Zápis
z porady předsedů samospráv a předsedů společenství vlastníků a bytových družstev,
konané dne
15. 4. 2014 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Města Blanska,
Nám. Republiky 1, Blansko
Přítomno: 80 zástupců samospráv, společenství vlastníků a bytových družstev (pozváno 226
bytových domů)
Za představenstvo :
Ing. Skoumal, Ing. Dočekal, pí. Ševčíková, JUDr. Bojda
Pracovníci družstva:
Ing. Martinková, p. Petlach, p. Suk, pí. Hrnčířová, pí. Kuběnová A., pí. Kuběnová H., p. Joura
Hosté:
JUDr. Hana Prášková
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Informace ke Stanovám družstva a změnám právním předpisů v r. 2014
(JUDr. Hana Prášková, SČMBD)
3. Technické a ekonomické informace
4. Diskuze
5. Závěr
K bodu 1
Poradu zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Miroslav Skoumal. Přivítal
přítomné a upřesnil body programu.
K bodu 2
Ing. Skoumal představil hosta JUDr. Hanu Práškovou. JUDr. Hana Prášková
seznámila přítomné s informacemi o právní úpravě, která je účinná od 1. 1. 2014.
Přednáška byla zaměřena na družstevnictví a vlastníky v SVJ.
Od 1. 1. 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, z toho je důležitý zákon 89/2012
Sb. a zákon 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). V zákoně o obchodních
korporacích je obecná část o družstvu (§ 552 – 726), navazuje další část Bytové družstvo
(§ 727 – 757). Vše s účinností od 1. 1. 2014.
Byl zrušen zákon o vlastnictví bytu, vše se nově upravilo v novém občanském
zákoníku. Změny vyžadují změnu stanov u družstev a společenstvích vlastníků.
Změna stanov u bytových družstev, popř. změna názvu musí být do 30. 6. 2014.
SČMBD vypracoval desatero pro změnu stanov u bytových družstev a nechal vypracovat
vzorové stanovy pro bytová družstva.
Pro vlastníky bytu je v novém občanském zákoníku důležitá část Bytové
spoluvlastnictví (§ 1158 – 1222) a dodatečně přijaté zákony 311/2013 Sb. a 366/2013 Sb.
Nové právní úpravy vyžadují u společenství vlastníků přijetí nových stanov do 3 let.
SČMBD vypracoval vzor stanov pro vznikající SVJ a vzor pro společenství vlastníků,
která už stanovy přijala. U některých společenství musí být změněn název společenství (do
2 let).
V zákoně je od 1. 1. 2014 je nové pojetí bytové jednotky, jednotku tvoří byt, společné
části a pozemek.
1
Společenství vlastníků vzniká zápisem do veřejného rejstříku a tomu předchází přijetí
stanov. Zákon 311/2013 Sb. stanovil, že společenství vlastníků vzniká poklesem majetkové
účasti družstva pod 50 %. V bytovém domě, kde majetková účast družstva klesla pod 50
% před 1. 1. 2014, lze pro založení SVJ počkat až klesne majetková účast družstva pod 1/4.
Při nesplnění povinnosti hrozí blokace na katastrálním úřadě.
JUDr. Prášková seznámila přítomné s vzorovými stanovami a smlouvami, které
vypracoval SČMBD.
Diskuze k bodu 2)
Dotaz:
Manželé – vlastníci ve společenství vlastníků podepisují za byt oba dva?
Odpověď: Podepisuje vždy jeden z manželů, musí mít zmocnění od druhého z manželů.
Může manžela – vlastníka ve společenství vlastníků zastupovat druhý
z manželů, který není vlastník?
Odpověď: Pouze na základě plné moci. Plná moc musí obsahovat všechny náležitosti a
mělo by mít ověřené podpisy.
Dotaz:
Dotaz:
Můžeme ve společenství hlasovat per rollam?
Odpověď: Per rollam můžete hlasovat pouze jestli to má vaše společenství ve stanovách.
Dotaz:
Musí být při prodeji předkupní právo?
Odpověď: Není předkupní právo:
Jsme 4 roky zaregistrovaní u obchodního rejstříku. Nemáme v názvu
„vlastník“, musíme změnit název?
Odpověď: Musíte to změnit, je čas 2 roky.
Dotaz:
Dotaz:
Musíme uzavřít nové smlouvy s dodavateli při nové názvu?
Odpověď: Ne.
Jsme bytové družstvo. Máme 30 členů, 6 členů požaduje převod bytu do
osobního vlastnictví. Požadují dát tuhle změnu do stanov.
Odpověď: Je to složité, vyžaduje to individuální přístup.
Dotaz:
Dotaz:
Kupuje nový vlastník byt i s dluhem?
Odpověď: Není to ještě zcela jasné. Svaz navrhuje změny právní úpravy.
Dotaz:
Musí být nové stanovy schváleny s notářem?
Odpověď: Ano, s účastí notáře. Podpisy vlastníků se ověřovat nebudou.
Dotaz:
Bude Macocha SBD poskytovat notáře?
Odpověď: Macocha SBD notáře doporučí, SVJ platí samo.
Dotaz:
Má vlastník povinnost ohlásit podnájemníky?
Odpověď: Ano, není však žádná sankce.
Ing. Skoumal ukončil diskusi a poděkoval za přednášku.
2
K bodu 3
Ing Skoumal se ujal slova a předložil informace o hospodaření družstva. Podařilo se
splnit všechny ukazatele.
Dne 13. 5. 2014 bude Shromáždění delegátů, kde budou schváleny nové stanovy
družstva. Proběhnou volby do statutárního orgánu družstva. Je nutné v domech zvolit
výbory samospráv a delegáty.
Byl vypracován rozbor domů, kde není založeno SVJ a část bytů je již převedeno do
vlastnictví. Ve 22 domech hrozí blokace na katastru při převodu bytu do vlastnictví. Na
těchto domech budou postupně zakládána společenství.
Dále dle programu Ing. Martinková seznámila zástupce domů s informacemi
z provozního úseku. Podle nového zákona 318/2012 Sb. jsou vlastník budovy nebo
společenství vlastníků povinni od 1. 1. 2015 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelem. Družstvo
připravuje výběrové řízení na osazení poměrových měřidel.
Od 1. 8. 2013 nabyla účinnosti tech. Pravidla TPG 704 01 Změna 1. S ohledem na
bezpečnost se přednostně instalují plynové spotřebiče v typu C. Při instalaci spotřebičů
typu A nebo B musí být splněny požadavky tech. pravidel na jejich umístění.
Družstvo řeší umisťování zařízení pro příjem internetu na bytových domech. Uzavření
smlouvy o umístění zařízení s provozovatelem internetu musí být projednáno na členské
schůzi. Je nutné věnovat pozornost odběru el. energie provozovatelem internetu – jedná se
o komerční odběr.
Ve fakturách je nutná přesná formulace provedených prací nebo doložený soupis
prací.
V loňském roce provedlo družstvo výběrové řízení na nové výtahy. Nejvýhodnější
nabídku předložila firma Kone.
Družstvo nabízí od 4. čtvrtletí 2014 měření termokamerou.
Informace ekonomického úseku podal vedoucí úseku p. Petlach. Byl vypracován
návrh směrnice o nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená
s užíváním bytů nebytových prostorů. Nová směrnice nabývá platnosti 1. 1. 2014 a poprvé
se bude dle této směrnice postupovat v roce 2015 při zpracování vyúčtování za rok 2014.
Případné připomínky do 30. 4. 2014.
Družstvo provedlo od 1. 1. 2014 navýšení limitu z 5 mil. Na 10 mil. Kč v rámcové
pojistné smlouvě. Dojde ke zvýšení platby za pojistné cca 1,50 Kč na byt/měsíc.
Od 1. 1. 2014 vznikla povinnost hlásit změnu počtu osob v bytě správci domu nebo
osobě odpovědné za správu.
V souvislosti se změnou daňových zákonů platných od 1. 1. 2014 obdrží společenství
vlastníků v následujícím období na podepsání nové účetní předpisy.
K bodu 4
Poznámka: Hlášení počtu osob se týká i zákona o hospodaření s odpady. SVJ má být
plátcem odpadu za všechny lidi z domu. Obce to mohou začít vymáhat.
Mají majitelé psů platit víc za el. energii ve společných částech? Musí být
měřidla ve společných částech?
Odpověď: Měřidla musí být jenom v bytech.
Dotaz:
Musí být i v bytech se stejnou podlahovou plochou?
Odpověď: Ano musí.
Dotaz:
3
Následuje diskuze o poměrových měřidlech.
Dotaz:
Jedná se o navýšení za pojištění placené 4x do roka?
Odpověď: Ano.
K bodu 5
Ing. Skoumal poděkoval za účast a ukončil poradu předsedů v 17:20 hod.
Vypracovala: H. Kuběnová
4
Download

Z á p i s - Macocha, stavební bytové družstvo Blansko