Normální
prùbìh
chøipky
1.
den
Virus chøipky se zachytil na sliznici, nièí ji a
zaèíná se rozmnožovat.
Nic nenasvìdèuje tomu, že chøipka zaèala.
2.
den
Imunitní systém vyhlásil poplach, viry dál nièí
sliznici.
Z nièeho nic se objeví horeèka, kašel, bolí celé tìlo.
3.
den
Tìlo zaèíná produkovat vìtší množství protilátek,
které virùm nedovolí, aby se uchytily na sliznici.
Horeèka trvá, kašel je suchý, bez hlenù, protichøipková obrana stojí organismus hodnì sil.
4.
den
Úèinnou obranu proti virùm už zaèíná využívat
i sliznice, viry pøestávají mít šanci.
Horeèka mírnì klesá, kašel už není tak dráždivý,
mùže se objevit rýma.
5.
den
Viry už se nemohou rozmnožovat, je jich stále ménì,
jejich destruktivní èinnost klesá.
Teplota dál klesá, kašel pøetrvává, organismus
je velmi oslaben.
6.
den
Viry jsou znièeny, odumøelá sliznice je odstraòována, zaèíná se vytváøet nová.
Teplota je normální, jsou vykašlávány hleny.
7.
den
Chøipka skonèila, imunita se vrátila do normálního stavu, poškozená sliznice však láká
nejrùznìjší bakterie, hrozí druhotná infekce.
Èlovìk se cítí slabì.
Download

této tabulce