HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100
NÁVOD K POUŽITÍ
1
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision® Network Digital Video Recorder
Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software, poskytujeme v rámci licence a proto je moţno ho pouţívat nebo
kopírovat pouze v souladu s ustanoveními licence. Obsah této příručky má slouţit jako orientační zdroj informací a můţe se bez
upozornění změnit. Obsah by neměl být chápán jako nějaký závazek společnosti Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision).
Hikvision neakceptuje ţádnou zodpovědnost nebo ručení za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se v příručce mohou objevit.
S výjimkou případů kdy to tato licence povoluje, se ţádná část příručky nesmí reprodukovat, ukládat v nějakém systému pro ukládání
informací, ani předávat dál, v jakékoli podobě, jakýmkoli způsobem, elektronickým mechanickým, pomocí záznamu nebo jinak, bez
písemného povolení firmy Hikvision.
HIKVISION NEAKCEPTUJE ŢÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (BEZ
OMEZENÍ) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRTO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, COŢ SE
TÝKÁ I SOFTWARE OD SDPOLEČNOSTI HIKVISION. HIKVISION NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEBUDE VZNÁŠET
NÁMITKY, POKUD JDE O POUŢITÍ NEBO VÝSLEDKY POUŢITÍ SOFTWARE HIKVISION, VE SMYSLU JEHO
SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI, NEBO JINAK A VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O
VÝSLEDKY A PROVOZNÍ CHOVÁNÍ SOFTWARE HIKVISION, JE POUZE VAŠÍM RIZIKEM. NĚKTERÉ STÁTY
NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.
ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VÁM NEBUDE FIRMA HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, NEBO
AGENTI RUČIT ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH
ZTRÁTOU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍM PRODEJE, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH INFORMACÍ A PODOBNĚ),
PLYNOUCÍ Z POUŢITÍ NEBO NEMOŢNOSTI POUŢÍT HIKVISION SOFTWARE, DOKONCE I KDYŢ HIKVISION BYL
SEZNÁMEN S MOŢNOSTÍ TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŢE NĚKTEÉ STÁTY NEPŘIPOUŠTĚJÍ TAKOVÉ VÝJIMKY NEBO
OMEZENÍ RUČENÍ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSEJÍ TÝKAT.
Úvodní tipy a upozornění
Předtím neţ váš DVR připojíte a spustíte, přečtěte si následující tipy::
• Ujistěte se, ţe jednotka je instalována v bezprašném prostředí a dobře odvětrána.
• Jednotka je určena pouze pro vnitřní pouţití
• V blízkosti DVR nesmí být ţádné tekutiny.
• Postarejte se o to, aby podmínky v okolním prostředí splňovaly specifikace výrobce
• Zajistěte, aby jednotka byla náleţitě upevněna do police nebo stojanu. Silné údery nebo nárazy při pádu mohou způsobit poškození
citlivé elektroniky, která je uvnitř jednotky
• Je-li moţno, napájejte DVR z jednotky UPS (zajištěné napájení).
• Před připojením a odpojením příslušenství nebo periferií vypněte napájení jednotky.
• Výrobce doporučuje, aby jako paměťový disk byl s tímto zařízením pouţíván HDD.
2
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Obsah
Zálohování nahraných souborů .......................... 28
Konfigurace systému ................................................ 29
Konfigurace sítě ................................................. 29
Správa uţivatelských účtů .................................. 30
Přidání nového uţivatelského účtu ..................... 30
Odebrání účtu uţivatele ...................................... 31
Editace účtu uţivatele......................................... 31
Konfigurace PTZ kamer ..................................... 31
Ověření nastavení PTZ ....................................... 31
Nastavení PTZ prepozic, obchůzky a sekvence . 32
Nastavení Alarmů a vyjímek ................................... 33
Nastavení detekce pohybu .................................. 33
Nastavení alarmových vstupů ............................ 33
Nastavení vyjímek .............................................. 35
Nastavení E-mailu .............................................. 35
Nastavení kamer ....................................................... 36
Nastavení soukromých zón ................................ 36
Detekce sabotáţe videa ...................................... 37
Detekce ztráty videa ........................................... 38
Nastavení OSD ................................................... 39
Nastavení disku......................................................... 40
Správa disku ....................................................... 40
Správa souborů......................................................... 40
Vyhledání souborů .............................................. 40
Správa DVR .............................................................. 41
Upgrade Firmware.............................................. 41
Obnovení továrního nastavení ............................ 41
Export / Import nastavení DVR ......................... 42
Zobrazení systémových záznamů ....................... 42
Menu uzamčení .................................................. 43
Pouţité pojmy..................................................... 45
Často se opakující dotazy ................................... 46
Úvod ............................................................................. 4
Souhrn ......................................................................... 4
Hlavní vlastnosti výrobku ..................................... 4
Schéma připojení DVR ......................................... 5
Obsluha DVR ....................................................... 5
Pouţití ovládacích prvků na čelním panelu .......... 5
Pouţití infračerveného dálkového ovládání .......... 9
Pouţití USB myši ............................................... 10
Pouţití OSD klávesnice ...................................... 10
Schéma zadního panelu ...................................... 11
Spuštění do provozu ................................................. 13
Zapnutí a vypnutí DVR ...................................... 13
Restart a zablokování DVR ................................ 14
Nastavení data a času .......................................... 14
Kontrola stavu DVR ........................................... 15
Živý náhled ................................................................ 16
Vysvětlení významu ikon ţivý náhled ................ 16
Provoz v reţimu náhledu .................................... 17
Pouţití panelu MENU......................................... 18
Konfigurace Ţivého náhledu .............................. 19
Konfigurace výběru kanálů................................. 19
Nastavení pro záznam .............................................. 21
Konfigurace pro záznam ..................................... 21
Rychlé nastavení plánovače ................................ 22
Pokročilé nastavení plánovače ............................ 22
Reprodukce záznamu ............................................... 24
Vyhledávání záznamu ......................................... 24
Přehrávání nahraných souborů............................ 25
Zálohování ................................................................. 26
Zálohování záznamů ........................................... 26
Vytvoření video klipu ......................................... 26
Export videoklipů ............................................... 27
3
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Úvod
Souhrn
Děkujeme vám ţe jste si koupili digitální videorekordér řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 (DVR). Abyste maximálně vyuţili
všechny moţnosti tohoto DVR, přečtěte si důkladně tento Návod k použití.
Hlavní vlastnosti výrobku
Komprese:
• Podporuje video vstup PAL/NTSC
• Respektuje normu video komprese H.264.
• Parametry kódování video kaţdého kanálu je moţno nastavit samostatně, včetně rozlišení, obnovovacího kmitočtu, přenosové
rychlosti (v bitech) i kvality obrazu.
• Kaţdý kanál podporuje normální parametry pro plynulý provoz i pro komprimovaný záznam události.
• Podporuje jak Composite stream (video plus audio), tak i Video only (jen video) stream. Audio a video signály jsou striktně
synchronní.
Monitoring:
• Displej s vysokým rozlišením VGA podporuje rozlišení 1024x768
• Podporuje ţivé zobrazení na obrazovce 1/4/9/16, pořadí kanálů je moţno nastavit.
• Podporuje skupinový vypínač ţivého zobrazení, ruční vypínač a automatický cyklus, jehoţ interval je moţno nastavit.
• Podporuje digitální zoom ţivého zobrazení
• Podporuje zastínění (maskování) určeného kanálu ţivého zobrazení.
• Podporuje detekci pohybu, zobrazuje pokusy o tamper (neoprávněný zásah), signalizaci video výjimek a signalizaci ztráty video
signálu.
• Podporuje privátní maskování
• Podporuje různé protokoly PTZ, PTZ preset (předvolba PTZ), Patrol (postupná obhlídka všech, nebo některých, předvolených
poloh kamery) a Pattern.(vzor, coţ je sled poloh jimiţ kamera v reţimu Patrol prochází)
• Podporuje Zoom in (přiblíţení) kliknutím myší, i funkci Trace (sledovat), ovládanou taţením myši.
Ovládání HDD:
• Podporuje aţ 8 SATA HDD. Kaţdý HDD s kapacitou aţ 2TB.
• Podporuje technologii S.M.A.R.T.
• Podporuje funkci HDD (HDD v rezervě).
• Podporuje ovládání skupiny pevných disků
• Systém HDD file je kompatibilní s Windows. Vyuţívá se technologie předběţného přiřazení v ovládání pevného disku, ţádné
dělení disku na fragmenty.
Záznam a reprodukce:
• Podporuje cyklický i necyklický mód záznamu.
• Podporuje 8 časových period záznamu s různými typy záznamu.
• Podporuje Pre-record (doba předstihu spuštění záznamu) a Post-record time (doba doběhu záznamu) pro alarm a detekci pohybu.
• Podporuje funkce Pause (pauza), Play fast (zrychlená reprodukce), Play slow (zpomalená reprodukcer), Skip forward (skok vpřed)
a Skip backward (skok zpět) při reprodukci; nastavuje se na indikátoru průběhu reprodukce taţením myši.
Zálohování:
• Podporuje zálohování na zařízení USB, SATA CD/DVD-R/W
• Podporuje údrţbu a řízení zálohovacích zařízení.
Alarm & Výjimka:
• Systém unifikované správa alarmových vstupů/výstupů
• Podporuje různé poplachové vstupy např. alarm vyvolaný zaplněním pevného disku, neoprávněným přístupem, poruchou sítě,
konfliktem v IP, chybou pevného disku, video výjimkou a neshodou video výstupu s normou.
• Podporuje různé reakce na alarm, jako je záznam kamery, vypnutí relé, varování na obrazovce, zvukové varování, a upload do
4
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
centra, etc.
• Podporuje automatickou obnovu po výjimce.
Síť:
• Podporuje adaptivní síťové interface 10/100M.
• Podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS a SADP, atd.
• Podporuje vysílání unicast (jednoduché) a multicast (skupinové, výběrové), podporuje TCP, UDP, a RTP pro unicast.
• Podporuje dálkovou konfiguraci, podporuje nastavení pro dálkový import a export nastavení DVR.
• Podporuje dálkové zjištění stavu zařízení, systémového protokolu a stavu alarmu.
• Podporuje dálkové formátování pevného disku, upgrade, reboot, odstavení a jiné operace systémové údrţby.
• Podporuje upload alarmu od událostí a výjimek do počítače připojeného do sítě, určeného k dálkovému řízení.
• Podporuje správu uţivatelů. Administrátor přiděluje a spravuje uţivatelská práva.
• Podporuje vzdálené získání JPEG snímků.
• Podporuje dálkové ovládání PTZ
• Podporuje voice talk (hlasová komunikace) a broadcast (vysílání).
• Zabudovaný WEB Server.
Jiné:
• SDK pro Windows a Linux
• Výkonný DVR log (záznamník), včetně provozu, alarmů (alarm log) a výjimek (exception log.)
Schéma připojení DVR
Obsluha DVR
Existuje řada způsobů jakými je moţno ovládat a provozovat váš DVR. Můţete pouţít ovládací prvky na čelním panelu, nebo
infračervené dálkové ovládání (součást dodávky), myš a také OSD klávesnici (soft keyboard).
Použití ovládacích prvků na čelním panelu
DVR se dodává společně se zabudovanými ovládacími prvky na čelním panelu, jak je vidět na obrázku
5
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
DS-7204HVI-ST
DS-7216HVI-S
DS-7300HI-S série
K těmto ovládacím prvkům patří:
Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard
Disk Drive (HDD).
2. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR.
• Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm.
• Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně
• Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání.
• HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají.
• NETWORK (síť): Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje.
3. Ovládací tlačítka:
• Tlačítko 1/MENU: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [1]. Kdyţ ho stisknete, vrátíte se (po úspěšném
přihlášení) do hlavní nabídky (Main menu). Tlačítko 1/MENU také vyvolá interface pro nastavení citlivosti
(Sensitivity interface).
• 2ABC/F1: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [2] a tlačítko pro písmena [ABC]. Pomocí tohoto tlačítka
můţete vybírat poloţky ze seznamu.
• 3DEF/F2: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [3] a tlačítko pro písmena [DEF]. Rovněţ se pouţívá k
listování mezi stránkami.
• 4GHI/ESC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [4] a tlačítko pro písmena [GHI]; rovněţ se pouţívá k
přeskoku do předcházející nabídky.
• 5JKL/EDIT: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [5] a tlačítko pro písmena [JKL]. Pouţívá se k editaci
textových polí. Kdyţ editujeme textová pole, můţe se toto tlačítko také pouţít jako backspace (návrat na
předchozí znak). Přitom se smaţe písmeno pod kurzorem. V zaškrtávacích rámečcích můţete klávesu pouţít
k „zatrhnutí“ rámečku. V reţimu reprodukce (playback) je moţno ho pouţít k vytváření videoklipů pro
zálohování.
• 6MNO/PLAY: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [6] a tlačítko pro písmena [MNO]. Pouţívá se ke
vstupu do nabídky reprodukce (Playback menu). Rovněţ se pouţívá k zapínání a vypínání audio v nabídce pro
reprodukci.
• 7PQRS/REC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [7] a tlačítko pro písmena [PQRS]. Rovněţ se
1.
6
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
pouţívá ke vstupu do interface pro manuální záznam ( Manual record interface).
• 8TUV/PTZ: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [8] a tlačítko písmena [TUV]. Rovněţ se pouţívá ke
vstupu do reţimu ovládání PTZ (PTZ control mode).
• 9WXYZ/PREVIEW: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [9] a tlačítko písmen [WXYZ]. Rovněţ se
pouţívá k přepínání mezi reţimem jedné obrazovky a reţimem více obrazovek (Multi-screen).
• 0/A: Toto tlačítko pracuje jako numerické [0]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi metodami zápisu (malá a
velká písmena, symboly a čísla). Rovněţ je moţno ho pouţití k vymazání všech maskovaných sektorů, např. v
nabídkách detekce pohybu (motion detection) a diskrétní maska (privacy mask).
• SHIFT (zdvih): Toto tlačítko se pouţívá k přepínání funkce klávesy z funkce „numerická klávesa“ do funkce
„ovládací tlačítko“ a naopak.
4. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr / Enter):
• Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a
poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají
ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítka Left (vlevo) a Right (vpravo) způsobí skok ve
videozáznamu 30s dozadu nebo dopředu.V reţimu pro náhled (Preview mode) je moţno tato tlačítka pouţít k
přepínání mezi kanály.
• Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ
pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo
dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí
tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu).
5. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v
nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V
reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek
je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi
různými kanály.
6. Tlačítko POWER (napájení) se pouţívá k zapínání a vypínání napájení DVR.
Poznámka: Je důleţité si uvědomit, ţe musíte na čelním panelu nebo v textovém poli kliknout EDIT, aby bylo moţno editovat
(upravovat) obsah tohoto pole. Kdyţ vloţíte text, musíte stisknout ENTER, abyste se mohli posunout na další políčko.
DS-8100-S série
DS-8100-SE série
7
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Tlačítko zapnout/vypnout: Tímto tlačítkem se zapíná/vypíná DVR
IR LED: pro příjem IR signálu z dálkového ovladače
Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard
Disk Drive (HDD).
4. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR.
• Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm.
• Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně
• Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání.
• HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají.
• Modem: Rezervováno
• TX/RX: Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje.
• Stavová LED: svítí modře, pokud je DVR uzamčen, zhasne pokud je DVR odblokován, toto se provádí stiskem
klávesy „ESC“ déle neţ 3 sekundy.
5. Alfanumerická tlačítka:pouţívají se v různých úrovních MENU, korespondují s číslem kanálu, případně
odpovídají číslům při vkládání textu, zadávání čísel a znaků v editačním reţimu.
6. Ovládací tlačítka:
• ESC Tlačítko: pro opuštění MENU a pro zamčení/odemčení DVR v reţimu náhledu
• REC/SHOT Tlačítko: pro vstup do rychlého plánovače záznamu, při ovládání PTZ stiskem tlačítka REC/SHOT
a poté na numerické klávesnici zadáte číslo poţadované prepozice.
• PLAY/AUTO Tlačítko: pro vstup do MENU přehrávání, v módu přehrávání zapnout/vypnout audio, v reţimu
ovládání PTZ vyvolá autoscan
• ZOOM + Tlačítko: pro ovládání zoomu v reţimu PTZ
• A/FOCUS + Tlačítko: pro ovládání ostření v reţimu PTZ, pro přepínání malá/velká písmena, přepínání
symboly/číslice
• EDIT/IRIS + Tlačítko: pro vkládání textu do textových polí, při editaci textu má funkci backspace a vymaţe
znak před kurzorem, v zaškrtávacím poli změní stav pole, reţimu PTZ otevírá clonu kamery.
• MENU/WIPPER Tlačítko: vrátí uţivatele do hlavního MENU, při stisku déle neţ 5 sekund vypne zvuk kláves.
• F1/LIGHT + Tlačítko: v reţimu PTZ zapne/vypne světlo
• MAIN/SPOT/ZOOM - Tlačítko: přepíná spot výstup, v reţimu PTZ sloţí pro ovládání zoomu
• PREV/FOCUS - Tlačítko: přepíná módy zobrazení, v reţimu PTZ ovládá ostření
• PTZ/IRIS - Tlačítko: vstup do reţimu ovládání PTZ, v reţimu PTZ ovládá nastavení clony
7. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr nahoru/dolu):
• Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a
poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají
ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa.
• Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ
pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo
dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí
tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu).
8. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v
nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V
reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek
je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi
různými kanály.
9. Tlačítka DIRECTION (směr vpravo/vlevo): pouţívá se pro přechod mezi aktivními vybranými částmi v MENU,
v reţimu přehrávání slouţí k zrychlení/zpomalení záznamu, v reţimu ţivého náhledu slouţí k přepínání
zobrazených kanálů.
10. CD/DVD Slot: prostor pro zapisovací mechaniku CD/DVD
1.
2.
3.
8
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Použití infračerveného dálkového ovládání
Váš DVR můţe být ovládán také pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky. Viz obrázek
Před spuštěním do provozu je nutno vloţit baterie.
Klávesy na dálkovém ovládání silně připomínají ty klávesy, které jsou na čelním panelu. Jsou to tyto klávesy:
1. Tlačítko POWER (napájení): Vypnutí DVR.
2. Tlačítko DEV: Zapíná / vypíná dálkové ovládání.
3. Alfanumerická tlačítka: Totéţ jako alfanumerická tlačítka na čelním panelu.
4. Tlačítko EDIT: Totéţ jako tlačítko EDIT na čelním panelu.
5. A: Totéţ jako tlačítko A na čelním panelu.
6. Tlačítko REC: Totéţ jako REC na čelním panelu.
7. Tlačítko PLAY: Totéţ jako PLAY na čelním panelu.
8. Tlačítko INFO: Nevyuţito
9. Tlačítko VOIP: Nevyuţito.
10. Tlačítko MENU: Totéţ jako MENU na čelním panelu.
11. Tlačítko PREV: Totéţ jako PREV na čelním panelu.
12. Tlačítka DIRECTION/ENTER : Totéţ jako tlačítka DIRECTION / ENTER na čelním panelu.
13. Tlačítko PTZ: Totéţ jako tlačítko PTZ na čelním panelu.
14. Tlačítko ESC: Totéţ jako tlačítko ESC na čelním panelu.
15. RESERVED: Záloha.
16. Tlačítko F1: Umoţňuje vybrat všechny poloţky v jednom seznamu.
17. Tlačítka PTZ CONTROL (ovládání PTZ): Tlačítka slouţící k nastavení clony, k zaostření a k ovládání zoomu
kamery PTZ.
18. Tlačítko F2: Také se pouţívá k listování stránkami se záloţkou.
Chcete-li ověřit funkci dálkového ovládání, zamiřte ovladač na IR přijímač, který je na čelním panelu. Pokud nenastane ţádná
reakce:
1. Pomocí čelního ovládacího panelu nebo pomocí myši otevřete nabídku > Hlavní MENU > Konfigurace systému >
9
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení Displeje.
2. Ověřte si a zapamatujte identifikační číslo rekordéru ( DVR ID#). Z výroby je nastaveno 255. Toto číslo platí pro
všechny infračervené ovládací prvky.
3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovladači
4. Zadejte identifikační číslo (ID) videorekordéru z kroku 2.
5. Na dálkovém ovládání stiskněte ENTER.
Jestliţe indikátor stavu (Status) na čelním panelu začne modře svítit, znamená to ţe dálkové ovládání správně pracuje. Pokud se tak
nestane a od dálkového ovládání nepřichází ţádná reakce, zkontrolujte následující:
1.
2.
3.
Zda jsou baterie správně nainstalovány a jejich polarita není obrácená.
Zda jsou baterie nabité.
Zda není paprsek k infračervenému přijímači něčím zastíněn.
Použití USB myši
Při práci s DVR je rovněţ moţno pouţívat normální ovládací prvky, jimiţ disponuje běţná myš se třemi tlačítky (pravé, levé ) a
kolečkem:
1.
2.
Zastrčte konektor od myši do některého USB portu na čelním panelu DVR.
DVR by měl automaticky myš detekovat. Vzácně se můţe stát, ţe se tak nestane. Pak doporučujeme, abyste
nahlédli na seznam doporučených zařízení od vašeho dodavatele.
Tlačítka na myši mají tyto funkce:
1. Levé tlačítko:
• Kliknutí (jednou): Zvolte si z některé nabídky nějakou poloţku, třeba tlačítko nebo políčko vstupů. Funguje to
stejně jako stisknutí klávesy ENTER na čelním nebo dálkovém ovládacím panelu.
• Poklepání (dvojité kliknutí): Přepíná mezi reţimy jedné obrazovky a více obrazovek (Multi screen)
• Kliknout a táhnout: Jestliţe klikáním levým tlačítkem a taţením myší, můţete ovládat PTZ kameru i měnit
polohu digitálního zoomu i zobrazení OSD dané kamery (zobrazení systémového času a názvu kamery). Tyto
funkce je moţno také pouţít k nastavení hlídaných prostorů (alarm area)
2. Pravé tlačítko:
• Kliknutí (jednou): Zobrazí se roletová nabídka
3. Kolečko:
• Otáčení nahoru: V reţimu pro náhled (Preview mode) způsobí otočení nahoru přepnutí na předcházející
obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na předcházející poloţku.
• Otočení dolů: V reţimu pro náhled způsobí otočení nahoru přepnutí na následující obrazovku. V reţimu pro
nabídku (Menu mode) se výběr přesune na následující poloţku.
Použití OSD klávesnice
Chcete-li ovládat DVR pomocí myši, klikněte na následující vstupní políčko a objeví se klávesnice (Soft keyboard),
10
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Význam tlačítek na OSD klávesnici je následující:
Přepnout na malá písmena: Přepnout na vkládání malých písmen
Přepnout na velká písmena: Přepnout na vkládání velkých písmen
Symboly: Přepíná na reţim zadávání symbolů.
Zpětný krok: Slouţí k vymazání znaku před kurzorem.
Enter: Potvrzení volby.
ESC: Opustit měkkou klávesnici
Schéma zadního panelu
Podívejme se na názorné zobrazení zadního panelu DS-7316HI-S:
DS-7204HVI-ST
DS-7216HVI-S
Č.
Poloţka
VIDEO OUT
Popis
Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud
připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním
zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek.
VIDEO SPOT
OUT
VIDEO IN
AUDIO IN
AUDIO OUT
POWER
VGA
RS232
LAN
Interface
USB Interface
RS-485
Interface
ALARM IN
ALARM
OUT
POWER
GROUND
Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Konektory BNC pro analogový video vstup.
Konektory BNC pro analogový vstup.
Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT.
Napájení vypnuto/zapnuto
Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku
Konektor DB9 pro RS232
Konektor pro LAN (Local Area Network).
Konektor pro zařízení USB
Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ.
Konektor pro vstup alarmu
Konektor pro výstup alarmu
Napájení 12V DC
Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.)
11
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
DS-7300HI-S(E) série
Č.
Poloţka
VIDEO OUT
Popis
Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud
připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením
videosignálu a s provozem pomocí nabídek.
VIDEO SPOT
OUT
VIDEO IN
AUDIO IN
AUDIO OUT
VIDEO
LOOP OUT
VGA
RS232
LAN Interface
USB Interface
RS-485
Interface
ALARM IN
ALARM
OUT
GROUND
POWER
Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Konektory BNC pro analogový video vstup.
Konektory BNC pro analogový vstup.
Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT.
16-kanálový konektor DB15 pro výstup Video loop
Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku
Konektor DB9 pro RS232
Konektor pro LAN (Local Area Network).
Konektor pro zařízení USB
Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ.
Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici
Konektor pro vstup alarmu
Konektor pro výstup alarmu
Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.)
Střídavé napájení 100~240V
DS-8100-S(E) série
Č.
1
2
3
4
Poloţka
VIDEO IN
AUDIO IN
VIDEO SPOT
OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
LINE IN
Popis
BNC konektor pro analogový video vstup
BNC konektor pro analogový audio vstup
Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně.
Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud
připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením
videosignálu a s provozem pomocí nabídek.
BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizovaný s VGA
BNC konektor pro audio vstup
12
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
5
6
7
8
VGA
RS232
LAN Interface
USB Interface
PŘEPÍNAČ
REZISTORU
RS-485
Interface
ALARM IN
ALARM
OUT
GROUND
POWER
9
10
11
12
Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku
Konektor DB9 pro RS232
Konektor pro LAN (Local Area Network).
Konektor pro zařízení USB
Přepínač zakončovacího rezistoru pro RS-485, po přepnutí se přiřadí na RS-485
zakončovací odpor 120ohm. Továrně nastaveno off.
Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ.
Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici
Konektor pro vstup alarmu
Konektor pro výstup alarmu
Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.)
Střídavé napájení 100~240V
Spuštění do provozu
Zapnutí a vypnutí DVR
Chcete-li aby provozní ţivotnost vašeho DVR byla co nejdelší, musíte dodrţovat správný postup zapínání a vypínání.
Spuštění DVR do provozu:



Ujistěte se, ţe elektrické napájení je připojeno do síťové zásuvky. Naléhavě doporučujeme,abyste k napájení jednotky
pouţívali zdroj zajištěného napájení (UPS).
Zapněte spínač na zadním panelu
Po zapnutí do provozu bude trvale svítit indikátor stavu zeleným světlem.
Existují dva správné způsoby vypínání DVR.:
Vypnutí z nabídky
1. Otevřete nabídku pro vypnutí , kliknutím na Menu > Shutdown.
13
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0



Zvolte tlačítko Vypnout.
Klikněte “ANO” na zprávu “Opravdu nyní vypnout?” (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?)
Stiskněte vypínač na zadním panelu
Ruční vypnutí

Stiskněte tlačítko POWER a 3 s ho drţte stisknuté.

Zadejte jméno správce a heslo do dialogového rámečku, abyste se přihlásili jako oprávněný uţivatel.

Klikněte na tlačítko OK

Vyskočí zpráva “Opravdu nyní vypnout?” (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?).

Klikněte na “ANO” a objeví se zpráva “Vypínání”

Stiskněte vypínač na zadním panelu.
Restart a zablokování DVR
(zamknout). Zablokováním se obnoví reţim náhledu ţivého videa (Live preview). Pokud z něj budete chtít vystoupit, budete muset
zadat jméno a heslo uţivatele. Tlačítkem Restart restartujete DVR.
Chcete-li DVR restartovat nebo zamknout, postupujte takto:


Otevřete nabídku MENU vypnutí kliknutím > Vypnout.
Zvolte tlačítko „Zamknout“, nebo „Rrestartovat“
Nastavení data a času
Přesné nastavení systémového data a času je velmi důleţité, aby časové označení (Timestamp) záznamů a událostí bylo správné.
Natavení data a času:



Otevřete okno Menu (nabídka) kliknutím na tlačítko MENU na panelu dálkového ovládání, nebo na čelním panelu. Do
okna Menu se také můţete dostat kliknutím pravého tlačítka (PT) myši a dále kliknutím tlačítka Menu.
Klikněte na ikonu Konfigurace systému (System Configuration).
Klikněte na ikonu Čas/Datum


Nastavte správné datum a čas
Klikněte na tlačítko Uloţ (Save), aby se nastavení uloţilo.
14
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Kontrola stavu DVR
Stav DVR zobrazuje nabídka MENU „Stav“, do které vstoupíte přes Hlavní Menu / Stav. Na jednotlivých záloţkám máte popsán stav
celého DVR.
15
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Živý náhled
Vysvětlení významu ikon živý náhled
V reţimu ţivý náhled se na kaţdém displeji objevuje řada ikon, které indikují různé stavy v jakých kanál je. Patří k nim:
Ikona události (Event icon): Oznamuje výpadek videosignálu nebo pokusy o tamper (neoprávněný zásah),
pohybu a /nebo alarm od čidla.
Ikona pro záznam, oznamuje který kanál se momentálně zaznamenává. Záznam mohl být spuštěn
manuálně, z časového plánu, nebo v reakci na pohyb či alarm
Ikona nastavení obrazu: kliknutím na tuto ikonu se vám zobrazí nabídka nastavení kvality obrazu
Jas/Kontrast/Sytost/Odstín
Ikona PTZ: pomocí této ikony můţete ovládat PTZ funkce kamer
Ikona Presetu: kamera se přesune na předem definovanou pozici
Ikona Patrol: kamera se přesouvá po předem definovaných pozicích
Ikona Tour: kamera se plynule otáčí mezi předem definovanými pozicemi
Ikona Zoom +/Zoom - : přiblíţení/oddálení sledovaného objektu
Ikona zobrazení: obraz kamery zobrazí na celou obrazovku
Ikona Audio: audio zapnuto/vypnuto
Ikona zavřít: zrušení nastavení a návrat do předešlého módu
Ikony ovládání pohybu kamery
16
detekci
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Provoz v režimu náhledu
V reţimu náhledu je moţné nastavovat zobrazení jednotlivých kanálů odděleně. Kdyţ najedete kurzorem myši na poţadovaný kanál
a kliknete levým tlačítkem, zobrazí se ikony nastavení obrazu, PTZ, audio, ZOOM, zobrazení na celou obrazovku a zavřít.
Nastavení obrazu:
kliknutím na ikonu nastavení obrazu se zobrazí menu s poloţkami Jas, Kontrast, Sytost, Odstín a u kaţdé poloţky stupnice
úroveň nastavení. Kliknutím na stupnici na poţadovanou úroveň nastavíte kvalitu obrazu.
Kliknutím na ikonu zavřít ukončíte toto MENU.
Ovládání PTZ:
Kdyţ vyberete ovládání PTZ, můţete ovládat všechny běţné funkce.
Poznámka: PTZ parametry musí být správně nastaveny v DVR před pouţitím MENU ovládání PTZ
Maximum zobrazení prepozic a patrol je 5, větší počet je třeba nastavit v konfiguračním MENU.
Audio:
Ve vybraném obrazu můţete povolit/zakázat audio. Je třeba mít povolenou tuto funkci v konfiguračním MENU.
ZOOM mód:
Pouţitím této funkce se na obrazovce zobrazí ¼ ze zvoleného kanálu. V dolním pravém rohu je zobrazena vybraná část
obdélníkem, se kterým můţete pohybovat pomocí myši a tím tak měnit výřez ze zobrazeného kanálu, návrat provedete
kliknutím na ikonu návrat.
Zobrazení na celou obrazovku:
kliknutím na tuto ikonu se zvolený kanál zobrazí na celou obrazovku a můţete ovládat všechny funkce, jako při zobrazení
17
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
více kanálů na jedné obrazovce. Pro návrat z tohoto zobrazení klikněte na ikonu pro zobrazení.
Použití panelu MENU
Zobrazení panelu menu provedete kliknutím pravým tlačítkem myši. Pomocí tohoto MENU můţete rychle měnit mód zobrazení,
případně nastavit konfiguraci DVR.
2x2 mód
3x3 mód
4x4x mód
Hlavní Menu: kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do hlavního konfiguračního MENU DVR. Pokud máte nastavené blokování,
budete muset zadat přístup přes účet administrátora.
Start/Stop auto přepínání: kliknutím na tuto ikonu spustíte automatické přepínání obrazu
zvolených kamer.
Přepínání zobrazení: pomocí této ikony přepnete zobrazení na následující obraz kamer, týká se to módů 2x2, 3x3.
Poţadovaná prodleva musí být nastavena v konfiguračním MENU.
18
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Konfigurace Živého náhledu









Video výstup – zvolte výstup, který chcete konfigurovat Hlavní/Vedlejší video výstup
Nastavení obrazu – vyberte mód zobrazení 1x1, 2x2, 3x3, 4x4
Čas přepínání – čas v sekundách, po kterém se přepne zobrazení
Povolen Audio – povolujete/ zakazujete audio výstup pro zvolený video výstup.
Jazyk – jazyková verze MENU
Výstupní formát – video formát PAL/NTSC, v našich podmínkách PAL
Název a číslo zařízení – volíte název a číslo zařízení pro dálkové ovládání
VGA rozlišení – rozlišení hlavního výstupu VGA
Rychlost pohybu myši – nastavujete pro komfortnější a přesnější ovládání pomocí myši
Konfigurace výběru kanálů
19
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
V pravé části MENU Nastavení zobrazení si u kaţdého zobrazení kanálu vyberete číslo kanálu kliknutím na šipky nahoru/dolu,
toto si zvolíte. Pokud nebudete chtít zobrazit ţádný kanál, nastavte v poli „X“ Poţadované nastavení uloţte.
20
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení pro záznam
Konfigurace pro záznam
Existuje řada postupů jak nastavit DVR pro záznam. Patří k nim nastavení časového plánu záznamu, spouštění záznamu detektorem
pohybu a/nebo alarmem od nějakého čidla. Záznam je také moţno spustit ručně.
Nejprve nastavte kvalitu záznamu v MENU Konfigurace záznamu
21
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0








Výběr nastavení kamer – vyberte jestli chcete nastavit všechny kamery najednou nebo jednotlivě
Mod Nahrávání – vyberte jestli poţadujete záznam nepřetrţitý nebo jen při události
Rozlišení – vyberte poţadované rozlišení s ohledem na kvalitu obrazu a objem dat
Počet snímků – kolik snímků za sekundu bude mít video záznam
Kvalita obrazu – pomocí stupnice nastavujete kvalitu obrazu
Před záznam – nastavujete délku záznamu uchovanou před spuštěním událostí
Po záznam – nastavujete délku záznamu po ukončení události
Vymaž video po – čas po kterém se smaţe záznam
Rychlé nastavení plánovače
Toto DVR umoţňuje nastavit plánovač záznamu buď rychle, nebo podrobně. Pro rychlé nastavení vstupde do MENu přes Hlavní
Menu/Konfigurace nahrávání/ Rychlé nastavení plánovače



Povol – povolujete/zakazujete rychlé nastavení plánovače
24/7 – po zaškrtnutí nastavujete pro všechny dny od pondělí do neděle od 00:00 do 24:00
Typ záznamu – nastavujete nepřetrţitý záznam, nebo jen při události a to v závislosti na dalším nastavení.
Poznámka: tabulka Rychlé nastavení plánovače neukazuje aktuální stav nastavení, ale slouţí pouze pro nastavení.
nastavení zkontrolujte v MENU Pokročilé nastavení plánovače
Pokročilé nastavení plánovače
22
Aktuální
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
pomocí tohoto MENU můţete nastavovat plánovač záznamu dle individuálních poţadavků pro kaţdý kanál.







Výběr kamer – v tomto poli si zvolte jednu nebo všechny kamery
Povol – povolíte/zakáţete nastavení plánovače
Výběr dne v týdnu – zvolíte poţadovaný den
Výběr začátku/konce záznamu – zadáte čas začátku a konce záznamu, případně pro celodenní nahrávání zaškrtněte
poloţku 24HR
Typ záznamu – zvolíte nepřetrţitý záznam, nebo spouštěný událostí (pohybem, alarmovým vstupem atd.)
Tabulka nastavení – načasové ose jsou pro jednotlivé dny zobrazeny časy jako pole , kdyje načasovaný záznam ( modře
permanentní, ţlutě při události )
Odstraň – touto volbou odstraníte nastavení plánovače podle zvolených parametrů nad tabulkou s časovou osou.
23
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Reprodukce záznamu
Záznamy, které chcete přehrát, musíte nejprve najít. Existuje řada způsobů vyhledávání záznamů. Můţete je vyhledávat podle času,
podle kanálu, podle typu souboru a podle záznamníku (log).
Kanál
Náhled
Kalendář
Značky začátku a
konce klipu
Ovládání přehrávání
Časová osa
Ovládání
přehrávání klipu







Výběr kanálu – vyberete kanál se záznamem
Kalendář – vyberete poţadované datum se záznamem
Časová osa – na časové ose pomocí myši vyberete záznam od do
Náhled – část obrazovky se zobrazením náhledu
Ovládání přehrávání – tlačítka pro ovládání přehrávání záznamu
Značky pro označení začátku a konce klipu – pomocí tohoto tlačitka vyberete v záznamu část pro zpracování
Ovládání přehrávání klipu – pouţíváte při přehrávání vybrané části záznamu
Vyhledávání záznamu
MENU Přehrávání umoţňuje snadné vyhledání nahraných souborů.
24
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0




Vyberte poţadovaný kanál
V kalendáři budou dny se záznamem zvýrazněny
Na časové ose bude vyznačen záznam
Kliknutím myší na časové ose zobrazíte záznam počínající časem označeným na časové ose
Přehrávání nahraných souborů
Po označení klipu ovládáte přehrávání této části záznamu následujícími tlačítky:
Přehrát
Pauza
Snížení rychlosti přehrávání
Zvýšení rychlosti přehrávání
Skrýt lištu v módu přehrávání na celou obrazovku
Zobrazení na celou obrazovku/zrušit
Povolit/ zakázat audio
ZOOM 4x při přehrávání
25
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Po výběru záznamu záznam spustíte tlačítkem Přehrát, během přehrávání můţete zvýšit, případně sníţit rychlost přehrávání. Při
zobrazení na celou obrazovku je moţné skrýt ovládací panel
Výběr kanálu
Obrazovka se
záznamem
Časová osa
Zálohování
Zálohování záznamů
Zaznamenané soubory se mohou zálohovat do různých paměťových zařízení, jako jsou USB paměťové zařízení, pevné disky USB,
nebo na DVD.
Vytvoření video klipu
Videoklip nastavíte pomocí těchto ovládacích tlačítek:
Start – označení začátku klipu
Přehrát – spuštění přehrání klipu
Stop – označení konce klipu
Uložit – uloţení klipu
Vymazat – vymaţete videoklip
26
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Vyhledejte poţadovaný časový úsek a vyberte jej pomocí ovládacích tlačítek Start a Stop, pro pohyb po časové ose pouţijte šipky pro
pohyb zpět H-, M-, S- a pro pohyb dopředu S+,M+,H+, uloţený záznam je na časové ose vyznačen modře a v tom časovém
rozsahu můţete označit začátek a konec klipu. Označení začátku a konce klipu je časový údaj od do zobrazený pod časovou osou.
Vybraný videoklip přehrajete pomocí tlačítka Přehrát. Pro uloţení stiskněte tlačítko Uloţit. Klip bude uloţen do DVR, poté jej
můţete exportovat na externí paměťové zařízení.
Poznámka: Tlačítka Přehrávání klipu, Uloţit a Vymazat jsou pouţitelná pouze při označení začátku a konce klipu. Tlačítka Start
a Stop jsou pouţitelná aţ po uloţení nebo vymazání klipu.
Export videoklipů
Po vytvoření videoklipu jej můţete uloţit na externí paměťové zařízení, USB nebo DVD. Seznam uloţených video klipů je dostupný
přes tlačítko Záloha klipů
27
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
V tabulce „Záloha klipů“ si vyberete poţadované klipy a v poloţce Backup Device si vyberete externí paměťové zařízení, uloţení
provedete tlačítkem „Zálohuj“. Externí paměťové zařízení můţete před uloţením zformátovat tlačítkem „Formátuj“, při této akci
bude veškerý obsah paměťového zařízení smazán.
Zálohování nahraných souborů
Pro zálohování uloţených souborů vstupte přes Hlavní MENU/Správa souborů/ a v této poloţce MENU si vyberete které kanály, čas
začátku a konce, typ videa , typ souboru a zobrazíte pomocí tlačítka „Hledej“ V seznamu si vyberete poţadované soubory pro
uloţení a stiskněte tlačítko „Záloha souborů“
V MENU „Záloha souborů“ vyberte poţadované úloţiště a vyberte poţadované umístění na paměťovém zařízení. Pro vytvoření
nového adresáře stiskněte tlačítko „Nová záloţka“ případně pro smazání tlačítko „Smaţ“ a pro uloţení tlačítko „Zálohování“. Po
té budou vybrané soubory uloţeny na předem definované zařízení.
28
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Konfigurace systému
Konfigurace sítě
Konfiguraci sítě musíte provést před zapojením DVR do sítě.
29
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0







Vstupte do MENU Nastavení sítě přes Hlavní MENU
Nastavené hodnoty se zobrazují na pravé straně MENU
Při pouţití DHCP jsou parametry nastavovány automaticky. Po uloţení bude vyţadován restart DVR
Při statické IP budete zadávat všechny parametry ručně, po zadání parametrů IP adresa, Maska podsítě, Tovární Brána,
Preferovaný DNS Server, Alternativní DNS Server
Pro nastavení Dynamického DNS zaškrtněte políčko DDNS a zadejte poţadované parametry
V případě napojení DVR na kompatibilní centrální monitorovací systém zadejte ostatní parametry IP centrální stanice, Port
centrální stanice, Client port, Muticast IP a další.
Tlačítkem test připojení otestujete, zda vámi zadané nastavení je v pořádku.
Po nastavení všech parametrů je nutné toto nastavení uloţit tlačítkem „Uloţ“
Správa uživatelských účtů
Továrně je nastaven administrátorský účet a přihlašovací údaje jsou: uţivatelské jméno admin a heslo 12345 Doporučujeme toto
heslo při první nastavení změnit a vytvořit jeden nebo několik uţivatelských účtů s různými úrovněmi práv.
Přidání nového uživatelského účtu
V MENU “Nastavení uţivatele” můţete nastavovat různé úrovně práv uţivatelů, je k dispozici 32 uţivatelů nebo úrovní přístupu.

Vyberte v levé části MENU účet pro editaci nebo vytvořte nový účet

Zadejte jméno uţivatele a heslo, které potvrdíte opětovným zapsáním do poloţky Ověř

Uţivateli povolíte poloţky vzdálené oprávnění zatrhnutím patřičných políček a volby uloţíte tlačítkem „Uloţit“

Vstupem do MENU uzamčení přes stejnojmenné tlačítko můţete povolit/zakázat vstup do různých poloţek MENU

Povolit/zakázat provedete kliknutím na zámek u poloţky v seznamu MENU, otevřený zámek = povolit, zavřený = zakázat
30
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0


Pro rychle povolit/zakázat pouţijte tlačítka „Odemkni všechna nastavení“ Zamkni všechna nastavení“
Uloţení nastavení provedete tlačítkem „Hotovo“
Poznámka: v případě ztráty přihlašovacích údajů administrátora kontaktujte dodavatele DVR.
Odebrání účtu uživatele


Vyberte účet, který chcete odstranit a označte ho kliknutím myší na něj
Klikněte na tlačítko “Odstraň” a poté na „Uloţ“
Editace účtu uživatele


Vyberte účet, který chcete editovat a označte ho kliknutím myší na něj
Proveďte změny v úrovni oprávnění a potvrďte změnu tlačítkem „Uloţ“
Konfigurace PTZ kamer
Nastavení ovládání PTZ kamer je nutné provést před pouţitím těchto kamer.





Pro nastavení PTZ kamer vstupe přes Hlavní MENU/Konfigurace systému/Nastavení PTZ
V záloţce nastavujete komunikaci mezi DVR a kamerami
Vyberte konfiguraci pro jednotlivé kamery nebo pro všechny najednou
Nastavte přenosovou rychlost, data bit, stop bit, parita, kontrola toku, protokol a adresu
Nastavení uloţte pomocí tlačítka “Uloţit“
Ověření nastavení PTZ
Vyberte druhou záloţku „Nastavení na kameru“ v MENU Konfigurace PTZ
31
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0


Vyberte kameru pro ověření a nastavení funkcí PTZ
Pouţijte ovládací tlačítka pro PTZ funkce (zoom +/-, přiblíţení +/-, zaostření +/-)


Auto scan
Ovládací tlačítka
Pokud nefunguje ovládání PTZ kamery, zkontrolujte parametry komunikace
Uloţte nastavení tlačítkem „Hotovo“
Nastavení PTZ prepozic, obchůzky a sekvence
Nastavení PTZ pozic

Nastavte volbu „Uloţ presety“, natočte kameru na poţadovaný objekt a nastavte Zoom, stiskněte tlačítko odpovídající
číslu prepozice

Takto postupujte pro nastavení všech poţadovaných pozic

Přepněte na volbu „Vyvolej presety“ a stisknutím patřičného čísla pozice ověříte nastavení pozic
Nastavení Obchůzky

Vyberte stopu, do které uloţíte pozice obchůzky

Stiskněte tlačítko „Záznam“ a pohybujte kamerou pomocí ovládacích tlačítek tak, jak potřebujete uloţit obchůzku

Stiskněte tlačítko „Uloţit“

Pro kontrolu uloţené obchůzky stiskněte tlačítko „Přehrát:
Nastavení Sekvence

Vyberte Sekvenci, kterou chcete nastavit

Šipkami u poloţky Preset vyberte číslo prepozice a tlačítkem „Přidat“ vloţíte tuto prepozici do tabulky

Pro přidání dalších prepozic postupujte stejně. Pořadí lze měnit šipkami nahoru/dolu.

Ověření nastavení proveďte tlačítkem „Přehrát“ a „Zastavit“
32
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení Alarmů a vyjímek
Nastavení detekce pohybu
Nastavením detekce pohybu můţete sníţit objem uloţených dat na disku za určitou dobu oproti kontinuálnímu záznamu.








Vstupte do MENU Nastavení pohybové detekce přes Hlavní MENU/Konfigurace nahrávání/
Zvolte pro kterou kameru nastavíte detekci pohybu/ nebo pro všechny najednou
Povolte detekci pohybu zaškrtnutím tlačítka
Natavte poţadovanou citlivost kliknutím na úroveň na stupnici
Zvolte akci spouštěnou detekcí pohybu ( Upozornit dohledové centrum, Pošli E-mail, Spustit Alarm výstup: - tyto poloţky
je třeba nakonfigurovat v dalších listech MENU)
Kliknutím myší na obraze kamery a tahem vytvoříte oblast, ve které bude prováděna detekce pohybu
Můţete vyuţít tlačítko“Celá obrazovka“, nebo Smazat pro opětovné nastavení
Zvolené Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
Poznámka: pro správnou funkci záznamu při detekci pohybu je třeba v MENU „Nastavení spouštění“ nastavit „Povol spuštění
událostí“ pro kaţdou kameru s nastavenou detekcí pohybu
Nastavení alarmových vstupů
33
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nahrávání můţe být spuštěno pomocí alarmových vstupů.

Vstupte do MENU Nastavení spouštění přes Hlavní MENU/Konfigurace nahrávání/

Zvolte na které kameře bude generovaná událost

Zaškrtněte Povol spuštění událostí

Zaškrtnutím Vše nebo jednotlivých vstupů nastavíte vygenerování události pro vybranou kameru

Na záloţce „Spuštěné akce“ vyberte příslušný Alarmový vstup

Vyberte zda se bude výstup N.O. nebo N.C.

Vyberte akci pro PTZ kameru a událost spuštěnou vstupem

Nastavení uloţte
34
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení vyjímek



Vstupte do MENU Nastavení vyjímek přes Hlavní MENU/Konfigurace systému/
Vyberte typ vyjímky a zaškrtněte poţadovanou akci
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
Nastavení E-mailu
35
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0





Vstupte do MENU Nastavení emailu přes Hlavní MENU/Konfigurace systému/
Zadejte poţadované přihlašovací údaje a parametry emailového účtu
Máte moţnost zadat 3 adresy na které se bude zasílat email
Proveďte test nastavení
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
Nastavení kamer
Nastavení soukromých zón
Vymaskování soukromých zón slouţí pro zakrytí částí obrazu, které nesmějí být zaznamenány. Vybranou plochu uvidíte na záznamu
jako černou plochu.






Vstupte do MENU Soukromé zóny přes Hlavní MENU/Nastavení kamer/
Vyberte pro kterou kameru, případně všechny, budete nastavovat soukromé zóny
Zaškrtněte tlačítko „Povolit privátní zóny“
Kliknutím myší na obrazu z vybrané kamery a taţením vytvoříte soukromou zónu, barvou rámečku bude určeno o kterou
zónu se jedná.
Příslušnou zónu smaţete tlačítkem „Smazat zónu X“ nebo „Smaţ vše“
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
36
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Detekce sabotáže videa
Detekce sabotáţe videa slouţí k vyvolání události v případě zakrytí kamery, zamezení snímání poţadovaného obrazu.








Vstupte do MENU Detekce sabotáţe videa přes Hlavní MENU/Nastavení kamer/
Vyberte pro kterou kameru, případně všechny, budete nastavovat Detekci sabotáţe videa
Povolte detekci sabotáţe videa zaškrtnutím patřičného tlačítka
Nastavte citlivost detekce sabotáţe
Vyberte část obrazu, ve které chcete detekovat sabotáţ videa kliknutím myši na obrazu vybrané kamery a tahem vyznačíte
poţadovanou oblast
Vyberte akci, která bude spuštěna při detekci sabotáţe
Tlačítkem „Smazat“ zrušíte vybranou část obrazu pro detekci sabotáţe
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
37
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Detekce ztráty videa
Detekce ztráty videa slouţí k vyvolání události v případě přerušení spojení kamery s videorekordérem, ať uţ úmyslným či
neúmyslným.





Vstupte do MENU Detekce ztráty videa přes Hlavní MENU/Nastavení kamer/
Vyberte pro kterou kameru, případně všechny, budete nastavovat Detekci ztráty videa
Povolte detekci ztráty videa zaškrtnutím patřičného tlačítka
Vyberte akci, která bude spuštěna při detekci ztráty videa
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
38
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení OSD
Nastavení OSD slouţí pro zobrazený různých dat v obraze jednotlivých kanálů







Vstupte do MENU Nastavení OSD přes Hlavní MENU/Nastavení kamer/
Vyberte pro kterou kameru, případně všechny, budete nastavovat OSD
Napište pojmenování vybrané kamery
Vyberte zaškrtnutím políčka, které údaje chcete zobrazit
Zvolte formát data, času a zobrazení OSD
Kliknutím na barevný rámeček, ve kterém je zobrazen datum, čas nebo název kamery, a přetaţením do poţadované polohy
můţete změnit umístění zobrazovaného textu
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
39
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Nastavení disku
Správa disku
Stav všech instalovaných disků je zobrazen pomocí MENU „ Správa disku“





Vstupte do MENU Správa disku přes Hlavní MENU/Konfigurace systému/
Po instalaci disku je třeba provést formátování, formát provedete tlačítkem „Formátovat“
Formátováním se smaţou veškerá data na disku
Volbou povolit přepis dat nastavíte trvalé ukládání dat s přepisem nejstarších dat při zaplnění disku
Nastavení uloţte stiskem tlačítka „Uloţ“
Správa souborů
Vyhledání souborů
Soubory se záznamem lze vyhledávat dle vámi zadaných kritérií pomocí MENU Správa souborů










Vstupte do MENU Správa souborů přes Hlavní MENU
Vyberte kameru, případně kamery, za kterých budete hledat soubory se záznamem
Vyberte začátek a konec poţadovaného záznamu čas / datum
Vyberte typ videa vše / nepřetrţitý / Při události
Vyberte typ souboru vše / zamčený / odemčený
Hledání souboru provedete stiskem tlačítka „Hledej“ nebo „Hledej všechny zamknuté soubory
Ve spodní části tabulky se zobrazí vyhledané soubory, podle zadaných parametrů hledání
V kaţdém řádku lze provést zamknutí / odemknutí souboru, případně jednoduché zobrazení záznamu a to kliknutím myší
na symbol zámku a šipku přehrávání.
V levé části seznamu vyhledaných souborů zaškrtnutím políčky označíte soubory pro zálohování. Pro označení všech
souborů, zaškrtněte políčko „Všechny soubory“
Pro zálohování souborů stiskněte tlačítko „Záloha souborů“
40
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Správa DVR
Upgrade Firmware
Změna firmware lze provést pomocí USB paměťového zařízení.




Vstupte do MENU Aktualizace firmware přes Hlavní MENU/Údrţba...
Vyberte USB zařízení
Vyberte soubor s aktualizací firmware
Spusťte akci tlačítkem „Aktualizace“
Obnovení továrního nastavení
Nastavení všech parametrů do továrních hodnot.



Vstupte do MENU Tovární standard přes Hlavní MENU/Údrţba...
Stiskněte tlačítko „OK“
Nastavení na tovární hodnoty bude provedeno po restartování DVR
Poznámka: hodnoty IP adresy, Masky sítě a Tovární brány zůstanou dle posledního nastavení.
41
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Export / Import nastavení DVR
Export/Import nastavení DVR slouţí pro uloţení a opětovného nahrání veškerého nastavení DVR. Nastavení se ukládá na USB
paměťové zařízení. Toto uloţení nastavení je výhodné při instalaci většího počtu DVR se stejným nastavením.






Vstupte do MENU Export/Import konfigurace přes Hlavní MENU/Údrţba...
Připojte USB paměťové zařízení
Vyberte USB paměťové zařízení a stiskem tlačítka „Obnov“ se načte struktura adresářů a souborů z USB
Pro Export stiskněte tlačítko „Exportuj“ a na USB zařízení se uloţí soubor devCfg.bin s konfigurací
Pro Import vyberte patřičný soubor s konfigurací devCfg.bin , označte jej a stiskněte tlačítko „Importuj“
Po importu se DVR restartuje a spustí se v poţadovaném nastavení
Zobrazení systémových záznamů
V tomto MENU lze zobrazit všechny události spojené s DVR.
42
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0





Vstupte do MENU Systémové logy přes Hlavní MENU/Údrţba...
Vyberte datum, od kterého chcete zobrazit záznamy
Zvolte Typ vyhledávání a stiskněte symbol s lupou (Vyhledávej)
V pravé části se zobrazí vyhledané záznamy, ke kterým se zobrazují podrobné detailní popisy.
Tyto záznamy lze exportovat na USB paměťové zařízení
Menu uzamčení
MENU můţete uzamknout proti neoprávněným přístupům.
43
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0






Vstupte do MENU uzamčení přes Hlavní MENU/Údrţba...
Vyberte uţivatele, kterému nastavíte zamčení / odemčení MENU
Zobrazí se všechny poloţky MENU
Změnu zamčení / odemčení provedete kliknutím na symbol zámku - zamčený/odemčený zámek
Pro hromadné změny pouţijte tlačítka „ Odemkni všechna nastavení, Zamkni všechna nastavení, Zamkni všechna
nastavení záznamu
Pro uloţení stiskněte tlačítko „Hotovo“
44
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Použité pojmy
• Dual stream: Dual stream je technologie pouţívaná k lokálnímu záznamu videosignálu o vysokém rozlišení (hlavní
stream) a současnému vysílání streamu o menším rozlišení (sub-stream) do sítě. Oba streamy generuje DVR,
přičemţ hlavní stream má rozlišení 4CIF a sub-stream má maximálně QCIF.
• DVR: Zkratka pro digitální videorekordér. DVR je zařízení, které je schopno přijímat videosignály z analogových
kamer, komprimovat je a ukládat na pevných discích.
• HDD: Zkratka pro pevný disk (Hard Disk Drive). Paměťové medium které ukládá digitálně zakódovaná data na disky
(plotny) s magnetickým povrchem.
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol pro síťové aplikace, pouţívaný zařízeními (klienti
DHCP) k tomu, aby získala informace o konfiguraci potřebné pro provoz v síti s internetovým protokolem.
• HTTP: Zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. Protokol pouţívaný k přenosu hypertextového poţadavku a informací
mezi serverem a prohlíţečem v nějaké síti
• PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet. Je to síťový protokol pouţívaný pro “zabalení” rámů protokolu PPP do
rámů Ethernetu. Pouţívá se hlavně se sluţbami ADSL, kdy se jednotliví uţivatelé připojují k modemu ADSL
prostřednictvím Ethernetu a v jednoduchých sítích Metro Ethernet.
• DDNS: Dynamic DNS (dynamická sluţba doménových jmen) je metoda, protokol, nebo síťová sluţba, která nějakému
síťovému zařízení (např. router, nebo nějaký počítačový systém vyuţívající Internet Protocol Suite ) poskytuje
moţnost oznámit název domény serveru doménových jmen, aby se v reálném čase (ad hoc) změnila aktivní
konfigurace DNS konfigurovaných hostitelů, adresy, nebo jiné informace uloţené v DNS.
• NTP: Zkratka pro Network Time Protocol (síťový časový protokol). Je to nějaký protokol určený k synchronizaci
hodin všech počítačů v síti.
• NTSC: Zkratka pro National Television System Committee. NTSC (národní komise pro televizní systém). Je to norma
pro analogovou televizi, pouţívaná v takových zemích jako jsou USA, Japonsko. Kaţdý rámec signálu NTSC
obsahuje 525 obrazových řádků při 60Hz.
• PAL: Zkratka pro Phase Alternating Line. PAL je další video norma, pouţívaná v televizním vysílání ve většině zemí
světa. Signál PAL obsahuje 625 obrazových řádků při 50Hz.
• PTZ: Zkratka pro Pan, Tilt, Zoom. (panorama, sklon, zoom). Jsou to kamery, jejichţ pohyby (panorama doleva a
doprava, zdvih nahoru a dolů) a zvětšení nebo zmenšení je moţno ovládat pomocí zabudovaného motoru.
• USB: Zkratka pro Universal Serial Bus (universální sériová sběrnice). USB je norma plug-and-play pro sériovou
sběrnici, která funguje jako rozhraní mezi zařízením a síťovým počítačem.
45
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Často se opakující dotazy
• Proč DVR vydává po restartu pípavý zvuk?
Tato signalizace můţe mít několik důvodů.
1. V DVR není ţádný HDD
2. HDD nebyl inicializován
3. HDD je vadný.
Jestliţe chcete pouţívat DVR bez pevného disku, vypněte tuto signalizaci v nabídce Exception settings (nastavení pro výjimky)
(Viz Nastavení výjimky).
• Proč DVR nereaguje, když ho provozujeme s dálkovým IR ovládáním?
Jestliţe se zdá, ţe DVR nereaguje za provozu s dálkovým ovládáním, přečtěte si kapitolu Použití dálkového ovládání a pak
zkontrolujte následující
1. Ověřte si zda baterie jsou správně instalovány v dálkovém ovladači a ujistěte se o správnosti polarity baterií.
2. Ujistěte se, ţe baterie jsou nabité.
3. Zkontrolujte, zda s dálkovým ovládáním někdo neoprávněně nemanipuloval.
4. Zkontrolujte si, ţe se v okolí nepouţívá ţádná zářivka.
• Jak to, že PTZ nereaguje?
Jestliţe se zdá, ţe PTZ nereaguje, zkontrolujte následující::
1. Ověřte si, ţe kabel RS-485 je správně připojen.
2. Ověřte si, ţe typ dome dekodéru je správný.
3. Ověřte si, ţe konfigurace rychlosti dome dekodéru je správná.
4. Ověřte si správnost konfigurace bitu adresy dome dekodéru.
5. Ověřte si, ţe základní deska interface RS-485 není poškozená
• Proč se po nastavení detekce pohybu nezaznamenává žádné video?
Jestliţe se po nastavení detekce pohybu nezaznamenává ţádné video, zkontrolujte následující:
1. Ověřte si, ţe časový plán záznamu je správně nastaven (postupujte podle kroků uvedených v kapitole Časové plánování
záznamu).
2. Ověřte si, ţe sektor detekce pohybu je správně konfigurován (Viz Nastavení detekce pohybu).
3. Ujistěte se, ţe detekce pohybu v kanálech funguje (Viz Nastavení detekce pohybu).
•Proč DVR nepoznal moje exportní USB zařízení, určené k exportu nahraných souborů?
Je tady moţnost, ţe váš DVR není kompatibilní s vaším USB zařízením. Otevřete si webovou stránku naší společnosti, kde je
seznam kompatibilních zařízení.
46
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
Poznámky:
47
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
48
HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0
8/05
49
Download

Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS