POZVÁNKA
Brněnský manažerský klub ČMA
ve spolupráci s
Regionální hospodářskou komorou Brno
Vás srdečně zve
při příležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v úterý 8. 10. 2013 od 16:30 do 18:00 hodin
na
Workshop na téma
"Vzděláváním ke konkurenceschopnosti
aneb
Cesta k úspěchu na zahraničních trzích“
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, posluchárna Q1, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1/1665
Úvodní slovo:
MVDr. Dana Odehnalová, MBA, předsedkyně Brněnského manažerského klubu ČMA
Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel Regionální hospodářské komory Brno
prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka - Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Program:
V programu vystoupí nejlepší odborníci na konkurenceschopnost v různých zemích celého světa, ale i manažeři s velkými
praktickými zkušenostmi na obecnou ekonomiku a školský systém.
Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., prezident ČMA
Ing. Jan Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor VUT v Brně
Ing. Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a. s.
Pozvání k diskuzi přijal náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství Tomáš Hruda.
Co je důležité a nezbytné pro manažera, aby jeho firma uspěla v silné zahraniční konkurenci? Pojďme se inspirovat
v globálním světě mottem Tomáše Bati: „Mysli globálně, jednej lokálně“.
Tento Workshop navazuje na dvouletý projekt celostátní sítě Enterprise Europe Network ČR zajišťovaný Regionální
hospodářskou komorou v Brně Kontakt-Kontrakt 2013-2014, na kterém je realizována propagace firem, zvyšování
konkurenceschopnosti a poznávaní nových trhů a obchodních partnerů. Projektu se již účastní téměř 300 firem z 12 zemí.
Krátké představení vystupujících:
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.
Ing. Pavel Kafka, dr. h.c. je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod.
V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší
české elektrofirmy.
V současné době je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora
průmyslu a vysokých škol, členem správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu Manažer roku
2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor
honoris causa.
Od března 2011 je prezidentem ČMA.
Ing. Jan Mühlfeit
Ing. Jan Mühlfeit je absolventem ČVUT, obor Elektronické počítače. Později absolvoval exekutivní
programy na Wharton, London School of Economics a Harvard University.
Zodpovídá za reprezentaci Microsoft Corporation a styky s vládami, podniky, klíčovými partnery a
akademickou sférou, jak po celé Evropě, tak i na globální úrovni.
Během uplynulých dvaceti let obdržel několik veřejných ocenění za přínos v IT a sociální oblasti
včetně ceny „Nejlepší manager České republiky“ za rok 1999, cenu „Česká hlava“ za reprezentaci
České republiky v zahraničí a byl třikrát jmenován IT osobností roku.
Od roku 2007 zastává funkci Chairman Europe.
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Absolvent FE VUT v Brně, obor samočinné počítače. 1992–1994 studium a získání titulu Master of
Business Administration, Nottingham Trent University.
Od roku 2004 profesor FP VUT v Brně, obor ekonomika a management. Od roku 2006 – dosud
rektor VUT v Brně. Je členem Vědecké rady Provozně-ekonomické fakulty MZLU v Brně a dalších pěti
univerzit v České republice a na Slovensku.
Publikační činnost představuje cca 150 vědeckých a odborných prací včetně 8 monografií, 21
pedagogických textů, 13 výzkumných zpráv, více než 55 článků prezentovaných v ČR a též v
Brazílii, Rakousku, Velké Británii, Španělsku a jinde.
Ing. Jaroslav Klíma
Ing. Jaroslav Klíma pracuje ve stejném či příbuzném oboru od ukončení studií. Ve společnosti
TESCAN, s.r.o. začínal jako Obchodně-technický ředitel a v létech 2004 – 2010 zastával funkci
Generálního ředitele a Jednatele.
Předsedou představenstva, po vzniku akciové společnosti, je v návaznosti od roku 2010 (de facto se
shodnou pracovní činnosti jako v předchozí funkci – a.s. nemá generálního ředitele, ale pouze
ředitelé divizí).
Ve svých postech se podílel na koncipování rozvoje oboru vedením projektů a programů v oblasti
výzkumu a vývoje rastrovací elektronové mikroskopie. Je iniciátorem zásadních strategických a
koncepčních rozhodnutí firmy; nebojí se přijímat riziko.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, kde je od roku 1993 profesorkou. Je děkankou
Provozně-ekonomické fakulty této univerzity. Zabezpečuje přednášky z předmětů „Metodologie
vědy“a „Marketingový výzkum“.
Výsledky jejích vědecko-výzkumných aktivit jsou obsaženy ve 112 původních vědeckých
pracích a 9 závěrečných zprávách.
Spolupráce s podniky se realizuje především v oblasti marketingového výzkumu.
Absolvovala též studijní pobyty na univerzitách a zúčastnila se konferencí v zahraničí, např.
Německo, USA, Španělsko, Polsko, Holandsko, Anglie, Itálie, Dánsko.
Ing. Petr Bajer, CSc.
Vystudoval VUT v Brně, obor ekonomika a řízení. Studium ukončil externí
vědeckou aspiranturou na téma teorie řízení.
Praxi zahájil v podniku Sigma Slatina v Brně, dále pokračoval v ZES Brno a
Škoda Plzeň. 2 roky působil jako asistent ředitele na stavbě elektrárny v
Talkha, Egypt.
Od r. 1991 pracuje jako ředitel RHK Brno a v letech 1997 – 1999 působil jako
ředitel Regionální Rozvojové Agentury jižní Moravy. Od roku 2000 je součástí
Pracovní skupiny ředitelů evropských komor.
MVDr. Dana Odehnalová, MBA
Absolventka Veterinární a Farmaceutické University v Brně, 2001 - 2003 studium a
získání titulu Master of Business Administration, Nottingham Trent University.
Od roku 1996 více než deset let působila na pozicích managementu marketingu
a obchodu především v oblasti farmacie. V letech 2007 - 2012 byla ředitelkou jedné
z největších direct marketingových společností v ČR, od července 2012 je ředitelkou
rodinné firmy ResVinia.
Orientuje se na strategické řízení a strategický marketing firem, přednáškovou a
publikační činnost. Je autorkou projektu „Zdraví a víno“.
Od roku 2013 je předsedkyní Brněnského manažerského klubu ČMA a členkou výboru
ČMA.
S přátelským pozdravem
Dana Odehnalová
předsedkyně
Brněnský manažerský klub ČMA
[email protected]
www.cma.cz
Potvrzení účasti na adrese:
[email protected]
nebo
[email protected]
Petr Bajer
ředitel
Regionální hospodářská komora Brno
[email protected]
www.rhkbrno.cz
Download

Klub 08.10.2013