EuroGAP
EuroGAP Classic
Pojištěná rizika
Pojistná částka
Pojištění EuroGAP Classic kryje
rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a
tržní (obecnou) cenou vozidla v době
vzniku pojistné události v případě
totální škody nebo odcizení.
Totální škoda na vozidle jako
důsledek následujících událostí:
Pojištění EuroGAP Classic lze
volitelně sjednat s připojištěním
náhrady spoluúčasti z havarijního
pojištění.
V závislosti na tom, která rizika jsou
kryta havarijním pojištěním. To musí
být uzavřeno po celou dobu pojištění
EuroGAP.
Pojistná částka sjednaná v pojistné
smlouvě je maximální možná suma
plnění z primárního pojištění a
pojištění EuroGAP.
Pojistná částka nesmí překročit 105%
hodnoty vozidla stanovené
podle ceníku automobilů Eurotax v den
jeho koupě.
• havárie
• živelní událost
• odcizení
Pojistné krytí EuroGAP Classic
Výpočet pojistného plnění
Pojistné plnění EuroGAP Classic =
Pořizovaci cena – (vyšší z hodnot:
Plnění z havarijního pojištění / nebo
cena podle ceníku vozidel Eurotax)
Pořizovací cena, resp. pojistná částka.
Plnění z hav. pojištění = obecná cena
stanovená podle vlastní metodiky
primárního pojistitele.
Eurotax = evropský ceník vozidel
akceptovaný QBE.
Podmínky a limity
Doba pojištění
Hlášení pojistné události
• Pořizovací cena vozidla nesmí
přesáhnout 2.500.000 Kč (cena za
Pojištění se sjednává na dobu 36, 48
nebo 60 měsíců a pojistné je splatné
jednorázově na celou dobu pojištění
nebo v ročních splátkach.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v
pojistné smlouvě jako datum počátku
pojištění a zaniká dnem uvedeným v
pojistné smlouvě jako datum konce
pojištění nebo dnem, kdy dojde ke
změně vlastníka nebo leasingového
nájemce vozidla.
Škodnou / pojistnou událost nahlaste
pojistiteli bez zbytečného odkladu
(nejpozději do 8 dnů) na telefonní
číslo +420 234 094 011 nebo emailem
na [email protected]
vozidlo včetně výrobcem dodávané nebo
schválené neoddělitelné výbavy).
• Celková hmotnost vozu max. 3,5 t.
• Stáří vozidla max. 6 let od data jeho
první registrace.
• Celková max.výše pojistného plnění
je 1.000.000 Kč.
• Max. výše náhrady spoluúčasti je
100.000 Kč.
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o pojištění EuroGAP. Toto není
přepis kompletních pojistných podmínek vztahujících se k pojistné smlouvě, ale shrnutí, které
poskytuje všeobecné informace o pojištění. Pojistné podmínky pojištění EuroGAP v plném
znění jsou přílohou každé pojistné smlouvy.
Pojistné plnění je vypláceno do 15 dnů
od ukončení šetření pojistné
události pojistitelem.
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
organizační složka
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Tel:: +420 234 094 011, Fax: 234 094 099
[email protected]
www.eurogap.cz
Download

Klíčová fakta pojištění EuroGap Classic