OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: [email protected], www.skryje.cz
Dle rozdělovníku
Č.j.: 19/2012
Ve Skryjích dne 18.5.2012
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Skryje, pověřený výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody podle ustanovení §
76 odst. 1 zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, projednal žádost
Špačkové Šárky a Radovana Špačka, Skryje č.p.93, 270 42 Skryje, o pokácení 4 ks lip malolistých
na pozemku p.č. 71 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Vlastník pozemku a stromů je Římskokatolická
farnost Zbečno, Zbečno 5, 270 24 Zbečno. Na základě provedeného správního řízení rozhodla takto:
VÝROK
V souladu s § 8, odst. 1, "zákona" Obecní úřad Skryje souhlasí s povolením pokácení 2 ks lip
malolistých a to dvou prostředních s obvodem ve výčetní výšce 2 m na pozemku p.č. 71 v k.ú. Skryje
nad Berounkou. Nesouhlasí s pokácením 2 ks lip malolistých, dvou krajních na pozemku p.č. 71 v k.ú.
Skryje nad Berounkou. Pokácení stromů proběhne v době vegetačního klidu.
ODŮVODNĚNÍ
Špačková Šárka a Radovan Špaček, Skryje č.p.93, 270 42 Skryje požádal Obecní úřad Skryje o
povolení pokácení 4 ks lip malolistých na pozemku p.č.71 v k.ú. Skryje nad Berounkou, který je ve
vlastnictví Římskokatolické farnosti Zbečno, Zbečno 5, 270 24 Zbečno.
Na základě šetření Obecního úřadu Skryje, závazného stanoviska Městského úřadu Rakovník, odboru
školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a odborného stanoviska Správy
CHKO Křivoklátsko byl posouzen stav těchto dřevin. Bylo zjištěno, že dva prostřední stromy mají
nevhodně utvářené koruny a hrozí v budoucnosti rozlomení a vzájemné zarůstání korun. Další dva
stromy lze označit za perspektivní. Římskokatolická farnost Zbečno jako vlastník pozemku p.č.71 v
k.ú. Skryje nad Berounkou souhlasí s pokácením těchto dřevin.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Správě Chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko, Zbečno č.p.5, 270 24 podáním u Obecního úřadu Skryje, Skryje č.p. 15, 270 42.
Ing. Josef Jedlička
starosta obce Skryje
OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42, tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: [email protected], www.skryje.cz
Obdrží:
Špačková Šárka a Radovan Špaček, Skryje č.p.93, 270 42 Skryje
Římskokatolická farnost Zbečno, Zbečno č.p.5, 270 24 Zbečno
Městský úřad Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního
ruchu, Husovo nám 27, 269 18 Rakovník
Obec Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje
Download

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE