SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
RUSKÝ JAZYK
POSLECH
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
POSLECH – VERZE B
1. ýÁST
ÚLOHY 1–4
VERZE B
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C.
1
Ʉɚɤɨɣ ɩɪɢɡ ɩɨɥɭɱɢɥ ɋɟɪɺɠɚ?
A)
2
B)
C)
B)
C)
ɑɬɨ ɦɭɠɱɢɧɚ ɡɚɛɵɥ ɤɭɩɢɬɶ?
A)
4
C)
Ʉɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɟɬɢɥɚ ɬɭɪɢɫɬɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɧɢɤɭɥ?
A)
3
B)
Ʉɚɤɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɜɵɛɪɚɥ ɛɵ Ⱦɟɧɢɫ?
A)
B)
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
C)
2
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
2. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 5–12
VERZE B
Uslyšíte rozhovor dvou sourozencĤ o jejich programu na veþer. Na základČ
vyslechnuté nahrávky rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5
ɍ ȼɥɚɞɢɤɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɜɟɱɟɪ.
6
Ⱥɧɶɤɚ ɩɪɨɫɢɬ ȼɥɚɞɢɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɟɣ ɩɨɦɨɝ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɬɚɬɶɸ.
7
Ɇɭɡɵɤɚ ɢɡ ɦɸɡɢɤɥɚ «Ʉɨɲɤɢ» ȼɥɚɞɢɤɭ ɧɪɚɜɢɬɫɹ.
8
Ʉɚɬɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ.
9
ȼɥɚɞɢɤɚ ɭ ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
10
Ʉɚɬɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
11
Ⱥɧɶɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ȼɥɚɞɢɤɚ ɫɨ ɫɜɨɟɣ
ɩɨɞɪɭɝɨɣ.
12
ȼɥɚɞɢɤ ɧɚɤɨɧɟɰ ɪɟɲɢɥ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɞɨɦɚ.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
N
3
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
3. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 13–19
VERZE B
Uslyšíte rozhlasový poĜad o jednom vynikajícím ruském sportovci. Na základČ vyslechnuté
nahrávky odpovČzte na otázky v úlohách 13–19. V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova.
ýísla mĤžete zapisovat þíslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).
ȼ ɤɚɤɨɦ ɝɨɞɭ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɫɬɚɥ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ?
ɜ (0) 2006 ɝɨɞɭ
Ʉɚɤɚɹ ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȿɜɝɟɧɢɹ ɉɥɸɳɟɧɤɨ?
(13) _____________ ɝ.
ȼ ɤɚɤɨɣ ɝɨɪɨɞ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɫɟɦɶɹ ɀɟɧɢ ɜ 1986 ɝɨɞɭ?
(14) _____________
Ʉɭɞɚ ɡɚɩɢɫɚɥɫɹ ɀɟɧɹ ɜ 1987 ɝɨɞɭ?
ɜ ɫɟɤɰɢɸ (15) _____________
ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɬɤɟ ɧɚɱɚɥ ɀɟɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ?
ɱɟɪɟɡ (16) _____________
ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɛɵɥɨ ɀɟɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ?
(17) _____________ ɥɟɬ
Ʉɨɦɭ ɬɪɟɧɟɪ Ɇɚɤɨɜɟɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɀɟɧɸ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ?
ɬɪɟɧɟɪɭ (18) _____________
Ʉɚɤɢɦ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ ɫɬɚɥ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 14 ɥɟɬ?
(19) _____________ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
4
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
4. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 20–23
VERZE B
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpovČć
A–C.
20
ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɥ Ɇɚɪɤ ɦɢɥɥɢɚɪɞɟɪɨɦ?
A) 20 ɥɟɬ
B) 23 ɝɨɞɚ
C) 27 ɥɟɬ
21
Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹ?
A) ɭ ɜɪɚɱɚ
B) ɜ ɲɤɨɥɟ
C) ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɟ
22
Ʉɬɨ «Ɋɚɧɟɬɤɢ»?
A) ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɢɧɨɡɜɺɡɞɵ
B) ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
C) ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ
23
ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ Ɋɨɦɚɧɟ ɉɟɬɪɨɜɢɱɟ?
A) Ɉɧ ɯɨɱɟɬ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ.
B) Ɉɧ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜɪɟɦɹ ɨɞɢɧ.
C) Ɉɧ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɠɢɬɶ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
5
Download

RUSKÝ JAZYK