Témata k profilové maturitní zkoušce
DST, STR, MEC
Jeřáby
Jmenujte druhy, parametry, části, popište pohybová ústrojí.
Prutové konstrukce - princip výpočtu sil, kontrola průřezu.
Hřídelové spojky
Jmenujte druhy, funkce, příklady použití. Vysvětlete výpočet přenášeného krouticího
momentu spojky kotoučové se šrouby a spojky třecí.
Šroubové spoje
Popište šroubové spoje. Vysvětlete princip závitového spoje. Popište způsoby jištění
šroubových spojů. Popište, jak jsou šrouby namáhány.
Spoje hřídele s nábojem
Vysvětlete funkci, druhy, vlastnosti, a použití těchto spojů. Výpočet únosnosti. Vysvětlete
předepisování přesnosti a teorii lícování.
Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky
Jmenujte druhy jeřábových koček a kladkostrojů, jejich konstrukční části, vysvětlete účel
použití. Jmenujte druhy vázacích a uchopovacích prostředků a uveďte typické použití.
Vyjádřete silové poměry na lanových kladkostrojích, síly v lanech a MK na bubnu, porovnejte
dva způsoby vedení lana.
Výtahy
Jmenujte druhy výtahů dle pohonu a použití. Jmenujte hlavní části, parametry a
zabezpečovací prvky výtahů. Nakreslete a popište schéma výtahového stroje. Vysvětlete
vlastnosti šnekového převodu.
Dopravníky
Nakreslete a popište schéma pásového dopravníku, uveďte výpočet průtoku sypkého
materiálu. U ostatních druhů dopravníků popište konstrukci a použití. Vysvětlete princip a
druhy převodů ozubenými koly.
Poháněcí soustava automobilů
Vyjmenujte a popište koncepce pohonu automobilů. Popište a vysvětlete funkci hlavních
částí převodového ústrojí.
Karoserie a podvozky automobilů
Popište druhy konstrukcí karoserií, rámů a náprav. Vysvětlete princip valivých ložisek, jejich
druhy a vlastnosti.
Kola a řízení silničních vozidel
Popište konstrukci kol, řízení a geometrii přední nápravy. Vysvětlete princip kuličkového
šroubu.
Pérování silničních vozidel
Popište způsoby konstrukce pérování u silničních vozidel. Popište druhy pružin a jejich
charakteristiky.
Konstrukce železničních vozidel
Jmenujte druhy vozidel, jejich hlavní části, popište konstrukce pojezdů, způsoby vypružení a
vedení dvojkolí, způsoby uložení vozidlové skříně. Vysvětlete namáhání nápravy.
Brzdy dopravních prostředků
Popište druhy brzd a jejich ovládání u silničních a železničních vozidel.
Vysvětlete výpočet potřebné přítlačné síly u bubnové a kotoučové brzdy.
Spalovací motory zážehové 4dobé a 2dobé
Vysvětlete principy činnosti těchto motorů, indikátorové diagramy, charakteristiky motoru.
Odvoďte vztah pro výkon motoru, vysvětlete použité veličiny.
Spalovací motory vznětové atmosférické a přeplňované
Vysvětlete princip činnosti vznětových motorů, indikátorový diagram a charakteristiky, účel a
principy přeplňování.
Popište řemenové a řetězové převody – konstrukce, vzájemné porovnání, použití u
spalovacích motorů.
Konstrukční celky spalovacích motorů
Popište a vysvětlete funkci pevných části spalovacích motorů a klikového mechanismu.
Vysvětlete způsoby namáhání součástí klikového mechanismu.
Rozvody spalovacích motorů
Jaký je účel rozvodů, jaké se používají druhy, vysvětlete konstrukci a funkci, časování
ventilů – rozvodový diagram, způsoby pohonu. Nakreslete průběh dráhy a rychlosti
zdvihátka v závislosti na úhlu pootočení vačky.
Systémy tvorby palivové směsi u zážehových motorů
Jaké požadavky jsou na systémy kladeny, vysvětlete principy systémů a do jaké míry jsou u
nich dané požadavky splněny, vysvětlete funkci katalyzátoru výfukových plynů.
Systémy tvorby palivové směsi u vznětových motorů
Jaký je základní úkol systémů, jaké jsou další požadavky, vysvětlete principy a jejich použití.
Popište funkci šroubovité pružiny, co je její tuhost a pracovní charakteristika.
Chlazení, mazání a spouštění spalovacích motorů
Popište systémy chlazení spalovacích motorů.
Vysvětlete účel a způsoby mazání motorů.
Vysvětlete způsoby spouštění spalovacích motorů.
Objemové kompresory a dmychadla
Vysvětlete obecný princip, popište a nakreslete pracovní oběh pístového kompresoru, čím je
dána jeho účinnost, důvod několikastupňové komprese, popište principy a konstrukční části
strojů.
Ventilátory, turbodmychadla, turbokompresory
Jmenujte druhy, popište princip práce – nakreslete schéma s vektory rychlostí, popište
konstrukci, uveďte použití.
Popište způsoby uložení oběžného kola na hřídeli – drážkový spoj a tlakový spoj.
Čerpadla objemová (hydrostatická)
Vysvětlete obecný princip těchto čerpadel, jmenujte vyobrazené druhy, popište jejich
konstrukci, funkci a použití.
Čerpadla rychlostní (hydrodynamická)
Nakreslete schéma, vektory rychlostí a vysvětlete obecný princip dvou skupin těchto
čerpadel, jmenujte druhy, popište konstrukci, základní parametry, funkci a použití.
Vysvětlete princip výpočtu výkonu čerpadla.
Tryskové motory
Jmenujte druhy, popište principy konstrukcí a činnosti, uveďte vztah pro výpočet tahu
motoru.
Vysvětlete princip namáhání a kontroly hřídele přenášející výkon.
Download

témata k ústní maturitní zkoušce DST