JAK NA TO
TEXTOVÉ EDITORY
MS WORD 2007
MS Word 2007
a netisknutelné znaky
Netisknutelné znaky jsou vidět pouze na obrazovce, a to ještě
jen tehdy, když jejich zobrazení povolíte. Mají ale velkou roli při
formátování dokumentu a při zjišťování toho, proč se dokument
zobrazuje v určité podobě.
součást MS Office 2007
jazyk: česky
info: www.microsoft.cz
V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:
• jak zobrazit a skrýt
netisknutelné znaky
• jak netisknutelné znaky využít
v dokumentu
• jak smazat nevhodné
netisknutelné znaky
• jak netisknutelné znaky
vyhledat a nahradit
stupeň obtížnosti: snadné
CO JSOU NETISKNUTELNÉ ZNAKY
N
ásledující text se obecně netýká
jen programu MS Word ve verzi
2007, ale i verzí jiných. Některé pojmy
se dokonce týkají i jiných textových
editorů.
Netisknutelné znaky při standardním
zobrazení nevidíte a při standardním
nastavení se netisknou. Mají však velký
význam pro výsledný vzhled dokumentu, protože ovlivňují jeho úpravu. Jedná
se například o mezery, pevné mezery,
tabulátory, skrytý text, konce odstavců
a jiné znaky.
Pokud tyto znaky potřebujete zobrazit, klikněte na kartě Domů ve skupině
ikon Odstavec na ikonu Zobrazit vše
(obr. 1).
V napsaném textu se zobrazí tečky,
šipky, kroužky i jiné symboly (obr. 2),
jež ukazují, který netisknutelný znak byl
na dané místo zapsán (vložen). Potom
stačí v dokumentu, v němž se vám
nedaří něco upravit, nepotřebné znaky
smazat. Tím se celá úprava dokumentu změní a různá zarovnání již budou
vycházet správně. S netisknutelnými
znaky se většinou pracuje tak, že se
zobrazí jen v rámci některých úprav. Při
běžném psaní textu by však měly zůstat skryté. To zase souvisí s některými
pokročilými funkcemi MS Wordu (výpočtová pole, automatické generování
rejstříků, obsahů či jiných seznamů).
OBR. 2
Karta
Domů.
Skupina ikon
Odstavec.
Ikona zobrazení
netisknutelných znaků.
OBR. 1
JAK POZNÁTE, CO ZNAK ZNAMENÁ
N
edaří se vám rozpoznat, co jste,
třeba i omylem, do textu zapsali?
Podívejte se na to, jak vypadá zapsaná mezera, jak zapsaná pevná mezera
a jak tvrdé zalomení řádku (obr. 3).
Příklady netisknutelných znaků.
Obyčejnou mezeru, tabulátor nebo
ukončení odstavce určitě zapsat umíte. Ale jak se zapíše pevná (nedělitelná)
mezera nebo tvrdé zalomení řádku? To
se dozvíte v dalších odstavcích.
Pevná mezera.
Tvrdé zalomení
řádku.
Tabulátor.
Konec
odstavce.
PEVNÁ MEZERA
P
evnou neboli nedělitelnou mezeru
zapíšete pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+mezerník a používá se
většinou mezi předložkou a slovem,
mezi spojkou a slovem, mezi číslem
a jednotkou apod. V některých případech ji Word doplňuje do textu automaticky. Pevná mezera se uplatní tam,
kde předložka, spojka či číslo nemají
Podmíněný
rozdělovník.
Mezera.
OBR. 3
Ukončení buňky
nebo řádku
v tabulce.
zůstat stát osamoceně na konci řádku,
např. když při zápisu „22 km“ nemá zůstat číslo „22“ na konci řádku a zkratka
„km“ na řádku dalším. V takovém případě stačí místo klasické mezery zapsat pomocí uvedených kláves právě
mezeru nedělitelnou (obr. 4).
Jestliže zobrazíte netisknutelné znaky, uvidíte malý kroužek; pokud jsou
netisknutelné znaky skryté, uvidíte jen
mezeru, kterou nelze okem rozlišit od
mezery obyčejné.
rozdělit dlouhá slova, která se ocitla
na konci jednotlivých řádků. Pak stačí do dlouhého slova, u kterého chcete povolit dělení, zapsat podmíněný
rozdělovník pomocí kláves Ctrl+- (Ctrl
a rozdělovník). V jednom slově může
být i více podmíněných rozdělovníků.
Podmíněný rozdělovník se chová tak,
Použití pevných neboli
nedělitelných mezer.
OBR. 4
PODMÍNĚNÝ ROZDĚLOVNÍK
D
alším netisknutelným znakem je
podmíněný rozdělovník. Tento znak
využijete v případě, že nechcete zapínat automatické dělení slov, ale chcete
PPK 4/11 23
JAK NA TO
TEXTOVÉ EDITORY
že když se slovo v daném místě dostane na konec řádku, slovo se rozdělí a zobrazí se rozdělovník. Jestliže
se však po úpravách okolního textu celé slovo vejde
na daný řádek, rozdělovník se při použití skrytých netisknutelných znaků vůbec nezobrazí (obr. 5).
Jen pokud budou netisknutelné znaky zobrazeny, uvidíte v textu zalomenou pomlčku.
Po skrytí
netisknutelných
znaků není
rozdělovník zobrazen.
Zobrazení rozdělovníku jako
netisknutelného znaku.
Dostane-li se slovo
s rozdělovníkem na konec
řádku, Word je v daném
místě rozdělí.
OBR. 5
JAK SE DĚLÁ TVRDÉ ZALOMENÍ ŘÁDKU A STRÁNKY
T
vrdé zalomení řádku zapíšete pomocí kláves Shift+Enter. Tato
klávesová zkratka vám dovolí psát následující text na další řádek (přestože
předchozí řádek není zcela zaplněn)
a odstavec se přitom neukončí tak, jak
je tomu při stisku klávesy Enter.
V praxi se s tímto znakem (obr. 6) můžete setkat při kopírování textu z webových stránek nebo z různých dokumentů
(např. z PDF). Po zkopírování takového textu se často nedaří upravit text
do souvislých odstavců. Obvykle stačí smazat tvrdá zalomení řádků nebo
nadbytečné konce odstavců.
Potřebujete-li, aby další text pokračoval na nové stránce, vložte do textu tvrdý konec stránky. To provedete pomocí
klávesové zkratky Ctrl+Enter (obr. 7).
Můžete ji použít tehdy, když není stránka dopsána až do konce, ale následující obsah se již má tisknout na stránce
nové.
Tvrdá zalomení řádků.
OBR. 6
OBR. 7
Takto je zobrazeno tvrdé ukončení stránky.
JAK JE TO SE SKRYTÝM TEXTEM
Z
koušeli jste někdy v dialogovém
okně Písmo (karta Domů a malá
šipka u skupiny ikon Písmo) označit
volbu Skryté písmo (obr. 8)?
Volba Skryté písmo umožňuje nezobrazit daný
text, přestože je v dokumentu zapsán.
Jestliže ano, jistě jste zjistili, že se například celá věta v odstavci ztratila (obr. 9),
tzn. text, který jste označili při normálním zobrazení, nebyl vidět. Jestliže ale
zobrazíte netisknutelné znaky, celý text
se zobrazí, jen je podtržen tečkovanou
OBR. 8
OBR. 9
čarou. Skrytý text je tedy ve skutečnosti převeden také na netisknutelné znaky. Standardně se netiskne, při běžném
zobrazení není vidět, ale přesto v dokumentu existuje.
Při skrytí netisknutelných
znaků není věta vidět.
Při zobrazení netisknutelných
znaků se věta zobrazí, je však
podtržena tečkovanou čarou.
LZE NETISKNUTELNÉ ZNAKY VYHLEDAT?
J
estliže netisknutelné znaky v dokumentu zobrazíte, můžete si je
snadno prohlédnout, případně ručně
opravit. Pracujete-li však s delším textem, vyhledávání tímto způsobem tak
jednoduché není. Proto na kartě Domů
klikněte ve skupině Úpravy na ikonu
Najít. Zobrazí se dialogové okno Najít
a nahradit a v něm hned dole klikněte na tlačítko Více. Zobrazí se tak další
užitečné volby pro vyhledávání textu.
Pro práci s netisknutelnými znaky klikněte na tlačítko Zvláštní. Tím se rozvine nabídka, která vám dovolí zapsat
do vyhledávacího pole různé speciální
typy znaků.
24 PPK 4/11
Netisknutelné znaky se do políček zapisují pomocí náhradních znaků. Když
například kliknete na položku Znak tabulátoru, do políčka se zapíše ^t, při
kliknutí na Znak konce odstavce zase
uvidíte ^p nebo při volbě Ručně zadaný konec řádku se objeví ^l.
Příklad nahrazení tvrdého ukončení
řádku za mezeru: V dialogovém okně
přejděte na kartu Nahradit a do políčka Najít zapište pomocí tlačítka zvláštní znak ^p. Poté do políčka
Nahradit čím zapište z klávesnice
mezeru.
Pozor: Kliknete-li Nahradit vše, v celém textu se všechny znaky pro konec
odstavce změní v mezeru. Celý text
se tak slije dohromady do jednoho
odstavce, tedy i tam, kde konec odstavce měl své opodstatnění. Když
nechcete, aby taková situace nastala,
můžete celý text projít a vše potřebné změnit pomocí tlačítek Najít další
a Nahradit. Tam, kde nechcete, aby
nahrazení proběhlo, klikněte na tlačítko Najít další; pokud změnu na daném místě budete požadovat, klikněte
na tlačítko Nahradit. Je to rozhodně rychlejší než všechny nadbytečné
konce odstavců procházet a nahrazovat ručně.
Marie Franců, [email protected]
Download

Stáhnout článek ve formátu PDF