Ohrožení
torii území, jeho osídlení a o těžbě v břidlicovém
Z minulosti není známo, že by lokalita podléhala
dole. Návštěvníci se dozví také o významnosti
jakékoli ochraně. Negativní vliv na výskyt neto-
štol jako zimovišť netopýra černého a o nutnosti
pýrů měly především vstupy do prostorů štoly,
jeho ochrany. Pro ochranu netopýrů je nezbytné
čímž byli netopýři rušeni ve svém přirozeném
zabránit vstupu do štol nepovolaným osobám.
vývoji.
Vchod do prostor bude zabezpečen a nedosta-
Ochrana a využití území
tečné oplocení opraveno.
Od 70. let 20. století na tomto území působí základní organizace České speleologické společnosti ORCUS Bohumín. Tato společnost upozorňuje na nutnost ochrany lokality před ničením
a dlouhodobě provádí na území výzkum a sčítání
Autor textu: Hájenka o. s.
Fotografie: Radim Kočvara, fotolia.com
Vydal: Hájenka o. s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
Náklad: 400 ks
Tento leták byl vytištěn v rámci projektu Jednotný informační
a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním
finančního nástroje Evropské unie LIFE+.
Kolonie netopýra černého
netopýrů. Prvního května roku 2005 byla otevřena tzv. Břidlicová stezka. Stezku zřídily obce
Budišov nad Budišovkou, Svatoňovice a Čermná
ve Slezsku s finanční podporou Moravskoslezského kraje. Stezka informuje návštěvníky o his-
Evropsky významná lokalita
Čermná – důl Potlachový
Základní informace
Rozloha: 0,0243 ha
ho. Kvůli jeho výskytu byla lokalita prohlášena za
najdeme i jiné druhy netopýrů. Kromě kriticky
evropsky významnou.
ohroženého netopýra černého, který je zastoupen
zhruba stem jedinců, můžeme v prostorách potkat
Nadmořská výška: 470 m n. m.
Biota
Předmět ochrany:
Lokalita sestává především z bývalého břidlico-
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
vého dolu, hranice území jsou ale stanoveny tak,
dva další kriticky ohrožené druhy – netopýra velkého a netopýra brvitého. Spatřeno zde bylo také
aby zahrnovaly také oplocení štoly. Štola je složeEvropsky významná lokalita Čermná – důl Potla-
na z několika na sebe navazujících komor. Prosto-
chový se nachází necelé dva kilometry od obce
Čermná ve Slezsku, v blízkosti vojenského prostoru Libavá. V devatenáctém století byl důl využíván
k těžbě pokrývačské břidlice. Vytěžená jílová břidlice se využívala k výrobě krytinového, obkladové-
Jedna z komor dolu
několik exemplářů silně ohroženého netopýra severního. Počty netopýrů zde byly nepravidelně
sledovány již od roku 1977. Protože byl po někoNetopýr velký (Myotis myotis)
lik let výskyt netopýrů na území velice malý, bylo
monitorování roku 1989 přerušeno. Za poklesem
ry dosahují výšky až 10 metrů a šířky 20 metrů.
počtu netopýrů stojí nejspíše aktivní využívání
Některé z komor štoly jsou částečně zaplaveny
dolu trampy, kteří zde často nocovali a v podzemí
vodou. Štoly jsou významné především jako zimo-
rozdělávali ohně. Pravidelné monitorování bylo
ho a dlažebního materiálu. Právě při těžbě břidlice
viště netopýrů, kteří se zde vyskytují v době od
díky opětovným vyšším stavům netopýrů obnove-
došlo ke vzniku podzemních prostor, které se poz-
konce října do začátku dubna. Předmětem ochrany
no roku 1999.
ději staly zimovištěm ohroženého netopýra černé-
v lokalitě je netopýr černý, v prostorách dolu však
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Download

Leták EVL Čermná - důl Potlachový