SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
RUSKÝ JAZYK
POSLECH
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
POSLECH – VERZE A
1. ýÁST
ÚLOHY 1–4
VERZE A
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C.
1
Ʉɚɤɨɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɨɧɢ ɤɭɩɹɬ?
A)
2
B)
C)
B)
C)
Ʉɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɨɞɪɭɝɚ Ⱦɢɦɵ?
A)
4
C)
Ʉɚɤɨɟ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɭ ɞɟɜɭɲɤɢ?
A)
3
B)
ɑɬɨ ɥɸɛɢɬ ɞɟɥɚɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ?
A)
B)
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
C)
2
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
2. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 5–12
VERZE A
Uslyšíte rozhovor s mladou ruskou populární zpČvaþkou. Na základČ vyslechnuté
nahrávky rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá
(N).
P
5
ȼɢɤɚ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ, ɤɨɝɞɚ ɟɣ ɛɵɥɨ 17 ɥɟɬ.
6
ȼɢɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɫ ɱɭɠɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
7
ȼɢɤɚ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɰɟɧɭ.
8
ɍ ȼɢɤɢ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɦɚɲɢɧɚ.
9
ȼɢɤɚ ɟɳɺ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ.
10
ɀɢɡɧɶ ɛɟɡ ɩɚɪɬɧɺɪɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȼɢɤɢ.
11
ȼɢɤɚ ɭɠɟ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɦ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ.
12
ȼɢɤɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
N
3
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
3. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 13–19
VERZE A
Uslyšíte reportáž o nejmenší jezdecké soše na svČtČ. Na základČ vyslechnuté nahrávky
odpovČzte na otázky v úlohách 13–19. V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova. ýísla
mĤžete zapisovat þíslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).
Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɚɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɫɬɚɬɭɹ ɜ ɦɢɪɟ?
ɜ (0) ǔǂǕǎLJNjlj ɝɨɪɨɞɟ ɉɟɥɝɪɠɢɦɨɜ
ȼ ɤɚɤɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɠɢɜɺɬ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɭɢ?
(13) _____________
ɋ ɱɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥ ȼɚɧɟɤ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɚɬɭɢ?
ɫ ɱɟɬɵɪɶɦɹ (14) _____________
Ʉɚɤ ɞɨɥɝɨ ɚɜɬɨɪ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ?
(15) _____________
Ɂɚ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɚɧɟɤ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥ ɫɬɚɬɭɸ?
ɡɚ (16) _____________
Ʉɚɤɢɟ ɨɛɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɬɚɬɭɢ ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ?
(17) _____________
Ʉɨɝɨ ɧɚ ɤɨɧɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɚ ɫɬɚɬɭɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɯɨɬɟɥɚ ɫɴɟɫɬɶ ɤɨɲɤɚ ɚɜɬɨɪɚ?
(18) _____________
Ƚɞɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɧɚɹ ɫɬɚɬɭɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ?
(19) _____________
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
4
RUSKÝ JAZYK • POSLECH
4. ýÁST
SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH
ÚLOHY 20–23
VERZE A
Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpovČć
A–C.
20
ɑɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɦɭɡɟɟ ɑɟɛɭɪɚɲɤɢ?
A) ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ
B) ɩɢɲɭɳɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ ɚɜɬɨɪɚ ɤɧɢɝɢ ɨ ɑɟɛɭɪɚɲɤɟ
C) ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɛɭɞɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɠɢɥ ɤɪɨɤɨɞɢɥ Ƚɟɧɚ
21
ɉɨɱɟɦɭ ɦɭɠɱɢɧɚ ɡɜɨɧɢɬ ɠɟɧɳɢɧɟ?
ɑɬɨɛɵ:
A) ɫɤɚɡɚɬɶ ɟɣ ɨ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɨɦ ɫɱɺɬɟ.
B) ɫɤɚɡɚɬɶ ɟɣ ɨɛ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɟɺ ɬɟɥɟɮɨɧɚ.
C) ɭɡɧɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɚɞɪɟɫ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ ɫɱɺɬ.
22
ɉɨɱɟɦɭ ɚɤɬɪɢɫɚ ɧɟ ɜɵɲɥɚ ɡɚɦɭɠ?
A) ȿɺ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɟɺ ɛɪɚɤɚ.
B) ɉɚɪɬɧɺɪ ɚɤɬɪɢɫɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɠɢɬɶ ɜ ɛɪɚɤɟ.
C) Ɉɧɚ ɞɭɦɚɥɚ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɪɚɤɚ ɨɧɚ ɟɳɺ ɦɨɥɨɞɚɹ.
23
Ʉɚɤɢɟ ɚɪɬɢɫɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɢɡ ɧɚ ɜɟɱɟɪɟ «Ɂɜɺɡɞɵ XXI ɜɟɤɚ»?
A) ɩɟɜɰɵ
B) ɚɤɬɺɪɵ
C) ɬɚɧɰɨɜɳɢɤɢ
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013
5
Download

RUSKÝ JAZYK