WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION
Karta se základním vysvětlením
Co je Web of Science Core Collection?
Prohledávejte více než 55 milionů záznamů ze špičkových časopisů, sborníků z konferencí a knih
v oblasti přírodních věd, společenských a humanitních věd a umění. Naleznete vysoce kvalitní materiály
obsahující relevantní informace pro svůj obor. Pomocí propojených citovaných referencí přecházejte mezi
relevantními články a objevujte tematická propojení, která vytvořili zkušení specialisté z vašeho oboru.
Pomocí rozevíracího menu
prohledávejte další obsah
Web of Science.
GENERAL SEARCH
(VŠEOBECNÉ
VYHLEDÁVÁNÍ)
Pomocí ikony „My Tools“ (Moje nástroje)
přejděte ke svým uloženým výsledkům
vyhledávání, do účtu EndNote online
nebo do ResearcherID.
Klepnutím na šipku si zvolte
jinou možnost vyhledávání:
• Basic (základní)
• Advanced (pokročilé)
• Cited Reference Search
(vyhledávání
citované reference)
• Author Search
(vyhledávání autora)
Přidejte další vyhledávací pole.
Search
Kombinováním slov
a frází vyhledávejte
ve všech zdrojových
záznamech v Web of
Science™ Core Collection.
Omezení vyhledávání
Můžete omezit vyhledávání nebo vybrat rejstříky,
které chcete prohledávat. Chcete-li zobrazit seznam
všech rejstříků ve Web of Science Core Collection,
klepněte na „More Settings“ (Další nastavení).
Prostřednictvím rozevíracího
menu si zvolte vyhledávací pole.
Vyhledávejte podle tématu (Topic),
autora (Author), názvu publikace
(Publication Name), financující
organizace (Funding Agency),
instituce se sjednoceným názvem
(Organization-Enhanced) nebo
identifikačního čísla autora (Author
Identifier Number).
VYHLEDÁVÁCÍ OPERÁTORY
ZÁSTUPNÉ ZNAKY
JMÉNO AUTORA
Operátor AND umožňuje vyhledat
záznamy obsahující všechny pojmy
Pro větší kontrolu při vyhledávání
množných čísel a variant v hláskování
používejte zkracování
Nejprve zadejte příjmení, poté mezeru
a až pět iniciál křestních jmen.
Operátor OR umožňuje vyhledat
záznamy obsahující kterýkoli z pojmů
* = libovolný počet znaků
Operátor NOT vyloučí z výsledku
vyhledávání záznamy obsahující zadaná
slova
? = jeden znak
Operátor NEAR/n umožňuje vyhledat
záznamy obsahující všechny zadané
pojmy, pokud se nacházejí v určeném
rozsahu daného počtu slov (n) od sebe
(např. stress NEAR/3 sleep)
Vyhledávání frází
Operátor SAME můžete použít ve
vyhledávání adres (Address search)
k nalezení pojmu na stejném řádku
adresy (např. Tulane SAME Chem)
1
Zvolte si vlastní vyhledávací pole
$ = žádný nebo jeden znak
Pro vyhledávání přesných frází ve
vyhledávacím poli Topic nebo Title
zadejte frázi do uvozovek. Například
příkaz „energy conservation“ vyhledá
záznamy obsahující přesnou frázi energy
conservation.
Pro vyhledání variant jména používejte
zkracování a alternativní hláskování:
Driscoll C vyhledá jména Driscoll C,
Driscoll CM, Driscoll Charles, atd.
Driscoll vyhledá všechny autory, jejichž
příjmení je Driscoll
De la Cruz f* OR Delacruz f* vyhledá
Delacruz FM, De La Cruz FM, atd.
WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION
Karta se základním vysvětlením
VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ
Vytvořte citační zprávu
Třídění výsledků
podle data publikace (Publication
Date) (výchozí), počtu citací (Times
Cited), zdroje (Source) nebo jména
hlavního autora (First Author).
Klepněte na položku „Create
Citation Report“ (Vytvořit
citační zprávu), která vytvoří
citační přehled jakékoli sady
výsledků, která obsahuje méně
než 10 000 záznam.
Klepnutím na tlačítko
„More“ (Více) zobrazte
plnou informaci
o vyhledávání.
Klepnutím na tlačítko
„Create Alert“ (Vytvořit
upozornění) uložte takto
nastavené vyhledávání
jako upozornění na
vyhledávání.
Upřesnění výsledků
Pomocí funkce „Refine
Results“ (upřesnění
výsledků) můžete
zpracovávat výsledky
vyhledávání a nalézt
100 nejrelevantnějších
výsledků v oborových
kategoriích, názvu zdroje,
roku vydání, autorů nebo
financujících organizací.
Export výsledků vyhledávání
Výsledky můžete exportovat do
bibliografických manažerů jako je
EndNote®, ukládat je jako text, odeslat
e-mailem nebo přidat až 5 000 záznamů
do svého dočasného seznamu Marked List.
Klepnutím na možnost
„Full Text“ (Úplný text)
zobrazíte možnosti
zobrazení plného textu.
Klepnutím na možnost
„View Abstract“
(Prohlédni abstrakt)
otevřete shrnutí na této
straně.
Klepnutím na název článku přejdete
k úplnému záznamu. Mohou být
dostupné i odkazy na plné texty
(je nutné mít předplatné).
2
WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION
Karta se základním vysvětlením
VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ
Ve vyhledávání TOPIC se
prohledávají tato pole:
Název
Odkaz na plný text nebo informaci
o předplatných knihovny.
Všechny názvy jsou indexovány tak,
jak byly publikovány.
Abstrakty
Všechny abstrakty jsou indexovány
tak, jak byly poskytnuty daným
časopisem (od r. 1991 do
současnosti).
Klíčová slova (Author Keywords
a KeyWords Plus)
Klíčová slova autora (Author
Keywords) jsou indexována a je
možné je prohledávat. KeyWords
Plus jsou slova a fráze získané z
názvů citovaných článků. Chcete-li
provést vyhledávání těchto pojmů,
klepněte na klíčové slovo nebo frázi.
Jména autorů
Všichni autoři jsou indexováni.
Vyhledávejte zadáním příjmení
a iniciál křestních jmen (např.
garfield e*).
Adresy a sjednocené
názvy institucí
Všechny adresy autorů jsou
indexovány a je možné je
prohledávat. E-mailové adresy
autorů z dotisku jsou uvedeny,
pokud jsou k dispozici. Sjednocené
názvy institucí se používají jako
pomůcka při identifikaci institucí
se složitými názvy nebo s mnoha
variacemi adresy.
Citation Network
• Cited Reference (citované reference)
• Times Cited Counts (počet citací)
• Citation Mapping (citační mapa)
• Related Record Search
(vyhledávání souvisejících záznamů)
• Citation Alerts (upozornění na citace)
Na každém záznamu je zobrazen
počet citací ve Web of Science Core
Collection a platformě Web of Science
(včetně Web of Science Core Collection,
Biosis Citation Index, Chinese Science
Citation Database, Data Citation Index
a SciELO). Počty představují všechny
správné citace a nejsou omezeny vaším
předplatným.
Všechny citované záznamy jsou indexovány
a je možné je prohledávat nástrojem Cited
Reference Search. Klepnutím na odkaz
„Cited References“ (Citované reference)
v položce Citation Network (síť citací)
přejdete do náhledu citovaných referencí.
Identifikátory autorů
Profily ResearcherID a ORCID
ID je možné prohledávat
a pokud jsou dostupné, budou
zobrazeny. ResearcherID jsou
získávány z veřejných profilů
na www.researcherid.com.
Informace o financování
Je možné vyhledávat financující
instituce, čísla grantů a
poděkování za poskytnutí
financování (od r. 2008 do
současnosti).
3
WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION
Karta se základním vysvětlením
VYHLEDÁVÁNÍ CITOVANÝCH REFERENCÍ
První krok
• Pomocí rozevírací šipky navigujte k možnosti vyhledávání citované reference.
• Vyhledávejte podle citovaného názvu (Cited Title), citovaného autora (Cited Author),
citované práce (Cited Work), citovaného roku (Cited Year), svazku (Volume), vydání
(Issue) nebo strany (Page).
• Pro pomoc se zkratkami použijte seznam zkratek časopisů (Journal Abbreviations List).
TIPY PRO VYHLEDÁVÁNÍ
CITOVANÝCH REFERENCÍ
Druhý krok
• Pro citované autory a citovanou práci
používejte zástupné znaky (viz strana 1).
Zvolte, které reference včetně variant
chcete do vyhledávání zahrnout,
a klepnutím na položku „Finish
Search“ (Dokončit vyhledávání)
zobrazte výsledky vyhledávání.
• Než ukončíte vyhledávání, vyhledejte
varianty (díla mohou někdy být citována
chybně).
• Počet citujících článků („Citing Articles“)
představuje citace ze všech ročníků a všech
vydání Web of Science Core Collection –
včetně ročníků a vydání, k nimž nemáte
předplatné.
• Všechny citované reference jsou indexované
a prohledávatelné, včetně odkazů na knihy,
patenty, vládní dokumenty apod. Ve všech
zdrojových záznamech Web of Science
jsou rovněž automaticky vyhledáváni
druzí citovaní autoři, úplné názvy zdrojů
a nestandardní zkratky zdrojů. Mějte na
paměti, že takovýto způsob vyhledávání
může přinést jen neúplné výsledky.
• Od r. 2012 jsou všechny reference na
„nezdrojové“položky (knihy, články v
denním tisku atd.)plně indexovány (celý
seznam autorů,celý název atd.) tak jak
byly publikovány. Klepnutím na „Show
Expanded Titles“ (Zobrazit rozšířené názvy)
zobrazíte veškeré informace o referenci.
Hlavní kanceláře Thomson Reuters Science
Severní a jižní Amerika
Filadelfie
+1 800 336 4474
+1 215 386 0100
Evropa, Střední Východ a Afrika
Londýn
+44 20 7433 4000
Asie a Tichomoří
Singapur
+65 6775 5088
Tokyo
+81 3 4589 3100
Úplný seznam kanceláří:
ip-science.thomsonreuter.com/contact
S SR 1104 532 CZ
Copyright ©2014 Thomson Reuters Veškerá práva vyhrazena.
VÁŠ PROFIL VE WEB OF SCIENCE
• Ukládejte záznamy do EndNote online
• Vytvořte si upozornění na vyhledávání
• Začleňte je do ResearcherID
• Vytvořte si upozornění na citace
• Ukládejte historii vyhledávání
• Uložte si nastavení preferencí při vyhledávání
PODPORA
Klepnutím na tlačítko Help na libovolné stránce získáte podrobnou nápovědu pro funkce a také
množství tipů pro vyhledávání a příkladů. Novinky o Web of Science sledujte wokinfo.com
Linku technické podpory pro vaši oblast můžete kontaktovat na:
ip-science.thomsonreuters.com/support/
Vzdělávací tým můžete kontaktovat na:
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/
Zaznamenané i živé webové kurzy naleznete na adrese:
wokinfo.com/training_support/training/
Download

Web of Science Core Collection Quick Reference Guide