Ústav inženýrských
staveb, tvorby a ochrany
krajiny
2.cirkulář
Rekreace a ochrana přírody
–
s člověkem ruku v ruce?
5. - 6. května 2014, Křtiny
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
jménem Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 5. ročník konference s odbornou
exkurzí
„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE?“
pořádanou pod záštitou prof. Dr. Ing. Petra Horáčka,
děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR,
pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
a
pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna,
ve spolupráci
s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les
Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Správou jeskyní ČR a Českou
společností krajinných inženýrů
za finanční podpory statutárního města Brna
a
společnosti FS Bohemia, s.r.o.
Konference se uskuteční 5. - 6. května 2014
ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách.
Tematické okruhy konference:
9 Environmentální vzdělávání
9 Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní
prostředí (EIA, SEA, biologické hodnocení)
9 Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti
čerpání dotací
9 Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické
útvary, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další
9 Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení,
zkušenosti, dobrá praxe
9 Přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace
9 Rekreační a turistické využívání dopravní sítě
9 Prezentace a zpřístupnění území osobám s pohybovým či tělesným
omezením
9 Moderní metody výzkumu, vzdělávání, interpretace v oblasti přírodního
dědictví a cestovního ruchu a rekreace
9 …
Vědecký výbor konference:
předsedkyně:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
členové:
Ing. Thomas Baschny – Ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního
prostředí a vodního hospodářství, Rakousko
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et PhD. – Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Hedvika Psotová – Arvita P, spol. s r.o.
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – Česká bioklimatologická společnost
Ismo Sarajärvi, MS.c. – Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi
RNDr. Leoš Štefka – AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras
Ing. Hana Uhmannová, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. – Technická univerzita v Košiciach
Organizační výbor konference:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Sylva Dvořáková – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Alžběta Kalábová – Mendelova univerzita v Brně
Ing. Hana Kubíčková – Mendelova univerzita v Brně
Dana Pernicová – Mendelova univerzita v Brně
Jaroslava Vavrouchová – Mendelova univerzita v Brně
Přehled důležitých termínů
Zaplacení sníženého vložného
do 15. března 2014
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku
do 11. dubna 2014
Zaslání přihlášky
do 25. dubna 2014
III. cirkulář s podrobným programem konference
28. dubna 2014
Zaplacení zvýšeného vložného
do 30. dubna 2014
Organizační pokyny
Jednací jazyk konference: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk
Jazyk příspěvků ve sborníku: anglický jazyk s českým summary (viz. pokyny)
Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglické verzi. Přednášet lze
ve všech jednacích jazycích konference.
Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě. Články budou
recenzovány a nejlepší příspěvky budou doporučeny k publikaci
v recenzovaném neimpaktovaném periodiku vydávaném v České republice
(Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821).
Sborník bude zaslán k hodnocení do Thomson Reuters a k přidělení
Conference Proceeding Citation Index. V letech 2010, 2011 a 2013 byl sborník
zařazen na Web of ScienceTM Core Collection.
V rámci konference bude opět jako každý rok možnost zakoupit odborné
publikace. Seznam knih bude zaslán přihlášením účastníkům cca týden před
konáním konference včetně uvedených cen.
Svou účastí na konferenci podpoříte Chráněné dílny Znojmo, Sansimon, s.r.o.
Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání
České komory architektů (ohodnocena 3 body).
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: [email protected]
Těšíme se na Vaši účast
Organizační a vědecký výbor konference
Orientační časový plán
Neděle 4.5.2014
18:00 – 22:00
prezence účastníků a odborná předkonferenční rozprava
Pondělí 5.5.2014
09:00 – 10:00
prezence účastníků
10:00 – 10:20
slavnostní zahájení, úvodní slovo
10:20 – 12:00
1. blok přednášek
12:00 – 13:00
oběd
13:00 – 15:00
2. blok přednášek
15:00 – 18:30
exkurze
A – arboretum Křtiny
B – spodní patra Sloupsko-šošůvských jeskyní – již není
možné tuto variantu zvolit
19:00 – cca 24:00
neformální společenský večer s rautem doprovázený
ochutnávkou
vína
z Burgenlandska
a
hudebním
doprovodem v osobě Pavla Helana
Úterý 6.5.2014
08:30 – 10:00
3. blok přednášek
10:00 – 10:20
přestávka na kávu
10:20 – 12:00
4. blok přednášek
12:30 – 13:30
oběd
14:00 – cca 16:30
exkurze - Venkovský cestovní ruch a místní produkty návštěva pštrosí farmy v Doubravici nad Svitavou
s ochutnávkou místních produktů
V rámci konference se dne 5. 5. 2014 od 15:30 do 18:30 v konferenčním sále
uskuteční pracovní setkání řešitelů projektu “ Sustainable rainwater management in
the V4 countries", Strategic Grant No. 31210009 financovaného z Mezinárodního
Visegradského Fondu.
Účastnický poplatek
2 500,- Kč
2 800,- Kč
3 000,- Kč
při platbě nejpozději do 15.3.2014
při pozdější platbě, nejpozději do 30.4.2014
při platbě na místě
První autor příspěvku může uplatnit slevu 200,- Kč z konferenčního poplatku.
Pracovníci či členové pořádajících organizací mohou uplatnit slevu 200,- Kč
z vložného. Studenti mohou uplatnit slevu 200,- Kč z vložného. Účastníci loňského
ročníku konference mohou uplatnit slevu 200,- Kč.
Výše uvedené slevy je možné sčítat. Nejpozději u prezence je nutné tyto
skutečnosti doložit.
Bankovní ústav:
Česká bioklimatologická společnost, Kroftova 43, 616 67 Brno
IČO: 00444677
pro tuzemské účastníky:
pro zahraniční účastníky:
ČSOB
ČSOB
Kodaňská 48, 101 00 Praha 10
Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1
Č. účtu: 153150771/0300
Č. účtu: 153150771/0300
Variabilní symbol: 552014
Variabilní symbol: 552014
prosíme uvádět do zprávy pro příjemce jméno/jména účastníků
Nejsme plátci DPH.
IBAN: CZ 43 0300 0000 0001 5315 0771
SWIFT: CEKOCZPP
Účastnický poplatek zahrnuje:
občerstvení
v průběhu
konference
(přestávky
na
kávu),
2x oběd, raut, náklady na pronájem sálu, náklady na organizační zajištění
konference, na vydání sborníku a náklady na terénní exkurze
Účastnický poplatek nezahrnuje:
úhradu ubytování
info níže
Ubytování
Ubytování je možné si objednat přímo v místě konání konference na zámku ve
Křtinách. Cena ubytování není zahrnuta ve vložném a ubytování si zajišťuje každý
individuálně – pro účastníky konference platí ceny:
Dvoulůžkový pokoj – 1 240 Kč (obsazenost 2 osoby /pokoj – 1 osoba 620 Kč)
Obsazenost 1 osoba na pokoji 1020 Kč
Pokoj s přistýlkou 1 530 Kč
Ubytovací poplatek 5 Kč/osoba/noc
Kontakt: [email protected], tel. 516 52 77 11 nebo mobil 724 946 162.
Další možnosti ubytování v okolí:
Hotel Terasa (Jedovnice)
http://www.hotel-terasa.cz/cz/index.html
Penzion Wendy (Jedovnice)
http://www.penzionwendy.cz/
Penzion U kamenného kola (Adamov)
http://www.ukamennehokola.cz/
Velká Klajdovka (Brno)
http://www.klajdovka.cz/
Lokalizace konference
Doprava MHD z Brna do Křtin:
http://jizdnirady.idnes.cz/brno/spojeni/
Doprava autem:
Zámek Křtiny
Křtiny 1
679 05 Křtiny
Poloha GPS:
49°17'49,323"N
16°44'31,606"E
Mediální partner konference:
Některá z přihlášených témat (v anglickém jazyce):
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Complex assessment of the area´s tourist potential with emphasis on geotourism - CHKO
Žďárské vrchy
Protected zones in projected a national park in the Colca Canyon and the Valley of the
Volcanoes in South Peru
Could have an active public recreation an impact to population of some insects in forest
ecosystem - case of forest dragonflies
The integration of public recreational tourism into the regional forest management plans: a
case from the Czech republic
The proposal of the tourism attraction in the south-west part of slovak agricultural landscape
The proposal of recreational and educational trail for disabled people in wheelchair around
the historical water reservoir Počúvadlo
Landscape as an educational space
Tourism and recreation in protection plans of Polish national parks on the example of the
Wolin National Park
An outline of economic impact of management options for Šumana NP
Geosite and geomorphosite assessment for geotourism purpose: a case study from the
Hostýnsko-vsetínská hornatina Mts. Eastern Moravia
Rope centres and rope parks
Possibilities of Forest Recreation in Finland
The nature conservation in parks and monuments in the USA - the experience of the
knowledgeable tourist
Forest ecesystem in protected landscape areas of the Czech Republic - an important
destination of tourism
The evaluation of recreational potential of Rajecka dolina with an emphasis on landscape
stability and ecological significance
Current possibilities for quantification and modeling of recreation services
Back to the green landscape
Effect of differentiated Plan trees on the formation of habitus
Historical development of forest accessing
The green spaces in Warsaw for people with disabilities
Monitoring of selected wells in Zlín region
Brownfields and tourism: contributions and barriers from the point of view of tourists
Globalisation and its impact on the aesthetic aspect of landscape character and tourism
Increase the potential of recreation - the possibility of the development of the whole region
(case study Hodruša - Hámre, Slovakia)
Monitoring of the visitor flow in the Krkonose Mountains national park
Recreation of the city's inhabitants educates conservative countryside people. A study of the
Training Forest Enterprise Křtiny nature reserves.
The Financial Analysis of the National Park Podyjí
Tourism in karstic landscape of the Slovak world heritage sites
Forest Related Environmental Education – a successful story in Austria and Europe
Bohemian Forest biosphere reserve and recreation
Tourist Foot Trail of Cocoa in Huayhuantillo, Peru
The Economic Valuation of the Change in Forest Quality in the Jizerske hory Mountains: a
Contingent Behavior Model
The visual beauty of linear green-structures in the rural landscape, principles of aesthetic
evaluation and its application in landscape management
ŠLP ML Křtiny
Restoration of important landscape elements and influence on their environs
Active protective structure on the banks of recreationally used dam
Towards an inclusive approach to recreation and landscape protection
Landscape character as an essential component of the recreational potential of the area
The current state of evaluation revitalization of watercourses in terms of recreational
potential
Historical water reservoirs in the region of Banská Štiavnica and the possibilities of their
recreational, tourist and educational utilization
.....
Download

Rekreace a ochrana přírody – s člověkem ruku v ruce?