POCT z pohledu klinického hematologa
Petr Dulíček
IV. Interní hematologická klinika
FN a LF
HRADEC KRÁLOVÉ
ÚVOD
 věk   jedinců na antikoagulační terapii
Warfarin (antagonista vitaminu K)  nejčastější antikoagulans
Indikace k terapii
• prevence a léčba venózního tromboembolizmu
• prevence systémové tromboembolie u fibrilace síní
• prevence trombózy u mechanických náhrad srdečních chlopní
• prevence a léčba VTE v šestinedělí
Léčbu je nutné monitorovat

Protrombinový čas- INR (International Normalized Ratio): 2-3
Výsledek uváděn
 do roku 1980: v poměru – čas nemocného
čas kontroly
: v % aktivity KF (20-30%)
 INR – (čas nemocného)ISI
(času kontroly)
ISI – index senzitivity tromboplastinu k WHO tromboplastinu
- umožňuje srovnávat výsledky a cestovat, (ISI 1,0 – 1,2)
Po mnoho let bylo možné měřit INR jen v laboratoři


* Odběr krve do citrátu
(4,5 ml : 0,5 ml)
* Atraumaticky
centrifugace 10´

0,1 ml plasmy +
0,1 ml tromboplastinu +
0,1 ml CaCl2
Výsledek
≥ 40 minut
V posledních 15 letech monitorování antikoagulační léčby
warfarinem - POCT (point of care testing)
Hlavní výhoda
- rychlost stanovení (výsledek je do 2 minut)

Reakce na změnu dávkování Warfarinu tak může být okamžitá
- self monitoring
- self management
Využití POCT
Monitorování INR u PL
Možnost self – monitoringu: ležící
: onkologie – stav žil
: pobyty mimo ČR aj.
: po porodu
Využití POCT ve FN a LF v HK
15 přístrojů k POCT
 na IV interní klinice – vydány nemocným k self-monitoringu
- urgentní stanovení na ambulanci
 na stomatologické klinice
 na PGK klinice
 na emergency
Vybaveny i nemocnice v Náchodě, Jičíně, Trutnově aj.
Podmínky: Zaškolení personálu,
Edukace pacienta,
Vnitřní + zevní kontrola kvality
Porovnání úrovně vedení antikoagulační terapie POCT s
laboratorním
Soubor: 30 jedinců na naší ambulanci – 15 ambulantní ze žíly
- 15 doma POCT
Hodnocení: TTR (time in therapeutic range)
(počet měření INR během 1 roku v terapeutickém rozmezí 2-3)
Výsledky: 80% v obou souborech
výskyt krvácení (vždy malého) je naprosto srovnatelný.
ZÁVĚR
Z pohledu hematologa POCT představuje rychlou, účinnou a
bezpečnou formu monitorování
Download

POCT z pohledu klinického hematologa