Integrovaný záchranný
systém
a krizové řízení
MUDr Jaroslav Ďurčovič
ÚSZSSK
Záchranná služba Mladá Boleslav
IZS
Efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a
bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a
právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě
na mimořádné události.
IZS
Tak aby „nebyl opomenut nikdo, kdo může
pomoct a vzájemně si nikdo z nich
nepřekážel.“
Základní složky IZS
• Hasičský záchranný sbor České republiky
• zdravotnická záchranná služba
• Policie České republiky
Ostatní složky IZS
•
•
•
•
síly a prostředky ozbrojených sil
obecní policie
orgány ochrany veřejného zdraví
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné
služby
• zařízení civilní ochrany
• neziskové organizace a sdružení občanů,
která lze využít k záchranným a likvidačním
pracím
Zákonné normy
zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému
zákon č. 240/2000 Sb.
o krizovém řízení
zákon č. 241/2000 Sb.
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Velení v rámci IZS
• velitel zásahu = příslušník HZS
• rozsáhlé pravomoci velitele zásahu:
zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit
evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k
ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí,
je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k
poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané
mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení
mimořádné události vyslyšet.
Složky IZS při záchranných a
likvidačních pracích
jsou při zásahu povinny řídit se
příkazy velitele zásahu
popřípadě pokyny
starosty obce s rozšířenou působností
hejtmana kraje
v Praze primátora hlavního města Prahy
Ministerstva vnitra
Krizové řízení
ucelený soubor postupů, metod a
opatření,které věcně příslušné orgány užívají
při přípravě na činnost v krizových situacích
a k minimalizaci možných zdrojů krizových
situací a jejich škodlivých následků
Plánovací dokumentace
pro krizové řízení
slouží k vytvoření předpokladů pro
zvládnutí mimořádné události nebo
krizového stavu
krizový plán
plán krizové připravenosti
vnější havarijní plán
Krizový plán
souhrnný plánovací dokument, kterým zákonem stanovené orgány
plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro
případ vzniku mimořádné události
Zpracovávají: ministerstva – národní k. plán
krajské úřady a obce – územní k. plán
Obsahuje: vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů
výčet a hodnocení možných rizik a jejich možných dopadů
přehled sil a prostředků
postup realizace krizových opatření
Plán krizové připravenosti
• upravuje připravenost příslušné právnické osoby k řešení krizových
situací
Zpracovává: 1. ozbrojené síly, záchranné sbory, vybraná zdravotnická,
školská a sociální zařízení a další instituce
2. soukromé právnické a podnikající fyzické osoby
určené zákonem nebo krizovým plánem příslušného
orgánu krizového řízení
Vnější havarijní plán
plán připravenosti při mimořádné události u specifických pracovišť
zpracovává: jaderná zařízení
zařízení s rizikem úniku nebezpečných chemikálií
obsahuje: popis specifických rizik
možnosti šíření nebezpečné látky či radiace v závislosti
na počasí
způsoby varování, ukrytí, dekontaminace obyvatelstva, atd.
Koordinace složek IZS při
společném zásahu
•
•
•
Taktická úroveň - v místě zásahu
Operační úroveň - operační střediska
Strategická úroveň - krajské úřady a Ministerstvo
vnitra, vláda, atd.
Taktická úroveň
• Velitel zásahu - velitel jednotky HZS
• Stupně poplachu:
I. Stupeň - ohrožení jednotlivce, plocha do 500 m2
II. Stupeň - ohroženo max. 100 osob, plocha do 10 000 m2
III. Stupeň – ohroženo max. 1000 osob, plocha do 1 Km2
IV. Stupeň – ohroženo více jak 1000 osob, plocha nad 1 Km2
Definice pojmů 1
krizová situace
Mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí,
nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní
ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a
hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit
běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených
bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb
právnických a fyzických osob.
Definice pojmů 2
krizový stav
Stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl.m. Prahy (stav
nebezpečí), vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo
Parlament ČR (stav ohrožení státu a válečný stav) v případě hrozby
nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím charakteru
a rozsahu.
mimořádná událost
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Definice pojmů 3
Nouzový stav
Stav vyhlašovaný vládou ČR v případě živelních pohrom,
ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného
nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo
majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
Definice pojmů 4
stav nebezpečí
Jako bezodkladné opatření se může vyhlásit, jsou-li v případě
živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo
jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí,
pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek
integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může být
vyhlášen hejtmanem kraje,v Praze primátorem hl. m. Prahy.
Definice pojmů 5
stav ohrožení státu
Může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně
ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho
demokratické základy.
válečný stav
Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty
mezinárodníhopráva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez
ohledu na to zda byla vypovězena válka. Ústava ČR jej definuje jako
situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní
závazky o společné obraně proti napadení.
Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky.
Působnost krizové legislativy
MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
STAV OHROŽENÍ
STAV NEBEZPEČÍ
NOUZOVÝ STAV
STÁTU
VÁLEČNÝ STAV
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany ČR
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS,
Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR
Dopady krizového řízení
pro obyvatelstvo
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení
omezení základních práv a svobod
(zákaz vstupu, zákaz shromažďování, nařízení evakuace, omezení
dostupnosti služeb, omezení mobilních operátorů, nucený pohyb
pouze ve vymezeném prostoru, podrobení se dekontaminaci,
povinné očkování, atd.)
Správa státních hmotných rezerv
• orgán státní správy
• za všech krizových stavů (zákon 241/2000Sb.) zabezpečuje
nezbytné dodávky pro:
- uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva
- podporu činnosti záchranných sborů a havarijních služeb
- podporu výkonu státní správy
Správa státních hmotných rezerv
Zabezpečení krizové logistiky
Příspěvková organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů
se sídlem v Příbrami.
• zásoby pro navýšení lůžkové kapacity stávajících nemocnic, tzv.
SETY 2000
• hospitalizační báze (Hředle, Zábřeh), každý pro 300 pacientů
• mobilní logistická báze (stan, dekontaminace, filtroventilace)
• speciální zdravotnický materiál a ochranné prostředky
(transport a izolace pacientů s vysoce virulentní nákazou)
SOUPRAVA SET-2000
Rozšíření lůžkové kapacity nemocnic o 100 lůžek
Rozvinutí zdravotnického zařízení pro speciální účely
Složení soupravy:
Nemocniční lůžka s příslušenstvím
Výstroj a vybavení pro pacienty
Výstroj a vybavení pro ošetřující personál
Celkový počet skladovaných souprav:
1OO v 5 skladech SSHR (celkem 10000 pacientů)
BOHUSLAVICE
PRAHA
SEDLČ
SEDLČANY
PLZEŇ
PLZEŇ
OLOMOUC
UHERSKÉ
UHERSKÉ
HRADIŠ
HRADIŠTĚ
SET 2000
NOUZOVÉ HOSPITALIZAČNÍ BÁZE
HŘEDLE U ZDIC
ZÁBŘEH
NA MORAVĚ
HŘEDLE
ROZVINUTÁ SOUPRAVA
Topný agregát
Kompresor
Filtroventilační jednotka
Agregát na TUV
Klimatizační
jednotka
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
Kombinéza
MicroMax TS –
jednorázový ochranný
oděv s ochranou proti
mikroorganismům,
vhodný pro biologickou
ochranu dle EN 14126
• Respirátor REFIL 651 – filtrační polomaska proti částicím s výdechovým
ventilkem dle ČSN EU 149: 2001 FFP 3
• Brýle UNIVET 601 – dle ČSN EN 166: 2001
Dekontaminační moduly
Státní ústav jaderné, chemické a
biologické ochrany
Státní ústav jaderné, chemické a
biologické ochrany
Je začleněn do ostatních složek Integrovaného záchranného systému
ČR.
Veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost za účelem výzkumné a vývojové činnosti v oblasti
chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení
technické podpory dozorové a inspekční činnosti prováděné tímto
Úřadem v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a
biologických zbraní.
Děkuji za pozornost!
Download

IZS a krizové řízení