Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
1z7
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
1. otázka
Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25?
A
175
B
150
C
100
D
50
2. otázka
Od čísla 42 odečtěte osmkrát za sebou číslo 8 a čtyřikrát za sebou číslo 16. Jaké číslo musíme ještě odečíst, aby bylo výsledné číslo (–100)?
A
18
B
16
C
14
D
12
3. otázka
4 · 5 min + 1 800 s – 4 · 10 min =
Jaký je výsledek uvedeného výpočtu?
A
5 min
B
10 min
C
15 min
D
720 s
4. otázka
2 · 1000 + 4 · 10 + 6 · 1
4 · 100 + 4 · 1
5 · 1000 + 6 · 1
6 · 100 + 6 · 10
4 · 1000 + 8 · 100 + 4 · 1
Uvedená čísla jsou zapsána rozvinutým zápisem v desítkové soustavě. Kterému číslu se rovná součet všech uvedených čísel?
A
11 920
B
11 926
C
12 220
D
12 920
5. otázka
(45 – 25) – (25 – 45) + (45 + 25) + (25 – 45) =
Jaký je výsledek uvedeného výpočtu?
A
100
B
90
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
2z7
C
80
D
70
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
6. otázka
Když neznámé číslo vynásobím osmi, k součinu přičtu číslo čtyřicet a tento součet vydělím číslem dvacet čtyři, dostanu číslo 10. Které je to číslo?
A
10
B
15
C
25
D
30
7. otázka
Na uvedeném obrázku je znázorněn čtverec, který je rozdělen na dva čtverce a dva shodné obdélníky. Obdélníky mají úhlopříčku o délce 15 cm a menší
2
čtverec obsah 81 cm . Jaký je obsah čtverce ABCD?
A
121 cm2
B
144 cm
C
169 cm2
D
196 cm
2
2
8. otázka
Která z následujících rovností je platná?
2
2
A
(x + 2) = x + 4x + 4
B
(x + 2)2 = x2 + 4x + 42
C
(x + 2)2 = x2 + 2x + 4
D
(x + 2) = 2x + 4x + 4
2
2
9. otázka
Zahraničního zájezdu se zúčastnilo 42 žen, 36 mužů a 62 dětí. Kolik procent z celkového počtu účastníků tvořily ženy?
A
28 %
B
30 %
C
32 %
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
3z7
D
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
35 %
10. otázka
Ivan vypočítal 25 příkladů z matematiky. Začal počítat ve 13 hodin 32 minut a skončil v 19 hodin 12 minut. Jak dlouhá byla průměrná doba potřebná
k vypočítání jednoho příkladu, pokud si Ivan během počítání udělal dvě dvacetiminutové přestávky?
A
10 minut
B
11 minut
C
12 minut
D
13 minut
11. otázka
Rychlík dlouhý 80 m přejel most rychlostí 20 m/s. Za 7 sekund od okamžiku, kdy lokomotiva vjela na most, opustil most poslední vagon. Jaká je délka
mostu?
A
60 m
B
70 m
C
80 m
D
90 m
12. otázka
Jana přečetla za 2,4 hodiny 0,4 knihy. Za jak dlouho při stejné rychlosti četby Jana přečte celou knihu?
A
za 5,6 hodiny
B
za 5,8 hodiny
C
za 6 hodin
D
za 6,2 hodiny
13. otázka
Obvod obdélníku ABCD je shodný s obvodem čtverce KLMN. Strana tohoto čtverce je shodná s šířkou obdélníku OPQR, jehož délka je 36 cm. Jaký je
obvod obdélníku OPQR?
A
104 cm
B
120 cm
C
140 cm
D
144 cm
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
4z7
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
14. otázka
2
20 dlaždičů vydláždí za 1,5 hodiny 30 m povrchu. O kolik minut se zkrátí doba dláždění, bude-li zde pracovat o 10 stejně výkonných dlaždičů více?
A
o 40 min
B
o 35 min
C
o 30 min
D
o 25 min
15. otázka
Vzdálenost místa A a místa B je na mapě s měřítkem 1 : 1 500 000 znázorněna úsečkou délky 9 cm. Za jak dlouho ujede skutečnou vzdálenost mezi místy
A a B osobní automobil, který jede průměrnou rychlostí 60 km/h?
A
za 2 hodiny
B
za 2 hodiny 5 minut
C
za 2 hodiny 15 minut
D
za 2 hodiny 20 minut
16. otázka
Od čísla pět celých pět set pět tisícin odečtěte číslo nula celá pět setin. K tomuto rozdílu přičtěte součet čísel pět celých pět setin a nula celá pět tisícin.
Jaké je výsledné číslo?
A
10,005
B
10,051
C
10,510
D
10,550
17. otázka
2,5 (4x – 2) – 1,5 (4x – 2) = 0,5 (4x + 8)
Jaké je řešení uvedené rovnice?
A
x= 4
B
x= 3
C
x= 2
D
x= 1
18. otázka
Jaký dostaneme výsledek, jestliže sečteme jednu šestinu čísla 246 s jednou devítinou čísla 171 a od tohoto součtu odečteme pět dvanáctin čísla 96?
A
36
B
24
C
20
D
16
19. otázka
V obchodě s uzeninami mají 9 kg kuřecí šunky. První den prodali
kg šunky. Druhý den prodali o 1,4 kg více než první den. Kolik kilogramů šunky jim v
obchodě po dvou dnech prodeje zbylo?
A
0,4 kg
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
5z7
B
0,6 kg
C
0,8 kg
D
1,0 kg
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
20. otázka
Pozemek tvaru obdélníku má na plánku v měřítku 1 : 450 rozměry 6 cm a 4 cm. Kolik kg travního semene je potřeba na zatravnění tohoto pozemku, jestliže
na 6 m2 potřebujeme 1 kg semene?
A
90 kg
B
81 kg
C
63 kg
D
54 kg
21. otázka
Jaká je hodnota uvedeného číselného výrazu?
A
9
B
6
C
3
D
0
22. otázka
Jaký bude výsledek, jestliže součet zlomků
převedeme na zlomek se jmenovatelem 54?
A
B
C
D
23. otázka
V první stáji je ustájeno 24 koní a zásoba sena jim vydrží na 10 dní. Kolik koní je ustájeno ve druhé stáji, jestliže stejná zásoba sena při stejné denní
spotřebě na jednoho koně jim vystačí na 16 dní?
A
20 koní
B
15 koní
C
12 koní
D
10 koní
24. otázka
Které číslo na číselné ose leží uprostřed mezi čísly 398 a 842?
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
6z7
A
598
B
602
C
620
D
628
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
25. otázka
– (3x + 6y) – [(9x – 5y) – (4y + 8x)] – 2x =
Kterému z následujících výrazů se rovná uvedený výraz po provedení naznačených operací?
A
–6x + 3y
B
–6x – 3y
C
–8x – 4y
D
–4x + 6y
26. otázka
Kolik krychliček o hraně 3 cm zcela zaplní kvádr s délkami hran 9 cm, 6 cm a 12 cm?
A
36
B
32
C
24
D
18
27. otázka
Lis na ovoce zpracuje za 4,5 hodiny 180 kg jablek. Kolik kg jablek zpracuje tento lis za 1 hodinu a 15 minut?
A
54 kg
B
50 kg
C
48 kg
D
40 kg
28. otázka
Jaký je výsledek čtyřnásobku rozdílu sedmi dvanáctin a čtyř devítin?
A
sedm dvanáctin
B
pět dvanáctin
C
sedm devítin
D
pět devítin
29. otázka
Pět stejných balíčků žvýkaček stojí stejně jako tři stejné mléčné čokolády. Cena pěti těchto mléčných čokolád je shodná s cenou tří stejně velkých
oříškových čokolád. Kolik stojí balíček žvýkaček, jestliže cena jedné velké oříškové čokolády je 25 Kč?
A
7 Kč
B
8 Kč
C
9 Kč
D
10 Kč
30. otázka
18.6.2012 8:14
Stonožka 9 - MA 2011 - náhled testu
7z7
http://ib.scio.cz/Test?t=cEoW8ArRhgtr79v2xQ7/zcPpKY1FbXbDzuLq...
Vytvořte z číslic 3, 6 a 9 největší a nejmenší trojciferné číslo tak, aby každá číslice byla použita v čísle jen jednou, a odečtěte menší číslo od většího. O
kolik je tento rozdíl menší než číslo 639?
A
o 39
B
o 45
C
o 63
D
o 95
Zavřít náhled
© Scio, 2011
18.6.2012 8:14
Download

Stonožka 9 - M 2011