve,špíny a jiných částic a vytvořit tenkou bio
vrstvu. Tato vrstva dokáže perfektně udržovat
mikrooganismy. Se snižením výkonu sacího
zařízení se zvyšuje riziko zpětného vrácení
kontaminovaných tekutin do úst pacienta.
Tento případ může nastat zejména tam, kde se
odsávací hadice pohybuje nad hlavou pacienta.
Stálá technika odsávání a důkladná dezinfekce
a čištění jsou zde velmi důležité.
Použití tohoto výrobku zabraňuje vytvoření bio
vrstvy a mikroorganismy nejsou schopné se
uvnitř odsávací jednotky rozmnožovat. Další
výhodou je, že se odsávací zařízení může
dezinfikovat pouze jednou týdně.
Různí výrobci nabízí kombinované produkty,
které mohou být použity pro dezinfekci a čištění
zároveň. Avšak doporučuje se použítí speciálně
navržených produktů pouze pro čištění nebo
pouze pro dezinfekci, protože je zde zajištěna
maximální účinnost. Po každém zákroku by
mělo být zařízení opláchnuto studenou vodou
a směs vody a vzduchu by měla být nasáta
skrz hadice. Usazeniny budou okamžitě
vypláchnuty. Zařízení by měla být čištěna ff Odkapávač a filtr by měli být odstraněny
až po vypršenídoby expozice dezinfekčního
pomocí speciálního čistícího výrobku alespoň
nebo čistícího výrobku.
jednou za den. Dezinfekce zařízení by měla
proběhnout jednou týdně. Plivátko by mělo být ff Dodržujte pravidla osobní ochrany: vždy
používejte rukavice, ochrannou roušku
ošetřeno denně, zejména pokud obsahuje sliny
a bezpečnostní brýle. Pro přemístění a
nebo krev. Separátor amalgámu a nádoba na
vyprázdnění dezinfekční vany se ujistěte, že
těžké kovy se mění dle potřeby.
máte na sobě voděodolnou zástěru.
TIPS
Pro dezinfekci sacích zařízení
ff Na začátku a na konci pracovního dne
vyjměte každý nástroj z vodního systému a
oplachujte po dobu dvou minut, abychom
zabránili akumulaci virů během noci.
ff Dezinfikujte a čištěte odsávací zařízení
jednou týdně, aby jste zabránili vzniku
biofilmu.
ff Dodržujte všechny instrukce doporučené
výrobcem při přípravě roztoku. Doba
expozice musí být vždy dodržena.
ff Mělké ponoření hadic a trubiček do
dezinfekčního prostředku není dostatečné,
protože se mohou vyskytnout vzduchové
bubliny, které zabraňují kompletní dezinfekci
povrchu. Nasátí dezinfekčního a čístícího
prostředku skrz celé zařízení je tímto velmi
důležité.
41 | 42
ORO CLEAN® Liquid
ffVysoká čisticí síla
ffŠetrný k materiálům
ffNepěnivý
ORO CLEAN® Liquid je vysoce účinný koncentrát pro čištění odsávacích zařízení, plivátek a odlučovačů amalgámu. Díky vyvážené
kombinaci účinných látek se tento produkt
vyznačuje vysokou čistící schopností a působí i proti zatvrdlým zbytkům jako je vápník,
krev a jiné sedimenty. Zároveň ORO CLEAN®
Liquid neobsahuje aldehydy ani alkohol a
je proto velmi šetrný k různým materiálům
a je neškodný pro životní prostředí. Tento
výrobek je nepění a je šetrný k odsávacímu
zařízení.
Návod k použití
Pro čištění použijte jako vodný roztok podle
dávkování. Pro odměření přesného koncentračního množství použijte spodní značku
( 20 ml ), případně horní značku ( 40 ml ) uvnitř
víčka. Po ukončení práce nebo v případě
potřeby odsajte u každé jednotky 1 litr do
každé savky nejlépe pomocí OROCLEAN® Cup
a 1 litr nalijte do plivátka. Po chirurgických
zákrocích a před dezinfekcí zařízení důkladně
propláchněte vodou.
Aplikační oblasti
ff Pro čištění odsávacích zařízení, plivátek, a
odlučovačů amalgámu
1250
Dávkování
+
Upozornění
R36 / 38 Dráždí oči a kůži. S2 Uchovávejte mimo
dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite omyjte
velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít. S45 V případě nehody,
nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).
Koncentrát
2%
40 ml
Voda
1960 ml
Složení ve 100 g
Alkalické čistící sloučeniny, protipěnící složky, specialní detergenty.
Velikost balení
2 litry, 5 litrů
OROCLEAN® Cup
43 | 44
ORO CLEAN® Plus
ffÚčinná dezinfekce
ffNepěnivý
ffBiologicky rozložitelný
ORO CLEAN® Plus je vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci a čištění odsávacích zařízení, plivátek a odlučovačů amalgámu.Účinná
kombinace čistících a dezinfekčních složek
efektivně odstraňuje biofilm a umožňuje tak
bezproblémový provoz zařízení. Složení bez
obsahu aldehydu a alkoholu zaručuje šetrnost vůči různým materiálům. ORO CLEAN®
Plus je snadno biologicky odbouratelný a je
neškodný pro životní prostředí. ORO CLEAN®
Plus se vyznačuje příjemnou mentolovou
vůní. Tento výrobek nepění a je tedy šetrný k
odsávacímu zařízení.
Návod k použití
Pro dezinfekci a čištění použijte jako vodný
roztok podle dávkování a způsobu aplikace. Pro
odměření přesného koncentračního množství
použijte spodní značku ( 20 ml ), případně
horní značku ( 40 ml ) uvnitř víčka. Každý den
po ukončení práce nebo v případě potřeby
odsajte u každé jednotky 1 litr do každé savky
nejlépe pomocí OROCLEAN® Cup a 1 litr
nalijte do plivátka a dodržte dobu expozice.
Po chirurgických zákrocích a před dezinfekcí
zařízení důkladně propláchněte vodou.
Aplikační oblasti
ff Pro čištění a dezinfekci odsávacích zařízení,
plivátek, a odlučovačů amalgámu
Upozornění
1) HBsAg - antigenní test; 2) BVDV - zástupný virový test
R36 / 38 Dráždí oči a kůži. S2 Uchovávejte
mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s
kůží okamžite omyjte velkým množstvím vody.
S37 / 39 Používejte vhodné ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V
případě nehody, nebo necítíte-li se dobře,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).
Velikost balení
Vyhovující DGHM směrnicím a
EN 1040, EN 1275 (C. albicans);
AFNOR NF T 72150, NF T 72170;
1250
Dávkování
+
2%
Koncentrát
Voda
Čas
40 ml
1960 ml
60 minut
Složení ve 100 g
2 litry, 5 litrů, 10 litrů
ORO CLEAN CL Tabs 150 kusů
®
OROCLEAN® Cup
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní
2% za 30 minut
Fungicidní (C. albicans)
2% za 30 minut
Hepatitida B / HIV (1) 2% za 60 minut
BVDV / Hepatitida C (2)
2% za 5 minut
5 g Alkylbenzyldimethyl ammonium chloride,
protipěnící složky, specialní detergenty.
45 | 46
ASEPTOPRINT® Liquid
ffKrátká doba expozice
ffBezpečnost stability otisků zubů
a modelů
ff1 litr koncentrátu vytvoří 50 litrů
hotového roztoku
ASEPTOPRINT® Liquid je koncentrát pro dezinfekci a čištění dentálních otisků zubů s krátkou
dobou expozice. Díky svému jemnému, ale přesto účinnému složení je tento výrobek určen pro
nejrůznější materiály jako algináty, polyétery,
polysulfidy, K-silikony, A-silikony a dále pro otiskovací lžíce, otisky z vosku, ortodontické aparáty, laboratorní nástroje a protetický materiál.
ASEPTOPRINT® Liquid neobsahuje aldehydy a díky
pečlivě vybraným účinným látkám nedochází k žádnému zbarvení otiskovacích lžic nebo k fixaci krve
a bílkovin na otiskovacích materiálech. Tvarová
stabilita je zachována u otisků i sádrových modelů.
Díky velmi dobrým čistícím vlastnostem produktu
ASEPTOPRINT® Liquid není nutné předčištění
materiálů a tento výrobek je účinný i při silném
znečištění. Produkt je mimořádně ekonomický - v
případě roztoku s 2% koncentrací je možné připravit z jednoho litru koncentrátu 50 litrů hotového
roztoku. ASEPTOPRINT® Liquid je snadno biologicky odbouratelný a neškodí životnímu prostředí.
Aplikační oblasti
Pro dezinfekci použijte vodný roztok podle dáv- fPro
f deznfekci a čištění otisků zubů a otiskokování. Pro odměření přesného koncentračního
vacích lžic
množství použijte spodní značku (20 ml), pří- fVhodný
f pro algináty, polyéthery, polysulfidy,
padně horní značku (40 ml) uvnitř víčka. Vzduch
K-silikony a A-silikony, stejně jako pro otiskomusí zcela uniknout ze všech dutých prostovací lžíce, otisky z vosku, ortodontické aparárů. Dodržte dobu expozice a nepřekračujte ji.
ty, laboratorní nástroje a protetický materiál
Potom otisky opláchněte dostatečným množství vody. Doporučujeme denní výměnu lázně
Upozornění
podle stupně znečištění. Pro hliníkové části se
hodí jen omezeně.
R22 Zdraví škodlivý při požití. R34 Způsobuje poleptání. S2 Uchovávejte mimo dosah
dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. S28 Při styku s kůží okamžite omyjte
velkým množstvím vody. S37 / 39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.
Návod k použití
Spektrum účinnosti / Doba expozice
Baktericidní (1)
0.5% za 10 minut
2% za 2 minut
Fungicidní (C. albicans) (1) 0.5% za 10 minut
2% za 2 minut
MRSA (2) 0.5% za 10 minut
2% za 2 minut
Omezeně virucidní (včetně HBV, HIV, Virus neštovic ) 0.5% za 5 minut
1% za 1 minuta
BVDV / Hepatitida C (3) 0.5% za 1 minuta
1) DGHM standardní metody pro dezinfekci nástrojů včetně
testů v praxi; 2) Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus;
2) Kombinovaný virus neštovic / BVDV zástupný virový test
podle RKI / DVV směrnic; 3) BVDV - zástupný virový test
Vyhovující DGHM směrnicím EN 1040,
EN 1275 (C. albicans); DGHM / VAH
uvedených
1250
Dávkování
+
Velikost balení
Koncentrát
1 litr
0.5%
Desinfekčni vana pro dentálních otisků zubů
(1 litr)
2%
Voda
Čas
5 ml
995 ml
10 minut
20 ml
980 ml
2 minut
Složení ve 100 g
7.7 g Alkylamine, 22.5 g benzalkonium chloride, detergenty, aktivní čistící složka, přídavné
složky.
47 | 48
Version CS 40340 from 11.06.2010
Because
Matters
Because
QualityQuality
Matters
Váš distributor v České republice:
SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. • Andélsk • Olomouc, 779 00
Tel: 585 757 200, 201 • Fax: 585 757 209 • www.schafferova.cz
Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland • Tel. + 41 (0) 44 226 44 44 • Fax + 41 (0) 44 226 44 00 Email: [email protected] • www.oroclean.com
Download

Hygiena - Schafferova