MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
S krahujcem ve školce
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY........................................................................2
ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA.........................................................................3
ZPRÁVY ZASTUPITELŮ.............................................................................. 17
ŽIVOTNÍ JUBILEA........................................................................................... 26
BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ČELÁKOVICE........... 27
MATEŘSKÁ ŠKOLA A SRPŠMŠ............................................................... 28
ZDRAVOTNICTVÍ............................................................................................. 34
SPOLKY A SDRUŽENÍ................................................................................... 36
POZVÁNKY NA JARNÍ AKCE..................................................................... 39
Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí
zadavatel inzerce.
REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení spoluobčané,
jak víte, probíhá v cca polovině naší obce výstavba kanalizace. Jedná se o stavbu, která
se svým rozsahem řadí mezi ty náročnější. A to, jak finančně, tak i stavebním objemem
a v neposlední řadě také budoucími omezeními a změnami v dopravní obslužnosti
obce. Celá stavba musí být dokončena a zkolaudována nejpozději do konce letošního
roku, aby byly splněny podmínky dotace, kterou nám poskytlo Ministerstvo zemědělství. Prosím Vás proto o trpělivost a toleranci v průběhu stavby. Jsem přesvědčen, že
dobudování poslední takto objemné zbývající části rozvodů inženýrských sítí v obci za
to stojí. Děkuji.
Ale ne jen touto stavbou, je Mochov živ. I nadále jsou v běhu dále rozpracované projekty, jako např. vyloučení průjezdu těžké nákladní dopravy přes obec, obnova a doplnění
dopravního značení, přechod pro chodce mezi ZŠ a lokalitou „Rybníček“, rekonstrukce
zastávky autobusu a zábradlí v prostoru náměstí, průběžná obnova zeleně, opravy povrchů chodníků a vozovek atd. I nadále probíhá komunikace s dotčenými orgány státní
správy o možnostech zvýšení zabezpečení obce v případě povodní. Na základě posledních informací z KSÚS - Středočeského kraje by měla začít v květnu rekonstrukce silnice
č. 611 Nehvizdy - Mochov vč. výstavby kruhové křižovatky u Mochova. O konkrétních
důležitých změnách výše uvedených staveb budete průběžně informováni.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jaro a příjemné prožití blížících se Velikonočních svátků.
2
František Bouček
starosta obce
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č.32/2014 ze dne 30.1. 2014
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni: omluveni: Milan Ptáčník, Jan Turek
Neomluveni: nikdo
Předsedající: František Bouček – starosta obce
1. Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 12. 2013 a bere
ho na vědomí.
2. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k 31. 12. 2013. Příjmy oproti úpravě rozpočtu
č. 3 zvýšeny o 722 447,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o 1 383 355,- Kč.
Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro vyrovnání rozpočtu a to ve výši 37 709 253,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2013.
Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj.
zůstatky na účtech k 31. 12. 2013. Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu,
územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává
nadále vyrovnaný.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu zápisu.
4. Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2014
– 2015 Č.j. 10/2014
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném
znění, souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ
pro školní rok 2014 - 2015. Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy,
případně od 9.30 hod. do 11.00 hod. nová třída mateřské školy) a od 16.00 do 18.00 hod.
(nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti
nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce
obce Mochov, na http://msmochov.cz/, vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním
středisku a ve zdejších obchodech).
Diskuze:
Zdeňka Jarošová – zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu
František Bouček – je to reakce na zkušenosti z loňského roku
Zdeňka Jarošová – přijměme tedy např. dvě děti podmínečně
Ředitelka MŠ – není možné přijmout dítě podmínečně
Hlasování:
pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti: nikdo zdrželi se:Zdeňka Jarošová nepřítomen: Jan Turek, Milan Ptáčník
Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
5. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na
školní rok 2014 - 2015
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2014 - 2015. Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb.
4
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2014 - 2015.
Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
6. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ pro školní rok 2014 – 2015
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov
o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 (§ 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí (§ 23, odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok 2014 - 2015. Zvýšení počtu dětí není na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok 2014 - 2015 výjimku z počtu dětí
každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha – východ z 24 na 25 dětí v souladu s §
23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
7. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ o letních prázdninách 2014
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny
vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí
07. 07. 2014 do pátku 29. 08. 2014. Provoz mateřské školy ve dnech 30. 06. 2014 – 04. 07.
2014 bude zachován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění
dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden).
Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím
zasedání zastupitelstva.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
5
Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.
8. Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce
Předkladatel: Milan Jirsák – předseda Výboru pro strategický rozvoj obce
Text odůvodnění:
Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne 22. 1. 2014 členové výboru seznámeni s aktuálním stavem přípravy územního plánu.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací.
9. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č. 1514
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Pozemek parc. č. 1514 v k. ú. Mochov, ulice Na Zátiší, je ve vlastnictví soukromé osoby.
Z důvodu právě probíhající stavby „Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa“ by bylo
vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici
na kanalizační řad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č. 1514 v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy za kupní cenu ve výši 300 000,- Kč.
Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno.
10.Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení
Podklady: Podklad 1 - Žádosti o dotace
Předkladatel: Vlastimila Stará – předsedkyně Kulturního a sociálního výboru
Text odůvodnění:
Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně, s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce.
Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou
veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve spolcích.
TJ Sokol Mochov
Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu
a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím navrhujeme dotaci 100 000,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení
oddělující pozemek TJSM a obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši 150 000,- Kč se
6
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ
Sokol a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení
sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným
popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace.
Rybářský spolek Mochovská vydra
Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku
je p. Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena
veškerá technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu,
řádná platba nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5 000,- Kč v položce č.
4 na brigádní činnost. Návrh je 45 000,- Kč.
Myslivecké sdružení Mochov
Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování
spolu s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace
není stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako
v minulém roce – 45 000,- Kč.
Zákl. org. ČČK Mochov
Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé
akce jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje
žádost o dotaci na 20 000,- Kč.
Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov
Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí,
kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou
vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za
minulý rok finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce
ve výši 14 400,- Kč.
Kynologická organizace Mochov
I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále
nedaří kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není
zájem. Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se
psy, jak na internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat
činnost formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci
stejnou jako v minulém roce a žádost snížit z 20 000,- Kč na 5 000,- Kč.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
7
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice
Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní,
rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise
organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle
uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční
schůzi v dubnu 2014. Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8 000,- Kč.
Církev
Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 10 000,- Kč na osvětlení kostela ve večerních hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích.
Polabský motoráček 2014
Vláček, o který je v letních měsících velký zájem, je společným projektem Klubu železničních cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje
a přilehlých měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce
k posílení turistického a kulturního dění v obci, navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém
roce 5 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov 100 000,- Kč,
Rybářský spolek Mochovská vydra 45 000,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov 45 000,- Kč,
ZO ČČK Mochov 20 000,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov 14 400,- Kč,
Základní kynologická organizace Mochov 5 000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně
postižených Čelákovice 8 000,- Kč, Církev – osvětlení kostela 10 000,- Kč, Polabský motoráček 2014 5 000,- Kč.
Hlasování:
pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti: nikdo zdrželi se: Zdeňka Jarošová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek
Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno.
11. Rozpočtový výhled obce Mochov na období 2014 - 2016
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství
a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let.
8
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období 2014
– 2016 a schvaluje jej v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno.
12. Volba místostarosty obce
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty navrhuji pana Jana Turka.
Diskuze:
Ladislav Marek – návrh na místostarostu – Jan Rangl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla.
Hlasování:
pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák zdrželi se : Zora Chocholoušová
nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek
Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno.
13. Volba člena Finančního výboru
Předkladatel: Jitka Frydrychová – předsedkyně Finančního výboru
Text odůvodnění:
Dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
je Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3
navrhuji na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu.
Hlasování:
pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Jaroslav
Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti: nikdo
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
9
zdrželi se: Milan Jirsák nepřítomen: Milan Ptáčník , Jan Turek
Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno.
14. Příspěvek majitelů nemovitostí – připojení domovních rozvodů na kanalizaci
Předkladatel: František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na veřejné schůzi dne 26. 9. 2013 byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku
za připojení domovních rozvodů na kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí
na připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve
výši 6 000,- Kč.
Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno.
15. Diskuze
František Bouček – na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci.
Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení.
Zdeňka Jarošová – vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova
a uvedla několik následujících důvodů:
Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce, odmítáním poskytování
kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v neposlední řadě neslušným
chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům uskupení Volba pro Mochov, uvedený
předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za elementární považuji povinnost zastupitele
sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti, domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned
několik záležitostí. Pro příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde
jste se jako tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně
zakázku vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž
zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky podobnosti
s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání kácení dřevin
v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní hodnotou vytěženého
palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy obec zaplatila za skácení dřevin
a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého dřeva, které skončilo neznámo kde.
O zadaném a vypracovaném dendrologickém posudku, který akci předcházel, jsme se
rovněž dozvěděli ex post.
Jitka Frydrychová – kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor
dělal kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor. Tato
kontrola však nebyla provedena.
Milan Jirsák – přečetl a předal svojí rezignaci ke dni 31. 1. 2014 na mandát člena zastupi10
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
telstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický
rozvoj obce.
Odůvodnění jeho rezignace:
Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne 17. 12. 2013 byl podle předem
tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček převahou
hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období byl postoj pana
Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se zastupiteli Volba pro
Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto jeho chování bylo po celou
dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba
obří paroplynové elektrárny (což bylo hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu
pro Mochov). Jednání zastupitelstva probíhala v relativně kultivovaném duchu podle
jednacího řádu, pouze arogantní výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala.
Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov pod
vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova. Tam, kde nerozhodují
argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale převažuje jen prázdná póza, je
to zbytečná ztráta času.
František Bouček – reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé
z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení.
Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat pro
obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce.
Milan Jirsák – z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl
a předal starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni 31. 1. 2014 na mandát člena
zastupitelstva obce Mochov.
Odůvodnění jeho rezignace:
Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 17. 12. 2013 při utajení rezignace starosty a zamezení
možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta obce tak podle
mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici 4 z 11 zastupitelů.
Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále vedena panem Františkem
Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a vyjadřuji obavy z dostatečné profesní
odbornosti starosty k vedení obce. Sám starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl,
že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11 zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty
nevěděli.
Vladimír Racek – předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí
slibu zastupitele.
Ilona Lišková – předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí
slibu zastupitele.
Zdeňka Jarošová – z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
11
odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na
členku Kulturního a sociálního výboru.
Zdeňka Jarošová – z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele.
Zdeňka Jarošová – přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni 31. 1. 2014 na
mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena Kontrolního
výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce.
Odůvodnění její rezignace:
Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na správě
a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina našich
odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích veřejného
zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby a rozdělování veřejných
prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní pravidla či konstruktivní diskuze
o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi není vedení obce mnohdy schopno
jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o akci dozvěděli v předstihu, možnou
věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily jen hrubé slovní útoky zejména p.
Boučka, adresované některému z opozičních zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence odpovídajících podkladů a finančního
rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou dobrého hospodáře a obec jen poškozují.
Zjištění iniciativních, poradních orgánů obce – výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce
nezajímá. A to i v případech, které dle dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními prostředky obce. Za vrchol neetického chování
považuji průběh volby starosty konané dne 17. 12. 2013. Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy demokratického fungování samosprávy. Neochota
spolupracovat dokazuje pohrdavý postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji
a názoru všech voličů uskupení Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je
s ohledem na výše uvedené z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních
a profesních předpokladů.
Zora Chocholoušová – předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni 31. 1. 2014 na mandát
člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního a sociálního
výboru.
František Bouček – vyjádřil se takto: „Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově
smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů Z. Jarošové, M.
Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně.“
František Bouček – odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál? Dál se
bude v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být zastupitelé.
Zápis vyhotoven 31. 1. 2014
Plné znění zápisu ze zasedání Zastupitelstva ze dne 30. 1. 2014 je otištěno na internetových stránkách obce
12
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápis č.33/2014 ze zasedání zastupitelstva Obecního úřadu Mochov ze dne 26. 2.
2014.
Přítomni:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Předsedající:
František Bouček – starosta obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
Usnesení č. 2/33 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
16.Zrušení výboru pro strategický rozvoj obce
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 09. 11. 2010 bylo schváleno zřízení výboru pro strategický rozvoj obce s tím, že výbor bude pětičlenný. Dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce zřizuje
vždy finanční a kontrolní výbor, zřízení výboru pro strategický rozvoj obce není povinné.
Z důvodu poklesu členů výboru pro strategický rozvoj, a jelikož již nejsou žádní kandidáti
na tuto pozici, navrhuji výbor pro strategický rozvoj obce zrušit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů ruší výbor pro strategický rozvoj obce.
Usnesení č. 3/33 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
17. Volba člena kontrolního výboru
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
je kontrolní výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů kontrolního výboru pod 3
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
13
navrhuji na funkci člena kontrolního výboru člena zastupitelstva obce Ing. Ladislava Marka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kontrolního výboru Ing. Ladislava Marka.
Usnesení č. 4/33 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
18.Volba členů kulturního a sociálního výboru
Předkladatel:
MUDr. Vlastimila Stará – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Text odůvodnění:
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 09. 11. 2010 bylo schváleno zřízení kulturního a sociální výboru s tím, že počet členů bude čtyřčlenný. Dle zákona o obcích č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je počet členů výboru vždy lichý a proto bylo na
zasedání zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2010 schváleno doplnění počtu členů výboru na
5 členů. Z důvodu poklesu členů kulturního a sociálního výboru pod 5 navrhuji na funkci
člena kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kulturního a sociálního výboru paní Alici
Moravcovou a paní Marcelu Novotnou.
Usnesení č. 5/33 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
19. Odměny za výkon funkce členů ZO od 01. 01. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytování odměn za výkon funkce členům zastupitelstev v nezměněné výši, tak jak bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva obce
konaném dne 9. 11. 2010 a 16. 12. 2010.
Usnesení č. 6/33 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
20. Návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení
na stávající síť
Podklady:
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 2. 2014
Podklad 1 – Návrh kupní smlouvy
14
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Společnost RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, 110 00 Praha 1 předkládá návrh kupní
smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci
Mochov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje kupní smlouvu se společností RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, 110 00 Praha 1 na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich
napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov za kupní cenu ve výši 1,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 8/33 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
21. Inventarizační zpráva za rok 2013
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s inventarizačními zprávami za účetní jednotky
obce Mochov za rok 2013 a na jejich základě souhlasí s vyřazením z evidence pro účetní
jednotku Obecní úřad: ruční vozík (zcela zničený), motorová sekačka HRB 476 CHXE (oprava nerentabilní) a sekačka XS55 MHSICAL534TR (oprava nerentabilní).
Usnesení č. 9/33 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
22. Diskuze
František Bouček – u Městského muzea v Čelákovicích byl pro rok 2014 objednán archeologický dohled vyvolaný stavbou „Kanalizace Mochov IV. a V. etapa“.
František Bouček – dne 31. 1. 2014 jsem obdržel písemnou rezignaci Ing. Jana Sekaniny
na mandát člena zastupitelstva obce.
František Bouček – obdržel z MŠ informaci ohledně požadavku na provoz MŠ v prvním
týdnu a posledních 2 týdnů o prázdninách. Současný požadavek je na otevření jedné třídy
(26 dětí). Projednáme na příštím ZO.
František Bouček – seznámil ZO s problematikou osobního asistenta k dítěti v MŠ.
Jan Turek – navrhl prověřit, zda v okolních školkách mají zkušenost s tímto asistentem
a zda by se nedalo využít služeb jejich asistenta. Vzhledem k tomu, že záležitost dosti spěchá, starosta obce pověří ředitelku MŠ, aby se tím zabývala. Projednání bude na příštím ZO.
Vlastimila Stará – vydání zpravodaje. Termín pro příjem podkladů do 3. 3. 2014.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
15
Vlastimila Stará – vítání občánků 4. 4. 2014 v Hotelu Bouček.
Jan Rangl - zrušení cedule na náměstí s reklamou „Ne elektrárně“ a nahrazení uličním
plánem.
Dotaz veřejnosti: Dotaz na harmonogram výkopu kanalizace.
František Bouček – bude upřesněn ve Zpravodaji. Plán kanalizace bude na přání občanů
k dispozici na OÚ.
Dotaz veřejnosti: Jak bude řešeno dopravní značení v obci?
František Bouček – tato situace bude celoplošně řešena po dokončení opravy silnic po
výstavbě kanalizace. Na přípravě budeme pracovat v průběhu léta.
František Bouček – schůzka ohledně zvýšení břehů Výmoly (p. Moucha). Z důvodu nemoci
byla schůzka zrušena.
Dotaz veřejnosti: Bude součastně vyčištěno koryto potoka?
František Bouček – i s tímto na jednání počítám.
František Bouček – v letošním roce budeme i nadále pokračovat v obnově zeleně dle
dendrologického plánu.
Dotaz veřejnosti: V jakém stádiu přípravy je kruhový objezd.
František Bouček – informace jsem obdržel dnes. Bližší informace podám na příštím ZO.
Dotaz veřejnosti: Přišla dotace na výstavbu splaškové kanalizace?
Jitka Frydrychová – ano. Dotace byla schválena. Byla provedena kontrola FV a schválená
dotace na r. 2013 (2 mil. Kč) byla poukázána na účet obce. Na tuto částku byla vystavena
faktura s popisem provedených prací.
Zápis vyhotoven dne 26. 2. 2014.
Plné znění zápisu č. 33/2014 je otištěné na internetových stránkách obce.
16
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zprávy zastupitelů
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit a objasnit některé věci, které se dějí na obecním úřadě a také
poprvé touto cestou reagovat na bulvární plátek REFLEKTOR, který tendenčně a hlavně nepravdivě osočuje jak mou osobu, tak i mé kolegy v zastupitelstvu. Nechtěli jsme
tyto neustálé zoufalé pokusy autorů článků (pí. Jarošová, p. Ptáčník, p. Jirsák, pí. Chocholoušová) o naše očerňování komentovat. Nicméně musím konstatovat, že tento
poslední výtisk je opravdu veledílo! Jak všichni víme – papír snese všechno, a proto si
dovolím reagovat:
Zastupitelé z uskupení Volba pro Mochov měli vždy okamžitý přístup ke všem podkladům a dokladům, o které požádali. Zakázka malého rozsahu na dostavbu mateřské školy
byla podrobena důkladné kontrole zastupiteli za uskupení Volba pro Mochov (tato byla
prováděna cca 3 měsíce) a byla jimi ukončena nepodloženými domněnkami a konstatováním, že jsme chybně v zadání projektu použili § č. 6 zákona o zakázkách velkého
rozsahu. Přestože to nebylo naší povinností, použili jsme tento paragraf právě proto,
že zprůhledňuje a zpřísňuje kritéria výběru dodavatele! To, že nám toto bylo vyčítáno,
nechápu (a asi nejen já) dodnes. Já osobně jsem ve výběrové komisi nebyl a při schvalování výsledků soutěže zastupitelstvem jsem se zdržel hlasování. Co se týče obnovy
zeleně. Byl vypracován dendrologický průzkum a na tuto akci jsme ze tří nabídek vybrali
nejlevnější a práci zadali. Výsadbu provádělo myslivecké sdružení a rybáři dokonce
zdarma brigádně. Dále komentovat spekulace a ataky pí. Jarošové k této věci nehodlám.
Arogantní jednání?!
Po celou dobu předvolební kampaně (podzim 2010) byli všichni kandidáti za sdružení
Náš Mochov osočováni a napadáni různými výmysly a spekulacemi ze strany uskupení
Volba pro Mochov. Toto jednání si přinesli sebou i do ZO a dále v něm pokračovali účelově zavádějícími a nepravdivými články v jimi vydávaném „pamfletu“ REFLEKTOR tak, že
z nás dělali hlupáky a ze sebe ty starostlivé. V této mé reakci si dovolím následně uvést
alespoň některé konkrétní události (jinak bych mohl popsat podobně dalších 5 stránek)
a to proto, aby si každý mohl vytvořit svůj úsudek na chování některých zastupitelů.
Když už p. Jirsák zmiňuje paroplynovou elektrárnu, dovolím si připomenout pro osvěžení paměti alespoň jednu věc, která mluví za vše – ještě před volbami proběhla na OÚ
schůzka se zástupci sdružení Mochov – místo pro život, o.s. Na této schůzce byl domluven postup ZO při jednání s RWE. Podle této dohody jsme také postupovali. Přesto jsme
byli i nadále za naše jednání napadáni. A důvod?! Pan Ptáčník si například výše uvedené
jednání „najednou“ nepamatoval, „najednou“ si nebyl vědom toho, co bylo dohodnuto,
atd....??? Ke cti pana Jirsáka musím říci, že on tuto schůzku a jednání potvrdil. Dále si
dovolím zmínit např. osobu kandidáta za Volbu pro Mochov pana Lösera, kterému někdo
rozbil okno jeho rodinného domu. Pan Löser na policii do protokolu vypověděl, že si
myslí, že tento útok provedl někdo na můj příkaz!!! Co k tomu dodat? Musím přiznat,
že po návštěvě policie, stran tohoto pro mě neuvěřitelného obvinění, jsem byl tenkrát
drzostí pana Lösera opravdu šokován!
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
17
Velice složitě se mi komunikuje s lidmi, kteří pouze pomlouvají a doslova „kydají hnůj“
na ostatní. Musím přiznat, že někdy mé reakce při debatách s p. Ptáčníkam a pí. Jarošovou nebyly zrovna v Havlovském duchu, ale mnou zvýšená intonace hlasu se s jejich
nekonstruktivním a podpásovým jednáním nemůže srovnávat!
Práce zastupitelstva
Opakovaně si p. Ptáčník a pí. Jarošová stěžují na to, že jsme jim bránili pracovat.
Takže abych byl konkrétnější: návrhy, kterými chtěli tito zastupitelé obohatit naši
obec, byli vesměs takové, že je potřeba dělat průzkumy, ankety, zkrátka vytváření
papírů a byrokracie všeho druhu, ale pokud se hlasovalo např. o věcech spojených
s budováním kanalizace tak se buď zdržovali hlasování nebo byli proti, přestože to
byla i jejich předvolební priorita - viz zápisy ze schůzí můžete na webových stránkách
obce posoudit sami.
Výsledkem více než tříleté „práce“ p. Ptáčníka v zastupitelstvu je fakticky nula!!! Předkládal body na jednání ZO, ale s tím, že on nic dělat nebude, protože za to přeci není
placený!!! V podstatě se pouze snažil úkolovat starostu nebo místostarostu, protože ti
za to placeni přeci jsou.!? Zkrátka „ideální“ zastupitel.
Pí. Jarošová je na tom s prací na obecním úřadě stejně, pouze s tím rozdílem, že pod jejím
vedením vzniklo v Mochově dětské hřiště – konečně alespoň jeden hmatatelný počin!
Bohužel musím konstatovat, že je to asi nejdražší hřiště minimálně v kraji. Už pouhé
zadání projektu byl pro pí. Jarošovou problém – až napotřetí se povedlo zadat správný
rozměr hřiště - dohodnutá plocha hřiště zastupiteli byla 20x20 m a ne 40x40 a po mém
dotazu se následně pí. Jarošová rozhodla asi tipnout rozměr 40x20 atd. O rádoby položkovém rozpočtu, se snad nechci ani moc vyjadřovat. Za vše mluví to, že přestože pí.
Jarošová projekt vedla, nebylo ani jí známo, co která položka přesně obsahuje, z čehož
vyplynuly vícepráce, které stavbu prodražily! A nakonec tu je právě cena dětského hřiště (tak jak bylo vybudováno), která se blíží půl milionu korun!!! Kdybych tuto akci vedl
tímto způsobem já nebo někdo z mých kolegů ze zastupitelstva, tak si nedovedu ani
představit, jaké věci bych se dočetl v Reflektoru!!!
Kompetence?!
P. Ptáčník a pí. Jarošová komentují ve svém odůvodnění svých rezignací na mandát člena
zastupitelstva obce mojí odbornost a profesní předpoklady pro výkon funkce starosty.
Vysokou školu starostů nebo MBA pro starosty opravdu nemám! Ale dovolím si tvrdit,
že je za mnou a mými kolegy vidět kus práce pro obec.
Je zřejmé, že toto demonstrativní složení funkcí zastupitelů a náhradníků z kandidátky uskupení Volba pro Mochov je po cca 40 měsících jejich účasti v zastupitelstvu obce a 7 měsíců před volbami alibistické a účelové. Na mé práci a práci zbylých
kolegů pro obec Mochov to nic nemění a pevně věřím, že občané obce si o výsledcích práce zastupitelů dokáží udělat svůj vlastní a nikým neovlivněný úsudek.
František Bouček, starosta obce
18
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zpráva Finančního výboru (FV)
Vážení spoluobčané na počátku roku 2014 si Vás dovoluji seznámit z prací finančního
výboru a čerpáním rozpočtu finančních prostředků za poslední volební období.
Do roku 2014 jsou vstoupili s vyrovnaným rozpočtem a oproti jiným obcím nemáme
žádný úvěr. Naopak na účtech OÚ máme naspořeno z předešlých let 26 mil., které budou
z větší části použity na dostavbu kanalizace .
Finanční výbor má za úkol kontrolu správného využívání finančních prostředků v obci
s ohledem na rozhodnutí Zastupitelstva obce (ZO). Veškeré smlouvy, plány , fakturace
i ostatní podklady pro řádný chod obce jsou přístupné i ostatním členům ZO a pracovnice OÚ je vždy na požádání předloží.
V průběhu posledního volebního období obec financovala celou řadu akcí jako je např.
dostavba MŠ, rozšíření ZŠ o jednu třídu, přemístění knihovny do prostorů ZŠ, oprava
veřejného osvětlení, výměna obecního rozhlasu, spolufinancovala výstavbu dětského
hřiště a v neposlední řadě zahájila výstavbu splaškové kanalizace.
Na výstavbu dětského hřiště byl od TJ Sokol Mochov pronajat pozemek na sokolském
hřišti za symbolických 1000 Kč ročně a použita dotace od organizace Region Pošembeří,
kterým jsme členem. Celková dotace činila 212 400Kč, ale cena, za kterou jsme hřiště
postavili, se vyšplhala na celkovou částku 423 848,-Kč díky vícenákladům, které byly
opomenuty ze strany zadavatele a garanta celé akce. Na tuto skutečnost jsme upozornili na veřejném ZO dne 9.8.2012 a požádali Kontrolní výbor, aby provedl následnou
kontrolu provedených prací a požádal garanta akce o vysvětlení. To se však do dnešního
dne nestalo.
Stejně tak byla provedena kontrola financování dostavby MŠ, která byla dokončena v r.
2010. Zkontrolovány byly podklady výběrového řízení, nabídky jednotlivých účastníků
i celkové financování akce. Všichni zájemci obdrželi podmínky pro výběrové řízení, které
jim byly zaslány elektronicky a z došlých pěti nabídek, které splnily zadávací podmínky,
byla vybrána ta nejlevnější. ZO bylo upozorněno, že čtyři z pěti nabídek se podobají
ve vyhotovení a byl požádán Kontrolní výbor, aby výběrové řízení překontroloval. Ani
následná kontrola neprokázala žádné závažné nedostatky, jak je uvedeno v jejich zprávě.
Koncem roku 2013 jsme zahájili rozsáhlou výstavbu splaškové kanalizace, na kterou
nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství 23 078 000 Kč s podmínkou, že
výstavba musí být zahájena v roce 2013 a ukončena do konce roku 2014. V roce 2013
jsme museli vyčerpat 2 mil. z celkové dotace. Opět byla provedena kontrola, abychom
prověřili plnění této podmínky. Za účelem dotace byl založen nový účet u Českomoravské záruční a rozvojové banky, na kterou byla částka poukázána. Na základě provedených prací společností Javorník (realizace stavby) byla vystavena faktura s podrobným
soupisem prací, které zkontroloval a odsouhlasil technický dozor investora. I v letošním
roce budeme kontrolovat čerpání dotace včetně celkového financování stavby.
FV kontroluje i příjem a výdej finančních prostředků přes pokladnu MŠ, ZŠ a OÚ, kde se
jedná hlavně o drobné výdaje, poplatky za svoz odpadu, poplatky za psa, podklady pro
čerpání dotací, ověřování apod. Jak v mateřské škole, základní škole i obecním výboru
byla vždy hotovost v pokladně v pořádku a nezjistili jsme žádné nesrovnalosti.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
19
Závěrem tedy uvádím, že finanční prostředky v obci jsou používány, tak, jak bylo schváleno ZO a v souladu se zákonem. Každoročně probíhají nezávislé audity ve školách i na OÚ
a vždy proběhly bez jediné připomínky, za což patří dík hlavně účetní OÚ a ředitelkám
obou škol.
Jitka Frydrychová, zastupitelka obce
předsedkyně finančního výboru
Vážení spoluobčané,
považuji za svoji povinnost reagovat na události, které se v posledních dnech staly důvodem odstoupení členů sdružení Volba pro Mochov (dále jenVpM) ze zastupitelstva
obce. Vzhledem k tomu, že v opozičním Reflektoru byly publikovány některé invektivy
Milana Ptáčníka, člena hnutí VpM, také proti mé osobě, rozhodl jsem se touto formou
objasnit Vám skutečnosti, které mě vedly k některým krokům ve snaze, aby občané obce
Mochova byli objektivně informováni a nepodlehli účelové interpretaci, kterou Milan
Ptáčník v tomto plátku publikuje. Tuto cestu využívám proto,že nikdo z mých bývalých
„spoluzastupitelů“ neměl zájem si nechat vysvětlit můj pohled, neuvedli rozumné důvody, které by je k tomu vedli a ani jsem nedostal prostor vysvětlit něco v Reflektoru,
ve kterém se na vzniklou situací snažili reagovat.
V prosinci loňského roku mě oslovil bývalý starosta, pan L. Marek, zda bych nechtěl
vedení zastupitelstva vypomoci a nepřijal na dobu do řádných voleb na podzim roku
2014 funkci místostarosty, která by byla hlavně zaměřena na dokončení rozestavěných
etap kanalizace a další běžící projekty, neboť se rozhodl z rodinných důvodů na svůj
post abdikovat. Tato nabídka pro mě, na rozdíl od Milana Ptáčníka nebyla překvapivá,
neboť jsem v rámci realizace několika projektů ( např. opravy osvětlení, příprava projektu
kruhového objezdu, překlady el. vedení do chodníků, tak i na boji proti projektu firmy
TSR, která zde chtěla vybudovat kovošrot) společně s tehdejším starostou L. Markem,
a místostarostou F. Boučkem, spolupracoval. Já osobně jsem chápal a uznával jeho
důvody a také jsem v tom viděl možnost určitého zlepšení spolupráce mezi oběma
skupinami zastoupenými v zastupitelstvu obce, konec nesmyslného soupeření, které
nebylo ku prospěchu obce.
V té době jsem úplně nevěřil, že tato alternativa nastane a také mě zároveň ani nenapadlo, že mými kolegy z VpM to nebude přijato, tak jak jsem to chápal já, jako smírné gesto
v zájmu obce. Nedovedl jsem si představit, že ješitnost Milana Ptáčníka, podezřívavost
a možná i závist by mohla zvítězit nad snahou pracovat pro obec Mochov a její občany.
Ale nakonec, tak to ve VpM je a demonstruje to situaci, která v tomto sdružení panuje.
Každý kdo by podporoval nebo souhlasil s čímkoliv co by navrhovala druhá strana, byl
předem podezírán z vedlejších úmyslů a vše bylo neprůhledné a neefektivní. Sám jsem
si tyto praktiky zažil na vlastní osobě, kdy již bezprostředně po volbách Milan Ptáčník
byl nepříjemně překvapen, že někteří z jeho oblíbených členů nedostali tolik hlasů, jak
si představoval. Tehdy se mě snažil přesvědčit, že všichni ze stávajících členů hnutí VpM
nabídli svou kandidaturu ve prospěch tehdy ještě v Mochově bydlícího člena, pana
Lösera, aby se on mohl dostat do výboru. Z tohoto jeho jednání jsem byl přesvědčen,
že kdybych se já mandátu vzdal, byl bych jako jediný, od koho by jej pan Löser přijal,
20
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
neboť ani jeden z ostatních členů mu svoje místo nakonec neuvolnil včetně Milana
Ptáčníka. To jenom pro ilustraci. A potom v Refletoru mluví o tajných jednáních, jakýchsi
tajných smlouvách atd.
Bohužel v době, kdy se nabídka bývalého starosty L. Marka stala aktuální, strávil jsem
několik týdnů v nemocnici a k tomu, abych se sdružením tuto situaci projednal jsem
opravdu ani neměl možnost. A přiznám se, že vzhledem ke svému stavu ani chuť se tímto
problémem zabývat. Zároveň jsem byl i trochu přesvědčen, že i kdybych o skutečnosti,
že mi byla dočasně nabídnuta funkce místostarosty Milana Ptáčníka informoval, stejně
by moji kandidaturu váhali podpořit, což se později při volbě ukázalo. Šel dokonce tak
daleko, že na schůzi ostentativně navrhoval jiné členy sdružení, i když musel předpokládat, že spolupráce s nimi by byla pro sdružení Náš Mochov nepřijatelná. Důvod proč
nesouhlasil s mojí kandidaturou nakonec podle něho velmi jednoduchý: prostě jsem jej
o tomto faktu neinformoval včas. Ani neměl snahu diskutovat o tom, zda by toto řešení
bylo pro práci zastupitelstva přínosné nebo ne.
Chvíli trvalo, než jsem pochopil, že veškeré vysvětlování bude stejně marné a důkazem
mojí snahy, aby nedošlo k rozpadu zastupitelstva vystoupením členů VpM byla korespondence se členy, kterou Milan Ptáčník do Reflektoru přirozeně účelově nedal (viz
můj níže uvedený e-mail členům VpM z 19.12.2013):
„Průběh schůze mě překvapil, neboť jsem nepřepokládal, že starosta, pan L.Marek, bude prosazovat okamžitou volbu a nedá časový prostor pro projednání tohoto návrhu na další schůzi.
Vaše reakce mě však jednoznačně přesvědčila, že zde existuje ještě nějaký další problém
s mojí kandidaturou a zřejmě raději budete vidět na pozici místostarosty kandidáta z druhé
sestavy stávajícího vedení úřadu. Vzhledem k tomu,že necítím žádnou podporu jsem došel
k závěru, že už se nehodlám dále v této nedůstojné hře angažovat. Proto vás žádám aby jste
vybrali nového kandidáta do zastupitelstva za naše občanské sdružení. Rád bych ale touto
cestou požádal Milana, aby si mě nebral jako štít ke svému odchodu ze zastupitelstva, chápu,
že je také hodně pracovné vytížen,ale není to důvod související s mou osobou. I když jsme
se názorově někdy lišili, neboť já jsem přítelem konstruktivního jednání a ne dlouhodobých
fikcí, přesto jsem vždy hájil zájmy spolku.
Proto jsem se angažoval i několika jednání s vedením OÚ, aby zde například nepůsobila
firma, která v Mochově chtěla zřídit kovošrot, nemalé úsilí jsem vyvinul i pro stavbu kruhového objezdu nebo i v urychlení termínu přesunu elektrického vedení. Těchto případů bylo
více a nebudu je zde všechny jmenovat. Proto mě tato nabídka starosty tolik nepřekvapila
jako zřejmě Vás.
Protože jsem si vážil spolupráce s Vámi, proto se snažím vám celou situaci vysvětlit. Současně
Vás tímto informuji, že na příští schůzi zastupitelstva rezignuji na svoje členství v zastupitelstvu.
Nevidím ovšem důvod proč Milan by měl kvůli mně uvažovat o rezignaci. Spíše by se měl
zaměřit na hledání dalšího člena sdružení, který by nastoupil do zastupitelstva obce.“
To na vysvětlení situace. Závěrem chci říci, že nesouhlasím s postupem, který zvolili členové
zastupitelstva VpM, neboť tento krok, sedm měsíců před volbami je nezodpovědný a v současné situaci, kdy je potřeba spíše se semknout a dořešit zbývající rozdělané úkoly naprosto
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
21
iracionální. Proto jsem se ve snaze zachování kontinuity vedení zastupitelstva připojil k volbě
starosty F. Boučka, aby bylo možné dokončit zbývající etapy kanalizace, bojovat za realizaci
kruhového objezdu a další rozplánované akce. Celá tato situace na mě působí spíše účelově,
cílená k nadcházející volbám, bez ohledu na chod obce.
Můj původní úmysl rezignovat na členství v zastupitelstvu jsem změnil poté co všichni
zastupitelé za VpM rezignovali na své funkce, protože jsem tak chtěl učinit ve snaze, aby
k tomu nedošlo a abych zabránil nebo alespoň nedával důvod k bojkotu zastupitelstva
členy VpM.
Poslední schůze jsem se bohužel vzhledem k dlouhodobě plánované služební cestě
do Švédska nemohl zúčastnit. Proto jsem informoval, jak bývalého starostu L. Marka,
tak i nového starostu F. Boučka, že nemohu bez podpory sdružení VpM, za které jsem
kandidoval a nakonec byl zvolen do zastupitelstva, tuto funkci přijmout..
Tyto události mě celkově utvrdily, že ostatní zastupitelé sdružení VpM se zachovali
účelově a nejde jim o rozvoj obce Mochova. Mrzí mě jenom, že se někteří její členové
sdružení VpM, kteří se podíleli na smysluplné práci nechali zmanipulovat a přistoupili
na scénář Milana Ptáčníka.
Vzhledem k situaci, která na obci nastala, nebudu rezignovat a ve funkci řadového zastupitele se budu podílet na dokončení projektů, které byly v tomto volebním období
započaty.
Přeji nám všem, abychom společně mohli dokázat, že chceme, aby se naše obec co
nejvíce rozvíjela a budu se o to i nadále snažit.
Jan Turek, zastupitel obce
předseda kontrolní komise OÚ
Slovo zastupitele k obsahu Reflektoru a k odstoupení některých zastupitelů
Reflektor,to není občasník Mochov pohledem občanů, ale občasník pouze části občanů.
Protože s jeho hlavním obsahem se my, zůstávající zastupitelé a doufám, že i větší část
spoluobčanů, nemůže ztotožnit, je nutné se k tomu vyjádřit.
V každém článku čteme o tom, že hospodaření v obci je netransparentní, čteme o nevýhodných investicích, o zamítnutí návrhů, které by „ušetřily nemalé prostředky obce“ /jaké
návrhy to jsou, není upřesněno/, o špatné sociální politice zaměstnanosti?, o mrhání s finančními a majetkovými prostředky obce, atd. A že za vše může naše skupina zastupitelů,
ale hlavně dříve místostarosta, nyní starosta F.Bouček. Tomu je věnováno hodně prostoru.
Starosta sám ve svém článku vysvětluje svůj postoj k pomluvám jeho osoby, ale já, jako
jeho kolegyně-zastupitelka, musím napsat, že jako podpásovou invektivu považuji nařčení
nového starosty, že na tuto práci je nevhodný z profesních a morálních kvalit. Člověk nemusí mít vysokoškolský titul k výkonu funkce starosty. Stačí zdravý rozum, pracovní elán,
cit, rozvaha a empatie, potom se dílo daří a lidé mají takového člověka rádi.
Co se za 3 a půl roku v obci událo a jaké je hospodaření a jak bylo vedeno, ukazují finanční kontroly a audity, popsané mou kolegyní v předchozím příspěvku.
A jak se odcházející zastupitelé podíleli na práci v obci? Vzpomínám na několik případů při
jednání zastupitelstva o klíčových problémech obce, kdy byli tito zastupitelé z Místa pro
22
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
život požádáni , aby pomohli rozhodnout a vzít i na svá bedra risiko výsledku. A co udělali?
Byli buď proti nebo nehlasovali , vše ponechali na starostovi nebo místostarostovi, jsou
přeci od toho, aby se starali. Ano, tato slova opravdu padla. Jediný z těchto zastupitelů,
pan J.Turek pracoval společně se členy zastupitelstva, kteří si vzali na starost např. kruhový
objezd, kanalizaci a další úkoly. Svým rozvážným jednáním a dlouhodobé dobré spolupráci se připojil k volbě p.Boučka starostou obce po odchodu ing. L. Marka. Námi potom
byl navržen na místostarostu. Ale protože, ač stále členem sdružení VpM, neměl podporu
svých zastupitelů, kandidaturu nepřijal. Jsem ráda, že zůstal zastupitelem, nepřipojil se
k manifestační rezignaci ostatních na své posty a bude pro pro obec pracovat dále.
Když si uvědomím, jak na mne zapůsobila celá akce - odstoupení zastupitelů i jejich kamarádů a nepravdivé články v Reflektoru, napadá mne citát, který lze na tento stav v obci
použít. Je od starořímského botanika a filosofa Tita Lucretia Carusa – Člověk zvlášť zuřivě
dupe po tom, čeho se bojí. A další citát- Oskar Wilde – Všechno, čím člověk vyniká, získává
mu nepřátele.
Mezi řádky lze v Reflektoru dále přečíst i snahu navodit pochmurnou náladu mezi lidmi,
negativní emoce, pokrytectví, nenávist a závist. Věřím, že občané Mochova, senioři, mládež, lidé středního věku i naši noví spoluobčané, kteří se k nám do vsi přistěhovali, si sami
udělají obrázek, jaká je Mochov vesnice a jací lidé v ní žijí. My, kteří jsme v zastupitelstvu
zůstali, se snažíme a budeme se snažit dále pracovat tak jako dosud a že žádné „bezvýchodné situace - citace z Reflektoru” v Mochově nejsou a nenastanou.
MUDr.Vlastimila Stará, zastupitelka obce
předsedkyně Kulturní a sociální komise OÚ
Fanda starostou, no jasně
Když jsem podal 17. 12. 2013 rezignaci na funkci starosty z rodinných důvodů, které jsem
vysvětloval v minulém zpravodaji (cituji mé důvody…“ Této odpovědné práci jsem se snažil
vždy obětovat maximum ze svého volného času a zvládat výkon funkce jakožto neuvolněný, tj. vedle svého hlavního zaměstnání. V poslední době se však změnily mé rodinné
poměry a zaměstnání natolik, že v současnosti již nemohu nadále takto pokračovat a řádně
zvládat náročnou funkci. Zároveň chci svůj volný čas více věnovat svým malým dětem.“)
tak jsem nečekal, jakou hysterickou reakci u většiny opozičních zastupitelů vyvolá zcela
logická a očekávaná volba stávajícího místostarosty na funkci starosty.
Není nic normálnějšího, než že funkci převezme ten, který je všem řešeným problémům
nejblíže, ba co více, v posledním období to byl právě Fanda, kdo z důvodů, pro které jsem
nakonec rezignoval, nesl větší část práce a nebyl rozhodně jen „zástupcem“.
Kdo jiný by měl být novým starostou, než ten kdo věnoval prakticky každodenní práci
obci a ten, který svou funkci zastává srdcem a z přesvědčení.
Vytýkají Fandovi arogantní a neslušné chování. Střety mezi Fandou a trojicí: paní Jarošová pan Ptáčník a pan Jirsák byly směsí vzájemné nesnášenlivosti vzešlé z osočování,
pomlouvání a dehonestování Fandy hledáním drobných formálních a administrativních
pochybení. I jejich finální vyjádření při rezignaci, že člověk jeho typu nemůže dělat starostu, jen navazují na předchozí degradující projevy narážející na absenci vysokoškolského
vzdělání a k tomu není co dodat.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
23
A argumenty, že nemohou pracovat? D O S U D N E P R A C O V A L I. Nepochopili, že práce
v zastupitelstvu není vymýšlet byrokratické nesmysly a práci pro druhé, ale něco reálného
sám udělat. Z tohoto pohledu tato trojice udělala jen velmi málo.
Držím Fandovi palce a věřím, že bude dál fungovat pro naši obec jako doposud.
Ing. Ladislav Marek, předchozí starosta
Zprávy z Obecního úřadu
Obecní úřad v Mochově od dubna 2014 rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost. Mimo
pondělí a středu, tak jak tomu bylo doposud, si budete své záležitosti moci vyřídit nově
i ve čtvrtek.
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí a středa
8:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
čtvrtek
8:00 – 11:00 hod. 12:00 – 15:00 hod.
Pokladna:
pondělí a středa
8:00 – 11:00 hod. 12:00 – 16:30 hod.
čtvrtek
8:00 – 11:00 hod. 12:00 – 15:00 hod.
Ověřování/Czech point/Přihlašování k pobytu/Podatelna:
pondělí a středa 8:00 – 11:00 hod.
12:00 – 16:30 hod.
čtvrtek
12:00 – 15:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
V ostatní dny a v naléhavých případech je možno domluvit termín schůzky i mimo úřední
hodiny na telefonním čísle 326 992 457 nebo 602 266 089.
Separační dvůr – s přechodem na letní čas, který připadá vždy na poslední neděli v březnu, bude separační dvůr opět otevřen každou sobotu od 10:00 – 11:30 hod. a každou
středu od 17:00 – 18:00 hod.
Poplatky za svoz TKO a psy – upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního
odpadu je splatný nejpozději do 31. 03. 2014 a je možno jej uhradit přímo převodem
na účet obce č. 6026201/0100 nebo do pokladny Obecního úřadu v úřední hodiny pro
veřejnost, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Taktéž upozorňujeme na splatnost
poplatku držitele psů. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří
tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Poplatek ze psů je
splatný do 31. 03. 2014 a je možno jej uhradit stejně jako poplatek za svoz komunálního
odpadu.
24
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Kanalizace – plán prací v ulicích
Z důvodů proměnlivosti klimatických podmínek, změn způsobených geologickými podmínkami stavby a nepřesností v podkladech ostatních již dříve zbudovaných inženýrských
sítí, je tento harmonogram pouze orientační !
Obecní úřad oslovuje drobné i větší podnikatele s trvalým bydlištěm v Mochově
a nabízí jednorázovou zdarma reklamu na jejich činnost v Mochovském zpravodaji, která
by byla zveřejněna v letním vydání. Chceme, aby se občané orientovali ve službách řemeslníků v obci. Reklama by měla obsahovat jméno firmy nebo osoby, která službu nabízí,
předmět podnikání, telefonní číslo, popř. e-mail. Inzerce přijímáme pouze e-mailem na
adrese [email protected] nebo [email protected]
Dovážka obědů do Mochova
Jídelna Kovohutě Čelákovice nabízí dovážku obědů pro občany. Oběd se skládá z polévky
a výběru ze tří hlavních jídel v ceně 65 Kč. Čtvrté jídlo ve formě minutky je s příplatkem
25 Kč. V sobotu se vaří polévka a jedno hlavní jídlo. Dovoz do Mochova je zdarma. Obědy
se objednávají na telefonním čísle - 739829777 - p. J. Chottová.
Vítání občánků
Vážení rodiče dětí narozených v r.2013, dovolujeme si Vás pozvat
ke slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života, které se koná v pátek 4. dubna 2014 v 16,00 hodin v salonku
Hotelu Bouček Mochov. Obecní úřad Mochov
Setkání seniorů
Sociální a kulturní komise Obecního úřadu připravuje na červen
Setkání seniorů u čaje a kávy s hudbou p.Mračka a jeho skupiny.
Zveme všechny seniory na popovídání , zavzpomínání, na zazpívání,
oslavíme třebas i narozeniny. Sejdeme se v Autoškole, o datu konání
se všichni dozví z plakátů, z místního rozhlasu a každý ještě obdrží
pozvánku.
Kulturní a sociální komise OÚ Mochov
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
25
ŽIVOTNÍ JUBILEA
dat
s úsměvem po
.
dy
ho
ná
é
tn
as
šť
k
lil nám jeden ro
Čas zase odva
še
na
a
hn
ec
vš
na
a vůbec nedbal
í
án
př
zrychluje krok
nám , zdá se, že
í.
utě na rozdáván
a také nemá ch
rádi poradíme,
A zatím my mu
rojit
dovedeme sest
avy
st
ed
př
né
ás
kr
tak
kývne,
vě
íva
ov
Však on jen sh
e,
ím
sm
to že
sty
však reality ce
aví.
st
na
m
sá
dy
vž
m
Tak nezbude ná
at
ed
hl
ich
v n
než
dy,
jí trochu poho
pěšinky, co da
ně
em
áj
kterou si vz
,
můžeme předat
n
Václav Dragou
BŘEZEN
ÚNOR
LEDEN
Václav Bezucha
81 let
Josef Müller
82 let
Josef Krejča
Marie Dražilová
88 let
Marie Stromajerová 97 let
Milena Snášelová
Bohumila Štichová 87 let
70 let
ČERVEN
KVĚTEN
DUBEN
95 let
Anna Boumová
85 let
Václav Hegr
70 let
Anna Došková
75 let
Božena Bezuchová 75 let
Jaroslava Kvapilová 81 let
Marta Chroustová
93 let
Estera Žemberová 86 let
Milada Rumlová
87 let
Jaroslava Šafrová
Jaroslava Veselá
88 let
Marta Zemanová
90 let
82 let
Hodně zdraví, štěstí, spokojenost a veselou mysl, přátelé !
26
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení občané Mochova,
od července 2012 provádí Městská policie Čelákovice (dále MP) svou činnost i ve Vaší obci.
Takže jsme již u Vás odsloužili první celý rok a to je již dostatečná doba k tomu, abychom se
částečně poznali a i my poznali problémy a záležitosti, které jsme schopni řešit.
Základní činností je preventivní hlídková činnost na frekventovaných místech a místech,
kde se zdržují závadové osoby. Tato místa byla vybrána a konzultována s vedení Mochova
a další místa si MP nachází průběžně sama, dle vlastního zjištění a nebo ve spolupráci s Policií
ČR, která nás informuje o případných problémech, které řeší oni. V minulém roce jsme také
začali namátkově, pokud to obsazení služby dovolí, provádět dohled nad dopravou v době
před začátkem školního vyučování, což je velmi kladně vnímáno veřejností.
Jako jedno z nejvytíženějších míst je, z našeho pohledu považovaný, objekt bývalých Mrazíren, kdy tento areál s sebou přináší problémy s tím, že některá vozidla obsluhující tuto oblast,
porušují zákaz vjezdu nákladních vozidel. Větší problém ovšem je, že opuštěné budovy
přitahují pozornost zlodějů a proto jsme několikrát měli zákroky, kdy se podařilo i pachatele
zadržet na místě. Zde funguje výborně spolupráce s Policií ČR Čelákovice.
Další činností, kterou se MP v Mochově zaobírá, je odchyt toulavých zvířat, zejména psů.
Na odchyt jsou všichni strážníci MP Čelákovice vyškoleni a vybaveni. Tato připravenost se
v minulém roce vyplatila, neboť v Mochově byl problém s volně pobíhajícími psy, které
majitel nezvládal a tito obtěžovali občany.
V případě, že byste měli nějaký podnět, který by MP Čelákovice měla řešit u Vás v obci, prosím
obraťte se na pracovníky obecního úřadu a tito nám dají vědět a nebo případně se na nás
obraťte sami a my se pokusíme dohodnout s vedením obce způsob řešení. Telefonní spojení
na MP Čelákovice je 731 136 156 (hlídka MP) a nebo 326 929 150 a v případě, že by jste byli
svědky nějakého závažného protiprávního jednání, abyste věc oznámili na linku Policie ČR
158, kde bude případně vyžádána i naše součinnost.
Děkuji Vám za Váš kladný přístup k nám a k naší činnosti ve Vaší obci.
str. Radek Fedaček
velitel MP Čelákovice
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
27
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁPIS do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ na školní rok 2014 – 2015
se bude konat v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do 11.30 hod. v ředitelně mateřské školy,
případně od 9.30 hod. do 11.00 hod. v nové třídě mateřské školy a od 16.00 do 18.00 hod.
opět v nové třídě mateřské školy.
Novou část mateřské školy, která patří mladším dětem, si můžete v určené době celou prohlédnout a děti si tu pod Vaším dohledem mohou pohrát. V době zápisu v nové třídě můžete
nahlédnout i do zrekonstruované třídy starších dětí. Od 17.00 hod. bude i tato část školky
volná k prohlídce i ke hrám. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční
list pro potvrzení podmínek § 50 zákona č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví (pro
potvrzení dětského lékaře) si můžete vyzvednout ve vstupní chodbě hlavní budovy mateřské školy od úterý 1. 4. do pátku 4. 4. 2014, a to vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 14.30
do 17.00 hod., nebo získat z úřední desky obce Mochov, případně na stránkách mateřské
školy www.msmochov.cz. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné v den
zápisu vyplnit v MŠ, Evidenční list potvrzený ošetřujícím lékařem odevzdat v MŠ nejpozději
do 30. 5.2014.
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (k ověření
trvalého bydliště).
Konání zápisu bude oznámeno veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejněno na
úřední desce obce Mochov, vyvěšením barevných letáčků: v MŠ, ve vitríně OÚ, ve zdravotním
středisku a ve zdejších obchodech).
Přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámena na dveřích hlavní budovy mateřské školy a na www.msmochov.cz v pondělí 2. 6.2014 (v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění zákona č. 370/2012 Sb., § 37 odst. 1).
Miroslava Kverková, ředitelka
Mateřská škola hledá:
na duben, květen, červen a 1. týden měsíce července hledáme osobního asistenta- pedagoga pro 4,5 leté dítě. Hlavní pracovní poměr. Úvazek 0,5 – 1,0 v 8. platové třídě. Začátek
pracovní doby 7.00 nebo 7.30 hod. Podrobné informace podá ředitelka mateřské školy
Miroslava Kverková v mateřské škole nebo na telefonním čísle 607826274.
Akce v mateřské školce
Krahujec
Druhý lednový slunečný pátek připravila paní učitelka Hanka Rambousková dětem veliké
překvapení. Pozvala totiž na návštěvu na zahradu mateřské školy pana Petra Hodaniče, který
s sebou přinesl dravce krahujce obecného. Děti si nejprve dravce prohlížely - je to přeci jen
událost vidět jej tak zblízka, kousek před sebou, sedět na ruce jeho majitele.
Po chvíli pan Hodanič krahujce položil na trávník několik metrů od dětí a ty se na dravce
dívaly dalekohledem – i to bylo zajímavé. Potom začal pan Hodanič poutavě o dravci vy28
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
právět – kde krahujci v přírodě sídlí, z čeho si staví hnízdo,
jak se starají o mláďata, jak je učí létat (to bylo divení!), čím
se krahujci živí, jak na svou kořist číhají a pak bleskurychle
útočí, jak obratně létají za svou kořistí. A děti viděly i krmení
dravce. Děti se také dozvěděly, že tito dravci patří mezi ohrožené a tedy chráněné druhy, že tento krahujec nepochází
z volné přírody, ale umělého odchovu dravců, žije ve voliéře
u svého majitele, který se o něj stará a také dravce cvičí.
A tak se všichni těšíme na konec školního roku, kdy dravce
možná znovu uvidíme. Tentokrát už ale bude volně létat
a chytat si kořist sám.
Děkujeme panu Petru Hodaničovi za poučné dopoledne.
Miroslava Kverková
Karneval a olympiáda
Letošní zima nedopřála dětem příliš radovánek na sněhu a ledu. Školku nám zdobili jen papíroví sněhuláci a sněhové vločky vystříhané šikovnými ručkami malých dětí, za doprovodu
zimních básní a písní. Milým zpestřením byl maškarní karneval, který změnil naší školku
k nepoznání. Ráno přicházely do dveří vyzdobené třídy nejen pohádkové a zvířecí postavičky, ale také představitelé různých povolání a řemesel. Okukovali se s kamarády navzájem
a předváděli své „nadpřirozené“ schopnosti, které jim daný převlek přičaroval. Po svačince
a fotografování se chystal velký taneční karnevalový rej. Pan Petr Toman přivezl vše, co je
třeba k veselému dopoledni, takže už při prvních tonech písní nezůstal nikdo sedět a tanečníci „rejdili“ skoro až do úplného vyčerpání. Po odpoledním odpočinku pak nakreslili pěkné
obrázky a vystavili je na nástěnku.
Letos probíhající zimní olympijské hry byly inspirací k malé „olympiádě“ i v naší mateřské
škole. Děti se na ni s paní učitelkou Hankou Rambouskovou připravovaly celý týden. Těšily
se a čekaly, až přijde ten správný den. Po slavnostním nástupu v družstvech dostal každý
malý sportovec své startovní číslo a připravil se k závodní dráze a disciplínám, které pečlivě
sestavila paní učitelka Hanka. Nebylo jednoduché splnit všechny úkoly na plný počet bodů.
Odměnou jim byl nejen potlesk, zasloužená medaile
a diplom, ale také malá sladká odměna. My dospělí víme,
že se nejednalo jen o soutěže
a měření sil, ale také pochopení pojmů jako je čestnost,
poctivost, přesnost, úcta
k pravidlům, kamarádství
a soudržnost. Zásady, které
platí nejen ve sportovních
disciplínách.
Eva Krmenčíková
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
29
ZPRÁVY SRPŠ MŠ
25. března v 8:15 hodin se uskuteční hudební program občanského sdružení Potichounku Klíč do světa hudby.
Jedná se o hudebně - vzdělávací pořad pro děti zaměřený na ukázku exotických hudebních nástrojů s možností jejich praktického vyzkoušení. Tento program rozvíjí hudební
a rytmické cítění dětí, jejich fantazii i schopnost vyjadřování a podporuje zdravé vztahy
ve skupině.
Děti se prostřednictvím praktických činností a společného muzicírování seznamují se
světem hudby. Program se uskuteční zvlášť v malé a velké třídě, aby všechny děti měly
možnost vyzkoušet si nástroje a zamuzicírovat si.
Tato akce je poskytnuta dětem zdarma.
Akci zašťiťuje a financuje Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Mochov.
Milí čtenáři,
zdravíme se s Vámi v jarním čase a rádi bychom Vás pozvali na aktivity, které pro Vás a Vaše děti máme přichystané do konce školního
roku.
Nejprve malé ohlédnutí za našimi posledními akcemi:
23.9 2013 VODNÍKOVY LAPÁLIE
Sešli jsme se v hojném počtu na zadní zahradě školky a postupně jsme plnili různé úkoly
a u toho pomáhali našemu vodníkovi najít jeho ztracené rybičky.
30
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
14.10. 2013 MODERNÍ DESETIBOJ - odpoledne plné vrcholových sportovních výkonů
4. 11. 2013 Tvůrčí dílnička - MALOVÁNÍ NA HRNEČEK
25.11. 2013 DÝŇOVANÍ - dlabání dýňových luceren
16.12 2013 VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ - tvoření ozdob provoněné cukrovím a ozvučené
koledami
30.1. 2014 TVŮRČÍ TVOŘENÍČKO - děti si samy udělaly maňásky a pak s nimi sehrály
divadlo
24.2. 2014 MUFFINOHRANÍ vlasnoručně upečené muffiny
jsme si nádherně nazdobili pomocí marcipánu a vykrajovátek
a poté si je domů odnesli ve vlasnoručně vyrobených papírových
košíčcích.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
31
A jaké další společná setkání nás čekají?
10. 3. 2014 MORANA - neboli zahánění zimy. Setkáme se na zahradě školky a zhotovíme
si jednu velkou společnou Moranu a každé dítě svoji malou „Moranku“. Společně půjdeme
procházkou k potoku, kde Moranu zapálíme, vhodíme do potoka a symbolicky tím ukončíme
zimu. Následovat budou venkovní hry na sokolském hřišti a vše završíme opékáním buřtíků.
7. 4. 2014 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - děti si v naší výtvarné dílně vytvoří velikonoční
dekorace
28. 4. 2014 ČARODĚJNICKÝ REJ
Na květen pro děti chystáme hromadné MUZICÍROVÁNÍ a v červnu zakončíme školní rok
velkolepým RYTÍŘSKÝM DNEM plným statečných rytířů, soutěží a her.
Podrobnější informace k chystaným aktivitám vždy zveřejňujeme na pozvánkách, které
dostávají všechny školkové děti s předstihem do svých skříněk. Velké plakátky jsou
vyvěšeny na veřejných místech v Mochově (v obchodě, na vývěsce u obecního úřadu).
Najdete nás i na internetu- využíváme internetové stránky školky www.msmochov.
cz - pod záložkou SRPŠ a nejaktuálnější informace získáte z Facebooku (SRPŠ Mochov).
Těšíme se na Vás!
Za SRPŠ Michaela Kosková
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„Den otevřených dveří“ ve škole
Veškeré předvánoční přípravy v naší škole letos směřovaly k sobotě 14. prosince. Na
tento den byly naplánovány oslavy 40. výročí otevření nově postavené školní budovy.
32
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Do příprav „Dne otevřených dveří“ se zapojili všichni žáci. Podle svého zájmu připravovali
celý podzim divadelní, recitační, sportovní a taneční vystoupení, aby se pochlubili, co
vše se dokáží ve škole naučit.
Již od 12 hodin přicházeli bývalí žáci i zaměstnanci školy a občané Mochova, aby zavzpomínali na léta strávená v místní škole a potkali se s těmi, které třeba i několik let neviděli. Ve
vestibulu školy byla pro návštěvníky připravena výstava fotografií všech žáků uplynulých
40 let. Celkem naši školu absolvovalo téměř 500 žáků. Příchozí mohli nahlédnout také do
tříd a kabinetů. V nich byly vystaveny výtvarné práce žáků, pomůcky, učebnice a multimediální vybavení školy. Bývalí žáci tak mohli porovnat změny, které ve škole proběhly
od dob, kdy opustili zdejší lavice. Příprava těchto oslav s sebou nesla hodně práce žáků
i učitelů. Odměnou jim byla velká účast a zájem ze strany obyvatel Mochova.
V tomto shonu a přípravách jsme ale nezapomněli na již tradiční vánoční besídku pro
mochovské seniory. Žáci pro ně vyrobili přáníčka a malé dárky. Besídka se uskutečnila
16. 12. 2013 v odpoledních hodinách. Vystoupení trvající téměř dvě hodiny se moc líbilo.
Učinkující byli odměněni potleskem a malou pozorností od paní Kvapilové, MUDr. Staré
a paní Ulrychové.
Vlasta Pexová
Zápis s Patem a Matem
Letos, stejně jako i v jiných letech, jsme budoucí prvňáčky zapisovali již v lednu.
Protože chceme, aby se nastávající žáci do školy těšili, zveme je tradičně i s jejich paní učitelkou z mateřské školy k nám na návštěvu. Ta proběhla 20. ledna dopoledne. Předškoláci
se nejdříve zúčastnili vyučování v 1. ročníku, potom si prohlédli celou školní budovou.
Viděli všechny třídy, počítačovou učebnu, jídelnu i tělocvičnu.
Ve čtvrtek 23. ledna, v den zápisu, na ně ve škole čekal Pat a Mat
a 10 „řemeslníků“ - jejich starších
kamarádů, žáků 4. a 5. ročníku. Ti
společně s vyučujícími připravili 5
stanovišť, která vždy představovala jedno řemeslo. Na každém stanovišti museli nastávající prvňáčci
plnit dané úkoly. Na konci putování je ještě čekal krátký rozhovor
s paní učitelkou a zpěv písničky
nebo přednes básničky. Za odměnu si potom každý nastávající školák odnesl dáreček, který vyrobili
žáci s paní učitelkou při pracovním
vyučování.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
33
Účast na letošním zápisu do 1. ročníku v ZŠ Mochov byla rekordní. Se svými rodiči přišlo
24 dětí. Z nich již dvaceti bylo vydáno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Zbývající čtyři děti ještě musí podstoupit vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně:
tři z důvodu žádosti o odklad, jedno z důvodu žádosti o předčasný nástup k základnímu
vzdělávání.
A co všechno ještě čeká našich 54 současných žáků do konce školního roku? Samozřejmě spousta učení, ale i zábavy. Například bublinková show, dvě pohádková divadelní
představení v Divadle U Hasičů, výukový program v Planetáriu Praha, pracovní dílnička
– „Dřevíčkování“, loutkové představení, návštěva obecní knihovny i námi adoptované
opičky v ZOO, několik projektových dnů... A to hlavní, na co se děti nejvíce těší, je škola
v přírodě. Tentokrát jedeme do Jilemnice.
Andrea Koubíková
ZDRAVOTNICTVÍ
Černý kašel se vrací - možnost očkování proti němu v ordinaci praktického lékaře
Známe ho z předválečných románů a z vyprávění našich babiček. Lidově se mu říká černý
kašel a už jsme ho považovali za nemoc minulosti. Teď se bohužel vrací a jeho výskyt rok
od roku stoupá.
Způsobuje ho bakterie Bordetella pertussis, která se přenáší kapénkovou infekcí. K přenosu nákazy dochází výhradně mezilidským kontaktem, vzdušnou cestou - při mluvení,
ale zejména při kašli nebo kýchání. Po kontaktu s infikovaným jedincem onemocní 80 až
90 % neočkovaných lidí. Začíná nenápadně. V první fázi onemocnění mikrob osídlí nos
a nosohltan a člověk začíná kašlat. V tomto stadiu, které trvá zhruba 7 - 10 dnů, se dá
onemocnění ovlivnit antibiotiky a lze jej také odhalit prostřednictvím výtěru a kultivace
bakterií. Pak infekce postoupí do druhé fáze, ve které se objevují nečekané záchvaty velmi
dráždivého kašle, přidává se dušnost, dávení, u dětí dokonce promodrávání. Toto stadium
trvá v průměru 4 – 8 týdnů, pak kašel postupně vymizí. Onemocnění je velmi nepříjemné a dokáže opravdu potrápit. Na tento kašel žádné léky nezabírají. Nic, co pomáhá při
obyčejném kašli, nefunguje.
Proč se černý kašel vrací? Je na vzestupu v mnoha evropských zemích, a proč se dnes
nemoc vrací, nikdo úplně přesně neví. Odborníci nejčastěji přičítají vyšší výskyt infekce
změnám ve vlastnosti mikroba. Nemoc se šíří poměrně snadno vzduchem a jejímu šíření
napomáhá i to, že na začátku, kdy je onemocnění nejvíce infekční, prakticky nikdo neví,
že má černý kašel, protože zpočátku se infekce projevuje jako nespecifický zánět horních
cest dýchacích. Pro dospělého člověka není naštěstí černý kašel smrtelný, u malých dětí
však může mít závažný průběh.
Základní očkování proti černému kašli se provádí v dětském věku (povinné očkování Hexavakcína – se aplikuje kojencům od 12. týdne života). Méně známá je skutečnost, že
i dospělí by se měli nechat přeočkovat minimálně 1x za život, neboť je prokázáno, že protilátky z očkování v ochranných titrech přetrvávají běžně jen 8 - 10 let. DáIe se přeočkování
34
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
doporučuje u žen, které plánují těhotenství nebo jsou těsně po porodu, a také pro jejich
blízké rodinné příslušníky v rámci tzv. cocoon strategie (rodiče a prarodiče). Přeočkování je
též vhodné pro cestovatele. Výhodou také je, že očkování lze spojit i s přeočkováním proti
tetanu. V České republice se totiž používá trojsložková vakcína, která obsahuje usmrcené
bakterie dávivého kašle a další dvě vakcinační složky proti záškrtu a tetanu, které jsou
navázány na minerální hliníkový nosič.
Očkování doporučuji, jak je již uvedeno výše, především mladým manželským párům,
které mají v plánu založit rodinu a jejich rodičům, kteří budou v blízkém kontaktu s miminkem.
MUDr. Lukáš Fuka - praktický lékař Mochov
Zprávy z knihovny
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.
Bez knih pak nebývá učený ani ve škole. „J. A. Komenský
Sice nám svítí krásně sluníčko, ale snad si každý
najde ještě chvilku, kterou stráví se zajímavou
knihou. Z nových knížek nabízíme od Marty
Davouze „Dům v Bretani“ – skutečné poutavé vyprávění české ženy, která opravila dům v Bretani, jezdí
tam čerpat energii z přírody. Zve tam studenty a každého,
kdo má rád Bretaň. Máme další knihu od Magdy Váňové „Náhoda nebo osud“. Z knihovny v Mladé Boleslavi máme zapůjčeno 50 nových knih, např.od
Magde Swindelles „Šlechetná duše“, jak studentská skupina mladých antifašistů bojuje
proti fašismu. Od Hany Parkánové-Whitton dvě úsměvné knížky „Moje anglická babička“
a druhá „Jak si vypěstovat na anglické zahradě trpaslíka“.
Dále bestseller Michala Viewegha, kterého se prodalo 35 000 výtisků „Můj život po životě“.
Pro nejmenší děti soubor čtyř vtipně řešených knížek „Návštěva zubního lékaře, dětský
lékař, nemocnice a školka“.
Letošní rok se nazývá Hrabalovským rokem, protože letos, 28. 3. 2014, uplyne 100 let od
narození Bohumila Hrabala. Pro jeho příznivce máme výběr 11 knížek – z posledních např.
„Obsluhoval jsem anglického krále“.
Pro zajímavost Vám připomínám pojmenování výročí svateb: 5 let – dřevěná, 10 let – cínová, 15 let – skleněná, 20 let – porcelánová, 25 let – stříbrná, 30 let – perlová, 35 let – plátěná,
40 let – rubínová, 45 let- safírová, 50 let – latá, 55 let – smaragdová, 60 let-diamantová,
65 let – železná, 70 let – platinová.
Přijďte se jenom podívat a možná Vás zaujmou třeba knížky na zvelebení zahrádky – jaro
se blíží. Hlavně bych uvítala mochovské děti – výběr knížek je veliký !
Knihovna je otevřena každou středu od 15:00 hod do 19:30 hod.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
Květa Vokounová, knihovnice
35
SPOLKY A SDRUŽENÍ
Rezignace zastupitelů Volba pro Mochov
Na zasedání zastupitelstva 17. 12. 2013 se bývalý starosta L. Marek rozhodl rezignovat.
Není pochyb, že rozhodnutí rezignovat je osobní věcí pana Marka, ale proč tak tlačil na
změnu programu jednání, aby byl nový starosta a místostarosta okamžitě zvolen, když
to byla pro zastupitele novinka?
Protože novinka to byla pouze pro 4 zastupitele za Volbu pro Mochov! Jak jsme se
později dozvěděli, měsíc připravovaná dohoda pana Boučka s panem Turkem, připomínající „škatulata, hejbejte se“, byla prostě utajená. Jak nám pan Bouček veřejně na
zastupitelstvu sdělil, bylo to tak na jeho vlastní přání, neboť: „My jsme se dohodli, my
jsme se rozhodli“, „MY“ rozumějte uskupení NÁŠ Mochov! V tajnosti nabídli Janu Turkovi (kandidát za Volbu pro Mochov) pozici místostarosty, zřejmě výměnou za podporu
kandidatury pana Boučka na pozici starosty. Hlas p. Turka byl potřeba. Bylo by přeci
nehezké, kdyby si starosta musel dávat sám sobě ve volbě hlas, protože nemá dostatečnou podporu ostatních zastupitelů. Moje opakovaná výzva, apelující na odložení
hlasování na další jednání zastupitelstva (místostarosta byl ve funkci a jistě by to ještě
měsíc vydržel), nebyla nic platná. Možnost na toto téma jednat a hledat variantu, která
by byla pro všechny schůdná, byla tedy, jako již tradičně, ihned zamítnuta.
Pan Bouček byl zvolen starostou hlasy zastupitelů L. Marka, J. Frydrychové, J. Rangla,
J. Kohouta, V. Staré a J. Turka. Na můj konkrétní dotaz všichni hlasující pro pana Boučka
potvrdili, že na volbě představitelů obce bez odpovídajícího projednání zastupitelstvem
nevidí nic nefér. To je pro mne velké zklamání.
Jan Turek, kandidující po utajené dohodě na místostarostu však ve výsledku těmi, kterým
pomohl prosadit změnu programu a tak i volbu starosty, zvolen NEBYL! Světe, div se!
Zřejmě slovo pana Boučka najednou ani mezi partou Náš Mochov neplatí. Jan Turek,
jak bývá obvyklé, pro sebe nehlasoval. Na zastupitelstvu 30. 1. 2014 byl opět bez předchozího projednání navržen panem Boučkem na místostarostu nepřítomný pan Turek.
Zvolen byl ve finále pan Rangl na návrh pana Marka také díky svému hlasu. Těsně prošel
a tím pádem „se zvolil“ místostarostou.
Milan Ptáčník
člen volební kandidátky Volba pro Mochov
a předseda o.s. Mochov - místo pro život
36
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zprávy MS Českého červeného kříže Mochov
Pro velký zájem mochovských žen, od mladých dívek až po seniorky, jsme se rozhodly po
celý tento rok opakovat tzv.Tvořivé podvečery. Scházíme se v prostorách Autoškoly, vždy
poslední pátek v měsíci. V lednu jsme si vyrobily krásné kytičky z organzy jako ozdoby
na kabát, svetřík nebo čepici. V únoru jsme pro změnu pracovaly poslední sobotu odpoledne, protože jsme na košíkářské řemeslo potřebovaly více času. Upletly jsme krásnou
misku z pedigu, vhodnou na ovoce,vajíčka nebo jako dárek. Poslední pátek v březnu 28.3.
budeme vyrábět drátkované velikonoční ozdoby a v dubnu plánujeme zopakovat košíkářské odpoledne. Chceme uplést velký tác na kávu a čaj k posezení na zahradě. Při práci
si povídáme, vzájemně se poznáváme a plánujeme další rukodělné činnosti.
MUDr. Vlastimila Stará, MS ČČK
Poděkování
Kdo v srdci žije, neumírá je citát Františka Hrubína a slova na rozloučenou
s naší maminkou, paní Ilsou Dragounovou. Zemřela 18. ledna 2014 po
vleklé nemoci, se kterou statečně bojovala až do konce. Věřím, že její dobrota srdce a neúnavná ochota pomáhat zůstala zapsána v paměti přátel a známých.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jí věnovali svou vzpomínku a všem, kteří se s ní
přišli rozloučit na její poslední cestě.
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
Za rodinu a pozůstalé děkuje Zora Chocholoušová
37
Sokol Mochov
Fotbalovému oddílu začala jarní sezona a proto Vám nabízíme rozpis
fotbalových zápasů mužstev pro rok 2014.
Muži – jarní část ročníku 2013-2014 - IV.B třída:
12. kolo - So - 22.3.2014 v 15 hod
13. kolo - So - 29.3.2014 v 15 hod
14. kolo - Ne - 6.4.2014 v 16:30 hod
15. kolo - So - 12. 4. 2014 v 16:30 hod
16. kolo - Ne - 20. 4. 2014 v 17 hod
17. kolo - So - 26. 4. 2014 v 17 hod
18. kolo - Ne - 4.5.2014 v 17 hod
19. kolo - So - 10.5.2014 v 17 hod
20. kolo - Ne - 18.5.2014 v 17 hod
21. kolo - Ne - 25.5.2014 v 17 hod
22. kolo - So - 31.5.2014 v 17 hod
Přišimasy : Mochov
Mochov : Dobřejovice B
Pacov B : Mochov
Mochov : Doubravčice
Světice : Mochcov
Mochov : Struhařov
Babice : Mochov
Mochov : Doubek
Křenice : Mochov
Radošovice : Mochov
Mochov : Sluštice
Přípravka :
1. turnaj - So - 29. 3. 2014 14:00 hod
2. turnaj - So - 5.4.2014 v 9,00 hod
3. turnaj - So - 26.4.2014 v 9:00 hod
4. turnaj - Ne - 11. 5. 2014 v 9:00 hod
5. turnaj - So - 24. 5. 2014 v 9:00 hod
6. turnaj - So - 7. 6. 2014 v 9:00 hod
Odolena Voda
Jirny
Šestajovice/Nehvizdy
Veltěž
Mochov
Mochov
Přijďte fandit!
Oddíl všestranosti
Od 10. března rozšířila lektorka Zumby a Zumbatomicu paní Helena Konopíková nabídku
cvičení, tentokrát pro úplně nejmenší děti (1-2 roky) a jejich rodiče. Cvičení bude probíhat
každé pondělí od 15.00 hodin ve školní tělocvičně.
Tělocvičná jednota SOKOL Mochov nabízí technickou záštitu i pro další druhy cvičení.
Pokud by měl někdo chuť stát se cvičitelem Sokola, jakéhokoli druhu cvičení, které by
mohlo být zajímavé pro mochovské občany a nalákalo by tak další cvičence ke sportu,
ať se kontaktuje s náčelnicí jednoty paní Milenou Valáškovou na telefonu 731 482 649.
Pro zajištění bezpečnosti cvičenců i cvičitelů organizuje ČOS školení ve čtyřech stupních,
zakončené zkouškou a vystavením průkazu způsobilosti vedení cvičení. Pro zájemce toto
školení jednota zajistí. Oddíl všestrannosti se jmenuje právě podle širokého záběru různých druhů sportů a cvičení, proto rádi přivítáme další šiřitele všestranné zdatnosti dětí
i dospělých.
Za oddíl všestrannosti zve Zorka Chocholoušová
38
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Pozvánky na jarní akce
15. 3.
sobota odpoledne
Maškarní karneval
pro děti
sokolovna Mochov
pořádá Sokol Mochov
15. 3.
sobota 20 hodin
Maškarní ples
sokolovna Mochov
pořádá Mochov-místo pro život
22. 3.
sobota 15 hodin
Myslivecká hudba
v Čechách
koncert trubačů ČZU, salonek
Hotelu Bouček, pořádá ČČK
25. 3.
úterý 8:15 hodin
Klíč do světa hudby, hudebně vzdělávací pořad
pro děti
Mateřská škola - velká, malá třída,
pořádá SRPŠ
28. 3.
pátek 18 hodin
Páteční tvoření
- drátování
Autoškola, pořádá ČČK
4. 4.
pátek 16 hodin
Vítání občánků
salonek Hotelu Bouček,
pořádá Obecní úřad Mochov
7. 4.
odpoledne
Velikonoční tvoření
- děti
prostory MŠ,
pořádá SRPŠ MŠ
28. 4.
odpoledne
Čarodějnický rej
- děti
prostory MŠ,
pořádá SRPŠ MŠ
29. 4.
sobota 15hod
Tvořivé sobotní odpoledne – pletení z pedigu
Autoškola,
pořádá ČČK
30. 4.
středa odpoledne
Slet čarodějnic
pro děti
fotbalové hřiště,
pořádá Sokol Mochov
večer
Slet čarodějnic pro dospělé - fotbalové hřiště
Květen
Hromadné muzicírování
dětí
prostory MŠ,
pořádá SRPŠ MŠ
Květen
Cestovatelská přednáška nebo přednáška Trénování paměti - bude
upřesněno na plakátech
Autoškola
30. 5.
pátek 18 hodin
Páteční tvoření
Autoškola, pořádá ČČK
31. 5.
sobota odpoledne
Den dětí
sokolský areál Na Hrázce,
pořádá Sokol Mochov
Červen
Rytířský den dětí
postory MŠ pořádá SRPŠ MŠ
ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1
39
Olympiáda v mateřské škole
„Den otevřených dveří“ v základní škole
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ vydává:
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel./fax: 3226 992 457
e-mail: [email protected]
MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J
Download

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ