Motto :
„ Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé
korálky,
taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je štěstí větší“.
(Jan Werich)
„ Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát“.
(Jan Ámos Komenský)
1
Školní vzdělávací program sestavil pedagogický kolektiv školy:
• Dana Chroustovská Bc. – ředitelka školy
• Eva Šulcová -zastupující učitelka
• Mgr.Markéta Plachá Bc.
• Mgr.Aneta Martinková
• Miroslava Mihulová Dis.
• Kateřina Pavlátová
• Vladimíra Vedralová
• Dana Tumová
• Petra Sofková
2
OBSAH:
3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Zřizovatel: Městská část Praha 6
Název školy: Mateřská škola Libocká
Adresa: Libocká 148/66, Praha 6, 161 00
Telefon: 220563485, 724150631, 728684367
Email: [email protected] , [email protected]
Web. stránky: www.mslibocka.cz
IČ: 70942897
Ředitelka: Dana Chroustovská Bc.
1. 1 Personální obsazení:
Ředitelka: Dana Chroustovská Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec. třídy,
[email protected]
Zastupující učitelka: Eva Šulcová, učitelka 2. oddělení, [email protected]
Učitelky 1. oddělení a 2. oddělení, spec. třídy,mikro 2:
• Miroslava Mihulová DiS.,
• Mgr. Markéta Hromková [email protected] (MD)
• Lucie Štanglerová
• Kateřina Pavlátová, [email protected] (MD)
• Mgr.Aneta Martinková [email protected]
• Mgr.Markéta Plachá Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec.třídy,
[email protected]
• Dana Tumova, učitelka spec.třídy, [email protected]
• Petra Sofková, mikrotřídy , [email protected]
• Dagmar Chocholáčová,učitelka mikrotřídy,[email protected]
Asistent pedagoga: Vladimíra Vedralová, Miloslava Jelínková, Denisa Tichá, Lucie
Marečková
Vedoucí kuchyně, kuchařka:
Sabina Strroserová, hospodá[email protected]
Vedoucí kuchařka: Tereza Novotná
Vedoucí provozu: Vladimíra Vedralová
Úklid: Ludmila Sedláčková, Jaroslava Šádová, Eva Machová
Obsluha topení: Eva Šulcová
4
2. Charakteristika školy
• Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem
Hvězda.
• Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním
hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, možností stolování, kreslení v letních měsících,
sportovního vyžití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku.
• V zimě je možnost na zahradě bobovat, sáňkovat.
• V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna.
• Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením.
• Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro
promítání filmů, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna.
• V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením
• 1. místnost: sborovna
• 2.místnost - mikrotřída pro 10 dětí, prostor na kroužky, semináře, k dispozici je piáno,
připevněné skládací stolky.
• Naše podmínky umožňují dětem při dodržení stanovených pravidel, pohybovat se po školce
za svými kamarády.
2. 1 Kapacita mateřské školy:
Kapacita dětí: 70
Kapacita jídelny: 70
2. 2 Počet a složení tříd:
4 třídy:
1. oddělení - 24 dětí od 3 - 4,5 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením a se
speciálními potřebami.
2. oddělení - 23 dětí od 4,5 - 7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se
speciálními potřebami.
Speciální třída - 3 dětí od 3 - 7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se
speciálními potřebami vzdělávacími potřebami.
Mikrotřída - 10 dětí , heterogenní, děti zdravé a děti s postižením a se speciálními
potřebami.
2. 3 Podmínky přijetí dítěte a vyřazení:
Kritéria pro přijímání dětí do Mš:
Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66,Praha 6 ( dále jen mateřská škola )
stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní
docházky.
5
Kritéria přijetí dítěte:
Postup stanovení kritérií pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 6
Přijímání dětí do mateřských škol upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst zveřejní ředitelky MŠ
v kritériích pro přijímání dětí do MŠ.
Do mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle
následujících kritérií na základě bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
• na území MČ Praha 6
• na území jiné MČ nebo obce
50 bodů
1 bod
2. věk dítěte dle narození v období
• před 31. 8. 2008
• od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
• od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
• od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010
20 bodů
7 bodů
4 body
1 bod
3. Individuální situace dítěte
• dítě je hlášeno k celodenní docházce
• MŠ navštěvuje sourozenec
• dítě je hlášeno k polodenní nebo čtyřhodinové docházce
10 bodů
2 body
1 bod
Doplňující kritéria
Mateřské školy se školním vzdělávacím programem zaměřeným na integraci. Děti jsou
přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možnosti mateřské školy.
Při rozhodování dítěte o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude
ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném
pořadí.V případě shodnosti posuzovaných kritérií u většího počtu uchazečů rozhodne
o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přitom brát do úvahy individuální a specifické
potřeby dítěte, hlediska sledující vyváženost ve složení heterogenních tříd: věk, pohlaví atd.
Dana Chroustovská Bc
Ředitelka Mš
V Praze 23.3.2012
Vyřazení dítěte z docházky do Mš:
Vyřazení musí být v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004, po předchozím upozornění
zástupce dítěte a dohodě se zřizovatelem.
Dítě bez omluvy zástupcem nejméně měsíc nedochází do Mš.
Zástupce dítěte závažným způsobem porušuje Školní řád.
6
2. 4 Zařazení dětí do tříd a speciální třídy:
• 1.oddělení - heterogenní skupina dětí od tří až cca 4,5 roku dítěte, lze vyhovět požadavkům
rodičů a zařadit sourozence k sobě do třídy, nebo kamarády.
• 2.oddělení - heterogenní skupina dětí od cca 4,5 až 6 let dítěte, lze vyhovět požadavkům
rodičů.
• Speciální třída - do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení specializovaných
pracovišť - SPC, PPP, klinického logopeda, pediatra, ale i na žádost rodičů nebo doporučení
školky.Vždy musí se zařazením písemně souhlasit rodiče.
2. 5 Partneři mateřské školy:
2. 5. 1 Spolupráce se zřizovatelem
• Porady ředitelů, konzultace v oblasti provozu školy, propagace předškolní výchovy
a vzdělávání.
• Zřízení pracovní skupiny, kde v týmu jsou zástupci zřizovatele, ředitelek a vedoucích
mateřských škol
• Spoluúčast na akcích pořádaných zřizovatelem.
• Příspěvek zřizovatele na provoz školy.
2. 5. 2 Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou registrovány od roku 1999 v rodičovské Unii - jsou samostatný právní subjekt.
Cílem je co nejvíce otevřít školu veřejnosti a „vtáhnout je do dění školy“.
• Pravidelné setkání s rodiči
1 krát/měsíc - setkání se zástupci rodičů ( mají přístup všichni rodiče)
3 krát/rok – schůzky pro všechny rodiče
Jinak dle potřeby.
• Konzultace - každé úterý od 15:30 – 17:30 hodin, jinak dle potřeby.
• Setkání nepravidelně – 2krát/rok při zdobení perníků, Vánoce,Velikonoce
• Vystoupení dětí
• Slavnostní rozloučení s předškoláky
• Brigády
• Návštěvy rodičů na našich akcích př. plavání…
• Promítání filmů ze života mateřské školy.
Práva rodičů:
• Spolupráce na základě partnerství, vzájemného respektování.
• Svými připomínkami a návrhy pomáhají vytvářet plán školy, program pro děti.
• Mají možnost kdykoliv přijít do Mš, zapojit se do práce s dětmi, nebo pozorovat chování
svého dítěte.
• Domlouvat se na postupu individuálního výchovného plánu pro děti.
• Pomoc při akcích pořádaných školou.
Povinnosti rodičů:
• Předem oznamovat nepřítomnost svého dítěte.
• Platit pravidelně a včas platby – školné, stravné, do 10tého každého měsíce.
• Hlásit veškeré změny (zdrav. poj., adresy,….)
• Předávat dítě osobně a zdravé.
• Označit všechny věci dítěte.
7
• Dávat dětem přiměřené oblečení (vzdušné, pohodlné) na zahradu i do třídy.
• Pravidelně číst informace školy a zástupců rodičů.
2. 5. 3 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem
Každý měsíc navštěvuje děti v mateřské škole, na celé dopoledne psycholožka.
Provádíme s dětmi, za souhlasu rodičů, screening-test školní zralosti. Rodičům dětí, které
měly v testech dílčí nesrovnalosti, dáme kontakt na PPP a jsou děti objednány na komplexní
test nebo ho provádí paní psycholožka při svých pravidelných návštěvách v mateřské škole.
S výsledkem testů, na základě souhlasu rodičů, je seznámena škola, kde učitelky společně
s psycholožkou vypracují individuální program pro děti.
Děti také mohou navštěvovat speciálního pedagoga.
2. 5. 4 Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Lukášovou
Na začátku školního roku a v pololetí ( dle potřeby) navštíví klinická logopedka naší školu
a provede depistáž dětí, objedná si je, každý měsíc chodí dítě na kontrolu k ní, souběžně na
základě doporučení s dítětem pracuje logopedická asistentka na škole, ta posílá ke klinické
logopedce nové děti, které špatně mluví.
2. 5. 5 Spolupráce s odbornými pracovišti – SPC, raná péče
• SPC - „Dítě“, Štírova ulice, děti s Dow.syndrom - Mgr. Blanka Bartošová
• SPC - Radlická, pro děti se sluchovým postižením - Mgr. Chudomelová
• Centrum pro děti s kochleárním aparátem - Mgr. Svobodová- Centrum Rané péče – AAK –
Tyršova – Mgr. Skalová
• Apla – Mgr. Šporclová
Důležité jsou pravidelná setkání nad tvorbou individuálního plánu, absolvování odborných
seminářů.
Tvorba integračního týmu.
Předávání zkušeností.
2. 5. 6 Spolupráce s Mš Vokovická, MŠ Čínská
• Společné akce - návštěvy dětí - velikonoce….
• Vzájemné hospitace u učitelek - zdroj nápadů.
• Vzájemné kontroly provozu kuchyně - uvědomění si chyb a náprava.
• Pomoc při nepřítomnosti pracovníků.
2. 5. 7 Spolupráce s ostatními mateřskými školami
Pravidelné společné schůzky, nad problémy MŠ.
2. 5. 8 Spolupráce s okolními ZŠ Ruzyně, Dědina
• Návštěva ředitelů na našich schůzkách.
• Návštěva dětí z Mš v Zš a opačně.
• Oboustranné návštěvy učitelek.
• Předávání zkušeností a materiálu mezi sebou.
2. 5. 9 Spolupráce s domovem důchodců, Dům s pečovatelskou službou
• Vystupování dětí v domově důchodců.
• Příprava a realizace dílen pro babičky a dědečky v domově důchodců na vánoce
a velikonoce.
• Pomoc babiček a dědečků při vykrajování perníčků.
• Pozvání na akce pořádané školou.
8
• Pozvání k nám na zahradu - kdykoliv mohou přijít si sednout k nám a bavit se s námi,
poradit nám - využít „moudrosti stáří“, probudit v nich pocit potřebnosti.
2. 5. 10 Spolupráce s Vyšší odbornou školou ve Svatém Jáně
• Návštěva studentek v naší škole - náslechy, souvislé praxe.
• Konzultace o našem školním programu.
• Návštěvy mezinárodních delegací.
2. 5. 11 Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou v Praze, Vysokou školou pedagogickou
v Olomouci,UK
• Praxe, konzultace studentek, profesorů.
2. 5. 12 Spolupráce s Vysokou školou FTVS
• Praxe, konzultace studentek.
2. 5. 13 Spolupráce se ,,Sdružení Rytmus“
• Zaměstnávání na zkrácený úvazek handicapovaného člověka.
2. 5. 14 Spolupráce s ,,Člověk v tísni“
• Možnost přístupu, konzultace mezinárodním delegacím, které mají zájem o naše zkušenosti
v předškolní výchově a integraci dětí s postižením do běžné mateřské školy.
9
3. Základní filosofie programu
• Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí
se radovat a smát, kde panuje atmosféra důvěry, děti nejsou přetěžovány činnostmi
nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek zážitků a možností k seberealizaci dítěte ve
všech oblastech.
• Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu
pro děti.
• Mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založena na kvalitě mezilidských vztahů
v kolektivu dospělých i dětí.
• Uvědomovat si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává
místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě.
• Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů,
získalo základy klíčových, pro život důležitých kompetencí.
• Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými
potřebami.
3. 1 Náš školní program:
Školní program vytvořil tým naší školy, který je představen v úvodu školního programu.
• Přístup ke vzdělávání předškolních dětí jsme zvolily ,,Osobnostně orientovaný model
výchovy a vzdělávání“, jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho
potřeby, zájmy a schopnosti.
• Úkolem školy je umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potencionál a to
v takových podmínkách, které respektují jeho individualitu.
• Předškolní výchova musí zasahovat celou osobnost, proto na této úrovni nerozlišujeme
izolované disciplíny ( Vv,Hv…), vše je provázáno, propojeno.
• Strategie plnění cílů - jejich realizace probíhá průběžně ve všech činnostech, situacích.
• Individualizace programu znamená, že do popředí stavíme individualitu dítěte, úkolem
každé učitelky je vytvářet podmínky k rozvoji a učení dítěte.
Co potřebujeme k individualizaci?
• Rozumět vývoji dítěte-znát jeho věkové a individuální zvláštnosti
• Pozorovat dítě při všech činnostech
• Pečlivě plánovat indiv.a skupinové činnosti
• Poskytovat dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních prožitků pocitů
• Prokazovat dětem úctu a vážit si jejich nápadů a začleňovat je do přípravy a realizace
činností v Mš.
• Poskytovat pružně se měnící prostředí
• Povzbuzovat děti k samostatnému řešení úkolu
• Poskytovat dětem vhodnou míru podpory zejména nepřímé –připravené prostředí, vhodné
aktivity
• Vyjadřovat respekt a úctu ke každému dítěti
• Klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí.
• Spolupracovat s rodiči dítěte
• Vycházet vstříc zájmům a potřebám každého dítěte
• Dávat dětem prostor k všem typům schopností - inteligencí
• Umožnit dítěti vlastní volbu
• Využívat integrovaného učení hrou
10
Proč centra činností?
• Umožnit dítěti vlastní volbu, každé centrum podporuje rozvoj jiné inteligence, zohledňuje,
že dítě je individuální osobností s jedinečným stylem učení,temperamentem, potřebami,
zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vloh a schopností.
• Podle teorie rozmanitých inteligencí ( multiple inteligence - H. Gardner), má člověk
minimálně 8 inteligencí.
• Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení
každodenních situací.
4. Podmínky a organizace vzdělávání
Škola je příspěvková organizace, která dostává v měsíčních splátkách schválenou roční dotaci
od Městské části Praha 6, z této dotace hradíme provoz, drobné úpravy a opravy do 40 000,Kč. Tyto drobné úpravy a opravy jsou také prováděny sponzorsky (firmy, rodiče).
Investice hradí zřizovatel.
4. 1 Vybavení tříd:
• Vybavení tříd pomůckami je na velmi dobré úrovni vyhovující požadavkům pro výchovu a
vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci.
• Vybavení tříd nábytkem – všude je zaveden poličkový systém, který vyhovuje požadavkům
pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci.
• Vybavení hudebními pomůckami - v mateřské škole jsou 2 piána, 2 kytary, flétny a další
hudební nástroje, které mají k dispozici děti ve vytvořeném hudebních koutcích v 1 a 2.
oddělení.
• Vybavení didaktickými pomůckami je na vysoké úrovni, jedná se o pomůcky koupené,
vhodně vybrané a pomůcky, které jsou tvořeny v mateřské škole.
Ve spec. třídě a v 1. oddělení je k dispozici počítač pro děti s krátkými didaktickými
programy pro předškolní věk.
V mikrotřídě v podkroví, které je upraveno pro 10 dětí, jsou prováděny projekty pro všechny
děti, jen si paní učitelka děti po vypracování vystřídá.
4. 2 Vybavení zahrady:
Velká zahrada je vybavena zahradními prvky, prolézací housenkou, dvěma houpačkami,
dvouhrazdou, dvěma pískovišti, mlhovištěm, asfaltovým hřištěm pro jízdu na kole. Ostatní
prostor je využíván na fotbal a jiné míčové hry.
Na pozemku je obnovená funkce studny.
4. 3 Psychologické podmínky:
Máme snahu minimalizovat, odstraňovat traumatizující faktory ve školce a to ve spolupráci
s rodiči, všemi zaměstnanci školky, tak aby pobyt ve školce podporoval duševní pohodu,
psychickou zdatnost a rozvoj intelektu.
Podporujeme projektové, prožitkové učení. Každý den paní učitelky připravují centra činností
pro děti na dané téma, tak aby se každé dítě mohlo realizovat.
11
4. 3. 1 Psychohygiena dítěte
Zajišťujeme základní potřeby dítěte:
• Příjem potravy: zdravá skladba jídelníčku podle spotřebního koše, kontrolovaná paní
Gleichovou z odboru školství.
Z jídelního lístku jsou vyřazeny uzeniny a potraviny obsahující nezdravé emulgátory.
• Pitný režim: Do pitného režimu jsou zařazovány různé druhy čajů, ovocných džusů, voda –
vše bez emulgátorů. V období podzim až jaro je zařazována limonáda z čerstvého zázvoru,
citronu a medu.
Děti dostávají libovolné množství pití k jídlu, povinně pijí ještě cca 10:30 a 15:30 hod. tak,
abychom měli kontrolu, že všechny děti pijí (každé dítě má jinou potřebu pití).
Během dne mají možnost si děti kdykoli přidat pití, které je v nerezových termonádobách,
každé dítě má svoji označenou skleničku na určeném místě – 2x denně (dle potřeby) se
sklenice nechávají umýt v kuchyni, čisté sklenice máme k dispozici v příručních skladech
u tříd.
Pitný režim při pobytu na zahradě: nerezové termonádoby, aqua barel s pitnou vodou, čisté
sklenice jsou v přikryté bílé plastové nádobě, použité sklenice děti dávají do šedé nádoby
s víkem - výměna dle potřeby - kuchyně.
• Odpočinek: Ve školce máme spavé a nespavé třídy - o spaní a nespaní se individuálně
dohadujeme s rodiči.
(Všechny děti - ať spavé nebo nespavé, relaxují při poslechu četby pohádky cca 30 - 45
minut.)
Spavá třída je umístěna v 1. oddělení, kam mohou chodit spát i děti z dalších oddělení děti.
Děti co se vyspí, vstávají, převlečou se a jdou si hrát, pracovat.
Nespavé třídy jsou v 2. oddělení, mikrotřídě, kde všechny děti mají klidový režim po obědě,
to znamená - relaxace u hudby, poslechu četby na „molitanovém pohádkovém ostrově“, po
odpočinku děti kreslí do deníčků - cca 30-45 min..
Spec. třída (mikro 1) odpočívá na patře, každé dítě má svou přikrývku a polštář.
• Čištění zubů, vyplachování úst po jídle: Zuby si děti čistí po obědě, jinak po každém jídle
si jdou vypláchnout ústa vodou do umývárny.
• Vhodné oblečení: Oblečení vzdušné, volné.
• Pohyb a jeho možnosti: Ve třídě jsou prováděny běžné pohybové chvilky, procvičení těla,
jóga, větší pohybové aktivity provádíme na zahradě, nebo v tělocvičně Sokolu Liboc, kam
máme možnost chodit každý týden 1x a využíváme při špatném počasí.
V zimním období mají možnost naše děti na zahradě bobovat, sáňkovat nebo chodí na
procházky.
V letním období využíváme s dětmi dopravní hřiště, zahradní prvky, děti hrají míčové hry,
koupou se, sprchují, chodí na procházky po okolí, nebo na celé dopoledne do Hvězdy, Divoké
Šárky.
Celoročně chodí děti plavat do Tuchlovic 1x týdně.
• Pobyt venku:
Děti chodí ven za každého počasí, mají ve školce pláštěnku, holinky.
Délka pobytu venku je ovlivněna rozptylovými podmínkami, které sledujeme na webových
stránkách hydrometeorologického ústavu, o hodnotách informujeme každý den rodiče na
tabulce.
5. Organizace tříd
12
Po celé mateřské škole jsou umístěné piktogramy, které dětem nenásilně
připomínají - jak dodržovat pravidla. ( Tyto pravidla jsme sestavili
společně s dětmi.)
5. 1 Pravidla 1. oddělení:
• Ranní hry: Děti mají u stolečku a v herně připravené stavebnice, společenské hry, kostky,
puzzle a činnosti související s tématem.
Cca. 8:30 začíná učitelka připravovat 1-2 stolečky (dle počtu dětí) ke svačině. Na pokyn
učitelky jdou některé děti do umývárny na WC a umýt si ruce. Pravidlem v umývárně je
nelézt na stěnu, chlapci si zvedají prkénko. Pak přicházejí do třídy a samostatně si berou pití
dle vlastní volby (mléko, čaj). Svačinu již mají děti připravenou na stolečku a samostatně se
obslouží. Po svačině děti odnášejí nádobí na vozík do příslušných boxů. Později si děti po
sobě utírají prostírání a uklízí na příslušné místo. Po úklidu nádobí si děti vybírají, s čím si
budou hrát nebo se vrací k předchozí práci.
Ve třídě máme pravidla v piktogramech na viditelných místech. Děti i učitelky je dodržují.
Pravidla:
1) neběháme
2) držení nůžek při přechodu ke stolečku
3) čtyři děti do jednoho koutku
4) na piano hraje jen jeden
5) nesedíme na stole
6) po skončení hry si po sobě uklízíme
7) pomáháme si
Cca 10:00 učitelka připravuje pitný režim. Nachystá skleničky, vozík, box na špinavé nádobí.
Nalije pití - zázvor.
Kolem 10:00 - 10:30 učitelka řekne dětem, aby si pomalu dohrávaly. Po zhruba 10 minutách
pustí učitelka hudbu, kterou si s dětmi určila jako hudbu, která vybízí k úklidu. Po úklidu se
děti posadí do kruhu a s učitelkou zhodnotí den, práci nebo se hraje na hracího detektiva
(hrací detektiv chodí po třídě a hodnotí úklid, tam kde není uklizeno, vybídne jiné děti, aby
šly douklízet). Učitelka vyvolává děti, aby šly pro pití. Děti se řadí za sebou (do hada) před
výdejní stoleček. Po pití si děti odnesou nádobí a samostatně odchází do umývárny. Po WC se
s dětmi scházíme na modré lavičce. Učitelka nebo dítě vyvolává ostatní děti do „ hada“.
Všichni se spočítáme a odcházíme do šatny. Na schodech jdou děti za sebou v řadě a drží se
levého zábradlí. Organizaci lze v druhém pololetí změnit - děti chodí po skupinách a později
i individuálně posíláme děti do šatny – vždy musí být 1 učitelka nahoře a 1 učitelka pod
schody u šatny.
• Pobyt venku:
Využití proudové metody
Jedna učitelka se jde rovnou převlékat a hned jde s prvními dětmi ven. Druhá pomáhá dětem
v oblékání a odchází poslední. Motivuje děti k samostatnějšímu oblékání. Provádí „výstupní
kontrolu“, zda jsou děti oblečené podle počasí.
Na zahradě si jdou děti hrát dle své vlastní chuti, kdy také musí dodržovat pravidla pro
zahradu, vyznačené v piktogramech.
Před odchodem ze zahrady vybízí učitelka děti, aby si stouply do „hada“ kvůli počítání dětí.
Společně odchází do šatny. V Šatně opět využívání proudové metody. Kdy jedna učitelka
odchází nahoru s prvními dětmi.
13
Po příchodu nahoru jdou děti na WC, umýt si ruce a po umytí se scházejí na modré lavičce
a na koberci u piana – chvilka s pianem nebo s kytarou.
• Oběd:
Učitelka nebo dítě vybízí děti do „hada“ a jdou do třídy. „Had“ se tvoří po stolečkách –
nevzniká kumulace dětí ve třídě. Děti si samostatně vezmou lžíci a dají ruce do klína. Po
příchodu všech dětí, začne učitelka nalévat polévku – děti si samostatně určují množství
polévky. Kdo dojí, odnese talíř. Jde si pro pití, salát. Salát si děti nabírají samostatně.
Mezitím už učitelka, která vydává oběd, vybízí děti, aby si šly k výdejnímu pultu pro druhé
jídlo. Učitelka řekne co je k jídlu a děti si říkají, co si dají na talíř. Děti chodí ve třídě ve
směru šipek, aby nedošlo ke střetnutí dětí s jídlem. U jídla děti ani učitelky nepovídají,
nepřekřikují se. Po jídle děti opět odnášejí nádobí na vozík a odkládají ho do příslušných
boxů.
Děti samostatně odchází do umývárny, jdou na WC a vyčistit si zuby. Zpočátku nandává
pastu paní učitelka, postupně se děti učí nandávat si pastu sami. Po vyčistění zubů děti
odcházejí do třídy.
• Spaní:
Děti, které spí se jdou převlékat, oblečení si děti dají na židličku a jdou na své lehátko. Děti,
které nespí, se natáhnou na molitan nebo sednout do křesílek. Paní učitelka přečte pohádku
a nechá děti odpočívat.
• Odpoledne:
Po odpočívání děti vstávají a jdou si hrát ke stolečkům k připraveným hrám, později
i k prostoru u piana.
Cca 14:00-14:30 Jaruška/Vlaďka probouzí děti. Učitelka nachystá svačinu. Vybídne děti,
které mají hlad, aby se šly umýt a na svačinu. Opět děti přichází postupně, samostatně si
berou pití a jdou se nasvačit. Po úklidu svačiny si jdou děti hrát do připravených center nebo
se připravují k odchodu na zahradu.
• WC obecně:
V koupelně děti neběhají, chlapci zvedají prkénko u záchodu, splachují po sobě, nelezou na
stěnu, při mytí si všechny děti oklepají ruce o umyvadlo, pak se utřou do papírových ručníků.
Nutná přítomnost učitelky – kontrola bezpečnosti.
5. 2 Pravidla 2. oddělení:
• Ranní hry
Probíhají na několika stanovištích ve 2. oddělení nebo v Mikro 1, po příchodu další učitelky
se otevírají společné dveře a děti mají možnost se prostřídat na dalších centrech činností.
• Svačina
Během center činností děti průběžně svačí, po adaptaci dětí, je možné využít svačiny i pro
mikro 1 a 2, svačina je připravená na 1 nebo 2 stolečcích- prostírání připraví pedagog, který
má centrum činností u výtahu - dbá na to, aby děti dodržovaly pravidla správného stolování,
provádí to formou pozitivní motivace! Děti samy odchází na toaletu, dojdou si pro pití a
obslouží se u stolečku, kde je vše připravené na mazání, servírování a zdobení jídla na talířek.
Prostírání se nechává po celou dobu svačiny , poslední děti otřou uklidí, nebo opět pedagog,
který má centrum u výtahu. Děti po svačině si dojdou do koupelny vypláchnout ústa
14
a přechází k dalším nabídnutým hrám - činnostem.
Při příchodu druhé učitelky se provádí individuální práce, kdy si druhá učitelka odebírá určitý
počet dětí a odchází s nimi do podkroví, jiného koutku, ředitelny.
Příprava nádobí na oběd se provádí před odchodem ven a to 2 určenými dětmi nebo učitelkou,
nebo po příchodu dětí z venku - vždy je to na uvážení učitelky co je vhodnější. Před
odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si okolo čáry - oválu, je možné odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly
v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do
šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál
pokračuje projektové učení.
• Pobyt venku
Při hře na zahradě jsou dodržována pravidla, učitelky mají svoje stanoviště, kde mají
připravenou činnost pro děti, mají přehled o všech dětech. Před odchodem společně uklízí
hračky, učitelka v garáži kontroluje úklid a pomáhá dětem.
Děti se řadí do hada vlevo u schodiště, počítání, postupné převlékání, hygiena a soustředění
v herně okolo čáry - oválu, kreslení počasí, případná příprava na oběd.
• Oběd
Odpolední učitelka nalévá polévku, ranní učitelka formou hry posílá děti pro příbor a ke
stolečku. Hlavní jídlo servíruje ranní učitelka, aby odpolední učitelka po obědě mohla do
herny k hotovým dětem. Po jídle si každé dítě po sobě uklízí, otírá prostírání a samostatně
odchází do koupelny na toaletu, vyčistit si zuby a první hotové děti společně s odpolední
učitelkou připravují polštářky a matrace na odpočinek. Ranní učitelka obědvá mezi
posledními a po obědě uklízí třídu a připravuje odpolední učitelce nádobí na svačinu.
• Odpočinek
Poslech relaxační hudby, čtení knížky. Po přečtení a rozboru obsahu děti průběžně vstávají,
přecházejí ke kreslení do čtenářských deníčků a následně voleným či nabídnutým činnostem.
Společný úklid polštářků a matrací, hygiena před svačinou, sebeobslužná svačina, úklid,
nabídnuté hry nebo pobyt venku.
5. 3 Mikrotřída 2 - podkroví - 10 dětí:
10 nejstarších dětí zde má šatnu, jinak ale se tu děti střídají při projektech a to každý den.
Učitelky z 2.oddělení a spec.třídy budou mít svůj den - podle určeného rozpisu.
Po skončení práce s jednou skupinou, odvede děti dolů do třídy a přivede další děti.
• Ranní scházení: probíhá v 2.oddělení nebo spec.třídě.
• Svačina: Děti, které budou svačit ve třídě - svačinu si připraví samy, mažou si pečivo
pomazánkou, vybírají si ovoce a zeleninu. Špinavé nádobí odnesou do myčky v kuchyňce toto trvá 4-6 týdnů, poté děti svačí proudově v 2.oddělení. Třída je využívána na projekty,
PIP, pro skupinu cca 10 dětí.
• Oběd: Obědvají zde děti, které tu mají šatnu.
Po návratu ze zahrady či z procházky se děti převléknou, dojdou si na záchod a umyjí si ruce.
Každý si připraví na vybrané místo u stolu prostírání, talíř na polévku, příbor, skleničku,
ubrousek a je-li k obědu salát i misku. Kdo má prostřeno, posadí se na zem do kruhu.
15
Učitelka připraví na malý stolek konvičku s pitím, salát a misku na zbytky, na skříňku u dveří
třídy položí talíře na druhé jídlo a nádoby s obědem.
Učitelka obejde s polévkou jednotlivé stolečky, dává dětem, které mají u daného stolečku
prostřeno, hádanky. Děti odpovídají a postupně přicházejí ke svému místu a říkají si kolik
chtějí polévky a zda chtějí vše nebo jen vodu.
Po dojedení polévky každý odnese talíř do myčky, nalije si pití, popř. si vezme salát a je-li
učitelka u skříňky, kde se vydává druhé jídlo, jde si pro oběd. Hlásí co a v jakém množství
chce.
Kdo dojí oběd, odnese nádobí do myčky, utře a uklidí prostírání, poté si odchází vyčistit zuby.
Chce-li někdo přidat, dojde si s talířem ke skříňce u dveří, učitelka mu přijde přidat.
Po vyčištění zubů se děti ukládají na molitany, které připraví ten, kdo se první přijde po
vyčištění zubů uložit.
Učitelka zkontroluje, zda je v myčce nádobí dobře složeno, je-li potřeba, tak ho přerovná
a zapne myčku. Jde za dětmi, při společném povídání počká, až budou na molitanu všechny
děti a pak čte pohádku.
Po přečtení pohádky děti nakreslí do deníčků obrázek, který se vztahuje k čtenému příběhu.
Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a připraví se k odchodu do
1.oddělení, tady budou 2 učitelky pro děti z 1.oddělení a mikro.
5. 4 Speciální třída - mikro 1, zeleňáci:
• Ranní scházení:
Připravená centra činností učitelkou
Hry dle volby dětí
Individuální péče
• Svačina:
Děti se chodí umývat postupně - tak, jak ukončí činnost, ped.asistentka nebo učitelka mezi tím
připraví prostírání pro děti na stůl, ped.asistentka připraví nabízenou svačinu. Hospodáři určené děti, připraví nádobí na svačinu, po jídle uklidí. Děti, které přijdou z umývárny, si
připraví samy svačinu - mažou si chléb, dají zeleninu…určují si tedy samy množství, které
sní. Děti, které přijdou později do Mš ( 9 hodin), nemusí svačit, ale napijí se, po adaptaci, kdy
jsou obě třídy propojené, je možné proudově svačit v druhém oddělení.
Odpolední učitelka individuálně pracuje s dětmi.
Po svačině si děti uklidí použité nádobí do připravených krabic, utřou si prostírání, uklidí
a jdou si vypláchnout pusu čistou vodou.
Pokud je potřeba - používáme pro uklidnění činností - „ ostrov“ - komunikační kruh.
Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je
hotov - sedá si okolo čáry - oválu, je možné též odcházet po skupinkách tak, jak děti
pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou
metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do
her, dál pokračuje projektové učení.
• Pobyt venku:
Dětem před pobytem venku řekneme – zopakujeme - co mají dělat, děti se oblékají, 1 učitelka
zkontroluje oblečení dětí a pustí dítě obouvat, dítě odchází ven, kde je odpolední učitelka.
Odchod do Mš - opět proudově, v zimním období dítě předá učitelce oteplovačky, na určené
topení si dá rukavice a čepice. Boty dají děti pod topení v umývárně
• Oběd:
16
Prostírání připravuje ped.asistentka s hospodáři - příbory, ubrousky, kytičku na stůl. Umyté
děti, si sednou na ostrov, nakreslí do kalendáře počasí, sednou zpátky na „ ostrov“, paní
učitelka začne dávat hádanky, dítě, které uhodne, si jde sednout.(barvy, opaky, začáteční
písmena, přídavná jména…). Většinou děti s postižením musí mít pořád stejné místo, mezitím
druhá učitelka nalije polévku (dle potřeb dítěte – př. Jen vodu…)
Po adaptaci děti připravují na jídlo samy.
Dítě, které dojí polévku – odnese si talíř do plastové krabice a jde si pro druhé jídlo - na
začátku školního roku nandává a rozdává učitelka salát, čaj…na množství se ptá dítěte – urči
si – tak?nebo …..?
- pokud děti zvládají, začínají si salát a čaj nandávat samy
- druhé jídlo dává učitelka po celý rok sama, ale ptá se dítěte množství a co si přeje.
Po jídle si dítě uklidí nádobí, utře prostírání a jde si vyčistit zuby, vyzuje si boty a jde
relaxovat na patro při relaxační muzice. Děti chodí postupně, „nenápadná“ kontrola dětí
v umývárně, zda dodržují stanovená pravidla je potřeba.
Čtení na patře, ranní učitelka nebo ped.asistentka připraví deníčky, pastelky na kreslení.
Děti po přečtení pohádky relaxují a učitelka začne volat děti, aby postupně sešli z patra, vzaly
si deníčky a začaly kreslit. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a jdou si
hrát. Učitelka musí mít přehled o činnostech dětí, důsledně dbát na poklizení hraček, při
přechodu na jinou činnost.
Pozorování her používat k pedagogické diagnostice, hru se snažit rozvíjet. Vždy mít na
zřeteli, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Respektovat individualitu dítěte.
5. 5 Formy vzdělávání:
• Individuální práce s dětmi
• Spontánní činnost
• Skupinové práce s dětmi
• Řízené činnosti - minimální doba, nesmí převažovat před činnostmi spontánními
6. Řízení mateřské školy
6. 1 Vymezení pravomocí, povinností a úkolů všech pracovníků
6.2 Informační systém mezi zaměstnanci
• Denní informace mezi kolegyněmi
• 1x týdně krátká porada, zhodnocení předešlého týdne, stanovení úkolů a zodpovědnosti
pracovníků při jejich plnění.
• 1x za měsíc pedagogická porada
• Emailová korespondence
6.3 Informační systém mezi mateřskou školou, rodiči a veřejností
• Stabilně určené konzultační hodiny pro rodiče
• Emailová korespondence s rodiči, tyto informace jsou též na nástěnce, vytvořeny skupiny
třídy, kroužky
• Aktuality na webových stránkách školy
17
• 1x měsíčně schůzky se zástupci rodičů ( mají přístup i ostatní rodiče, vždy je dán předem
všem rodičům program, ke kterému se mohou vyjádřit).
• 3x až 4x za rok schůzky pro všechny rodiče
• Vitrína s informacemi pro veřejnost před vchodem na naší zahradu.
7. Personální a pedagogické zajištění
V naší mateřské škole upřednostňujeme týmovou práci, je nutné si uvědomit, že lidé potřebují
pracovat v systému, ten jí umožní odvádět svoji práci dobře, potřebují podporu a uznání svých
úspěchů a výsledků.
7. 1 Společná priorita
• Proces kvality se musí týkat všech pracovníků mateřské školy, každý pracovník má v týmu
svou úlohu, důležitost, kompetence, zodpovědnost
• Investujeme do dalšího vzdělávání pracovníků
• Zaměřujeme se na prevenci problémů
• Společně řešíme stížnosti a snažíme se je brát jako nové pohledy, příležitosti ke zlepšení
naší práce
• Orientujeme se na potřeby zákazníka (rodiče, děti)
7. 2 Výběr pedagogů
S prioritami souvisí výběr pedagogů do naší mateřské školy, klademe důraz na vzájemnou
empatii, schopnost komunikace se všemi zaměstnanci, dětmi, rodiči.
Tato práce samozřejmě předpokládá profesionalitu a kreativnost učitelů i ostatních
zaměstnanců.
Další důležitá je kreativnost pedagogů, psychická odolnost, smysl pro humor a profesionalita.
7. 2. 1 Etický kodex pedagogů
7. 2. 2 Vzdělávání pedagogů
• Plánované vzdělávání, které je vytipováno a konzultováno na pedagogických poradách
• Semináře, školení musí být akreditované
• Semináře a školení je organizováno v naší škole o víkendu, kdy se může zúčastnit vyšší
počet pedagogů
7. 2. 3 Kritéria hodnocení pedagogů
• Spoluvytváření pracovního klima
• Týmová práce
• Stabilita, odolnost
• Společenské vystupování
• Vyjadřovací schopnosti
• Profesní znalosti, dovednosti, jejich soustavné prohlubování
• Respektování potřeb a individuálních zvláštností dítěte
18
• Používání metod prožitkového učení
• Kvalita vedení her
• Využívání pobytu venku
• Třídní kurikulum
• Třídní dokumenty
• Příprava a účast na akcích pořádaných školou
• Práce nad rámec pracovních povinností - ped. praxe, studentky
• Samostatnost
7. 3 Strategické plánování kvality
Jako velmi důležité považujeme systematicky plánovat naší budoucnost.
Co je potřeba si uvědomit:
• Kde je naše místo na trhu? Vize, mise, hodnoty
• Kdo jsou naši zákazníci a co očekávají? Analýza trhu
• Kde máme silné a slabé stránky? Analýza SWOT
• Jakým způsobem docílíme úspěchu? Plán organizace
• Jak docílíme kvality? Plán řízení kvality
• Kolik nás bude kvality stát? Náklady na kvality
• Jak se dozvíme, že jsme dosáhli úspěchu? Hodnocení a zpětná vazba.
7. 3. 1 Prostředky
• Pravidelné porady se všemi pracovníky - 1x týdně v pátek , zhodnocení předešlého týdně
a zadaných úkolů, naplánování akcí na další týden, určení odpovědnosti jednotlivých
pracovníků
• Pravidelné pedagogické porady 1x za měsíc
• Pravidelné společné plánování pedagogů 1x týdně
• Pravidelné schůzky s rodiči 1x měsíčně, konzultační hodiny 1x týdně
• Dotazníky pro pracovníky, rodiče
• Pravidelné rozhovory s pracovníky, konzultace s rodiči
7. 4 Pedagogické zaměření učitelek
Dana Chroustovská - logopedie, výtvarné a pracovní činnosti, spec. ped., plavání,PIP
Eva Šulcová - hudební činnosti, flétna, plavání,PIP
Markéta Plachá – logopedie, PIP, individuální práce s dětmi
Dana Tumová - PIP
Kateřina Pavlátová - keramika, pracovní činnosti, hudební činnosti
7. 5 Kompetence zaměstnankyň nad rámec pracovní náplně
Eva Šulcová - zastupující učitelka, inventarizace majetku, vnitřní kontrolní systém.
Vladimíra Vedralová - oblast PO, Retela – tříděný odpad
Markéta Plachá - evidence knihovny, agenda angličtiny, konzultant pro výchovu a vzdělávání
dětí se spec.potřebami.
19
Kateřina Pavlátová - evidence školení zaměstnanců, info na nástěnkách pro rodiče,foto,
kronika, info počasí
Aneta Martinková - lékárna
7. 6 Interní lektoři
Flétna - Eva Šulcová
Keramika - Dagmar Chocholáčová
Folklórní tanec - Petra Sofková
7. 7 Externí lektoři
Dětský aerobic - Jitka Mašátová
Wattsenglisch for children - přidělený lektor, rodilý mluvčí z agentury.
8. Evaluace, autoevaluace školy
8. 1 Oblasti evaluace
Školní program, třídní program, pedagogové, podmínky školy ke vzdělávání, hodnocení dětí.
Evaluační proces je velmi důležitý ke zkvalitnění pedagogického působení.
8. 1. 1 Evaluace školního programu
Připomínky, náměty shromažďujeme po celý rok.
Školní program je vytvářen týmově, konzultace na pedagogických poradách (1krát/měsíc
a dle potřeby).
Na konci školního roku vyplní každý pedagog dotazník hodnotící školní program.
Připomínky náměty ke školnímu programu, jsou vždy zapracovány do nové verze školního
programu po ukončení školního roku, každá paní učitelka dá písemný podklad, který
na poradě prokonzultujeme a případně zařadíme do nové verze školního programu.
8. 1. 2 Evaluace třídního programu
Evaluaci třídních plánů zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do námi schváleného
formuláře každý týden.
Na základě těchto týdenních hodnocení učitelka vyhodnotí písemně celý IB.
Co hodnotíme?
• Naplnil se cíl programu, co se povedlo/nepovedlo?
• Jaké byly podmínky vzdělávání?
• Vyhovuje mně způsob učiva a jeho realizace?
• Jak spolupracuji s kolegyněmi?
• Jaké jsou výsledky vzdělávání ?
• Jak se nám daří sledovat individuální rozvoj dětí a hodnotíme jejich učebních pokroky.
• Jak z těchto podkladů vytváříme individuální plán dětí.
Projekty ve třídách zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do různých typů formuláře :
Aktuální příprava (viz.ukázky formulářů)
8. 1. 3 Hodnocení pedagogů
20
Hodnocení pedagogů probíhá na základě výsledků vzájemných hospitací mezi pedagogy,
hospitací ředitelky u pedagogů, sebehodnocení.
Kritéria hodnocení:
Připravenost učitelky, pomůcek, vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)
Jak je vzdělávací proces propojen?
8. 1. 4 Sebehodnocení pedagogů
• Každá učitelka přebírá vlastní zodpovědnost za kvalitu své práce, proto musí mít vlastní
zpětnou vazbu.
• Dokázat zhodnotit svoji práci.
Odpovědět si na otázky:
• Co se mi daří, co ne?
• Co se mi líbí, co ne?
• Co očekávám od druhých?
• Co jsem udělal, nebo chci udělat, aby se situace zlepšila?
• Jak se budu dál vzdělávat?
8. 1. 5 Hodnocení dětí
• Děti hodnotí všichni pedagogové a pořizují zápis - portfolio dítěte, který je k dispozici
rodičům
8. 1. 6 Hodnocení podmínek školy ke vzdělávání
Každý zaměstnanec má možnost dávat v průběhu školního roku náměty, připomínky, nápady
k zlepšení podmínek školy.
Na konci školního roku každý zaměstnanec dává písemné podklady, kde hodnotí oblast
materiální, provozní, personální.
Hodnocení školy se účastní také rodiče, a to připomínkami v průběhu celého roku
na schůzkách, konzultačních hodinách.
Další jejich hodnocení probíhá formou vyplňování anonymních dotazníků - kultura školy,
dotazníky Kalibro.
9. Úvod a vzdělávací obsah
„ Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové podmínky, v nichž se
dítě naučí něco samo“. ( Steen Larsen )
Důležité je si uvědomovat, že k výchově a vzdělávání dochází při celém pobytu dětí v Mš,
důležitý je prožitek a ne obsah.
9. 1 Obecné cíle předškolní výchovy a vzdělávání
21
Obecné cíle předškolní výchovy a vzdělávání, ke kterým předškolní vzdělávání a výchova
směřuje, je vytvářet základy klíčových kompetencí důležitých k životu:
• zdravé sebevědomí a sebejistota
• schopnost být samo sebou, zároveň se přizpůsobovat životu v sociální komunitě
• vstřícný a aktivní vztah ke skutečnosti, poznání a učení
• vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu
• uplatnění sama sebe ve světě
• schopnost tvořivě myslet a rozhodovat se
• schopnost aktivně se učit
Důležité preferovat přirozenou výchovu, prožitkové učení.
Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, přirozený život, zrání i učení.
Oblasti jsou rozlišeny na základě vztahů dítěte, které si dítě postupně vytváří.
1. Dítě a jeho tělo - biologická oblast
2. Dítě a jeho psychika - psychologická oblast
3. Dítě a ten druhý - interpersonální oblast
4. Dítě a společnost - sociokulturní oblast
5. Dítě a svět - environmentální
Specifické vzdělávací cíle:
• uvědomění si vlastního těla
• rozvoj pohybových dovedností
• rozvoj užívání všech smyslů
• rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
• osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě.
• osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody
prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
využití dílčích cílů a tabulka příprava
Čísla týdnů aktuální přípravy jsou shodné s číslem týdnů při hodnocení, kde velmi
přehledně a jednoduše budou zaznamenány provedené činnosti.
9. 1. 1 Evaluační systém v rámci školy
Prostředek neustálého hledání optimální cesty ke vzdělávání.
Dává odpověď na otázky:
• Je náš program dobrý, co je potřeba změnit?
• Postupujeme profesionálně? (rodiče, instituce)
• Využíváme našich podmínek ve prospěch dětí?
• Jsou naše plány a práce s nimi v pořádku?
• Mají děti možnost vybírat si přiměřené činnosti?
Každý pedagog hodnotí písemně školní program, připomínky, náměty jsou zapracovány,
po vzájemné konzultaci, do nové verze školního programu vždy na konci školního roku.
22
Evaluace učitelek a třídních programů pomáhají evaluaci v rámci školy. Diskuse
probíhá v rámci pedagogických a provozních porad.
9. 1. 2 Pedagogické a provozní porady
• Pedagogické porady: 1krát/měsíc ve večerních hodinách + dle potřeby
• Denně si předávají učitelky informace o dětech
• Provozní porady: každý pátek po obědě, jinak dle potřeby.
10. Adaptace dětí
Děti s rodiči mají možnost i před nástupem do Mš navštěvovat naší školní zahradu a hrát si na
ní, účastnit se akcí školy,které pořádá naše Mš, zároveň chodit do kroužku pro rodiče a děti,
které ještě nechodí do Mš, každý čtvrtek ,, Pojďte mezi nás“.
Po nástupu do Mš má možnost rodič být s dítětem a zapojit se spolu s ním do našich činností.
Kdykoliv rodič může přijít navštívit dítě v Mš po dohodě s učitelkami, účastnit se akcí, které
pořádáme pro děti.
11. Péče o děti s OŠD, vadami řeči, s postižením
11. 1 Programy a metody, které využíváme
• HYPO ( autor Doc.Michalová) - individuální program pro dítě.
HYPO - hlavním cílem je prevence školní neúspěšnosti rozvoj dovedností potřebných
ke zvládnutí,nároků, které jsou na děti v prvních ročnících kladeny.
komu je určen - HY - hyperaktivní, hypoaktivní děti
PO - dětem s poruchou pozornosti
Jedná se zejména o děti s diagnózou ADHD, ADD.
Program je koncipován tak, že se dá přizpůsobit potřebám každého konkrétního dítěte,
s drobnými úpravami se dá použít u dítěte s lehkou mentální retardací, preventivně
k procvičování dílčích dovedností u dětí ,,bezproblémových“.
Je potřeba intenzivní zapojení rodičů.
• PIP ( autor PaeDr.Housarová) - skupinový program
PIP - přípravný intenzivní program skládá se s 80 lekcí cca 30 - 45 minut.
komu je určen - pro děti předškolního věku, zejména pro ty, které jsou po odkladu školní
docházky, budou nastupovat 1.9. do školy.
počet dětí ve skupině - 8-10 dětí
finance - kurz je zdarma, hradí se pouze pracovní materiály - dle možností Mš.
cíl programu - rozvíjet potřebné znalosti dovednosti u dětí a usnadnit jim tak vstup do školy.
Program se také zaměřuje na celkové zlepšení koncentrace pozornosti dítěte a na pomalý
nástup pravidelné domácí přípravy, která se vyžaduje od počátku první třídy.
23
• Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení
Využívání zprostředkovaného učení - dítěti nepodáváme hotové informace, pomáháme mu
na cestě při jejich postupném objevování.
11. 2 Spolupráce se školní psycholožkou
Pravidelné návštěvy 1x do měsíce na celé dopoledne ve školce.
Dětem je zpracováván individuální plán na základě podkladů školní psycholožky.
Po doporučení školní psycholožky jsou některé děti zařazené ve speciální třídě s nižším
počtem dětí.
Po dohodě se školní psycholožkou a rodiči je možné zařadit dítě do programu PPP vedené
PaedDr. Cardovou, nebo navštěvovat speciálního pedagoga, který sídlí v naší mateřské škole
a využívá program pro předškolní děti program : Maxík = individuální stimulační program
pro děti před vstupem do ZŠ, zaměřený zejména na rozvoj grafomotoriky a psychomotorické
koordinace. Kuprev = individuální preventivní program pro děti od 4 let, posilující orientaci
dítěte v okolním světě.
Je potřeba velmi úzce spolupracovat s rodiči, od kterých musí být písemný souhlas o činnosti
školního psychologa na škole.
11. 3 Obecné pokyny pro pedagogy a rodiče
(děti s ADHD s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou)
• Učitel by měl dát spojení na školní psycholožku.
• Dítě by nemělo sedět přímo u okna, aby nebylo vyrušováno vnějšími vlivy. Na stole má mít
pouze to s čím bude pracovat.
• Kontakt s učitelem by měl být co nejpřímější.
• Učitel by měl znát způsob jak dítě uklidnit (změna činnosti, pohlazení)
• Neokřikovat, nekárat neustále.
• Důležitá je tolerance a naděje, že se dítě zlepší.
• Nevykládat si nekázeň jako naschvál.
• Podchytit jakoukoliv snahu a úspěch - pochválit.
• Přijmout dítě jaké je.
• Dítě potřebuje pohyb.
• Nikdy nepodceňovat, dítě má tendenci ztotožňovat se s tím, za co ho okolí pokládá.
11. 4 Děti s vadami řeči
Naše škola úzce spolupracuje s klinickou logopedkou, která cca 4x za rok navštíví naši Mš,
provede depistáž. Na základě vyšetření informujeme rodiče o možnosti zařadit dítě
do logopedické péče naší klinické logopedky a následné možnosti procvičování u nás
v mateřské škole.
Rodiče samozřejmě si mohou vybrat i jiného logopeda a nosit materiály k procvičování řeči
naší logopedické asistentce.
Logopedická asistentka - individuální práce s dětmi ve třídě, 1x za 14 dní v odpoledních
hodinách probíhá individuální logopedie i s rodiči.
24
11. 5 Děti s postižením
Děti jsou zařazovány do speciální třídy s menším počtem dětí, na základě odborného
vyšetření, ale také do běžné třídy Mš - záleží na druhu postižení a dítěti.
• Důležitá spolupráce s rodiči, odborníky (SPC) - tým
• Zajistit vhodné kompenzační pomůcky
• Vytvářet na základě společných závěrů individuální plán dítěte s postižením, který vyhoví
vzdělávacím potřebám dítěte, fyzickým, psychickým možnostem i sociální situaci
• Přistupovat citlivě, přiměřeně, vědět, že dítě má jiné osobnostní předpoklady, je v obtížnější
situaci, má větší problémy s osamostatňováním, hůře se prosazuje
12. Průběžné projekty činnosti, které prolínají celým pobytem
v mateřské škole.K lepšímu pochopení pro děti jsou vytvořeny
piktogramy
Plní se průběžně při každodenních činnostech.
12. 1 Zdraví
• Pobyt venku - řídí se podle rozptylových podmínek ( každý den informace na webových
stránkách meteorologického ústavu, zapisujeme pro rodiče). Pokud můžeme jít s dětmi ven,
trvá až 2 hodiny,v letním období se výchovné činnosti přesouvají ven.
Při odchodu mimo areál Mš mají děti vždy !!reflexní vesty, učitelky stopku a mobilní telefon,
případné léky.
• Oblékání - uvnitř školky - vzdušné, jednoduché oblečení na oblékání
- ven - před odchodem děti na ostrově dostanou informaci - co si mají obléci
Učitelka zkontroluje při odchodu děti jak jsou oblečeny.
Ve školce musí být k dispozici - holiny,pláštěnka.
• Větrání místností - dobré rozptylové podmínky - horní křídla oken jsou otevřena (bezpečné
pro děti), ráno a při odchodu dětí ze třídy se vyvětrá ve všech třídách a jiných v prostorách
intenzivně dolními křídly oken - před příchodem dětí je nutné zavřít.
V zimním období a v období výskytu infekčních chorob se v obou patrech zapínají čističky
vzduchu.
• Pravidelná relaxace a odpočinek všech dětí po obědě - všechny třídy mají vyhrazený prostor
pro odpočinek,individuálně si mohou děti odpočinout kdykoliv v průběhu dne - organizace je
popsána v organizaci tříd.
12. 2 Hygiena
• WC - chlapci zvedají prkénko, utření toaletním papírem, spláchnutí
- děvčata, utření, spláchnutí
25
• Umývání rukou - voda, mýdlo, oklepat ruce do umyvadla - bezpečnost dětí, utření
• Smrkání - děti používají jednorázové papírové kapesníky, po použití vyhodit do koše
12. 3 Čištění zubů – prevence
Pro zachování zdravých zubů a závěsného aparátu a dalších tkání ústní dutiny, je
nejdůležitější začít co nejdříve se stomatologickým preventivním programem.
Soubor preventivních opatření vedoucí k menší kazivosti zubů a dásní:
a) Systematické dodržování ústní hygieny
b) Fluorizace a vhodná výživa
c) Včasná návštěva zubního lékaře
Ad.a) Děti si po každém jídle vypláchnou ústa a po obědě si je vyčistí
• Cílem: Osvojení hygienických návyků tak, aby dítě vnímalo čistění zubů jako samozřejmou
věc.
• Technika čištění zubů: Stírací technika, kartáček se pohybuje stíravým pohybem od dásně ke
korunce - od červeného k bílému
- čistit 1 – 2 zuby, pohyb na jednom místě několikrát opakovat
- začít čistit na vnitřních plochách zubů, pak vnější kousací plochy
- čistit 2 – 3 minuty
• Zubní kartáček, pasta: Zubní kartáček je vhodný měkký, tvrdý může poškodit dásně.
Výměna je potřeba 1x za 2 měsíce, jinak dle potřeby.
Zubní pasta by měla být dětská s nižším obsahem fluoridu (děti rády polykají pastu, je potřeba
kontrolovat přísun fluoridů).
Uvědomit si, že zubní pasta je jen doplňujícím prostředkem ústní hygieny, nejdůležitější je
mechanické rozrušení a odstranění nečistot.
Ad.b) Fluorizace a správná výživa
• Množství fluoridů - stačí používání kuchyňské soli s obsahem fluoridu
• Správná výživa, vyvážená strava - dodržování spotřebního koše
Ad.c) Pravidelné návštěvy s rodiči (chtěli bychom získat pro spolupráci dětského
stomatologa)
Péče o chrup dětí s postižením viz. Příloha - „Zdravé zuby pro vaše děti“
- vyplachování úst po každém jídle
- čištění zubů po obědě
26
12. 4 Sebeobsluha
Oblékání ošacení, trénovat postupné oblékání - kalhotky, punčocháče, tepláky. Uzel, kličky,
knoflíky. Učesání. Celková úprava ošacení.
12. 5 Pracovní návyky
Příprava stolku (prostoru) na práci:
• Malování
• Kreslení
• Modelování
• Práce s nůžkami
• Práce s lepidlem
12. 6 Bezpečnost dětí, prevence úrazů
Dbát při celém pobytu dítěte v Mš a na zahradě.
Ve školce jsou, pro lepší srozumitelnost a pro děti s postižením, používány piktogramy, které
připomínají bezpečné chování v Mš.
Všechny úrazy i malé poranění je nutné ošetřit, zapsat, oznámit rodiči a nechat podepsat
rodičem. V případě většího úrazu - návštěva lékaře.
Interiéry:
• Umývárna - Neběhat, nestrkat - uklouznutí na dlažbě
• Schodiště - Přidržovat se na pravé straně madla, jít za sebou, neběhat
• Šatna - Nestrkat se, neběhat, proudově odcházet ven, děti se oblékají postupně, vezmou si
boty a jdou se obout na lavičku před hlavním vchodem a odchází ven za učitelkou. Počet
učitelek v šatně se mění podle počtu oblečených dětí, které odejdou ven.
• Třídy - Práce s ostrým materiálem - (nůžky, nůž, rydla…) - přinést směrem ostřím dolů,
s nářadím nechodíme od stolu, manipulace od těla.
• Práce s ohněm - V malých skupinkách s asistencí učitelky
Exteriér:
• Pobyt venku - Na procházku chodí vždy 2 dospělé osoby, z toho 1 učitelka.
Učitelky musí vyhodnotit situaci, zda za dané situace děti na procházce zvládnou.
Děti mimo zahradu Mš, musí mít reflexní vestu ( mimo plavání, protože nasedají a vysedají
z autobusu mimo silnici) a učitelky dopravní terčík, mobilní telefon, léky.
Spec. oddělení chodí na procházky vždy 2- 3 dospělé osoby.
Učitelka musí mít s sebou „dopravní terčík“, děti se musí vždy zastavit na určitém místě podle pokynů učitelky, volíme formu hry – př. zastav se u třetího sloupu, zeleného auta.
Při společné vycházce
- 1. učitelka na začátku seřazených dětí
- 2. učitelka uprostřed
- // - 3. učitelka na konci
- // -
27
• Pobyt na zahradě
Hry na zahradě - Děti musí dodržovat daná pravidla při hře
- Pohyblivé prvky - děti nastupují, vystupují vždy jen po úplném zastavení
prvku, nestrkají se
- „Housenka“ – na každém úseku je jen 1 dítě, děti se nestrkají
- Dopravní hřiště – jezdíme v jednom směru, velké kruhy, ohleduplnost,
neriskovat, dítě vždy musí mít svou helmu
Sáňkování, bobování - Děti si sednou (nestojí, neleží) na boby a sjedou dolů. Na kopec s boby
se vrací za kůly u plotu – NEVSTUPUJÍ DO DRÁHY.
Nahoře organizuje 1 učitelka, dole pod kopcem kontroluje dodržování 2. učitelka. Děti
pouštíme tak, aby do sebe nenarážely.
•Jízda autobusem
Děti se řadí u „ořechu“, proudové odcházení do autobusu - učitelka oznámí počet děti, které
odvádí do autobusu učitelce, která přechází na její místo - situace se opakuje, poslední
kontroluje šatnu.
Chůze po pravé straně k autobusu, zde se děti řadí do „hada“.
Učitelka pomáhá dětem při nástupu a organizuje sezení v autobusu - situace se stále opakuje,
po naplnění autobusu je nutné opět děti spočítat. Vystupování z autobusu: 1 učitelka odchází
tam, kde se budou děti řadit, 2. učitelka je u východu a pomáhá dětem z autobusu.
Povinné vybavení do autobusu - 2 kbelíky- čůrání, nevolnost, vlhké kapesníky, 3 suché
ručníky – školnice.
Svačina + pitný režim je předem odnesen do autobusu - před příchodem dětí – školnice.
Při náročnější práci – jízda autobusem, sprchy, plavání – učitelka zodpovídá za 12 dětí.
12. 7 Dodržování základních společenských norem
• Důležité je, aby všichni okolo dětí sami pravidla dodržovali - zaměstnanci, rodiče zdravení, poděkování
• Respektování druhého - vrstevníků, starších lidí
• Dodržovat dohody, pravidla, která musí být daná - kontrolovat dodržování
• Vážit si práce druhých - pomoc
• Půjčování hraček - poprosit, poděkovat, neupřednostňovat za každou cenu jen svůj zájem
12. 8 Enviromentální výchova (výchova vztahující se k přírodě)
Musí prolínat každodenním programem.
Příklad:
• Třídění odpadu - každodenně
• Péče o květiny - sázení, zalévání, zastřihávání
• Údržba zahrady - hrabání, plení, sázení, kopání
28
- likvidace klíněnky korovcové - pečlivé hrabání, napytlování, odvoz do
spalovny listů Jírovce Maďalu
- pozorování a ochrana přírody v různých ročních obdobích
- záhonek dětí - sázení, plení, sklizeň ovoce…
K přírodě se chovat šetrně. Při procházce respektovat vymezená místa k volné hře. Nelámat
větve, nevyhazovat odpadky, nekřičet.
12. 9 Logopedie
Motto: „To co čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. To prvé má pro vlastní
potřebu, to druhé pro bližní, proto má o oboje stejně pečovati, aby měl jak mysl, tak
z mysli pocházející hnutí údů, tedy i jazyk co nejvybroušenější.
(Jan Ámos Komenský, Informatorium školy mateřské)
Základní jazyková schémata:
• Základní slovní zásoba
• Přesná artikulace
• Schopnost komunikovat bez zábran a pohotově
Všechny tyto schopnosti se zakládají už v předškolním věku. Po sedmém roce zdokonalujeme
doplňujeme stavbu, která je v základních rysech hotova.
„Desatero na cestu“ (podle Dany Kubálkové):
1. Dostatek přiměřených podnětů
2. Respektování věku dítěte
3. Respektování dosaženého stupně vývoje řeči
4. Respektování zájmů
5. Chválit
6. Trpělivost
7. Výběr podnětů
8. – 9. Rozvoj smyslové a pohybové obratnosti
10. Dialog předpokládá dva lidi
Dvanáct metod na úspěch:
1. Realita
2. Hra
3. Práce
4. Obrázky a knížky
5. Pohádky, příběhy
6. Říkadla, básničky
7. Písničky
8. Kresba
9. Mluvní vzor a komunikace
10. Divadlo
11. Využití masmédií
12. Nácvik
29
12. 9. 1 Logopedický program
a) Individuální práce
b) Skupinová práce
Ad.a) Individuální práce
Je prováděna na základě doporučení klinické logopedy a souhlasu rodičů. Pondělí 1x za 14
dní - odpoledne společně s rodiči
Logopedická asistentka pracuje podle úkolů klinické logopedy a zadává další úkoly domů.
V průběhu dopoledne a odpoledne individuálně.
Ad.b) Skupinová práce
Artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, rozvoj fonematického sluchu
Př. zvuky zvířátek doprovázené pohybem, foukání od brčka - bubliny, skvrny, pití z brčka,
„pitvoření se“. Nácvik písní, básní, jazykolamů. Vyvozování hlásek, poznávání znělost x
neznělosti.
12. 9. 2 Artikulační cvičení
Napodobování zvuků zvířat.
12. 9. 3 Dechová a fonační cvičení
Cílem dechových cvičení je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při
mluvení.
Dechové cvičení
a) Základní rozcvičení
b) Cvičení bránice
c) Cvičení výdechového proudu
d) Kapacita dechu
12. 9. 4 Gymnastika mluvidel
S dětmi lze cvičit stále po krátkých chvílích a kdekoliv. Veškeré prohýbání mluvidel, zábavné
soutěže - foukání bublin, foukání do tuše, foukání míčku na cíl.
12. 10 Alternativní a augmentativní komunikace (u dětí s postižením)
•Augmentativní komunikace
Systémy, které podporují již existující komunikační možnosti postižených jedinců, zvyšující
kvalitu rozumění jejich řeči a usnadňují jim vyjadřovaní. Hrají důležitou roli v integraci dětí
s postižením, s komunikačními problémy. (Člověk, který nemluví, ale předpokládáme, že
bude mluvit - po určitou dobu jsou použitelné metody alternativní.)
• Alternativní komunikace
Systémy, které slouží jako náhrada řeči.
Hrají důležitou roli při integraci dětí s postižením, které nemohou komunikovat v běžné řeči.
30
AAK - závisí na intelektu a je jen pro slyšící.
Uživatelé: DMO - člověk trpí dysartií (porucha řeči, malý svalový tonus)
Dow. Syndrom - opožděný vývoj řeči, je chuť k mluvení
CNS – porucha - postižení po úrazech, nádorech, laryngotopii, mozkové příhody
Vývojová dysfázie – velmi dobrá prognóza nápravy
Děti s autismem – chybí zde chuť ke komunikaci
AAK - nebrzdí vývoj řeči
AAK - systém má za úkol vyrovnat možnost dorozumění stupni porozumění.
• Komunikace:
1. Bez pomůcek
komunikace gesty - znak do řeči - grafické, manuální znaky, vychází z dánské „znakovky“
- MAKATON - viz. Příloha - je přizpůsoben české „znakovce“ pro
neslyšící, jednotlivec může pokračovat v rozšiřování dalším směrem. Pro
děti, které mají poruchy motoriky rukou – lze předělat na pohyby celé ruky.
2. S pomůckami netechnickými
Trojrozměrné symboly - předměty - použití při velkém mentálním postižení - problém naučit
dítě, aby si spojilo symbol s předmětem (př. symbol jídla = lžíce, symbol jízdy autem =
autíčko)
- fotografie - jednotlivé foto, 2 - 4 na ploše (př. nechat vybírat jídlo
z fotek)
- grafické systémy - Piktogramy černobílé – spojují znak do řeči.
- Blis - znaky logicky vystavěny, barevné obrázky
3. Technické pomůcky
- jednoduché spínačem s hlasovým výstupem různým ovládáním - hlavou kolenem.
- počítač - různé ovládání - kamerou pohybem hlavy
4. Výroba vlastních pomůcek a využití pomůcek Montessori
12. 11 Počítačový projekt
Počítačové programy používáme jako jednu z dalších pomůcek při výchově a vzdělávání dětí.
Důležité je respektovat věk dítěte, volit programy krátkodobé, přiměřené věku a dodržovat
krátkou dobu práce u počítače.
Děti mají volný přístup k počítači, ale musí dodržovat jasná pravidla:
• Dítě si zahraje 1 hru - př. pexeso a střídá ho jiné dítě
• Děti se nestrkají - respektování druhého
• Děti nesahají na obrazovku, manipulují jen s myší
Nabídka CD – příloha - seznam literatury a CD
31
13. Projekt kroužků pod vedením externích lektorů
• Dětský aerobic
• Flétna
Specifický cíl: správné zacházení s dechem, zvládnutí foukání do flétny, nácvik jednoduchých
písní, rytmizace písniček.
Do kroužku chodí děti od 4,5 let.
Děti jsou rozdělené na 2 skupiny - začátečníci, pokročilí
Místo konání - podkrovní prostory
Flétna začíná ve 13:00 hod.
• Plavání
Místo konání : Tuchlovice
Celoroční plavání 1x týdně, kterým plníme všechny specifické cíle.
Zajištění:
Dozor : 6 pedagogů, ze začátku kurzu plavání jezdí 1 správní zaměstnanec a to dle potřeby
tak, aby byl zabezpečen zdárný průběh plavání, děti se nestresovaly, po zaběhnutí pravidel
jezdí jen pedagogický dozor.
Organizace:
Vedoucí kuchyně - připraví pití a kelímky pro plavce, do dvou označených igelitových tašek a
odnese do připravených košů na podestě.
- 1.taška, 1.oddělení , Mikro
- 2. taška, 2.oddělení
1. učitelka (6:30) - příprava na svačinu – prostírání, hrnečky, talíře
- příprava : 1. koš pro plavce z 1. odd. - rodiče malých dětí dávají
plavecké věci do našich označených igelitových tašek a ty následně do připraveného koše.
2. koš pro učitelky 1.oddělení, Mikra - 2 fény, náhradní
koupací čepice, plavky, kapesníky, ručník, deka na zem a odnese na podestu ke schodišti.
3. koš pro učitelky 2.oddělení - 2 fény, náhradní koupací
čepice, plavky, kapesníky, ručník, deka na zem a odnese na podestu ke schodišti.
2 kbelíky - čůraní, nevolnost, vlhké kapesníky a odnese na
podestu ke schodišti.
- scházení všech dětí v přízemí
- hry
- předání neplavců učitelce z 1. odd., která je odvádí v
7:30 do své třídy
- průběžné svačení plavců
- třídní docházka + docházka plavání
- vytipování pomalých dětí, které pošle na WC a
oblékat.
- odchází z Mš jako poslední:
- kontrola šatny
- úklid nádobí do výtahu
- nahlášení počtu plavců telefonem - autobus
2. 3. učitelka (8,00) - pedagogický dozor při hře dětí ve třídě do 8,30 hodin.
- odchod do šatny a pomoc při oblékání
32
- organizace proudového odcházení dětí
4. 5. 6 . učitelka (8:30 )
- učitelky odnesou všechny koše pod schody hlavního vchodu před tím,
než začnou ven vycházet děti.
- proudové řazení dětí venku
- kontrola oblečení (batohy)
- řazení dětí - cca 10 dětí - učitelka odchází do autobusu, na její pozici
nastupuje další učitelka.
Poslední tři učitelky odnesou koše do autobusu.
Jízda autobusem - viz. pravidla v autobusu str.
Tuchlovice plavání děti jsou rozděleny na 1.oddělení+ mikro 1, 2.oddělení+ mikro 2. do dvou
šaten, před šatnami si děti zují obuv a dají do určených botníků, přechod do šatny.
Učitelka, která jde do šatny první nese koš rovnou do sprchy a pokládá deku na dlažbu mezi
WC a sprchy (obě oddělení)
Děti se svléknou, uloží oblečení do skříňky, jdou na WC.
• 1.oddělení+mikro 1 :
Děti z 1.oddělení si najdou svojí tašku se značkou, děti z mikro 1 si vyndají věci z batohu.
Obléknou si plavky, připraví koupací čepici a ručník odloží na topení ve sprše, tašky a batohy
zůstanou v koši ve sprše.
Řadí se do dvou „hadů“ - jeden had - děti s koupacími čepicemi - čepice nasazují dvě
učitelky.
- druhý had – děti na sprchování - děti se osprchují, vezmou si svůj
ručník seřadí se do hada a s jednou učitelkou odchází k bazénu,
kde si sednou na určené místo na ručník, židličky.
• 2.oddělení+mikro 2:
Obléknou si plavky, připraví si ručník a čepici ( batoh zůstane na poličce u sušáku na vlasy).
Ve sprše odloží ručník na topení.
Řadí se do dvou „hadů“ - jeden had - děti s koupacími čepicemi - čepice nasazují dvě
učitelky.
- druhý had – děti na sprchování – děti se osprchují, vezmou si svůj
ručník seřadí se do hada a s jednou učitelkou odchází k bazénu, kde si sednou na určené
místo na židličky.
Předání dětí plavčicím.
Po celou dobu plavání jsou učitelky přítomné, v případě nutnosti, odvádí děti na WC.
• 1. oddělení + mikro
Po plavání předají plavčice děti učitelkám a děti odchází do sprch, sundají si plavky-uklidí do
své tašky – s pomocí učitelky.
Nechají si koupací čepici – osprchují se, utřou, případně namažou – uklidí ručník a čepici opět
do tašky.
Vypijí připravené pití a jdou se sušit do místnosti s fény.
Děti, které se vysuší, jdou se oblékat, přejdou do chodby s obuví a čekají na proudové
odcházení s učitelkou.
33
• 2.oddělení+mikro 2
Po plavání předají plavčice děti učitelkám a děti odchází do sprch.
Děti se napijí,nechají si koupací čepici, svléknou si plavky - osprchují se, utřou, případně
namažou, jdou se sušit do místnosti s fény, kde si uklidí mokré věci do baťohu.
Po vysušení vlasů se jdou oblékat.
(Proudové odcházení = děti, které jsou hotové - odchází s první učitelkou do autobusu,
učitelka oznámí další učitelce počet odcházejících dětí - situace se opakuje.)
Poslední učitelky kontrolují šatny a chodbu.
• Angličtina - 2x týdně – pondělí , pátek
- skupina dětí maximálně 8 dětí
- 25 minut konverzace s rodilým mluvčím.
- 1.skupina začíná v 8 hodin
- za přivádění a odvádění dětí ručí určená učitelka
Libočanka, Kung fu
14. Témata a podtémata školního programu
PODZIM
Prázdniny skončily a jdeme do školy
Dítě a jeho tělo - ochrana bezpečí, seznámení s pravidly v MŠ a na zahradě ( třídní pravidla,
na procházce BESIP, jízda autobusem)
Dítě a jeho psychika - zajištění psychické pohody dítěte, úspěšná adaptace.
- zjišťování úrovně dovedností dětí, pedag. diagnostika
Dítě a ten druhý - seznámení s pravidly vzájemného chování mezi sebou (používání slovíček:
prosím, děkuji)
- seznámení dětí s rozsahem postižení u integrovaných dětí, jak se k nim
chovat
Dítě a společnost - seznámení se společenskými rolemi všech dětí, zaměstnanců školy
a jejich pracovní náplň.
Dítě a svět - seznámení s prostředím mateřské školy a zahrady i blízkého okolí
Prší, prší, jen se leje
Dítě a jeho tělo - upevňování sebeobslužných pravidel ( hygiena, stolování, oblékání, úklid
hraček)
- seznámení s novými pomůckami (výtvarnými, sportovními a hudebními
nástroji)
Dítě a jeho psychika - chápat vlastnosti podzimních produktů a jejich další využití,
souvislosti
34
Dítě a ten druhý - vnímání odlišností lidí
- snažit se odbourat strach z neznámého
Dítě a společnost - uplatnění společenské role dítěte ve třídě (každý má svou roli, místo)
Dítě a svět - vnímání podzimního světa, změn v přírodě, úklid naší zahrady
ZIMA
Vánoce, vánoce přicházejí
Dítě a jeho tělo - seznámení s pravidly pro zimní hry a sporty
Dítě a jeho psychika - posilování zájmu dětí o knihy, divadlo, sport, umění
Dítě a ten druhý - posilování mezilidských vztahů mezi generacemi
Dítě a společnost - pochopení různého pojetí vánočního období – času (rozmanitost, lidové
zvyky a tradice)
Dítě a svět - posilování zájmu o živou přírodu, úklid zahrady
Kouzla paní Zimy
Dítě a jeho tělo - seznámení s částmi lidského těla
- upevňování návyků pro zdravý životní styl
Dítě a jeho psychika - seznámení s číselnými a předmatematickými pojmy
- seznámení s časovými pojmy a jejich souvislostmi (ráno, poledne,
večer)
- každý je jiný - přirozená různost lidí
Dítě a ten druhý - podporovat vztahy v rodině, na základě rozhovoru a povídání o rodině si
postupně uvědomovat svou roli v ní
Dítě a společnost - pochopení širšího spektra společenských rolí (maminka=učitelka,
učitelka = dítě, tatínek jiná role než maminka)
Dítě a svět - seznámit děti, jak v zimním období přírodu chránit a pomáhat jí
JARO
Probouzení jara
Dítě a jeho tělo - Upevňování návyků pro zdravý životní styl-pohybové aktivity ve vhodných
rozptylových podmínkách,zdravá výživa
35
Dítě a jeho psychika - Chápat vlastnosti jarních produktů a jejich další využití, souvislosti.
Dítě a ten druhý - Ochrana osobního bezpečí dítěte ve vztahu k cizím lidem.
Dítě a společnost - Prohlubování, upevňování pracovních návyků
Dítě a svět - Příprava naší zahrady s dětmi na jarní probuzení přírody.
Hody, hody doprovody
Dítě a jeho tělo - Prohlubování sportovních dovedností, rozvoj hrubé a jemné motoriky.
Dítě a jeho psychika - Prohlubování zájmu o knihy a jejich funkci.
- Procvičování elementárních časových pojmů –jaro,léto, podzim, zima a
jejích souvislosti.
Dítě a ten druhý - Prohlubování vztahu dítěte k seniorům, pomoci jim začlenit se mezi nás a
tím pomoci dětem vytvářet vztah ke starší generaci.
Dítě a společnost - Seznámení s různými tradicemi ve velikonočním období .
Dítě a svět - Seznamovat děti s podmínkami vzniku nového života v přírodě.
- Klást důraz na ekologickou rovnováhu.
LÉTO
Čáry máry ententýky pojedeme do……..
Dítě a jeho tělo - Seznámení a prohlubování znalostí o pozitivních a negativních vlivech
slunce.
Upevňování bezpečnostních návyků, varování před úrazy, BESIP
Dítě a jeho psychika - Procvičování a prohlubování komunikačních dovedností každého
dítěte, jako jedinečné osobnost, v souladu s pravidly slušného chování.
Dítě a ten druhý - Uvědomění si důležitosti kamarádství, přátelství
Dítě a společnost - Pomoc pochopit rozmanitosti jiných kultur
Dítě a svět - Posilování zájmu o přírodní jevy, úkazy- jejich vlastnosti a souvislosti
Příklad rozpracovaných projektů - viz. přílohy
Evaluace plánů: písemné hodnocení při každém ukončení tématu, předání informací na ped.
poradě svým kolegyním, kde dochází ke společnému hodnocení témat, na základě otázek: Co
se povedlo? Co můžeme udělat lépe? Co se osvědčilo? Co je potřeba změnit?
36
15. Pedagogická diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika
Diagnostika je předpokladem úspěšného výchovně vzdělávacího procesu.
Pedagogická diagnostika se zabývá zdravým jedincem, který je do úrovně inteligence,
smyslových funkcí i sociálního chování v pásmu normy.
Speciálně pedagogická diagnostika se zaměřuje na osoby, které se od normy v nějakém
směru odchylují.
Obě diagnostiky sledují stejný cíl - na základě získaných poznatků optimalizovat výchovu a
vzdělávání jedince.
V období předškolního věku je potřeba nenásilně respektovat specifika období - může nám
pomoci – Orientační tabulka „co se dítě naučí od narození - 7 let“.
15. 1 Základní rozdělení metod podle toho, pomocí jakých prostředků
provádíme pedagogickou diagnostiku
• Jak zjistíme úroveň poznatků, získané kompetence dovednosti dítěte:
a) pozorování - hlavně při hře
b) explorační metody - dotazník, rozhovor, řízený rozhovor
c) diagnostické zkoušení - písemné, ústní, praktické
d) testy - didaktické, logopedické, motoriky, laterity - Orientační testy dynamické práce,
Posuzování školní zralosti - pozorovací téma…
e) orientační schopnosti smyslových orgánů
f) rozbor a hodnocení výsledků: pracovních listů, výtvarných pracovních činností,
sebeobslužných činností
Při pedagogické diagnostice a práci je velmi důležité navázat kontakt s rodiči a společně
s nimi, případně i s odborníky, spolupracovat při výchově a vzdělávání dítěte.
Na základě zjištění, tvoří učitelky individuální plán pro dítě - grafická forma je na zvážení
učitelky.
Důležité je písemné hodnocení určitého období.
16. Praktické ukázky, příklady rozvíjení různých typů vnímání
16. 1 Zrakové vnímání
• Dětské kostky, které tvoří obrázek. Různé hry typu puzzle
• Omalovánky a domalovánky (postřeh při výběru barvy)
• Skládání děleného obrázku (může být i rozstříhaný pohled…)
• Hledání a třídění stejných předmětů stejného tvaru i velikosti (kostky, kroužky, semínka,
knoflíky)
• Položíme před sebe několik předmětů a řekneme: „Vidím před sebou něco hranatého,
dřevěného…“ Dítě má co nejrychleji najít předmět, který jsme popisovali. Začínáme s jednou
charakteristikou, po zvládnutí přidáváme.
16. 1. 1 Zraková paměť
• Pexeso
• Kimovky
37
- dítěti ukážeme nějaké předměty, přikryjeme a dítě vyjmenovává jaké předměty tam byly.
- dítěti dáme několik předmětů (max. 7) a sestavíme je do řady, potom zamícháme a dítě si má
zapamatovat jejich umístění
- dítěti dáme 7 dvojic obrázků (to je maximum), 7 obrázků položíme do řady vedle sebe a dítě
si je snaží zapamatovat. Potom je obrátíme rubovou stranou nahoru a dítě se pokusí obrázky
z druhé strany položit pod první tak, aby vždy dva obrázky byly stejné, pak obrátí první sadu
obrázkem nahoru a zjistí, kde pracovalo správně a kde se mýlilo
- namalujeme jednoduchý obrázek a ukážeme ho dítěti, potom se otočí a něco přimalujeme dítě hledá co
16. 1. 2 Zraková pozornost a diferenciace
• hledání rozdílů mezi podobnými obrázky, předměty (nacházení počet odlišností)
• hledání dvojic, které jsou stejné (obrázky, předměty)
• hra: „Co se změnilo?“ ve třídě, oblečení
• Kimovky - na stůl dáme max. 7 předmětů, povíme si k čemu slouží, jak se jmenují, pak
odebereme předmět a dítě musí uhodnout který
• dokreslování obrázku - jeden je hotov a druhý podle něho dokreslujeme.
• zaškrtávání stejného tvaru na papíře
• spojování stejných tvarů na papíře (před školou škrtáme, spojujeme stejná písmena)
• hra: „Na němého“ - učitelka si před sebe položí 7 obrázků, bezhlasně vysloví předmět na
jednom obrázku a dítě hádá, který obrázek to byl
16. 1. 3 Optická figura – pozadí a schopnost optického členění
• vybarvování mozaiky plošek podle daných značek (př. hvězdičky zeleně, čtverec modře), po
vybarvení - objeví se obrázek
• hledat obrázky ve změti čar, jednodušší verze - dítěti řeknu, co hledá
• hledat určité tvary tam, kde se překrývá řada různých obrazců (př. kolik je na obrázku
trojúhelníků)
16. 2 Rozvoj sluchového vnímání
• básničky, písničky, posloucháme, recitujeme
• hra „Na slepou bábu“
• „Ptáčku zazpívej“ – Děti v kruhu, uprostřed jedno dítě se zavázanýma očima, z kruhu někdo
udělá „píp“, dítě uprostřed hádá, kdo to byl
• hledání budíka v místnosti - podle tikotu
• vytleskávání, vyťukávání rytmu písničky, rozpočítadla
• dítě poznává písně podle melodie
• dítě se učí rozlišovat krátký a dlouhý tón, když slyší dlouhý - dítě mává, když slyší krátký
tón - tleskne
- rychlá, pomalá melodie –
znázorňuje pohybem
- „Kdo tě volá, kdo tě budí?“
Dítě leží se zavázanýma očima na lehátku a k němu přistupují děti a ptají se: „Kdo tě volá,
kdo tě budí?“ - dítě určuje podle hlasu, kdo to byl.
•„Hledej“ - Děti schovají předmět ve třídě a jedno dítě jde za dveře, pomocí změny hlasu dětí
dítě určuje, kde předmět je. Pokud se dítě vzdaluje od předmětu, říkají název předmětu
potichoučku, pokud se přibližuje, přidávají na hlase.
• dítě hádá běžné zvuky okolo něj - př. mačkání papíru, využití počítače - zvukové pexeso
• dítě hádá různé zvuky, které vydávají předměty
• co je v krabičce? „Zaštěrcháme“ s krabičkou a určujeme, co je v ní - př. rýže, kameny
38
• „Kolikrát písknu, tolikrát tleskneš“
• reaguj na dohodnutá pravidla, př. 1 tlesk = dřep, 2x tlesknutí = leh
U dětí po pátém roku procvičujeme akustickou paměť.
16. 2. 1 Akustická paměť
• učíme nazpaměť básničky
• slovní řady - Hry typu - Maminka vařila polévku a dala tam - pořád přidáváme
• dáme dítěti sadu obrázků. Vyjmenuje je, vytleskáme určitý počet slabik a dítě hledá obrázek,
který odpovídá počtu tlesknutí
• použijeme sadu obrázků a řekneme dítěti: „Který obrázek začíná na J…“ a dítě hledá
obrázek na J
• slovní kopaná – začátek slova a konec slova - určení hlásek
• přijela babička s košíčkem a v něm bylo písmeno
16. 2. 2 Akustická pozornost
• učitelka říká jednotlivá slova, pokud je ve slově smluvená slabika, dítě tleskne
• vymýšlíme slova jednoho slovního základu
• slovní kopaná na poslední slabiku
• vymýšlíme slova na poslední slabiku, písmeno
• dohodneme se na určité hlásce. Potom říkáme slova a když slovo obsahuje dohodnutou
hlásku - dítě tleskne, vyskočí
• určíme slova, která budeme hledat (př. les). Děti se postaví do řady. Učitelka vypráví příběh
a pokud řekne slovo les, děti postoupí o krok dopředu. Záměrně používáme odvozeniny,
kterými chceme děti zmýlit (lesní cesta, lesíček…)
• domluvíme se s dětmi, že budeme říkat krátké věty - kráva bučí, pes štěká… Děti si položí
hlavu na stůl - když je výrok pravdivý, zvednou ruku, když je nepravdivý - výrok opraví
• vyprávíme pohádku a vyzveme děti, aby sledovali, zda neříkám pohádku chybně, pokud
ano, vyprávění opraví
16. 2. 3 Akustická diferenciace (procvičování fonematického sluchu)
• dospělý říká vždy stejná slova a občas změní hlásku (změna může být smysluplná - pes x
pas), dítě určuje, zda jsou obě slova stejná
Příklady - Cvičení fonematického sluchu
16. 3 Hmat a propriorecepce
• stříhání, lepení, vytrhávání, mačkání
• modelování ze všech hmot - modelína, keramická hlína, slané těsto, modurit, mokrý písek
• jaké to je? - poznat podle hmatu předmět, materiál + poznat jeho vlastnosti
• kdo je kdo? Dítě poznává hlas známé osoby
• vykonání pohybu poslepu - sáhni si na nos, nakresli do písku prstem domeček
• rozvoj vnímání tělesného schématu - dítě si sedne vedle nás a napodobuje naše pohyby
jednou rukou (př. levou rukou si sáhneme na pravé koleno…)
- ztížit úkol lze, pokud si dítě stoupne naproti nám zrcadlově - lze cvičit, až zvládne lehčí formu
39
16. 4 Mluvní dovednosti
16. 4. 1 Rozumění řeči
• podle pokynů dítě podává předměty nebo dělá pohyb
• cvičení předložek, zájmen - př. dáme na stůl papír a tužku, dítě dostane pokyn a reaguje - př.
dej tužku nad, pod - můžeme ztížit, že papír rozdělíme na 4 části
• z barevných papírů vystříháme geometrické tvary různé velikosti a barev, dáváme pokyn: na
podložku dej trojúhelník, červený trojúhelník, malý červený trojúhelník
16. 4. 2 Slovní zásoba
Všeobecně zaměřené hry:
• byl jsem v ZOO a viděl jsem…
• co jezdí, co létá, co se obléká, co roste na zahradě…
• co potřebuji k vaření, k šití, ke stavbě domu….
• co dělá maminka… slovesa
• jaké je… přídavná jména
16. 4. 3 Hra se slovy
• protiklady
• přirovnání
• co k čemu patří
• zařazování věcí do skup. – zevšedňování - př. Jablko, hruška = ovoce…
• stupňování - př. malý, menší, nejmenší
16. 4. 4 Vyjadřovací pohotovost
• natahovaná věta - určíme si slovo, které je výchozí, obvykle podstatné jméno. Potom
pomocí různých otázek přidáváme další slova. Věta postupně roste a natahuje se.
• hádanky - popisujeme nějaký předmět - dítě hádá
• popis podle děje - děti hádají, co předvádíme
• řešení situace: Co bys dělal, kdyby…? Neodmítáme žádné řešení, nakonec vyhodnotíme
řešení a vysvětlíme, které je nejlepší
• vyprávění příběhu - několikrát zopakujeme, potom začneme a dítě doplní
16. 5 Motorika
16. 5. 1 Hrubá motorika
Podporujeme veškerou pohybovou aktivitu
• jízda na kole, koloběžce
• hra s míčem - podávání, házení, kutálení, odbíjení
• prolézání, šplhání, válení, ručkování
• cvičení rovnováhy - chůze na kladině
16. 5. 2 Jemná motorika
• Hry a cvičení s prsty
- ze zaťaté pěsti vystrkovat jeden prst po druhém
- vytáhnout všechny prsty
- dotýkání palcem všech prstů
- rozevírat prsty do vějíře
40
- spojování párových prstů – střecha
- cvrnkání kuliček
- chůze prstů po stole
- hnětení různých materiálů
- zapínání, rozepínání knoflíků
- uvolňovací cvičení zápěstního, loketního, ramenního kloubu
- špekovitý úchop tužky
- grafomotorika - správný směr - zprava do leva
16. 5. 3 Koordinace oka a ruky
• obtahování linií obrázků přes folii, sklo - ve svislé poloze
• projíždění tužkou v bludišti
17. Orientační test dynamické práce (Jiří Míka)
• Cíl testu: Odhalí poruchy motoriky
• Cviky:
1. Ruka v pěst a otevřít - 3 krát ukážu a pak dítě opakuje - pravá r.
2.
//
- levá ruka
3. Ťukání palce na všechny prsty, u malíčku pokračujeme plynně zpátky a neťukáme dvakrát
- pravá ruka
do malíčku
4.
//
- levá ruka
5. Pata, špička, chodidlo - 3 - 5 krát - pravá noha
6.
//
- levá noha
7. „Čertík“ - jazyk z koutku do koutku
8. 1 ruka v pěst, druhá rozevřená - střídáme
Vyhodnocení: Dítě by mělo mít tolik bodů, kolik je mu let.
18. Posuzování školní způsobilosti - pozorovací schéma
Schéma zachycuje údaje získané pozorováním 5 - 6 letých dětí.
Děti pozorujeme v každodenních činnostech, mimoto, požádáme dítě o splnění 3 úkolů.
Hodnocení provádíme pomocí jednoduchého bodovacího systému (známkujeme od 1-3
v každé ze 16ti oblastí).
Jednotlivé stupně jsou jasně odlišené.
Schéma vyplňujeme tak, že v každé oblasti zakroužkujeme bod, který nejvýstižněji
charakterizuje posuzované dítě.
41
POZOROVACÍ SCHÉMA K POSUZOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZPŮSOBILOSTI
Pomocný záznamový arch
Jméno dítěte:………………………………………….. Dat. narození:…………………...
Adresa MŠ:………………………………………………………………………………..
Datum:………………………………….
OBLAST
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Řeč - výslovnost
Řeč - komunikace
Řeč - reprodukce obsahu
Řeč - vyjadřovací schopnost
Činnost a hra - vztah k nim a
zájem o ně
Činnost a hra - osvojování nové
činnosti a hry
Motorika - ovládání pohybové
aktivity
Motorika - zručnost, obratnost
Motorika při grafickém projevu
Úroveň grafického projevu
Sociabilita - běžné projevy
Sociabilita - vyvolané chování
Základní prvky sebeobsluhy
Celkový dojem o emocionalitě
Celkový dojem o chování
Míra úspěšnosti při plnění výchovného programu
BODY _______________________
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… …………… ……………
…………… …………… ……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
Celkový součet bodů (známka)
……………
Řeč (součet bodů I - IV)
……………
Motorika a graf. projev (VII - X)
……………
Míra a sociabilita
……………
Další charakteristika dítěte (vždy uvést datum):
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
Zvláštní pozornost je třeba věnovat (datum):
_________________________
podpis
Pozn.: Písmena a obrázek může dítě kreslit na zadní straně tohoto listu (s datem)
42
OBLAST A JEJÍ HODNOCENÍ
BODY
I. Řeč a její výslovnost:
1. Porucha a výslovnosti - nedokáže vyslovit některé hlásky nebo koktá…1
2. Občas nezřetelně artikuluje/mumlá nebo zadrhuje v řeči, občas
zakoktává…………………………………………………………………..2
3. Jasně a zřetelně vyslovuje všechny hlásky, mluví plynule……………...3
II. Řeč a její komunikace:
1. Je málomluvné, odpovídá většinou jednoslovně (ano x ne), nevyhledává řečový
kontakt…………………………………………………………….………..1
2. Odpovídá po chvíli/případně polohlasně, vyhýbá se rozhovoru s dospělými, s dětmi však
běžně mluví………………………………………………………………...2
3. Přiměřeně komunikuje s dětmi i s dospělými……………………………3
III. Řeč a reprodukce obsahu:
Zadáme dítěti, aby vyprávělo obsah pohádky:
1. Nedovede říct o čem pohádka byla, uvede nanejvýš zcela bezvýznamný
detail………………………………………………………………………..1
2. Dokáže uvést námět nebo nějakou část z pohádky/zejména, když mu někdo pomůže
otázkou……………………………………………………………………..2
3. Dokáže vyprávět podstatné části obsahu pohádky………………………3
IV. Řeč a vyjadřovací schopnosti:
1. Velmi těžkopádně se vyjadřuje a při mluvení dělá gramatické chyby, jeho čeština je
primitivní………………………………………………….………………..1
2. Vyjadřuje se pomalu, málo pohotově, má poměrně chudý slovník, nemluví správně
česky………………………………………………………………………..2
3. Vyjadřuje se pohotově a správně, má dobrou slovní zásobu, přiměřeně stylizuje
věty………………………………………………………………………….3
43
V. Činnost a hra - vztah k nim a zájem o ně:
1. O většinu hravých činností neprojevuje spontánní zájem, nesetrvá u nich, je třeba ho pro ně
získávat……………………………………………………………………..1
2. Do hry se zapojuje až po vyzvání, pak už v ní setrvá, obtížně přechází k jiné
činnosti……………………………………………………………………..2
3. Sám se zapojuje do her a dokáže pro ně získat jiné děti………………...3
VI. Činnost a hra - osvojování nové činnosti a hry:
1. Dítě je třeba opakovaně seznamovat s pravidly nové hry……………….1
2. Novou činnost a pravidla se naučí po několikerém vysvětlení nebo
ukázce………………………………………………………………………2
3. Novou činnost a hru si osvojí velmi rychle, brzy pochopí pravidla a počíná si bezchybně,
případně radí jiným dětem………………………………………………….3
VII. Motorika - ovládání pohybové aktivity:
1. Je neposedný, vrtí se na židli, neustále pohybuje rukama, nohama, stále se rozhlíží kolem
sebe nebo naopak je výrazně pasivní……………………………………….1
2. Občas vyskočí z místa, upozorňuje na sebe, často střídá pohybové činnosti, nedovede se
zkáznit………………………………………………………………………2
3. Jeho pohybová aktivita je přiměřená, má výdrž a ovládá se……………..3
VIII. Motorika - zručnost, obratnost:
1. Pohybové aktivity mu trvají nepřiměřeně dlouho, nejsou naučené, je neobratný,
těžkopádný…………………………………………………….…………….1
2. Pohybově je méně zdatný, někdy si počíná neobratně/př. při cvičení…....2
3. Je pohybově obratné……………………………………………………...3
IX. Motorika při grafickém zpracování:
Zadáme úkol, aby dítě obkreslilo: O, m, j, l, potom ať je nakreslí.
1. Nesprávné držení tužky/v dlani, špatný sklon, přerušované tahy, zcela neusměrněný pohyb
tužky………………………………………………………………………....1
2. Drží tužku v prstech, dost tlačí a nedokonale usměrňuje pohyb tužky…...2
3. Správně drží tužku, zručně a přiměřeně s ní zachází……………………...3
44
X. Úroveň grafického projevu podle úkolu IX.:
1. Nekreslí požadované tvary, čmárá si nebo výrazně deformuje tvar
písmen…………………………………………………………………….….1
2. Písmena a obrázek obkreslí poněkud nepřesně…………………………....2
3. Reprodukuje správné tvary písmen i obrázků………………………….….3
XI. Sociabilita - běžné projevy:
1. Je samotář, nezajímá se o druhé děti, nebo je bezdůvodně ruší, kazí jim
hru…………………………………………………………………………….1
2. S ostatními dětmi navazuje kontakt pouze na vyzvání, občas ruší děti při
činnosti………………………………………………………………………..2
3. Je sociálně aktivní, navazuje kontakty spontánně, spolupracuje s ostatními dětmi, umí se
podřídit………………………………………………………………………..3
XII. Sociabilita - vyvolané chování:
Učitelce něco upadne na zem - tužka, netrefí se do koše…
1. Dítě nereaguje, nic nezvedne ani na vyzvání………………………………1
2. Uposlechne, podá jeden nebo dva předměty……………………………….2
3. Zvedne a podá tužku, papír bez vyzvání, nebo jen na naznačovanou výzvu (podej mi to
prosím tebe)…………………………………………………………………...3
XIII. Základní prvky sebeobsluhy:
1. Neumí se sám obléknout nebo obout, je nutné mu pomáhat, má těžkosti při sebeobsluze při
jídle (je třeba ho krmit)………………………………………………………..1
2. Umí se sám obléknout, je třeba mu zavázat kličku, zapnout knoflík, jí pouze
lžící……………………………………………………………………………2
3. Samostatně se obléká a jí, jí příborem………………………………….…..3
XIV. Celkový dojem o emocionalitě:
1. Je ustrašené a plačtivé, na odebrání hračky, na odloučení od rodičů reaguje
pláčem…………………………………………………………….…………...1
2. Je citově labilnější a přecitlivělé (všechno se ho snadno dotkne), nesmělé, ostýchavé,
ztrémované………………………………………….…………………………2
45
3. Chová se spontánně, beze strachu, pláče a nervozity………………………3
XV. Celkový dojem chování:
1. Je závislé, nesamostatné, pasivní, nelze usměrnit, vyvolává konflikty, je vzdorovité,
hravé………………………………………………………….……………….1
2. Je hravé, mívá výkyvy v poslušnosti, případně se obtížněji přizpůsobuje a občas je
vzdorovité……………………………………………………………………..2
3. Dobře spolupracuje, je přiměřeně disciplinované, je bez výkyvů
v chování………………………………………………………………….…...3
XVI. Míra úspěšnosti při plnění výchovného programu:
Hodnotíme úspěšnost při plnění výchovného programu Mš pomocí třístupňové klasifikace
v obráceném pořadí než dosud:
„jedničkář“ - 3 body
„dvojkař“ - 2 body
„trojkař“ - 1 bod
1. Málo úspěšné, vyžaduje značnou individuální péči, docvičování a stejně selhává v různých
činnostech, př. matematických představách……………………………………1
2. Program měří přiměřeně, vyskytují se mírné obtíže v některých výchovných činnostech,
občas hůře chápe………………………………………………………………..2
3. Úkoly programu plní velmi dobře, rychle chápe, pohotově si osvojuje……..3
Další charakteristiky/celkový dojem o dítěti, jeho nadání, vytrvalosti a zájmech, o tom, jak
získává vědomosti, v čem vyniká, v čem zaostává…:
Podrobnější analýza testu-metodický pokyn:
Zvláštní pozornost je třeba věnovat:
Zpracoval:
Důležité je zjišťovat dovednosti dětí na začátku školního roku a potom za půl roku, nebo dle
potřeby, výsledky vyhodnocovat a tvořit podle nich individuální plány.
46
19. Integrace, inkluze dětí s postižením
„Všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech
(Článek 1. Všeobecné deklarace lidských práv)
„Ve skupině je možné být pohromadě, ale to není integrace. Je možné být při sobě, to je
už něco kvalitně lepšího. Ale skutečná integrace ve skupině nastává tehdy, pokud je tu
jeden pro druhého.“
(Rowen Kohen Raz)
Pojem integrace je často používán v souvislosti s pedagogickým procesem, jedná se o
začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu ostatních dětí.
Integrace vyžaduje od pedagogických pracovníků další vzdělávání, je třeba, aby celá školka
včetně provozního personálu byla vtažena do integračního procesu.
• Při integraci je potřeba si klást otázky:
a) Umějí si maminky zdravých dětí představit, že s jejich dítětem bude chodit dítě
s postižením?
b) Nebude moje dítě ošizeno na úkor dítěte s postižením?
Takových a jiných otázek je mnoho - je potřeba seznamovat rodičovskou veřejnost
s informacemi o integraci, druhu postižení, o výsledcích integrace, o možnostech dětí
s postižením a to formou rozhovoru, pouštění videokazet o integraci, možnosti seznámení
s články o integraci.
Rodiče v naší školce mají možnost prakticky vidět úspěchy integrace dětí s postižením.
Proč je integrace, inkluze důležitá?
Znamená:
• Mít přátelé
• Být součástí školy
• Být členem společnosti
• Více se naučit
• Připravit se na život v dospělosti
OBOHACUJE VŠECHNY DĚTI, DOSPĚLÉ VE ŠKOLE.
Základní poznatky o integraci, inkluzi:
Hodnoty, které integrace, inkluze podporuje, jsou stejné bez ohledu na to, jaké dítě je INTEGRACE, INKLUZE SE TÝKÁ VŠECH DĚTÍ A TO:
• bez ohledu na jejich diagnózu
• bez ohledu na to, jak vážné jsou jejich specifické potřeby
• bez ohledu na věk dítěte
Společná týmová práce:
Principy důležité pro úspěšný týmový přístup k integračnímu, inkluzivnímu vzdělání:
• závazek k otevřené filosofii
• respektování názoru každého člena týmu
• vzájemné učení se a vzdělávání mezi dospělými
47
• dohoda o rolích zodpovědnosti
• trvající otevřené formy komunikace
• proces společného řešení problémů
Pro zařazení dítěte s postižením je potřeba:
• doporučení odborného pracoviště k integraci dítěte s postižením do běžné Mš
• určení, jakým způsobem bude vypracován individuální plán
• jak bude probíhat spolupráce s příslušným speciálním, odborným pracovištěm
19. 1 Memorandum dítěte k vychovateli
Podle materiálů vydaných na sympoziu o včasné péči.
(V Mnichově zpracovaly Mgr. Dana Maděrová, Mgr. Renáta Lepová)
1. Nerozmazluj mě, vím velmi dobře, že nemusím mít všechno, co požaduji, jenom tě
zkouším.
2. Neměj strach stanovit hranice - budu rádo, protože potom vím, na čem jsem.
3. Nebuď nedůsledný - jsem pak zmatené a o to více se pokouším dosáhnout všeho, co chci.
4. Do ničeho mě nenuť - naučilo by mě to, že hlavní je síla a moc - raději mi ukaž, jak se to
dělá.
5. Příliš neslibuj. Může se stát, že nebudeš moci svůj slib dodržet a budeš ztrácet mojí důvěru.
6. Nenech se vyvézt z rovnováhy mým chováním, jinak se budu snažit „zvítězit“ častěji.
7. Neber příliš vážně moje slova „nenávidím tě“ - nemyslím to vůbec vážně, chci ti jen
v afektu ublížit.
8. Nedělej za mě, co si mohu udělat samo. Budu se cítit jako miminko a budu chtít, aby si
mně sloužil.
9. Nezabývej se příliš mými návyky. Mohl bys dosáhnout toho, že se jich nezbavím.
10. Nehovoř o mém chování během hádky. V tu chvíli nejsem často schopno pozorně
poslouchat, ani spolupracovat. Můžeš jednat, ale rozhovor odlož na později.
11. Nepokoušej se kázat. Asi by ses divil, jak dobře chápu, co je dobré a co ne.
12. Neříkej, že mé chyby jsou hřích. Musím se naučit, že si mohu dovolit chybovat, aniž bych
si o sobě myslelo, že jsem špatný člověk.
13. Nevyčítej mi malichernosti. Nemám to rádo, proto dělám, že neslyším.
14. Nechtěj, abych ti vysvětlovalo svoje špatné chování. Opravdu nevím, proč jsem to
udělalo.
15. Nepochybuj o mé poctivosti. Snadno dostanu strach a vyprávím lži.
16. Nezapomeň, že rádo zkouším nové věci. Učím se tím, tak mi to dovol.
17. Neochraňuj mě před následky mého chování. Musím se učit ze zkušenosti.
18. Nevěnuj příliš velkou pozornost mým malým bolestem. Mohlo by se stát, že tě začnu
zneužívat.
19. Neodpovídej mi na zbytečné otázky. Chci jen, aby si mně věnoval svoji pozornost.
20. Neuhýbej, pokud chci něco skutečně vědět. Jinak zjistíš, že se přestanu ptát a odpovědi
budu hledat někde jinde.
21. Nemysli si, že je pod tvojí důstojnost, se mi omluvit. Omluvou upevníš náš vztah.
22. Nikdy nenaznačuj, že jsi perfektní, bezchybný. Byl bys pro mě nenapodobitelným
příkladem.
23. Nedělej si starosti, že máš pro mě málo času. Záleží jen na tom, jak spolu čas trávíme.
24. Nebuď úzkostný, když mám strach. Dej mi radši odvahu.
25. Nezapomínej, že se nemohu rozvíjet bez porozumění a povzbuzování. Jednej se mnou
jako se svými přáteli, pak i já budu tvým přítelem. Mysli na to, že se naučím víc od svého
vzoru, ne od svého kritika.
48
20. Závěr
Součásti tohoto programu jsou přílohy :
20. 1 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“ doplňuje dokument Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).
Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané
výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a
které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.
Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy
v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na
konci předškolního vzdělávání dokázat.
S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných
bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů
smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen
do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších
„podoblastí“ rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně
prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích
oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy
uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají
do kategorie konkretizovaný výstup.
49
Download

Základní údaje o škole