Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky
v prostředí základních škol kraje Vysočina
VY_Č.3.32_INOVACE_84
Autor:
Věra Mifková
Téma hodiny:
Vyjmenovaná slova po L
Doporučeno pro : 3.ročník
Předmět :
Datum – období:
Anotace :
Český jazyk
Listopad
Žáci napíšou řadu vyjmenovaných slov, vyřeší čtyřsměrku a tajenku.
Doplňují i,í nebo y,ý do slov a z písmenek skládají slova s doplněním
měkkého i nebo tvrdého y.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a zdělání na všech typech škol a školských
zařízení . Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
1. DoplňvyjmenovanáslovapoL:
SLYŠET, MLÝN,____________,_______________PLYNOUT, _______________,
VZLYKAT,LYSÝ_____________,_______________,LYŽE, PELYNĚK,______________ .
2. Dopiškekaždémuvyjmenovanémuslovualespoňdvěslovapříbuzná:
Slyšet: nedoslýchavý,__________________________________________________
Mlýn:
mlynář,_______________________________________________________
Blýskat se: blýskavý,_____________________________________________________
3. Čtyřsměrka.Hledejteslova,vyznačteje,doplňtei,íneboy,ý.Vyhledaná
slovazapište:
N
E
D
M
E
L
N
O
S
L
J
L
Á
M
L
N
K
L
L
T
L
Á
D
L
P
É
M
A
CH
A
V
Á
N
Ý
M
A
B
V
E
N
L
O
L
Ý
B
Š
K
L
Z
K
N
Č
Š
L
S
T
S
S
K
L
Í
Ř
D
H
L
N
A
L
K
E
É
K
S
Á
S
L
G
B
A
N
X
S
E
4. Podtrhni:modřepříbuznáslovaseslovempolykat,
žlutěpříbuznáslovaseslovemplynout,
hněděpříbuznáslovaseslovemplýtvat.
spolykal
plynoměr
rozplývat se
uplynulý
nepolykej
neplýtvej
plynárna
svítiplyn
splývat
plýtvání
plynule
polykání
5. Opravchyby:
Kočka liže mléko. _____________________________________________
Emil lyže zmrzlinu. ____________________________________________
Polámal jsem nové lýže. ________________________________________
Martin si koupil sjezdové líže.____________________________________
6. Doplňneúplnáslova(Jsoutoslovavyjmenovanánebopříbuzná,jen
posledníslovojevýjimka.)
P
N
L
Š
L
U
T
E
P
P
L
V
A
T
B
S
E
L
Ě
L
T
7. Doplňi,íneboy,ýdoslov:
Kl__dně spi, l__ný Honza, pl__nulý provoz, pl__živá mlha, ml__nářský
pomocník, l__stí žloutne, dálkový pl__novod, bl__zké měto, poraněný
mal__ček, nadosl__chavá babička, l__dová vesel__ce, upl__nulý rok,
l__skové oříšky, ml__nek na maso, spol__kat vel__ké sousto, ml__t
kávu
8. Doplňy,ýaslovaseřaďpodleabecedy:
PL___TVAT
L__SÝ
PEL__NĚK
VZL__KAT
L__KO
L__TKO
PL__Š
ML__N
PL__NOU
POL__KAT
L__ŽE
SL__ŠET
BL__SKAT SE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Tvořslova,doplňi,íneboy,ýaslovanapiš:
□ _______________
l n m □ _______________
b n l a □ □ ____________
t o s t l □ ______________
n l p l u □ _____________
č e k k l □ _____________
z o l b k □ _____________
k o v l z t □ _____________
r p n l á a n □___________
k á l v e □ ______________
s á l □ _________________
j á l k □________________
o kt l
Řešení:
1. DoplňvyjmenovanáslovapoL:
SLYŠET, MLÝN,MLÝN,BLÝSKAT SE, PLYNOUT, PLÝTVAT, VZLYKAT,
LYSÝ,LÝTKO,LÝKO ,LYŽE, PELYNĚK,PLYŠ .
2. Dopiškekaždémuvyjmenovanémuslovualespoňdvěslovapříbuzná:
Slyšet: nedoslýchavý,uslyšet, slyšitelně
Mlýn:
mlynář,mlynářský, mlýnice
Blýskat se: blýskavý,blýskavice, zablýsknout se
3. Čtyřsměrka.Hledejteslova,vyznačteje,doplňtei,íneboy,ý.Vyhledaná
slovazapište:
N
E
D
O
S
L
Ý
CH
A
V
Á
NEDOSLÝCHAVÁ
M
E
J
I
L
Á
N
Ý
M
A
B
LIJ, MLÝNSKÉ
L
M
L
Ý
N
V
E
N
L
O
L
MLÝN, BLYŠTÍ SE
Y
K
L
T
L
Ý
B
Š
Ý
K
Y
MLYNÁŘ, LIZ
N
L
I
Í
Í
K
L
Í
N
Č
Š
LIDÉ, LIDÉ,KLÍN
Á
I
D
L
P
Z
I
L
S
Í
T
MLÍT ,KLID
Ř
D
É
M
A
Í
S
S
K
L
Í
KLÍČEK, BLÍZKÝ
H
L
Í
N
A
L
K
E
É
K
S
HLÍNA,
Á
S
Y
L
G
B
A
N
X
S
E
LYSÁ
4. Podtrhni:modřepříbuznáslovaseslovempolykat,
žlutěpříbuznáslovaseslovemplynout,
hněděpříbuznáslovaseslovemplýtvat.
spolykal
plynoměr
rozplývat se
uplynulý
nepolykej
neplýtvej
plynárna
svítiplyn
splývat
plýtvání
plynule
polykání
5. Opravchyby:
Kočka liže mléko. _________Kočka líže mléko.
Emil lyže zmrzlinu. ________Emil líže zmrzlinu.
Polámal jsem nové lýže._______ Polámal jsem nové lyže.
Martin si koupil sjezdové líže.____________Martin si koupil sjezdové lyže.
6. Doplňneúplnáslova(Jsoutoslovavyjmenovanánebopříbuzná,jen
posledníslovojevýjimka.)
B
P
L
Y
N
O
S
L
Y
Š
E
T
L
Y
Ž
E
P
O
L
Y
K
A
T
P
L
Ý
T
V
L
Ý
S
K
Á
P
E
L
Y
N
Ě
M
L
Í
T
S
U
T
A
T
E
K
7. Doplňi,íneboy,ýdoslov:
Klidně spi, líný Honza, plynulý provoz, plíživá mlha, mlynářský
pomocník, listí žloutne, dálkový plynovod, blízké měto, poraněný
malíček, nadoslýchavá babička, lidová veselice, uplynulý rok, lískové
oříšky, mlýnek na maso, spolykat veliké sousto, mlít kávu
8. Doplňy,ýaslovaseřaďpodleabecedy:
PLÝTVAT
LYSÝ
PELYNĚK
VZLYKAT
LÝKO
LÝTKO
PLYŠ
MLÝN
PLYNOUT
POLYKAT
LYŽE
SLYŠET
BL__SKAT SE
Blýskat se, lýko, lysý, lýtko, lyže, mlýn, pelyněk, plynout, plyš, plýtvat, polykat,
slyšet, vzlykat
9. Tvořslova,doplňi,íneboy,ýaslovanapiš:
□ lýtko
l n m □ mlýn
b n l a □ □ bylina
t o s t l □ lítost
n l p l u □ uplynul
č e k k l □ klíček
z o l b k □ blízko
k o v l z t □ vzlykot
r p n l á a n □ plynárna
k á l v e □ veliká
sá l □
lysá
j á l k □
liják
o kt l
V sešitu jsou použité obrázky z klipartu
Odkaz obrázku písmeno L :
http://megym.wbl.sk/L.jpg
Download

(Vyjmenovaná slova po L84)