Výroční členská schůze SDH Lipůvka
Schůze se zúčastnilo 33 členů SDH Lipůvka
Hosté: Mgr. Alena Kristýnová – starostka obce
Vítězslav Fiala – delegát OSH Blansko
Jiří Sedláček – starosta SDH Sv. Kateřina
Bořivoj Svánovský – starosta SDH Lažany
Program schůze:
1) Zahájení výroční členské schůze
2) Volba návrhové a volební komise
3) Zpráva o činnosti SDH a kroužku mladých hasičů
4) Zpráva o činnosti JSDH
5) Zpráva o hospodaření SDH
6) Revizní zpráva
7) Návrh plánu práce
8) Ocenění jubilantů a nejlepších členů SDH
9) Diskuse
10) Volby nového výboru SDH a starosty SDH
11) Návrh usnesení
12) Závěr
1) Starosta SDH pan Z. Brabec zahájil výroční členskou schůzi. Přivítal přítomné členy SDH a pozvané
hosty.
2) Byla provedena volba návrhové a volební komise.
Návrhová komise: Lenka Kuběnová, Lenka Bezděková, Radek Kovář
Volební komise: Petr Smíšek, Ondřej Skácel, Rostislav Bajer
3) Zpráva o činnosti SDH
Výbor SDH pracoval v 9 čl. složení – Z. Brabec, Fr. Kuběna, O. Skácel,S. Bögi, M. Miholová, B. Gráblová, R.Tesař,
A. Kuběna a P. Hromčík. V průběhu roku se sešel celkem na deseti řádných pravidelných schůzích, kde řešil
především úkoly spojené s organizací připravovaných akcí a vyhodnocoval činnost za uplynulé období.
V roce 2011 byly pořádány následující akce:
2/2011 Ostatková zábava
4/2011 Sběr železného šrotu v Lipůvce a Svinošicích
5/2011 Spolupráce s obcí na oslavách ČR, slavnostní táborák spojený s opékáním a
občerstvením, výlet do Technického muzea v Praze.
6/2011 Výcvikový tábor pro mladé hasiče
7/2011 8. Ročník hudebního festivalu Hoří má panenko
11/2011 Hodová zábava
12/21011 Mikuláš a zabíjačka
Závěrem starosta SDH poděkoval členům za pomoc při jednotlivých akcích a poděkoval starostce obce za
spolupráci v r. 2011.
SDH Lipůvka dne 7.1.2012
4) Zpráva o činnosti JSDH
p. S. Bögi informoval o změně velitele JSDH v r. 2011 – Františka Kuběnu, který na vlastní žádost odstoupil,
nahradil ve funkci velitele JSDH Rostislav Kořínek. Koncem roku složili základní kurz noví členi výjezdové
jednotky Jiří Grábl a Rostislav Bajer. V součastné době má jednotka 15 členů.
V r.2011 bylo provedeno celkem 13 zásahů. JSDH se zaměřila na opravu a údržbu techniky, výstroje a výzbroje,
byly zakoupeny nové hadice, hliníkové trhací háky, nosítka, svítilny na přilby a motorové kalové čerpadlo.
Byly provedeny některé úpravy v hasičce – v dílně se postavila příčka, díky které vznikl prostor pro uložení
zásahových obleků. P. Štěpánek namontoval v nově vzniklé místnosti 3 radiátory. Byla zakoupena automatická
pračka na praní zásahových obleků. Členové jednotky se v létě účastnili shromáždění pořádané pro mladé
hasiče. Při akci Mikuláš pomáhali zajišťovat akci ve spolupráci s Policií ČR.
5) Zpráva o hospodaření za rok 2011
Milada Miholová informovala o hospodaření SDH v uplynulém roce.
6) Zpráva revizní rady SDH
Revizní rada pracovala ve složení: L. Kuběnová, J. Štěrba, H. Svánovská.
Revizní rada provedla kontrolu zůstatku pokladní hotovosti a kontrolu dokladů, zahrnutých v účetnictví 2011.
Během této kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a rozpory se zákonnými předpisy platnými pro rok 2011.
Revizní rada tímto doporučuje schválit hospodaření SDH Lipůvka za rok 2011 jako řádné v podobě tak jak bylo
předloženo ke kontrole.
7) Návrh plánu práce na rok 2012
2/1012 – organizace ostatkové zábavy
4/2012 – sběr šrotu, jarní úklid hasičky a úklid venkovního prostranství
5/2012 - organizace Dne dětí pro ZŠ Lipůvka
6/2012 - organizace soustředění družstva Mladých hasičů
7/2012 - úklid areálu příhon a pořádání festivalu „Hoří, má panenko“
8/2012 - společný výlet (zatím neurčen)
11/2012 - organizace hodové zábavy, spolupráce při pořádání Mikuláše
12/2012 – zabíjačka
8) Ocenění jubilantů a předání čest. uznání
Ocenění jubilanti SDH :
Stanislav Bögi – 50 let
Antonín Bezděk – 50 let
Čestné uznání členům SDH:
Jiří Štěpánek, Ondřej Skácel, Robert Tesař, Rostislav Kořínek,
Dalibor Paleček, Tomáš Adolf, Jiří Grábl, Lenka Kuběnová, Milada Miholová
Ocenění „Kolektiv roku“ – družstvo mladých hasičů
9) Diskuse
R.Kovář – poděkování velitele okresu
D. Filka – prezentace webových stránek SDH Lipůvka
10) Volba nového výboru a Starosty SDH
Návrh složení nového výboru SDH: R. Kořínek, M. Miholová, S. Bögi, R. Tesař,
Fr. Kuběna, J. Štěpánek, O. Skácel
, Z. Brabec, P. Hromčík
Další kandidát nebyl na místě na návrh ostatních členů SDH doplněn.
Volba bude veřejná, bude se hlasovat pro celek.
Hlasování - volba výboru SDH: 33 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdrželo se 0
Kandidátem na starostu SDH Lipůvka je navržen Robert Tesař.
Hlasování – volba starosty SDH: 31 hlasů pro, 0 hlasů proti, zdrželo se 2
Starostou SDH Lipůvka byl zvolen Robert Tesař, který následovně poděkoval p. Zdenku Brabcovi za činnost pro
SDH a p. Fratišku Kuběnovi jako veliteli JSDH.
11) Návrh usnesení členské schůze:
SDH Lipůvka dne 7.1.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti SDH Lipůvka za rok 2011.
Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření SDH Lipůvka za rok 2011.
Členská schůze schvaluje zprávu revizní komise.
Členská schůze schvaluje výbor ve složení: M. Miholová, Fr. Kuběna, S. Bögi, R. Kořínek,
R. Tesař, P.Hromčík, O. Skácel, Z. Brabec a J. Štěpánek.
Členská schůze schvaluje do funkce starosty SDH Lipůvka Roberta Tesaře.
Členská schůze schvaluje návrh plánu práce na rok 2012.
Členská schůze ukládá výboru SDH:
a) Rozpracovat plán práce a brigádnické činnosti na rok 2012 s osobní
zodpovědností
b) Pravidelně informovat o pořádaných akcích prostřednictvím
nástěnky, hlášení obecního rozhlasu, zveřejňováním ve zpravodaji
obce a webových stránkách SDH Lipůvka
Členská schůze ukládá všem členům SDH aktivně se zapojit do pořádaných akcí.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
12) Závěr: Pan Z. Brabec poděkoval všem a ukončil členskou schůzi.
SDH Lipůvka
SDH Lipůvka dne 7.1.2012
Download

Výroční členská schůze SDH Lipůvka