Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
2008/2009
INFORMATIKA A PROGRAMOVÁNÍ
(MATURITNÍ OKRUHY)
U zkoušky si tahá každý maturant jedno téma, které se skládá z teoretické a praktické části. Součástí maturitní zkoušky je i předvedení ročníkové práce. Čas na přípravu je 30 min +
15 min zkoušení
TEORETICKÁ ČÁST
1)
Počítač a jeho základní komponenty, procesor, paměť, sběrnice, základní deska,
přídavné karty, rozhraní.
2)
Periferní zařízení počítače, tiskárny. Rozdělení tiskáren (jehličkové, inkoustové, laserové, …). Principy tisku jednotlivých typů tiskáren, kvalita tisku.
3)
Vnější paměti - funkce, použití, parametry, principy záznamu, kapacita. Nové typy vnějších pamětí. Zálohování dat.
4)
Digitální fotografie. Základní součásti digitálního fotoaparátu. Rozdíly mezi klasickou a digitální fotografií. Pojmy - čas, clona, hloubka ostrosti, ... Zásady správné
kompozice.
5)
Software. Základní klasifikace software (stručný popis jednotlivých kategorií +
příklady). Operační systémy. Rozdělení software dle licencí k používání.
6)
Reprezentace informací v počítači. Základní jednotky informace (bit, byte, násobné jednotky). Reprezentace informací v počítači pomocí dvojkové soustavy, další
číselné soustavy, které se využívají v informatice a převody mezi nimi.
7)
Tvorba webových stránek a jejich umístění v internetu. Hostingy, přenos stránek,
validace. Pozicování pomocí CSS, způsoby definice CSS.
8)
Internet. Historie, význam, využití, struktura, základní vlastnosti. Způsoby připojení k internetu, služby internetu. Pojmy – protokol, IP adresa, doménová adresa,
DNS server, packety …. Zásady bezpečného využití internetu.
9)
Počítačové sítě. Rozdělení lokálních sítí, jejich principy a použití (peer to peer, klient – server), výhody a služby počítačových sítí, bezpečnost sítě, ochrana dat v síti.
10)
Počítačové viry a ochrana počítače. Druhy virů a jejich činnost (souborové viry,
makroviry, trojani, červi …). Ostatní havěť (adware, spyware, hoax, spam...). Způsoby ochrany proti virům a další havěti, způsob práce antivirových programů.
-1-
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
2008/2009
11)
Počítačová typografie a písmo. Vlastnosti písma. Typografické zásady (kombinování písem, vyznačování v textu, tvrdá mezera, správný zápis znaků - uvozovky,
závorky, tel. čísla, čísla s jednotkami, matematická znaménka, datum, ...). Zlatý
řez. Členění textu a základní grafické principy.
12)
Relační databáze. Pojem databáze, struktura a význam databáze (příklady). Návrh
databáze, E-R diagram, typy relací.
13)
Počítačová grafika. Rozdělení, stručná charakteristika rastrové a vektorové grafiky, příklady použití. Pojmy rozlišení, barevná hloubka. Míchání barev.
14)
Formáty grafických souborů, základní principy uložení dat v rastrové grafice, charakteristika a způsoby použití. Rozdělení jednotlivých formátů z hlediska komprese, jednotlivé druhy kompresních algoritmů.
15)
Program. Součásti tvorby programu, vlastnosti dobrého programu. Programovací
jazyky – syntaxe a sémantika, jazyky kompilované a interpretované. Programování řízené událostmi, strukturované programování, objektové programování.
16)
Algoritmus a jeho vlastnosti (hromadnost, konečnost, parciální správnost, determinovanost). Způsoby zápisu algoritmu.
17)
Proměnná, lokální a globální. Deklarace a inicializace proměnných.
18)
Základní číselné datové typy v Delphi. Práce s textem. Datový typ char, string.
Ordinární typ, konverzní funkce.
19)
Pole, typické využití, výhody a nevýhody, deklarace jedno a vícerozměrného pole.
20)
Datový typ soubor, použití. Základní příkazy a způsob práce se soubory.
21)
Lineární vyhledávání v poli, technika zarážky. Binární vyhledávání v setříděném
poli (metoda půlení intervalu). Složitost algoritmů.
22)
Cykly. Použití. Základní typy a dělení cyklů, rozdíly mezi cykly a využití v konkrétních algoritmech.
23)
Podprogramy (funkce, procedury) a jejich využití, způsoby předávání parametrů.
24)
Rekurze, vysvětlení pojmu, rekuze příma, nepřímá. Využití rekurze v konkrétních
algoritmech, metoda „Rozděl a panuj“.
25)
Třídící algoritmy. Podrobněji algoritmy vnitřního třídění (přímé metody - třídění
přímým výběrem, přímým vkládáním, bublinkové třídění).
-2-
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
2008/2009
PRAKTICKÁ ČÁST
Programování (Borland Pascal, Delphi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jednoduché algoritmy vytvořené pomocí consolové aplikace Delphi
základní datové typy
základní prvky programu (příkazové konstrukce)
cykly a jejich využití v programech
podprogramy, funkce a procedury
soubory, práce se soubory
pole, práce s polem, lineární vyhledávání
programování řízené událostmi, vlatnosti komponent
práce s formuláři, základní komponenty
uživatelské menu, kontextová nabídka
grafika v Delphi
Tabukový editor MS Excel
•
•
•
•
použití základních funkcí v programu, vlastní funkce
relativní a absolutní adresování, způsoby použití
práce s grafy v tabulkovém editoru
jednoduchá makra, úvod do VBA
Relační databáze
• práce s tabulkami, datové typy, primární klíč
• jazyk SQL, struktura, vlastnosti, základní primitiva
• výběrové dotazy v SQL nebo v MS Access
Počítačová grafika (Gimp, Flash)
•
•
•
•
•
základní úprava fotografií v grafických editorech
tvorba koláží, práce s vrstvami
vytvoření scény v programu Flash, symbol ve scéně
pohyb ve scéně (po křivce nebo bez křivky)
vytvoření tlačítka, reakce na tlačítko (program Action script)
Internet a tvorba webových stránek
•
•
•
•
grafika na webu, vytvoření fotogalerie na webových stránkách
umístění webových stránek v Internetu, možnosti hostingů, přenos stránek
tvorba webových stránek v XHTML, základní tagy
kaskádové styly - pozicování pomocí CSS
-3-
Download

maturitních okruhů