Křesťan a práce, o.s. Česká republika
EZA-Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců Königswinter, Německo
pod záštitou a s podporou Evropské komise
Vás srdečně zve na společný
SEMINÁŘ
na téma
Solidární ekonomika – alternativa pro 21. století
Prezentace účastníků semináře na Velehradě v Poutním domě Stojanov
Přednášky se konají ve Slovanském sále Stojanova gymnázia
Nádvoří 1, Velehrad (cca 200m od Poutního domu vstup podél baziliky).
Doba konání : 3. – 5. října 2014
Prezentace účastníků v pátek 3. října 2014 od 14,30 hod - Stojanov
Zahájení semináře v pátek 3. října 2014 v 16,00 hod – Slovanský sál Gymnázia
Ukončení semináře v neděli 5. října 2014 ve 12,30, hod společným obědem
Vážení přátelé,
vlekoucí se světová krize dále přináší vysokou nezaměstnanost, tvrdé dopady na sociální
jistoty občanů, vysokou zadluženost států a hrozbu státních i soukromých bankrotů.
Dosavadní opatření na její řešení nejsou dostatečná.
Probíhající změny vyvolávají snahy po hledání nových alternativních metod fungování
ekonomiky, které by mohly nahradit či doplnit dosud probíhající způsob produkce,
v němž jednotlivec nebo skupiny investorů přinášejí do podniku kapitál a zaměstnávají
pracovníky, kteří uskutečňují jejich podnikatelské záměry a za to dostávají plat. Místo
toho by měl nyní dostat přednost systém pospolité ekonomiky, v němž se lidé sdružují
s ostatními včetně svých výrobních prostředků, které pak společně vlastní
a obhospodařují. Nemusí tak vzniknout jen malé podniky, např. známé družstvo
Mondragon je sedmým největším podnikem ve Španělsku. Pro řešení nezaměstnanosti je
třeba také vzít v úvahu zejména: 1. nástup nových vysokých digitálních technologií
vyřazující „produktivní“ zaměstnance z pracovního procesu; 2. přesun méně náročných
a tím méně placených výrob do rozvojových zemí zvyšující zisk zaměstnavatelů ve
vyspělých zemích, ale likviduje pracovní místa ve vyspělých zemích a destruktivně
působí na lidské vztahy; 3. některé oblasti ve vyspělých zemích (péče o děti, o staré
a nemocné lidi, likvidace odpadů apod.) nemají často ani dostatek kvalifikovaných
pracovníků, ani potřebné finanční zajištění.
Alternativní forma ekonomiky se označuje jako solidární ekonomika a plně odpovídá
křesťanské sociální etice. Bližší popis jejího fungování a informace o jednotlivých
formách jejího využití ve světě spolu se zamyšlením nad jejím dalším možným využitím
v našem prostředí jsou hlavním cílem předkládaného projektu.
Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele:
Ing. Jiří Konečný
Doc.Ing.Lidmila Němcová
JUDr. Bedřich Vymětalík
Program :
pátek 3.10.2014
16.00 hod.
16.15 - 17.15
17.15 - 18.15
18.30 – 19.30
19.45 - 21.00
zahájení
zdravice účastníků ( EZA, MTCE-EBCA, KDU-ČSL a dalších)
Dr. Bedřich Vymětalík (čestný předseda KAP, člen Papežské akademie
sociálních věd): Solidární ekonomika jako cesta z krize?
Ing. Luděk Rychetník, CSc. (Universita Reading, Anglie, UK
Praha): Vědecko-technická revoluce a trh práce – pokus o výhled
do budoucna
večeře
PhDr. Lenka Lajsková (Národní pedagogické muzeum
J.A. Komenského, Praha): Osobnost Přemysla Pittera; krátký film
V rámci konference bude prezentována výstava "Příběhy bezvýhradné lidskosti –
Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století".
----------------------------------------------------------------------------------------------------
sobota 4.10. 2014
7.15
mše sv. v bazilice
8.15
snídaně
9.00 - 10.00
Dipl. ekonom Hans Ludwig (býv. vedoucí Sociálního ústavu KAB,
Freising, SRN): Nutné změny pro dosažení solidarity ve
společnosti
10.00 - 10.15
přestávka na kávu
10.15 - 11.115
RNDr. Naděžda Johanisová, PhD (katedra enviromentálních
studií, FSS, Masarykova univerzita, Brno) Alternativní ekonomiky
v praxi: příklad České republiky
11.15 - 12.15
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. (předsedkyně Společnosti pro
etiku v ekonomice, KAP): Družstevnictví doma a ve světě
12.30
oběd
15.00 - 16.00
Příklady dobré praxe v ČR a v zahraničí - blok č. I: Ing. Jiří Silný
ředitel Ekumenické akademie, Praha): Fair Trade
a další hosté
16.00 - 16.30
přestávka
16.30 - 17.30
Příklady dobré praxe v ČR a v zahraničí - blok č. II:
Ing. Eva Stejskalová (KAP Praha): Projekt KAP k solidární
ekonomice. - Příklad: Komunitní financování – nová šance, jak
financovat solidárně?
a další hosté
17.30 – 18.00
Andreas Gjecaj (gen. tajemník FCG v ÖGB, Rakousko):
Umění a solidarita
18.30
večeře
----------------------------------------------------------------------------------------------------
neděle 5. 10. 2014
7.30
8.15
mše sv. – kaple Stojanov
snídaně
9.00 - 10.00
přednášející z Rakouska – Družstevnictví v Rakousku
jméno bude upřesněno
10.00 – 10.15
Přestávka
10.15 – 11.15
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV, UK Praha, člen
Papežské akademie sociálních věd): Solidární ekonomika
a politika: mezi genem sobectví a Zákonem lásky
11.15 – 12.00
závěrečná diskuse, schválení Deklarace účastníků konference,
závěr semináře
12.30
oběd
Změny programu vyhrazeny.
Organizační informace
Přihlášky :
do 29. srpna 2014
na adresu : Ing. Jiří Konečný Hlavní 304/81
664 31 Lelekovice
tel.: 541 232 214 mobil: +420 604 959 117 email: [email protected]
Místo konání:
Náklady:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov
Stojanovo gymnázium, 687 06 Velehrad
pro členy zaměstnaneckých organizací, KAP minimální vložné
150 Kč, pro pozvané delegáty vybraných českých i zahraničních
organizací bude platit zvláštní finanční režim, členové ostatních
zahraničních zaměstnaneckých organizací 50 €, ostatní hosté
1.800 Kč za celý seminář.
Členové hnutí KAP platí dále roční členský příspěvek 150 Kč
Cestovní výlohy : hradí účastníci, pro zahraniční účastníky platí zvláštní režim
Simultánní tlumočení: v češtině, němčině, polštině
Prosíme všechny zájemce, aby vyplnili vloženou přihlášku a vrátili nám ji do
stanoveného termínu. V případě, že byste se přihlásili a z jakéhokoliv důvodu se potom
nemohli semináře zúčastnit, prosíme, abyste nám to včas oznámili.
Dopravní spojení :
Rychlíkem do Starého Města u Uherského Hradiště (na trati Přerov – Břeclav), odtud cca
10 minut jízdy autobusem. Autem do Uherského Hradiště a odtud směr Velehrad, doba
jízdy cca 10 minut.
Údaje o ubytování a stravování :
Ubytování, stravování jsou v budově Římskokatolické duchovní správy Stojanov (dříve
Poutní a exerciční dům Stojanov). Po příjezdu se hlaste v recepci.
Budou-li se chtít přihlásit další zájemci z řad Vašich známých, sdělte jim, ať rovněž
zašlou přihlášku. Bude-li kapacita stačit, rádi je přivítáme.
Společenský večer dne 4.10.2014
Download

Solidární ekonomika – alternativa pro 21. století