Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Čas konání:
od: 19:00
do: 21:30
Přítomni:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:
Milan Ptáčník, Jan Turek
neomluveni: nikdo
Předsedající:
František Bouček – starosta obce
-----------------------------------------
1.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava Kohouta
a zapisovatelem Milana Jirsáka. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jaroslava
Kohouta, zapisovatelem Milana Jirsáka.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 1/32 (k bodu 1) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
2.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění:
Návrh bodu č. 19:
František Bouček – Příspěvek majitelů nemovitostí – připojení domovních rozvodů na
kanalizaci
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
1
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 2/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
Návrh bodu č. 20:
František Bouček – Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Mochov
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 3/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele ..................... 1
Schválení programu ....................................................................................................... 1
Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013.................................................................................... 3
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013 .................................................................................. 3
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014 .................................................................................. 3
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 ......................................... 4
Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres
Praha – východ pro školní rok 2014 - 2015 ................................................................... 5
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní
rok 2014 - 2015.............................................................................................................. 6
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ pro školní rok 2014 – 2015 ................................................................... 6
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha
- východ o letních prázdninách 2014 ............................................................................. 7
Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce ................................................................. 8
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
46/2 v k. ú. Mochov ....................................................................................................... 8
Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č. 1514 ................... 9
Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení .................. 9
Rozpočtový výhled obce Mochov na období 2014 - 2016 .......................................... 11
Volba místostarosty obce............................................................................................. 12
Volba člena Finančního výboru ................................................................................... 13
Transparentní účet obce ............................................................................................... 13
Příspěvek majitelů nemovitostí – připojení domovních rozvodů na kanalizaci .......... 14
Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Mochov ................... 14
Diskuze ........................................................................................................................ 15
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
2
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 4/32 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
3.
Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013
Přílohy:
Příloha 1 – Výkaz Fin 2 – 12 M sestavený k 31. 12. 2013
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 12. 2013 a bere
ho na vědomí.
-----------------------------------------
4.
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013
Přílohy:
Příloha 1 – Úprava rozpočtu č. 4
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k 31. 12. 2013. Příjmy oproti úpravě rozpočtu č.
3 zvýšeny o 722.447,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o 1,383.355,- Kč.
Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro
vyrovnání rozpočtu a to ve výši 37,709.253,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2013.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
5.
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014
Přílohy:
3
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Příloha 1 – Úprava rozpočtu č. 1
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj.
zůstatky na účtech k 31. 12. 2013. Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu,
územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává
nadále vyrovnaný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu
zápisu.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 6/32 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
6.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklady:
Podklad 1 - Smlouva o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 3 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 4 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 5 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 6 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 7 - Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 8 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 9 - Žádost nájemce o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce
číslo 289/25 (byt), nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p. 289
stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, 250 87 Mochov.
Návrh usnesení:
4
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje
zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010.
Sjednaná doba nájmu na dobu určitou se prodlužuje o šest měsíců od 01. 03. 2014 do 31. 08.
2014.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
zdrželi se:
nikdo
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 7/32 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
7.
Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ pro školní rok 2014 - 2015
Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2014 –
2015 Č.j. 10/2014
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s § 34, § 35 dále § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
v platném znění žádá ředitelka MŠ Mochov o písemný souhlas s konáním zápisu dětí do
Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ pro školní rok 2014 - 2015 v pondělí 5. května
2014 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do 11.00 hod.
nová třída mateřské školy) a od 16.00 do 18.00 hod. (nová třída mateřské školy).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ pro školní
rok 2014 - 2015. Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ
v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30
hod. do 11.00 hod. nová třída mateřské školy) a od 16.00 do 18.00 hod. (nová třída mateřské
školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před
zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, na
http://msmochov.cz/, vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších
obchodech).
Diskuze:
Zdeňka Jarošová – zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu
František Bouček – je to reakce na zkušenosti z loňského roku
Zdeňka Jarošová – přijměme tedy např. dvě děti podmínečně
Ředitelka MŠ – není možné přijmout dítě podmínečně
5
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
Zdeňka Jarošová
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
8.
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok 2014 - 2015
Podklady:
Podklad 1 – Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mochov na školní rok 2014 – 2015 Č.j. 11/2014
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2014 - 2015. Přijímání dětí do MŠ se řídí
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2014 - 2015.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
9.
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy
Mochov, okres Praha - východ pro školní rok 2014 – 2015
Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy MŠ pro školní
rok 2014 – 2015 Č.j. 12/2014
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
6
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov o
písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 (§ 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí (§ 23, odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok 2014 - 2015. Zvýšení počtu dětí
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok 2014 - 2015 výjimku z počtu dětí každé
třídy mateřské školy Mochov, okres Praha – východ z 24 na 25 dětí v souladu s § 23, odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
10.
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy
Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014
Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o souhlas s přerušením provozu o letních prázdninách 2014
Č.j. 13/2014
Termín podání návrhu bodu programu:
14. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny
vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas
zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí
07. 07. 2014 do pátku 29. 08. 2014. Provoz mateřské školy ve dnech 30. 06. 2014 – 04. 07.
2014 bude zachován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1.
červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Rozhodnutí o
7
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím zasedání
zastupitelstva.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
11.
Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce
Podklady:
neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
15. 1. 2014
Předkladatel:
Milan Jirsák – předseda Výboru pro strategický rozvoj obce
Text odůvodnění:
Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne 22.1.2014 členové výboru seznámeni
s aktuálním stavem přípravy územního plánu.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací.
-----------------------------------------
12.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 46/2 v k. ú. Mochov
Podklady:
Podklad 1 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Termín podání návrhu bodu programu:
15. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Ing. Miroslav Böhm je pověřen společnosti Karel Vaníček – Energo Final, která zajišťuje
přípravu stavby pro ČEZ Distribuce, a.s. k jednání o zřízení věcných břemen k pozemkům
dotčených stavbou „Mochov, Pod Kostelem – kNN – č.p. 46/2“. Projekt řeší připojení nového
odběrného místa pro napojení čerpací stanice budované IV. etapy kanalizace Mochov na
pozemku parc.č. 46/2 v k.ú. Mochov. Stávající NN kabel bude přerušen naspojkován a
zasmyčkován v nové pojistkové skříni umístěné na pozemku parc.č. 46/2. Stavbou bude
dotčen pozemek parc.č. 46/2 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, která se týká pozemku parc. č. 46/2, který je ve vlastnictví obce Mochov a
8
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky finanční náhrady za zřízení
věcného břemene na dotčené nemovitosti ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 12/32 (k bodu 12) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
13.
Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc.
č. 1514
Podklady:
Podklad 1 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti
Termín podání návrhu bodu programu:
15. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Pozemek parc. č. 1514 v k. ú. Mochov (ulice Na Zátiší) je ve vlastnictví soukromé osoby.
Z důvodu právě probíhající stavby „Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa“ by bylo
vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního
řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici na kanalizační
řad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví
nemovitosti pozemku parc. č. 1514 v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
14.
Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky
a sdružení
Podklady:
Podklad 1 - Žádosti o dotace
Termín podání návrhu bodu programu:
9
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
16. 1. 2014
Předkladatel:
Vlastimila Stará – předsedkyně Kulturního a sociálního výboru
Text odůvodnění:
Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně,
s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce.
Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou
veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve
spolcích.
TJ Sokol Mochov
Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu
a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím
navrhujeme dotaci 100.000,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení
oddělující pozemek TJSM a Obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši 150.000,- Kč se
zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ Sokol
a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení
sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným
popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace.
Rybářský spolek Mochovská vydra
Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích
poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku je p.
Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena veškerá
technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu, řádná platba
nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5.000,- Kč v položce č. 4 na brigádní
činnost. Návrh je 45.000,- Kč.
Myslivecké sdružení Mochov
Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování spolu
s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace není
stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako v minulém
roce – 45.000,- Kč.
Zákl. org. ČČK Mochov
Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé akce
jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem
v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje žádost
o dotaci na 20.000,- Kč.
Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov
Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí,
kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou
vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků
se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za minulý rok
finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce ve výši
14.400,- Kč.
Kynologická organizace Mochov
10
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále nedaří
kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není zájem.
Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se psy, jak na
internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat činnost
formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci stejnou jako
v minulém roce a žádost snížit z 20.000,- Kč na 5.000,- Kč.
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice
Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní,
rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise
organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle
uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční
schůzi v dubnu 2014. Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8.000,- Kč.
Církev
Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 10.000,- Kč na osvětlení kostela ve večerních
hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích.
Polabský motoráček 2014
Vláček, o který je v letních měsících velký zájem je společným projektem Klubu železničních
cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje a přilehlých
měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce k posílení
turistického a kulturního dění v obci navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 5.000,Kč.
Návrh usnesení:
Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se
zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov 100.000,- Kč, Rybářský spolek
Mochovská vydra 45.000,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov 45.000,- Kč, ZO ČČK Mochov
20.000,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov 14.400,- Kč, Základní
kynologická organizace Mochov 5.000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených
Čelákovice 8.000,- Kč, Církev – osvětlení kostela 10.000,- Kč, Polabský motoráček 2014
5.000,- Kč.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
Zdeňka Jarošová
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
15.
Rozpočtový výhled obce Mochov na období 2014 - 2016
Podklady:
Podklad 1 – Rozpočtový výhled obce Mochov na období 2014 - 2016
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 1. 2014
11
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se
sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního
samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a
sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období 2014 –
2016 a schvaluje jej v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
16.
Volba místostarosty obce
Podklady:
neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 1. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty
navrhuji pana Jana Turka.
Diskuze:
Ladislav Marek – návrh na místostarostu – Jan Rangl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará
proti:
zdrželi se:
Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák
Zora Chocholoušová
nepřítomen: nikdo
12
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
17.
Volba člena Finančního výboru
Podklady:
neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
16. 1. 2014
Předkladatel:
Jitka Frydrychová – předsedkyně Finančního výboru
Text odůvodnění:
Dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je
Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3 navrhuji
na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu.
Hlasování:
proti:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
nikdo
zdrželi se:
Milan Jirsák
pro:
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
18.
Transparentní účet obce
Podklady:
neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
19. 1. 2014
Předkladatel:
Milan Jirsák – předseda Výboru pro strategický rozvoj obce
Text odůvodnění:
Podstatou transparentního účtu obce je zprůhlednění jejího hospodaření. Kdokoli s přístupem
k internetu může kdykoliv vidět, za co obec utrácí a kolik. Takovýchto účtů jsou již v ČR
založeny tisíce z neziskového a veřejného sektoru včetně obcí. A protože obec Mochov nemá
důvod něco ve svém hospodaření skrývat, bylo by vhodné a praktické takovýto účet založit.
Například Komerční banka zařadila do nabídky službu Transparentní účet. Novinka z března
2013 umožňuje klientům zveřejnit na internetových stránkách KB náhled účetních transakcí
realizovaných na jejich bankovním účtu. O službu může požádat jakýkoli klient Komerční
banky bez ohledu na typ účtu, a to zcela zdarma.
13
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Službu Transparentní účet lze zřídit k jakémukoli běžnému, spořícímu nebo termínovanému
účtu vedenému v Komerční bance. Ve veřejném přehledu na stránkách www.kb.cz se zobrazí
všechny transakce na daném účtu od data, kdy klient o tuto službu požádá – viz podrobně
http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/podniky/komercni-bankanabidne-zdarma-sluzbu-transparentni-ucet-1589.shtml
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje zavedení služby Transparentní účet obce a ukládá
starostovi zajistit tuto službu nejpozději do 31.3.2014.
Hlasování:
pro:
Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák
proti:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout
zdrželi se:
Zora Chocholoušová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 18/32 (k bodu 18) nebylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
19.
Příspěvek majitelů nemovitostí – připojení domovních rozvodů na
kanalizaci
Podklady:
Neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
28. 01. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Na veřejné schůzi dne 26. 09. 2013 byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku
za připojení domovních rozvodů na kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí na
připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve výši
6.000,- Kč.
Hlasování:
proti:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
nikdo
zdrželi se:
nikdo
pro:
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
20.
Bezúplatné nabytí zastavěného pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú.
Mochov
Podklady:
14
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
30. 01. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V současné době jsou zajišťovány inženýrské činnosti související se stavbou „Mochov –
Přechod pro chodce v ul. Poděbradská – Na Sádkách. Pro zdárný průběh akce bude nezbytné
získat část pozemku parc.č. 1593/2 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku
parc. č. 1593/2 v k. ú. Mochov v rozsahu cca 80 m², který bude zastavěn chodníkem
k přechodu pro chodce ulice Poděbradská, Mochov.
Hlasování:
proti:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará
nikdo
zdrželi se:
nikdo
pro:
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 20/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
21. Diskuze
František Bouček – na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci.
Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení.
Zdeňka Jarošová – vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova
a uvedla několik následujících důvodů:
Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek
demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce,
odmítáním poskytování kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v
neposlední řadě neslušným chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům
uskupení Volba pro Mochov, uvedený předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za
elementární považuji povinnost zastupitele sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se
jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti,
domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned několik záležitostí. Pro
příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde jste se jako
tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně zakázku
vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž
zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky
podobnosti s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání
kácení dřevin v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní
hodnotou vytěženého palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy
obec zaplatila za skácení dřevin a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého
dřeva, které skončilo neznámo kde. O zadaném a vypracovaném dendrologickém
posudku, který akci předcházel, jsme se rovněž dozvěděli ex post.
15
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Jitka Frydrychová – kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor dělal
kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor.
Tato kontrola však nebyla provedena.
Milan Jirsák – přečetl a předal svojí rezignaci ke dni 31.1.2014 na mandát člena zastupitelstva
obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický
rozvoj obce.
Odůvodnění jeho rezignace:
Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne 17.12.2013 byl podle
předem tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček
převahou hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období
byl postoj pana Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se
zastupiteli Volba pro Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto
jeho chování bylo po celou dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou
panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak
pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba obří paroplynové elektrárny (což bylo
hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu pro Mochov). Jednání zastupitelstva
probíhala v relativně kultivovaném duchu podle jednacího řádu, pouze arogantní
výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala.
Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov
pod vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by
mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova.
Tam, kde nerozhodují argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale
převažuje jen prázdná póza, je to zbytečná ztráta času.
František Bouček – reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé
z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení.
Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat
pro obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba
pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce.
Milan Jirsák – z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl a předal
starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni 31.1.2014 na mandát člena
zastupitelstva obce Mochov.
Odůvodnění jeho rezignace:
Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání
zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 17.12.2013 při utajení rezignace starosty
a zamezení možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta
obce tak podle mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici
4 z 11 zastupitelů. Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále
vedena panem Františkem Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a
vyjadřuji obavy z dostatečné profesní odbornosti starosty k vedení obce. Sám
starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl, že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11
zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty nevěděli.
Vladimír Racek – předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí
slibu zastupitele.
Ilona Lišková – předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu
zastupitele.
Zdeňka Jarošová – z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové
odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na
členku Kulturního a sociálního výboru.
Zdeňka Jarošová – z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí
mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele.
16
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Zdeňka Jarošová – přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni 31.1.2014 na
mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena
Kontrolního výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce.
Odůvodnění její rezignace:
Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát
zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na
správě a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina
našich odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích
veřejného zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby
a rozdělování veřejných prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní
pravidla či konstruktivní diskuze o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi
není vedení obce mnohdy schopno jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o
akci dozvěděli v předstihu, možnou věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily
jen hrubé slovní útoky zejména p. Boučka, adresované některému z opozičních
zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence
odpovídajících podkladů a finančního rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou
dobrého hospodáře a obec jen poškozují. Zjištění iniciativních, poradních orgánů
obce – výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce nezajímá. A to i v případech, které dle
dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními
prostředky obce.
Za vrchol neetického chování považuji průběh volby starosty konané dne
17.12.2013. Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy
demokratického fungování samosprávy. Neochota spolupracovat dokazuje pohrdavý
postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji a názoru všech voličů uskupení
Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je s ohledem na výše uvedené
z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních a profesních předpokladů.
Zora Chocholoušová – předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni 31.1.2014 na mandát
člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního
a sociálního výboru.
František Bouček – vyjádřil se takto: „Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově
smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů
Z. Jarošové, M. Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně.“
František Bouček – odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál: Dál se bude
v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být
zastupitelé.
17
Z á p i s č. 32/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014
Zápis vyhotoven dne:
30. 1. 2014
Zapsal:
Milan Jirsák:
............................
Ověřovatelé zápisu:
Jitka Frydrychová:
............................
Jaroslav Kohout:
............................
Starosta obce:
František Bouček:
............................
18
Download

Zápis č. 32 2014 ze dne 30.1.2014