HodnoTÍCí ZPRáva
za školní rok 2013 / 2014
HOBBY CENTRUM 4
Vypracoval :
PaedDr. Vladimír Bek
Praha, září 2014
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
I. Základní informace
1.
Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace):
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
e-mail:
fax:
telefon:
Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4
45241651
CZ 452 41651
[email protected]
241 730 334
241 731 510
zřizovatel:
Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
ředitel:
tel.
e-mail:
PaedDr. Vladimír Bek
601 577 444
[email protected]
Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská
tel.
241 731 510 linka 32, mob. 605 128 376
e-mail:
[email protected]
2.
Přehled o prostorových podmínkách
a)
1/
2/
3/
Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace):
Hobby centrum 4, Bartákova 4, 140 00 Praha 4 (4 samostatné pavilony )
Klub Amfora, Pujmanové 874, 140 00 Praha 4
Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 100, 270 42 Skryje
b)
Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užívání nemá organizace žádné,
pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost),
především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol:
PJZŠ Horáčkova, Praha 4
ZŠ K Sídlišti, Praha 4
ZŠ Kavčí Hory
Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov,
v ulici U Ledáren, Praha 4 a pozemky školní zahrady ŠVP Skryje.
1
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
2.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách
za školní rok 2013/14
V průběhu školního roku 2013/14 došlo k několika zásadním změnám. Do zřizovací
listiny nám byla zapsána budova školy ve Skryjích nad Berounkou. Po mnohaletém
uzavření objekt ve velmi špatném technickém stavu, přesto nabízející velké možnosti
především při řešení realizace vzdělávacích programů během špatného počasí. Vlastní
aktivitou a za vynaložení minimálních finančních prostředků se nám podařilo
zrekonstruovat první patro budovy, takže již v průběhu letních prázdnin jsme mohli
dětem nabídnout tři nové učebny a hernu stolního tenisu. Současně se nám podařilo
dokončit výměnu oken v ubytovací části ŠVP, čímž jsme dokončili kompletní
rekonstrukci hospodářského zázemí školy v přírodě.
V rámci areálu Hobby centra 4 jsme vybudovali novou recepci, která poskytuje
návštěvníkům informační servis 12 hodin denně, posiluje prvky bezpečnosti a stává
se přirozeným centrem dění v areálu. Pro vlastní posílení bezpečnosti, v současné
době nanejvýš aktuální otázce celého školství, jsme instalovali ve venkovních
prostorách 7 bezpečnostních kamer, které nepřetržitě monitorují dění v areálu v
denních i nočních hodinách. Od instalace kamer zatím nedošlo k žádnému
bezpečnostnímu problému. Zrušili jsme fotokomoru na vyvolávání černobílých
fotografií a místo ní jsme vybudovali cykloservis, zčásti jako zázemí pro nový kroužek
cyklistiky, zčásti jako službu pro školy a širokou veřejnost. Založili jsme nový kroužek
digitální fotografie a střihu videa. Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme prostory
fitcentra a občerstvení v pavilonu D. Nyní se chystáme na rekonstrukci šaten fitcentra
a služebního bytu, jakož i na vyřešení problému vzrůstající vlhkosti v objetu Amfora.
II.
Hodnocení školního roku 2013-2014
Předškoláci.
Pro předškoláky je u nás připravena široká nabídka zájmových kroužků z různých
oblastí – sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné, hudební, jazykové i dramatické.
Mimo to mohou děti pravidelně navštěvovat i dvě Centra předškolních dětí (CPD) Sluníčko a Sedmikráska, která jsou určena pro děti od tří let, Klub Kopretina pro děti
od 2,5 roku, Klub maminek a dva kroužky cvičení rodičů a dětí .
Mimo pravidelnou činnost jsou pro předškolní děti připravovány výtvarné dílničky v
CPD Sedmikráska a tvořivé dílny v Klubu Amfora, pro mateřské školky výukové
programy na venkovní lezecké stěně a v nahrávacím studiu a celá řada jednorázových
akcí jako jsou výlety pro rodiče a děti, a akce v zahradě Hobby centra 4. Každým
rokem připravujeme pohádkové Putování s Mikulášem a Masopustní rej, Vánoční a
Velikonoční dílny, akce ke Dni Země i Dni dětí a spoustu dalších akcí.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Pavilon D nabízí každé odpoledne, od pondělí do čtvrtka, otevřenou hernu v
prostorách CPD Sedmikráska, čajovnu pro rodiče čekající na děti a knihovnu s
čítárnou, kde si lze po dohodě půjčit knížky, nebo si jen v klidu číst v odborných
publikacích z mnoha oborů, včetně výchovy dětí.
O prázdninách pro předškolní děti pořádáme letní školku Léto pro předškoláky,
předškolní děti se mohou zúčastnit i řady našich letních, zimních i příměstských
táborů. Naše předškolácké kroužky vedou zkušení lektoři s mnohaletou praxí.
V kroužcích pro nejmenší pomáháme dětem s jejich osamostatněním a zapojením se
do kolektivu vrstevníků (CPD a Klub Kopretina jsou dobrou přípravou před nástupem
do MŠ, nebo její alternativou), v zájmových kroužcích pomáháme dětem rozvinout
jejich schopnosti a najít to, co je bude opravdu bavit.
Děti 6 – 15 let
V nabídce Hobby centra 4 a klubu Amfora školákům nechybí příležitostné akce jako
např. tvořivé, výtvarné a dramatické dílny, hudební dílny (VESELÝ MIKROFON,
DRUMBENY), tematické akce (STRAŠIDELNÁ NOC V KNIHOVNĚ, DEN DĚTÍ, DEN PRO
PLANETU ZEMI, DÝŇOVÝ DEN, VÁNOČNÍ ODPOLEDNE, MASOPUSTNÍ VESELICE), nebo
akce celopražského charakteru (DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN, HAPPY HOBBY DAY, DEN
MLADÉHO TANCE).
Hobby centrum 4 dále poskytuje výukové programy pro školy na lezecké stěně, či
práce v nahrávacím studiu.
Prezentací práce dětí jsou pravidelné výstavy výtvarných prací dětí v pavilonu B a D
s promítáním animovaných filmů dětí a vystoupením mladých kouzelníků.
K oblíbeným patří také výlety do přírody, lyžařské a vodácké zájezdy.
V době prázdnin nabízíme školákům příměstské a pobytové tábory (v Čechách i v
zahraničí).
Hobby centrum 4 pro děti organizačně zajišťuje předmětové soutěže a soustředění
pro jejich úspěšné řešitele.
Po celý školní rok je pro školáky k dispozici Otevřený klub DÉČKO s deskovými hrami
a stolním tenisem a zahrada Hobby centra 4 s prolézačkami a trampolínou.
Kategorie 16 – 18 let
Nabídka Hobby centra 4 směřuje, samozřejmě, i do řad mladých. Je pro ně připravena
široká nabídka akcí, klubů, kurzů a zájmových kroužků. Programová skladba nabídky
Hobby centra 4 je mladým navíc otevřena a pružně reaguje na aktuální zájmy a
trendy.
Mladí se zapojují především do tanečních, sportovních a výtvarných aktivit. Lektoři a
školení pracovníci Hobby centra 4 jim rádi připravují akce přímo na míru, např.
poznávací výlety po Evropě v rámci cyklu CESTY ZA UMĚNÍM, zájmové soutěže,
sportovní klání nebo tematicky zaměřené letní pobyty.
3
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
K tradičním velkým akcím pro mládež bezesporu patří HAPPY HOBBY DAY v Branické
loděnici, JEDEN DEN MLADÉHO TANCE na Pankráci nebo oblíbené vodácké a výtvarné
víkendy.
Nabídka Hobby centra 4 obsahuje také kurzy CESTY ZA POZNÁNÍM, DĚJINY UMĚNÍ či
edukativní program KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, při kterém pravidelně
spolupracuje se středními školami.
Dospělí
V naší organizaci najdete mnoho zajímavých akcí a aktivit i pro věkovou kategorii
dospělých. Jsou to například kroužky sportovního charakteru (jóga, tanec, lezecká
stěna, EverStep ad.), vzdělávacího charakteru (výuka jazyků - angličtina, španělština)
dále zájmového charakteru z oblastí hudební, výtvarné, dramatické nebo modelářství.
Pro naše klienty je připravena řada otevřených akcí, kterých se mohou účastnit sami
nebo společně se svými dětmi. Jednodenní sportovně zaměřené akce, zahraniční
akce spojené s poznáváním a vzděláváním, vícedenní pobytové akce určené i pro
rodiny (jednodenní lyžařské zájezdy, návštěvy známých evropských muzeí v Paříži,
ve Vídni ad.; vodácké zájezdy, výlety pro rodiče s předškolními dětmi a mnohé další).
Senioři
Zájmové, vzdělávací i zážitkové aktivity nabízíme také seniorům. Pro ně je určen
kroužek „Trénink paměti pro seniory“, kurz relaxace pro seniory; kurz práce na počítači
pro seniory, úplné začátečníky, dále pravidelná čtvrteční setkávání Senior Hobby Klubu
v Klubovně na dvorku, v jehož rámci mohou využít aktuálně nabízenou činnost (kurzy
PC, sportovně pohybové kurzy či rytmické dílny).
K rozšířené nabídce této věkové kategorie patří oblíbené vzdělávací zájezdy a
vícedenní pobytové akce.
1. Plnění hlavních úkolů ve školním roce 2013 – 2014
Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 2013/2014 byl pro
potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských
sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledné tiskové
podoby a současně vystaven na webových stránkách Hobby centra 4.
Cílem Domu dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centra 4 je v souladu s § 118 Zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační
akce a zajišťovat osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
popřípadě i další osoby podle zásad stanovených v § 2 tohoto zákona.
4
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Obecné cíle DDM Praha 4 - Hobby centra 4 vycházejí z cílů zřizovatele, tedy hl. města
Prahy, stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze, v kapitole 5.2. Záměry rozvoje
volnočasových aktivit (březen 2003).
Některé nově otevřené kroužky a nově zařazené akce vznikly jako reakce na Usnesení
zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/9 ze dne 29.3.2012 k Dlouhodobému
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016.
Cílem DDM Praha 4 - Hobby centra 4 je uskutečňovat svou činnost ve více různých
oblastech zájmového vzdělávání podle Vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání.
Cíle činnosti zařízení specifikuje Školský vzdělávací program na rok 2013 – 2017/viz.
http://www.hobbycentrum4.cz/svp vydaný v prosinci 2012.
1.
Celkový přehled hlavní činnosti
viz. tabulka Příloha
2.
Pravidelná činnost
Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 1818
účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let).
Věková skupina19 – 26 let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně a to
především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu
soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit / turnaj Streetball aj/. Středoškolskou
mládež se pokoušíme oslovit nabídkou zájmových vzdělávacích aktivit /AJ, hudební a
sportovní kroužky, HC4 Bugr team ad./ ale i nabídkou nahrávacího studia a fitness centra.
Celkový přehled všech 180 kroužků pravidelné činnosti uvádíme v příloze . Za zmínku
stojí naše nové aktivity zaměřené na dosud opomíjenou sociální skupinu seniorů, pro
kterou pořádáme řadu pravidelných setkání – Klub seniorů HC4, Tříbení paměti, Práce na
počítači pro seniory, ale i jednorázové výlety či společné dovolené – Skryje, Máchovo
jezero, Lednice, Babiččino údolí, Jindřichův Hradec a další.
Hodnocení pravidelné činnosti provádíme po jednotlivých oborech. Z pohledu
technických kroužků v roce 2013 byly stěžejní aktivity koncentrovány do trendových
oborů – letečtí modeláři, lezení na umělých stěnách a počítačové kroužky (Minecraft).
Nižší zájem jsme zaznamenali u elektroniky, šermu, korálkování a klasické fotografie.
Novinkou jsou kroužky cyklistiky, digitální fotografie a střih videa s použitím filmových
efektů. Tradiční jsou kroužky hudební, velký ohlas sklízí zejména vystoupení souborů
zaměřených na bicí nástroje a drumbeny. V oblasti estetických pravidelných činností se
všechny tradiční kroužky otevřely a limitně naplnily, pro velký zájem byly otevřeny další
dva výtvarné kroužky, další filmařský kroužek animátorů a ke stávajícím početným
jazykovým kroužkům nově přibyl kroužek angličtiny začátečnické úrovně.
5
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Dva kroužky španělštiny jsme pro malý zájem neotevřeli (propagace na vývěskách,
plakátovacích plochách, na webu, ani sociálních sítích nestačila, kroužky byly stěží
naplněny již v předchozím roce). Divadelně-dramatické kroužky a kouzelnický
kroužek jsou limitně naplněny stejně jako v předešlém roce. Nejpočetněji
navštěvovanou skupinu v této oblasti tvoří kroužky výtvarné a keramické.
Nepopulárnější oblastí činnosti HC4 jsou již dlouhodobě sportovní kroužky.
Především kroužky Karate na které v loňském roce chodilo nejvíce účastníků (100)
a velký zájem je i o tenis (44 úč.), kde jsme však limitováni absencí sportovní haly.
Kroužky tenisu se v zimním období nekonají. V rámci novinek školního roku 2013/14
jsme otevřeli nové kroužky stolního tenisu a malého fotbalu, na opačné straně zájmu
jsou kroužky cvičení Pilates.. Kroužky pro předškolní děti, dopolední – CPD, Klub
Kopretina – byly naplněny na maximální kapacitu. Děti se velmi dobře zapojily
do činnosti, s funkcí, nabídkou i servisem všech tří útvarů byli rodiče velmi spokojeni.
Kroužky spolupracují s klubem Seniorů – příprava programu na Vánoční a Velikonoční
setkání. Kroužky pro předškolní děti, odpolední – nově nabízené kroužky se
nepodařilo otevřít, jedinou výjimkou byl kroužek Rytmika pro nejmenší, který velmi
vhodně doplňoval činnost CPD. Důvodem nenaplnění kroužků je patrně velká
konkurence okolních MŠ a nevhodně zvolený čas.
Specifické postavení v činnosti HC4 má klub Amfora, který realizuje velké množství
akcí a zaměřuje se především na taneční kroužky / 41 kroužků/. Ve školním roce
2013/2014 bylo uskutečněno s velmi pozitivním ohlasem 16 velkých akcí (jde např.
o akce Den dětí, Jeden den pro planetu Zemi, Festival volného času, Praha 4 v pohybu,
Happy Hobby Day, Pražské dny mladého tance, Arkády tančí, Mikuláš, 5 zahraničních
výletů a další) s cca 3416 návštěvníky a 16 dílen (se zaměřením na práce s papírem,
drumbeny, textilem, jarními motivy, prázdninová příprava, velikonoční a vánoční
dekorace apod.) s celkovým počtem 436 evidovaných návštěvníků.
4. Příležitostné akce a vlastní soutěže
V oblasti příležitostných aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám,
které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme
na měnící se poptávku nejen stávající klientely.
Velkým lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční
dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy,
výtvarná odpoledne, taneční workshopy…), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a
všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných
aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké
návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich
zaměření – turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací…), vernisáže, taneční
vystoupení a divadelní představení.
6
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Pozornost věnujeme akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným
organizátorem my, nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy
dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme „Pražské dny mladého tance“
(6.ročník) a „Dětský letecký modelářský den“ (5. ročník, letošní účast se blížila tisícovce
diváků). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají
v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje
zaznamenáváme stále větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá
jejich propagační význam (odborné časopisy, regionální TV).
V rámci flexibility nabídky na potřeby Pražanů jsme se stali pořadateli jednoho ze
závodů stále populárnější Pražské ligy orientačních závodů horských kol.
Pro školská zařízení na území Prahy 4 jsme připravili podle jejich zadání sportovní a
tvořivá dopoledne, které učitelé především prvního stupně základních škol využívají
k doplnění výuky nebo v případě nutnosti náhradního programu. Programy jsou
velmi dobře hodnoceny a i pro další školní rok již máme několik zadaných termínů.
Pro dokreslení uvádíme ukázku konkrétních akcí oddělení estetiky :
Akce tradiční
2 akce tematické – koncipované jako výtvarně dramatické dílny, o které je
stabilní zájem, akce jsou komornějšího charakteru pro cca 20-30 účastníků
na 1 akci (Masopust, Pohádkové odpoledne)
2 akce sezónní tematické – koncipované jako větší kombinované výtvarné dílny
k nejoblíbenějším patří akce Dýňový den a Jablíčkový den
Vánoční odpoledne – větší akce, která se skládá z výtvarných dílen a vystoupení
dětí. Na akci se propojí výtvarné, dramatické a filmařské obory. Největší úspěch
obvykle slaví vystoupení účastníků kouzelníckého kroužku.
3 vernisáže s programem, kde se prezentují i filmařské a kouzelnický kroužek
2 x samostatné veřejné promítání animovaných filmů dětí z filmařských
kroužků (děti si přály mít své film. premiéry), jinak promítání filmařů probíhá
obvykle na vernisážích
Výstavy v pavilonu B a D – celkem 7 výstav, které prezentují činnost hlavně
výtvarných kroužků a kurzů, dále filmařských a módního návrhářství. Výstavy
esteticky zkvalitňují prostory HC4, veřejnost vždy pozitivně reaguje na
obměňování prostor novými výstavami.
Mezi vystavujícími jsou i zástupci věkové skupiny 15-26 let.
Vystoupení účastníků kouzelnického kroužku – zařazena i věk. skupina 15-26 let
celkem 13 vystoupení v rámci akcí HC4 i na velkých akcích jako např.
Puzzlemánie, Bambiriáda, Mikulášská DPP v Novodvorské, Reprevečer HC4,
Čarodějnice v Centrálním parku na Pankráci a další – kouzelníci jsou oblíbení,
bývají zvaní i jinými subjekty, aby se podíleli na programu akcí a společnosti
Hobby centrum 4 dělají dobré jméno.
7
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Nově vznikla také spolupráce s Klubem seniorů: pravidelně jednou za měsíc probíhají
dopolední výtvarné kurzy pro seniory.
Ve sportovní oblasti organizujeme soutěže Poháru pražských škol tradičně na velmi
vysoké úrovni. Máme zpětnou vazbu od učitelů TV ze základních škol a i některé
pochvalné e-maily. Ve školním roce 13/14 jsme pro žáky ZŠ uspořádali turnaj ve
streetballu spolu se ZŠ Filosofská a českou STB federací, který měl velký úspěch /64
týmů/. Dále jsme v průběhu školního roku uspořádali dva jednodenní zájezdy na
Berounku (Dobřichovice – Praha) a z důvodů nepříznivého počasí pouze jeden
jednodenní zájezd na hory (Paseky nad Jizerou). Po organizační stránce jsme zajistili
tradiční jednodenní zájezd do aquaparku v Liberci. Dalšími akcemi jsou interní
závody a to: vánoční oddílový turnaj v karate a turnaj karate k příležitosti ukončení
školního roku a dále dva turnaje ve stolním tenise pro účastníky zájmových útvarů
stolní tenis.
Příležitostná činnost zaměřená na předškoláky a menší děti :
·
·
·
·
Vlastivědná soutěž – tradiční akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je
představit klientům HC4 Prahu 4 jako místo s krásnou architekturou, přírodními
památkami a malebnými zákoutími. Jedná se o komornější akci, nicméně u
účastníků velmi oblíbenou.
Strašidelná noc – pohádkově laděná akce spojená s přespáním v pavilonu D.
Akce, o kterou je každoročně velký zájem a rezervace na tuto akci evidujeme
vždy několik měsíců předem
Jablíčkový den, Dýňový den – akce společné s výtvarným oddělením, příjemné
zpestření v období nastupujícího podzimu. Akce podporují vznik komunity
mezi rodiči a dětmi navštěvujícími naše DDM
Vánoce v Déčku – velmi pěkná akce pro děti a jejich rodiče, vystoupení
divadelních kroužků, kroužku filmařů a kouzelníků a výtvarné dílny. Akce je
vyvrcholením činnosti několika oddělení v prvním pololetí školního roku
Shrnutí:
velmi úspěšné jsou akce vztahující se k významným obdobím roku
Dušičky, Vánoce, Velikonoce a akce, při kterých se může zapojit celá
rodina.
Velký význam mají lokální, komornější akce, které podporují vznik komunity,
přispívají k navazování nových vztahů a stmelují návštěvníky našich akcí. Ti, kteří tyto
akce navštěvují, mají pak k DDM dobrý vztah, cítí se tu doma a pomáhají chránit
společný majetek – nejsou lhostejní k dění kolem sebe.
8
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
V rámci příležitostných akcí byla rovněž uskutečněna řada vzdělávacích akcí: 2x pro
FF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení volné času v Praze a exkurze Hc4)
s 33 studenty a 2 učiteli, 2x pro PdF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení
volného času v ČR a Evropě a exkurze HC4) s 49 studenty a 2 učiteli, 2x pro MÚ Praha 4
(relaxační techniky, volný čas pro seniory) , 1x realizace pedagogického minima v
rámci projektu Klíče pro život s 25 frekventanty, 1x účast na vzdělávací akci –
lektorský tým pro pedagogické minimum, 1x počítačová gramotnost pro pokročilé.
Jak je zřejmé z přiložených tabulek tak se našich příležitostných činností ve školním
roce 2013/14 zúčastnilo více než 10 000 účastníků.
5.
Soutěže MŠMT
V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 93 sportovních soutěží
(POPRASK) a předmětových soutěží kategorie „A“ vyhlašovaných MŠMT s 4547
účastníky. / Viz příloha/
U jazykových soutěží AJ i krajská kola kategorií II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB.
Všechna soutěžní kola mají velmi dobrou úroveň. Školy, na kterých soutěžní kola
probíhají (a to dlouhodobě) poskytují velmi dobré zázemí a naši pedagogové jsou
organizačně velmi zdatní. Stále vylepšují informační tok směrem k soutěžícím a jejich
pedagogům, za využití nejmodernějších současných trendů.
I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží –
především tanečních a vlastivědných členové našich kroužků se rovněž účastní
soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže) .
Jejich dovednosti jsou často oceňovány.
Jako příklad můžeme uvést účast tanečních kroužků na více než 18 soutěží a
soutěžních přehlídek. Zapojily se všechny tři základní kategorie, děti mladšího
i staršího školního věku a skupina mládeže.
Nejlepší umístění účastníků z Hobby centra 4 na tanečních soutěžích:
A dance company hip hop děti - Ulita4dance - 3. místo, A dance company hip hop junioři O pohár starosty městské části Praha 4 - 3. místo, Děti v akci - 3. místo, A dance company
hip hop HVK - Taneční skupina Prahy - 4. místo, Czech dance Praha - 4. místo, Mistrovství
Čech - 4. místo, Ulita4dance - 1. místo, A dance company disco děti - Taneční skupina
Prahy - 2 . místo, A dance company disco junioři - Czech dance Praha - 1 . místo,
Mistrovství Čech - 4. místo, Dance Cup - 2. místo, Ulita4dance - 2. místo, A dance
company disco HVK - Czech dance Praha - 4 . místo, Mistrovství Čech - 4. Místo,
Ulita4dance - 2. místo, TSA step – Mistrovství Prahy – 1.místo, Mistrovství Čech – 1. místo,
Mistrovství ČR – 2. místo
9
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Další úspěchy v soutěžích:
ź
s výtvarnými kroužky jsme se účastnili 6 ti soutěží a na jedné jsme uspěli:
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2014 „Kamarád z vesmíru“ DDM JM
3. místo - Tomáš Hladký
ź
s filmaři jsme se účastnili 3 soutěží a v jedné jsme postoupili do finále:
19. ročník mezinárodní soutěže Malujeme po síti 2014
„Děti chrání planetu Zemi“ – ČRO – postup do finále Tadeáš Hodík
ź
za divadlo: 16. ročník divadelní přehlídky „Karlínské jeviště “ - inscenace
Dovolená u jezera. Porota ocenila herecký výkon člena souboru Petra Kudláčka
a zároveň celý soubor Nahoďto obdržel poděkování poroty.
ź
za kouzelnický kroužek: Velká Cena divadla Kouzel - Ondřej Soukup získal 4.
místo v kategorii Iluze
Značný ohlas v uplynulém roce zaznamenal pro tento účel sestavený soubor bicích
nástrojů, tzv. BUGR team, jenž vystoupil na interních a celopražských akcích: Dýňové
odpoledne, AKADEMIE, Zastávka volný čas, Bambiriáda, Repre večer, Akce na Letné.
Akce v nahrávacím studiu: Bububen, Bubnování pro nejmenší měly velký úspěch u
mladších žáků.
Základy nahrávání ve studiu, Bubnování ve studiu – akce připravená „na klíč“ pro
pedagogy ze ZŠ Václava Havla, Poděbrady
První zvonění ve studiu, Nebojte se mikrofonu a Veselý mikrofon se setkaly se zájmem
starších a hudebně zdatnějších dětí a dospělých. Co do počtu účastníků se však o
masové akce rozhodně nejednalo.
Vánoční koncert talentů a Letní koncert talentů – velký ohlas nejen u dětí a rodičů,
ale i ze strany pedagogů z jiných škol. Velká účast byla navíc podtržena kladným
ekonomickým výsledkem.
HUDEBNÍ AKADEMIE 2014 – přehlídka hudebních kroužků, byla nejlepší, co se nám
zatím povedla. Nebývalý počet účastníků a diváků a velká spokojenost na obou
stranách, o čemž svědčí zveřejněný nadšený děkovný mail jednoho z rodičů. Tento typ
akcí je však třeba dotovat, abychom mohli zvát na vystoupení hosty (pěvecké hvězdy
televizní soutěže Česko hledá Superstar, studentská jazzová kapela HOT WINGS)
Nové prvky ve veřejných vystoupeních:
Interaktivita, zapojení publika do společného bubnování na začátku akce
a v průběhu vystoupení studentské kapely.
Nedostatky:
Štědřejší dotace by umožnila honosnější výpravu a následně produkci.
10
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Závody v lezení na umělé stěně
Vzhledem k předchozímu školnímu roku vzrostl zájem o účast na nějaké lezecké
soutěži. Vzhledem ke zkušenostem účastníků, vyhledávala lektorka Světlana
Kadlecová otevřené závody v lezení a jedny závody byly uspořádány v našem zařízení.
Závody 8. 3. 2014 v Ústí nad Labem - HUDY stěna
Závody konané pro dětskou širokou veřejnost.
Výsledky:
Kat. dívky 6-8 let - 2. místo
Kat. chlapci 9-11 let - 3. místo
Kat. dívky 9-11 let - 3. místo, 7. místo, 8. místo
Kat. chlapci 12+ let - 3. místo, 6. místo, 7. místo
Kat. dívky 12+ let - 5. místo, 7. místo
Závody pořádané DDM Hobby centrem 4 dne 7. 6. 2014
V sobotu 7. 6. 2014 proběhly první závody pro veřejnost na venkovní lezecké stěně v
Domě dětí a mládeže na Praze 4 v DDM Hobby centru 4.
Závod byl koncipován tak, aby byl divácky atraktivní a časově zvládnutelný, proto se v
kvalifikaci lezlo na rychlost a finálové cesty se lezly na obtížnost.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích.
Naši klienti ZÚ byli ve svých kategoriích úspěšní a umístili se na medailových pozicích.
Na pořádání akce byly kladné ohlasy jak ze strany účastníků závodu, tak i z řad diváků
a veřejnosti.
Zúčastnilo se 42 registrovaných soutěžících + doprovodné týmy.
Při příštím pořádání bude potřeba rozšířit organizační tým na min. pět pracovníků.
6. Spontánní aktivity
Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady
v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké
návštěvnosti i v otevřeném klubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme
výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných
činností.
Populární jsou rovněž Cestovatelské večery či nejrůznější dílny a workshopy, dny
otevřených dveří, kluby maminek apod. ať již v DDM či v klubu Amfora. Zajímavou
zkušenost získali děti z filmařských kroužků na natáčení krátkometrážního filmu FINE |
LINE režiséra Amira Shamse (DAMU). Vrcholnou záležitostí v oblasti spontánních
aktivit byla účast kroužků leteckých a železničních modelářů, robotického Lega a
tvůrčích dílen na největší modelářské výstavě Model Hobby. Odhadovaná návštěvnost
cca 60 000 osob. Jen v sobotu se veletrhu zúčastnilo cca 25 tis. návštěvníků.
11
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Dle spotřebovaného materiálu expozice HC4 aktivně shlédlo a dílen využilo cca 1200
návštěvníků. Přínos účasti je především v propagaci a zviditelnění HC4 i středisek
volného času na veletrhu evropského významu, jehož téma přesně zapadá do typů
činností preferovaných v zájmovém vzdělávání. Mnoho návštěvníků konstatovalo, že
neměli povědomí o existenci DDM a jejich činnosti. Dle ohlasu na Facebooku byla
expozice HC4 velkým přínosem a příjemným překvapením výstavy, neboť jako jedna
z mála umožňovala využít kreativitu a dovednosti návštěvníků. S povděkem byl též
kvitován profesionální přístup našich vystavovatelů. Na veletrhu byl propagován
další program HC4. Díky naší expozici nás oslovila ČT, která posléze natočila a
odvysílala pořad o modelářských kroužcích HC4. Dalším přínosem účasti na výstavě
byl nárůst členské základny technických aktivit.
7. Výjezdové a příměstské tábory od 1. 9. 2013 do 31. 8.2014
V letošním roce se v uvedeném časovém rozmezí uskutečnilo celkem 20 pobytových
táborů s celkovým počtem 513 účastníků / přepočtem na osbodny 5037/ a 15
příměstských táborů, s 302 účastníky /1410 osobodny/.
Pobytové akce na území ČR
Tábory – všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech
ČR. Hlavní vedoucí i samotní účastníci byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při
metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem
ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jednalo se klasické
tábory v Krkonoších, na naší základně ŠVP Skryje či o organizačně a logisticky velice
náročný současně však velice populární cyklotábor, stanový tábor s koly ve Slatině
nad Zdobnicí, sportovní tábor ve Stráži nad Nežárkou, keramický tábor a rovněž dva
tábory – společné dovolené s organizovaným programem pro seniory Skryje a
Lednice.
Letní taneční tábory / soustředění
Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční
činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující
účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku.
Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a
obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a
možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit.
V letošním roce proběhl Hip hopový tábor s 35 účastníky a taneční tábor s 31
účastníky s využitím naší základny ve Skryjích nad Berounkou.
12
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Zahraniční tábory
V letošním roce proběhly 2 akce v chorvatském Bibinje. První pro rodiny s dětmi –
odlišné programy pro rodiče, odlišné pro děti – velmi dobré odezvy a kladné
hodnocení, druhý pro středoškolskou mládež – celková spokojenost, ale pro tuto
věkovou skupinu až příliš klidné prostředí chorvatského venkova.
Letní dětské golfové tábory – Tvoršovice
Na základě loňských pozitivních zkušeností i v letošním roce jsme se v souladu se
soudobými společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových
aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště. Společně jsme
zorganizovali 7 týdenních pobytových akcí. Zájem byl obrovský – kombinace
atraktivního sportu a táboření, včetně celotáborových her, výuky tábornických
dovedností, spaní pod stany, nočních her apod. je pro současné děti a zejména jejich
rodiče velmi přitažlivá. Náš DDM funguje v této symbióze jako garance kvality
pedagogického procesu, takže rodiče nemají obavy, své jinak velmi opečovávané děti,
svěřit cizím vedoucím. Golfový resort naopak vytváří ideální podmínky pro výuku
golfu, včetně velmi dobrého zázemí, stravy apod.
Příměstské tábory
Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v
délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s
DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 12
nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu.
V letošním roce jsme zorganizovali 4 cykly PT Léto pro předškoláky, hudební PT,
sportovní PT, soustředění volejbalových kroužků, Putování pravěkem a další.
Vše bez problémů, úrazů, či jiných mimořádných událostí, vše velmi kladně
hodnoceno rodiči i samotnými účastníky.
8. Výjezdové akce do 4 dnů v termínu 1.9.2013 do 31.8.2014
Celkově jsme v tomto období uspořádali 154 akcí, z toho skutečně výjezdových tj.
mimo Prahu bylo 20 s účastí 459 osob.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
9.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Práce s talenty
Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci nejrůznějších
oborových soutěží.
Pro úspěšné řešitele předmětových soutěží „A“ MŠMT pořádáme Soustředění pro
úspěšné řešitele „I.Q.“, které se každoročně dlouhodobě koná ve Skryjích u Rakovníka.
Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce
zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy,
prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. K soustředění patří i ověření naučeného
při praktických pokusech. Doplněním je program sportovního a poznávacího
charakteru (soutěže, kvízy, hry v přírodě, turistické putování atd.)
Odbornou část programu zajišťují lektoři, kteří se tohoto soustředění rádi zúčastňují
RNDr. Zdeněk Drozd, PhD. KDF MFF UK Praha
RNDr., Petr Smejkal, PhD. UK, Přírodovědecká fakulta, Praha
Astronom Jindřiška Majorová - Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy –Štefánikova
Hvězdárna
A další ochotní a odborní lektoři. Soustředění je u absolventů velmi oblíbené, někteří
pokračují v DDM jako externisté, reflexe rodičů probíhá formou děkovných dopisů.
Ukázka pro příklad:
Dobrý den,
dovoluji si tímto emailem moc poděkovat všem zaměstnancům Hobby centra Prahy 4 organizátorům letošního soustředění úspěšných řešitelů olympiád.
Syn Ondřej Knor student Gymnázia Opatov se této akce zúčastnil letos podruhé, vrátil se úplně
nadšený což nás - rodiče přivedlo na myšlenku poděkovat Vám aspoň touto cestou.
pochvaloval moc zajímavý program, turistickou vycházku, míčové hry a dokonce pochválil i
stravování, což je v případě našeho syna pochvala skutečně vzácná.
Děkujeme, přejeme hodně sil, nápadů, prostředků a všeho potřebného k organizaci
dalších skvělých akcí.
S pozdravem
MUDr. Renata Knorová a MUDr. Jiří Knor
vděční rodiče Ondřeje Knora
účastníka soustředění řešitelů olympiád 2014 pořádaného Hobby centrem Prahy 4
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby – nabízíme individuální
výuku hry na vybrané hudební nástroje – klavír, bicí, rocková kytara, v oblasti sportu –
účast v amatérské volejbalové lize, na závodech horských kol, ale především je naší
silnou stránkou účast v tanečních soutěžích, kde naše děti dosahují dlouhodobě
výborných výsledků. V kroužku Výtvarné techniky pro mládež probíhá příprava k
talentovým zkouškám na výtvarné školy. Kurz „Herecká přípravka“- připravuje
talentované jedince ke studiu jimi vybraných oborů.
10.
Práce s handicapovanou mládeží
V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením –
především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a
Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci
pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit.
V rámci kroužku Kondiční posilování nabízíme speciální cvičení pro děti s nadváhou.
Nabídku v současné době využívají dva cvičenci.
11.
Metodická, poradenská činnost
V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce realizovala spolupráce s PdF UK při
zabezpečení praktických seminářů 2. ročníků v naší organizaci. Dále jsme se zapojili
do projektu NIDM Klíče pro život vzdělávacími semináři pro středoškolskou mládež v
oblasti finanční gramotnosti.
Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také
nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního
lyžování a Instruktor snowboardingu.
Průběžně, ve spolupráci s ostatními DDM školíme naše externisty v „pedagogickém
minimu“, tak, aby byla do konce roku naplněna novelizace zákona o pedagogických
pracovnících. V letošním roce se nám podařilo proškolit ve dvou kurzech 50 externích
spolupracovníků.
12.
Granty
Na základě usnesení Rady HMP č. 702 ze dne 8.4.2014 byl udělen
DDM Praha 4 – Hobby centru 4 grant na částku 394.150 Kč
Projekt
7076/a
7077/a
Název projektu
Dětský modelářský den
Diashow s Janem Kopkou
2
Kč
50.000,8.000,-
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
7078/a
7079/a
7080/a
7081/a
7028/b
7029/b
7013/c
7015/d
7011/e
7008/f
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
HobbyFest
Praha 4 v pohybu
Pražské dny mladého tance
Zastávka volný čas
Akce v Praze
Tvořivé dílny
Letní tábory
Příměstské tábory
Klub D
Víkendové akce
38.000,25.000,50.000,12.000,76.650,13.500
30.000,30.000,50.000,11.000,- Kč
13. Personální zabezpečení.
Veškerá činnost DDM Praha 4 – Hobby centra je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a
odborně způsobilým personálem.
Viz. Tabulka v Příloze.
14.
Přehled prezentace činnosti Hobby centra 4 na veřejnosti
Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku – noviny Prahy 4
Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu
Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a programů v areálu organizace
Pravidelné rozesílání informačního newsletteru HC4 s programem a upoutávkami
Články v odborných časopisech – RC Revue, Modelář, Muzikus
Inzerce v odborných časopisech
Prezentace na veletrhu kroužků
Prezentace na veletrhu Hobby - model
Prezentace na webu organizace a na webu prahavolnocasova.cz
Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM
Prezentace v časopise Mít kam jít
Prezentace na vývěskách 4-volnočasové, o.p.s. na území Prahy 4
Nové www stránky organizace (průměrně 5000 unikátních návštěv/měsíc)
Nová média - Facebook, Twitter. Google+.
Nové vývěsky a velkoplošné bannery
Propagační samolepky Hc4
Kreativní dílna - Loďka Hc4 plná popcornu - 4000 propagačních papírových origami
Propagační větrníky Hobby centra 4, pexeso – populární Dinosauři s logem HC4
1700 ks propagačních triček HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků
Reportážní videa z činností a akcí na kanálu Youtube i webu a prezentační film o HC4
Osobní návštěvy všech škol na Praze 4
1700 ks propagačních batohů HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
1.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
IMAGE
Nejviditelnější proměnou je změna prezentace společnosti
prostřednictvím grafiky. V tomto ohledu došlo k zásadnímu
ukotvení pevných prvků pro celistvost a propojení celkové
image skrze nově prosazované specifikace: Mraky možností
pro váš volný čas a Volný čas pod vedením profesionálů,
které nenásilně otevírají pomyslné brány do připraveného
dříve specifikovaného Ráje volného času.
Jednotlivé prvky ucelené grafiky spojují a dovytvářejí obraz
kreativní a přitažlivé společnosti, která pružně reaguje na
potřeby svých současných i budoucích klientů.
Zmíněné grafické proměny se týkají orientačního systému areálu
společnosti, velkoformátových map areálu, nových bannerů
využívaných při vlastních i celopražských akcích i tiskových a
dalších propagačních materiálů.
2.
WEB
Webové stránky Hobby centra 4 prošly v rámci
přehlednosti schematickou úpravou struktury. Přibyly
nové specifikace a fotografie u subjektů, odkazy, grafika,
vložené mapy (provázané na obecně používané
vyhledávače, propojení přes Google Maps), bohatého
rozšíření se dostalo také fotogaleriím, zásobovaným
lektory i externími spolupracovníky záznamy z akcí i
činností a nově byla zřízena videogalerie s reportážemi z
vybraných akcí a prezentacemi dílčích projektů.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Novinkou je také kontaktní formulář,
který umožňuje zjednodušený přímý
kontakt s administrativou společnosti.
Další z nových použitých propagačních
nástrojů je newsletter HC4. Pravidelný zdroj
informací pro stálé klienty společnosti s
potvrzeným souhlasem k zasílání. Newsletter
obsahuje měsíční program akcí a v odkazech
a krátkých anotacích informuje o dění i
změnách v Hobby centru 4. Adresář pro
rozesílání v současné době eviduje 1316
aktivních odběratelů. Noví zájemci si mohou
sami administrovat svůj přístup k zasílání skrze
připravený vložený formulář na webu.
QR odkaz pro přístup
(technologie QR kódů je implementována
do tiskové propagace společnosti)
Z příchozích reakcí spokojených klientů
(rodičů i dětí) byla vytvořena podstrana
úspěchů a ocenění, která přitažlivou grafickou
formou osobních dopisů dovytváří pozitivní
obraz společnosti.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Pro návštěvníky a zájemce o pronájem
vybraných podsubjektů svěřených zařízení
Hobby centra 4 byla vytvořena přehledná
informativní prezentace s detaily,
podmínkami i přímými kontakty.
Pečlivě aktualizovaný a uživatelsky vstřícný web Hobby centra 4
vykazuje za poslední rok značný nárůst návštěvnosti.
(zdroj HC4 http://www.google.com/analytics/)
Návštěvnost za poslední měsíc
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
3.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Prezentace společnosti na sociálních sítích
Každá změna na webu, veškeré nové informace o dění,
akcích a mnohém dalším jsou sdíleny na sociálních sítích
pro rychlejší šíření díky sdílení ustálených odběratelů
a další možnost zaznamenávání zpětné vazby.
V rámci hledání dalších možností propagace nahrávacího
studia, které je součástí Hobby centra 4 došlo také k
rozšíření působnosti o síť Soundcloud, která je určena pro
archivaci a snadné sdílení autorských a dalších
audionahrávek. Novinkou je také projekt spolupráce s
vydavatelstvím Beletris, které poskytuje autorské povídky
ze svého e-zinu Lemurie včetně autorských práv pro
tvorbu nahrávek populárních audioknih.
Výsledné práce jsou díky implementovaným přehrávačům
k poslechu a případně volně ke stažení na webu Hobby
centra 4.
(odkaz http://www.hobbycentrum4.cz/muzika-hc4)
4.
Mobilní aplikace PRAHA 4 s akcemi Hobby centra 4
Svým klientům a hlavně občanům Prahy 4 vychází Hobby centrum 4 vstříc spoluprací
s MČ Praha 4 a inzercí svých akcí v nově spuštěné aplikaci pro chytré telefony PRAHA 4 v mobilu.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
5.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Doplňkové hodnocení propagační akce
VELETRH KROUŽKŮ 2014
Po loňské expozici DDM Praha 4 - Hobby centra 4 v rámci podzimní propagační akce Veletrh
kroužků, kdy propagační oddělení vyšlo ze základní myšlenky naplnění 3 základních bodů,
·
·
·
představení společnosti a její činnosti
kreativní dílny přitažlivé pro širokou veřejnost
přidaná hodnota k získanému dárku (propagačnímu předmětu)
kterého bylo dosaženo pomocí smyčky videoreportáží z akcí a zájmových činností Hobby
centra 4 na velkoformátové LED TV na prezentačním stánku, prezentace v místě tvořených dílen
(tvorba populárních placek s vlastními motivy, tvorba kvalitních větrníků s potiskem Hobby
centra 4, zábavná soutěž v kreslení pomocí moderní bezdotykové technologie Leap Motion Corel
Paint na panelu LED TV o ceny, jimiž byly speciálně vyrobené propagační nálepky Hobby centra 4
a propagačně edukativní Hobby DINO pexeso, vycházející z trendového zájmu dětí o dinosaury
a pravěk všeobecně). Loňská expozice slavila úspěch především díky tvořivým dílnám a naplnění
předpokladu proměnlivých povětrnostních podmínek v rámci akce. Jednoduše řečeno,
podzimní vítr foukal dle očekávání a větrníky se točily o sto šest. Lepší reklamu jsme si nemohli
přát. Naše dílny byly doslova zahlceny dětskými i dospělými zájemci o velké, funkční a designově
povedené větrníky s propagačním potiskem. Hobby centrum 4 se zapsalo do paměti tisíců
návštěvníků, jako pružná společnost přicházející s kreativní nabídkou a nápaditou
prezentací volnočasových aktivit ve správný čas. Součástí dílen byla samozřejmě nabídka
komplexní brožury s popisem všech zájmových činností Hobby centra 4 a zkušení lektoři v rámci
veletrhu podávali upřesňující informace k jednotlivým činnostem. Ucelený pozitivní obraz
společnosti byl navíc dokreslen využitím propagace bohaté nabídky aktivit i kontaktu na
jednotlivých zástupcích, lektorech i externích spolupracovnících, díky vybavení novými
propagačními tričky s povedeným potiskem v trendových barvách. Přidanou hodnotou
propagačních dárků, co výsledků tvořivých dílen i soutěží byla hra, pro děti i dospělé, jako
spojovací prvek aktivních lidí a současných i budoucích návštěvníků Hobby centra 4.
Plán letošní propagace na Veletrhu kroužků se opřel o
vyzkoušené schéma v rozpracovanějších podmínkách. Pro
představení společnosti byla tentokrát vytvořena přitažlivá
videoprezentace dynamicky popisující souhrn nabídky
jednotlivých zájmových útvarů, akcí, dosažených úspěchů a
rozšířených možností společnosti, promítaná na projekčním
plátně v rámci akce a v přítomné velkoformátové LED TV na
prezentačním stánku Hobby centra 4, která byla současně
implementována do webových stránek společnosti do záložky
O nás.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Základní proměnou oproti loňskému ročníku bylo zavedení nové image společnosti pomocí
grafiky, využité nejen ve videoprezentaci, ale i na všech tiskových materiálech, brožurách,
plakátech a bannerech. Spojovací myšlenkou se stalo ztvárnění moderního symbolu mraku,
cloudu, společně propojujícího práci i zábavu současných lidí a možnost sdílení pozitivních
zážitků. Vizualita byla navíc doplněna zavedením sloganů MRAKY MOŽNOSTÍ PRO VÁŠ VOLNÝ
ČAS a VOLNÝ ČAS POD VEDENÍM PROFESIONÁLŮ. Prezentační tvořivé dílny byly tentokrát
zaměřeny s ohledem na přicházející počátek školního roku (tvorba kvalitního školního zápisníku
s vlastním motivem v kroužkové úpravě) i na hravost právě končících prázdnin (kreativní dílna
LOĎKA HC4 plná POPCORNU – pro tuto dílnu byly vytvořeny speciální předtištěné pestré motivy
skládačky ORIGAMI s reklamou na společnost a odkazem na web).
Dílna vycházela z předpokladu zábavného propojení
procesu učení (skládání origami) a získaného bonusu v
podobě naplnění samostatně zhotoveného dárku, který
je zároveň propagačním materiálem, malou porcí dětmi i
obecně oblíbeného čerstvého popcornu. Pro tento účel
byl zakoupen zmenšený funkční model popcornovače,
který byl vytvořenými polepy přizpůsoben současné
image společnosti. Pokud byl v předchozím roce
tahákem vítr a točící se větrníky, tento rok propagace
vsadila na přidanou hodnotu zábavného učení
skládání a hry spojené s lákavou vůní čerstvého, ještě
teplého popcornu.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V rámci
prezentačních stánků byla expozice a nabídka Hobby
centra 4 jednoznačně tou nejnavštěvovanější, pro
zvýšený zájem bylo nutné dokonce rozšířit dílnu o další
stoly. K propagaci přispělo i počáteční přizvání
moderátorů celé akce k vyzkoušení celé dílny a díky
jejich nadšení následné pozvánky k stánku Hobby centra
4 z reproduktorů zvukového systému, který dosahem
ovlivňoval celou akci Veletrhu kroužků.
Nejinak tomu bylo i následující den, pro který propagace Hobby centra 4
vytvořila Foto Studio HC4 s možností vytvoření snímků v převlecích a
rekvizitami před speciálně vytvořeným bannerem s novým motivem,
odkazem na webové stránky společnosti a tedy získané snímky slouží
společnosti jako propagační materiál i do budoucna.
Vytvoření snímku nebylo jediným ziskem zájemců, díky vstřícné snaze
organizátorů z DDM Praha 3 Ulita bylo fotostudio připojeno k internetu a
pořízené fotografie byly takřka okamžitě převedeny do připravené
on-line ZONERAMA fotogalerie, která umožňuje sdílení jednotlivých
fotografií nejen v rámci sociálních sítí.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Promyšleným tahem propagace bylo umístění odkazu na zmíněnou fotogalerii na web
společnosti Hobby centrum 4 a poskytování samolepek s odkazem, coby vizitek. Díky zájmu
fotografovaných se rapidně zvýšila návštěvnost webu. Výsledek tvorby fotostudia v počtu
téměř 600 fotografií svědčí o úspěšnosti celé dílny. Pro doplnění obrazu prezentace společnosti
na akci Veletrh kroužků 2014 vznikla také zábavná videokoláž z téměř tří stovek fotomontáží s
využitím loga a nové grafiky, kterou stejně jako dílny HC4 návštěvníci hodnotili velmi pozitivně.
Celkové hodnocení akce
Prezentace společnosti Hobby centrum 4 v rámci
akce Veletrh kroužků 2014 byla přes
přítomnost desítek stejných či podobných
subjektů stejného zaměření jednoznačně
úspěšná, pověst a obraz kreativní společnosti s
bohatou nabídkou, mrakem nápadů a
inovacemi byly potvrzeny a naplněny.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
15.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Další významné projekty realizované ve školním roce 2013/14
Rekonstrukce budovy školy, dokončení výměny oken ubytovací a hospodářské části,
oprava bazénu ve Skryjích, instalace kamerového systému v areálu HC4, stavební úprava
pavilonu „C“ – recepce, cykloservis, fitness.
Účast na veletrhu Model Hobby, 5. ročník setkání akrobatických modelářů Sobínka 2014.
16.
Hodnocení doplňkové činnosti za školní rok 2013/2014:
V souladu se zřizovací listinou můžeme vykonávat:
1)
pronájem svěřených nebytových prostor a reklamních ploch
2)
hostinskou činnost
3)
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
4)
pronájem služebního bytu v budově Bartákova 1200/4, Praha 4 (na dobu určitou)
5)
výrobu, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů
6)
výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
-
V našem případě se zejména jednalo o takovou činnost, která nenarušuje
plnění hlavního účelu organizace:
zpracování mezd a účetnictví pro další školská zařízení – služby školám
pronájem prostor kluboven a tělocvičny (v době, kdy neprobíhá pravidelná činnost
v DDM), pronájem služebního bytu, péče o zdraví
prodej obědů pro seniory a prodej zboží z občerstvení v ŠvP Skryje
prodej zboží v čajovně, ve Fitness centru a čajovně v klubu
I když hlavní činnost za rok 2013 vykazovala ztrátu ve výši - 78.301,09 Kč,
celkový hospodářský výsledek, díky zapojení doplňkové činnosti, vykazoval k 31.12.2014
zisk + 742.704,42 Kč. Předpokladem roku 2014 v doplňkové činnosti je zisk.
výsledek hospodaření 2013
hlavní činnost
- 78.301,09 Kč
doplňková činnost
821.005,51 Kč
celkem
742.704, 42 Kč
Závěrem lze konstatovat, že finanční prostředky z doplňkové činnosti jsou efektivně využívány
v rámci hlavní činnosti.
Organizace v hlavní činnosti za rok 2012 vykazuje vyrovnané hospodaření bez zisku a ztráty.
Hospodaření probíhá v souladu s přidělenými finančními prostředky od zřizovatele a MŠMT
určenými převážně na zajištění mezd, odvodů a odpisů. Další účelové dotace jsou samostatně
účetně evidovány a po skončení období vůči zřizovateli řádně vyúčtovány.
2
DDM PRAHA 4 - HOBBY CENTRUM 4
17.
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013/14
Ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti
viz. tabulky v příloze
Závěr.
Veškeré úkoly, které jsme si vytýčili v plánu práce na školní rok 2013/14 se nám podařilo naplnit,
v řadě ukazatelů i překročit.
Toto vysvědčení je výsledkem práce sehraného kolektivu zkušených a zodpovědných
pedagogických i nepedagogických pracovníků DDM – Hobby centra 4.
V Praze - září 2014
PaedDr. Vladimír Bek
2
Download

HZ HC4 2013-14 - Hobby centrum 4