iBILLBOARD - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem „Smlouva“ či „VOP“) se uzavírají mezi společností Internet
BillBoard a.s. se sídlem Novoveská 1265/95, 70900 Ostrava, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3451, IČ: 25842404, DIČ: CZ25842404, účet vedený u Komerční banky a.s.,
IBAN CZ16 0100 0000 4371 1454 0277 (“Poskytovatel”)a/nebo („Strana“)či kolektivně („Strany“)
a
majitelem iBILLBOARD účtu (“Zákazník”) a/nebo („Strana“) či kolektivně („Strany“). V textu pojem Zákazník může souviset s
Vydavatelem/webovou stránkou/reklamní sítí (dále jen jako „Vydavatel“) nebo s Inzerentem/Agenturou (dále jen jako
„Inzerent“).
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), přičemž Poskytovatel vyrozumí
Zákazníka zveřejněním nového znění na www.ibillboard.com minimálně dva týdny před zahájením jejich účinnosti. Pokud
Zákazník neodstoupí od smlouvy před zahájením jejich účinnosti, je to považováno za Zákazníkovo přijetí nového znění
Všeobecných obchodních podmínek.
Pokud Zákazník nesouhlasí s jakýmikoliv podmínkami zde uvedenými, jedinou možností Zákazníka je nepoužívat iBILLBOARD
služby. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním nových podmínek, jedinou možností Zákazníka je přestat používat iBILLBOARD
služby.
1.
Definice použitých pojmů:
„iBB” – znamená iBILLBOARD
“iBB systém” – znamená systém, jehož prostřednictvím je
Reklamní prostor nabízen na webových stránkách
Vydavatele a prostřednictvím kterého si může Inzerent
zakoupit Reklamu nad Reklamním prostorem;
“Vydavatel” – je subjekt, který poskytuje Reklamní prostor
Inzerentům;
“Reklamní prostor” – znamená webovou stránku, kterou
Vydavatel nabízí prostřednictvím iBB Inzerentům;
“Inzerent” – je subjekt, který má zájem o umístění Reklamy
do Reklamního prostoru;
“Reklama” – znamená textovou, grafickou, interaktivní, richmedia či jinou podobu on-line reklamy, různých rozměrů
například: square, skyscreaper, leaderboard apod;
“iBB kód” – je aplikační kód, který musí být vložen do
webové stránky. Tento kód poté umožňuje zobrazení
Reklamy v Reklamním prostoru v určitém rozměru a pozici;
“Zobrazení Reklamy” – znamená zobrazení Reklamy
v Reklamním prostoru;
“Klik na Reklamu” – znamená kliknutí na Zobrazenou
Reklamu návštěvníkem webové stránky;
“Neplatné Zobrazení Reklamy a/nebo Kliku na Reklamu” –
znamená takové Zobrazení Reklamy a/nebo Klik na
Reklamu, které bylo učiněno podvodným způsobem;
“Přímá kampaň” – znamená reklamní kampaň, u které
Inzerent požaduje zobrazení Reklamy na konkrétní webové
stránce a případně v definovaném rozsahu (časové období,
zobrazení, kliky apod.);
“Nepřímá kampaň” – znamená reklamní kampaň bez
možnosti volby konkrétní webové stránky a bez jakéhokoliv
příslibu, že se požadovaný rozsah kampaně splní v rámci
definovaného časového období kampaně. Existují dva
druhy nepřímých kampaní:
ROC – Run of Category; kampaň se zobrazuje ve
vybraných kategoriích
RON – Run of Network; kampaň se zobrazuje v celém
Reklamním prostoru
“Reklamní obsah” – znamená reklamní kampaň
s definovaným objemem Zobrazení Reklamy nebo Kliků na
Reklamu;
“eCPM” – znamená „efektivní cena za tisíc jednotek“. eCPM
je používáno v iBB systému pro přepočet nákladů bez
ohledu na to, zda byla Reklama prodána na imprese/kliky
atd.;
“Požadovaná eCPM cena” – znamená eCPM cenu
definovanou Vydavatelem v iBB systému. Existují tři druhy
Požadované eCPM ceny: Přímá, ROC, RON;
“Nabízená eCPM cena” – znamená maximální eCPM cenu,
kterou je Inzerent ochoten zaplatit za reklamní kampaň;
“Skutečná eCPM cena” – znamená nejlepší možnou eCPM
cenu v daný okamžik, ve který Inzerent zakoupil reklamní
kampaň;
“Marže Poskytovatele” – znamená odměnu Poskytovatele,
která dosáhne maximálně 50% Skutečné eCPM ceny;
2.
iBB Systém
2.1. iBB systém umožňuje:
(i)
Vydavateli nabídnout svůj Reklamní prostor k prodeji
prostřednictvím iBB systému;
(ii)
Inzerentovi zakoupit Reklamní prostor Vydavatele za
účelem Zobrazení svých Reklam;
2.2. iBB systém je poskytován s těmito podmínkami:
(a)
iBB systém musí být používán nebo zpřístupněn
pouze jednotlivým osobám, které autorizuje Zákazník
poskytnutím přístupu do iBB systému a to výhradně
za pomoci uživatelského jména a hesla, které
Zákazník získal od Poskytovatele;
a
(b) Zákazník nesmí šířit licenci, podlicenci, prodat, přeprodávat,
pronajímat,
převádět,
zastupovat,
distribuovat nebo jinak komerčně využívat nebo dát
iBB systém k dispozici třetí straně. Poskytnutí
přístupu třetí straně ke statistikám neznamená
porušení tohoto ustanovení.
Stránka 1 z 5
2.3. Zákazník
zbavuje
Poskytovatele
veškeré
odpovědnosti související se schopností Zákazníka
získat (či nezískat) konkrétní výsledek či provizi,
používáním nebo jinými aktivitami souvisejícími s
využíváním iBB systému. Poskytovatel neposkytuje
žádné záruky týkající se objemu Zobrazení reklamy
nebo Kliků na reklamu, časové dodání těchto
Zobrazení a/nebo Kliků, nebo plateb, které by měly
vzniknout Zákazníkovi v souvislosti s užíváním iBB
systému.
2.4. Pokud je Zákazník Inzerentem, poté Inzerent bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá
žádnou kontrolu nad obsahem Reklamního prostoru,
který může být k dispozici nebo publikován v iBB
systému.
2.5. Pokud je Zákazník Vydavatelem, pak Vydavatel bere
na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá
žádnou kontrolu nad obsahem zobrazených Reklam,
které mohou být k dispozici nebo publikovány na
webových stránkách Vydavatele (nebo naopak).
2.6. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje Zákazníkovi, že
bude poskytovat iBB systém profesionálním a
odborným způsobem.
3.
ASP Služby
3.1. iBB systém je poskytován formou ASP služeb, což
znamená, že nabízené služby jsou poskytovány na
technické platformě Poskytovatele s jeho datovým
provozem, a veškeré nezbytné investice související
s provozem hardwarového vybavení iBB jsou
zajišťovány Poskytovatelem.
4.
Autorská práva
4.1. Použití iBB systému neznamená převod autorského
vlastnictví prostřednictvím dočasné nebo trvalé
licence, nebo jiným způsobem. Použití iBB systému
nemá v žádném případě vliv na stávající autorská
práva, průmyslová práva (ochranné známky, patenty)
a/nebo obdobná práva. Veškerá tato práva zůstávají
majetkem Poskytovatele.
5.
Použití iBB Systému
5.1. Poskytovatel se bude řídit všemi zákony, pravidly a
ostatními předpisy, které souvisí s poskytováním iBB
systému dle VOP. Poskytovatel může sdílet
všeobecné
(tzn.
osobně
neidentifikovatelné)
informace o Zákazníkovi s Inzerenty, Vydavateli,
obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími
stranami. Zákazník navíc poskytuje Poskytovateli
nevýhradní
licenci
k publikování
informací
v jakémkoliv reklamním médiu, webových stránkách,
bannerech, či jiném obsahu pro marketingové účely.
Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat
veškeré údaje o návštěvnících stránek Zákazníka s
možností jim zobrazit dotazníky, jako jeden
z možného způsobu sběru dat.
5.2. Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony,
pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na
užívání iBB systému v dané zemi, ve které dojde
k plnění Reklamního obsahu. Zákazník je povinen
používat iBB systém výhradně pro své legitimní
obchodní účely zamýšlených těmito VOP a nesmí:
(i)
rušit nebo narušit integritu nebo výkon iBB systému
nebo údajů v něm obsažených;
a/nebo
(ii)
pokusit se získat neoprávněný přístup k iBB systému
nebo s nimi souvisejícími systémy či sítěmi.
5.3. Vydavatel automaticky souhlasí s tím, že jakmile
potvrdí inzerentovi Přímou kampaň, musí dodat
slíbený reklamní prostor v plném rozsahu.
5.4. V případě Nepřímé kampaně Vydavatel souhlasí, že
jeho souhlas se zahájením kampaně nad jeho
Reklamním prostorem není nutný. Vydavatel si
vyhrazuje právo zastavit běžící Nepřímou kampaň,
která porušuje tyto VOP.
5.5. Vydavatel bere na vědomí, že ne každá imprese nad
jeho Reklamním prostorem musí být finančně
odměněna, a to vzhledem k tomu, že Poskytovatel
bude, v přiměřeném množství, Zobrazovat Reklamu
iBB systému z marketingových důvodů a/nebo kvůli
stanovení výkonnosti kampaní, které nejsou prodané
na Zobrazení reklamy.
5.6. Inzerent bere na vědomí, že si Poskytovatel
vyhrazuje právo na přerušení služeb nad libovolným
Reklamním prostorem v případě, že dojde ke
zpoždění jeho platby, nedostatku finančních
prostředků na účtu, nevhodné Reklamě, podezření na
použití nestandardního kódu nebo malware, apod., a
to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke
spokojenosti Poskytovatele a Vydavatele.
5.7. Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost a
aktuálnost informací souvisejících s používáním
Zákaznického účtu v iBB systému.
5.8. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se počtu
impresí, kliků atd. bere Zákazník na vědomí, že jediné
platné statistiky jsou statistiky Poskytovatele.
5.9. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za
selhání nebo zpoždění ve výkonu svých povinností
způsobených vyšší mocí, včetně elektrického
výpadku, nedostupnosti připojení k
internetu,
nepokojů, povstání, aktů terorismu, války (nebo
podobných), požáru, záplavy, zemětřesení, výbuchu
a dalších příkladů vyšší moci.
6.
Výjimky
6.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel
nezaručuje, že iBB systém bude poskytován po celou
dobu nepřerušovaným nebo bezchybným způsobem.
Vzhledem
k charakteru
služby,
Poskytovatel
neposkytuje žádné záruky týkající se příjmů nebo
splnění podmínek pro uvedení Reklamy (pořízení
nakoupeného množství impresí, emisi Reklamy po
Stránka 2 z 5
celou zakoupenou dobu, emisi Reklamy
zakoupeným Reklamním prostorem atd.)
nad
8.
Platební podmínky a Cenová politika
8.1. Vydavatel
7.
Zakázané chování
7.1. Poskytovatel nebude tolerovat Zákazníkovi účast na
chování, které produkuje, týká se nebo má povahu
Zakázaného chování. Důsledkem Zakázaného
chování na straně Zákazníka může být přerušení
služeb podle bodu 5.6 těchto VOP, a/nebo si může
Poskytovatel nárokovat zaplacení smluvní pokuty
podle bodu 11.2 těchto VOP. „Zakázané chování“ je
definováno takto:
Zákazník nesmí:
(a) používat jakékoli metody (roboty či jiné aplikace,
automatické obnovy stránek atd.) k vytváření umělých
nebo falešných impresí;
(b) úmyslně umisťovat iBB kódy na prázdné webové
stránky nebo na webové stránky bez obsahu; pokud
je obsah webových stránek dodatečně odebrán, musí
Vydavatel neprodleně odebrat iBB kódy z takových
webových stránek;
(c) umístit Reklamu na neschválenou webovou stránku
nebo takovým způsobem, který může být pro
koncového uživatele zavádějící;
(d) používat neviditelné metody pro generování impresí,
kliků, nebo transakcí, které nejsou zahájeny
afirmativní akcí koncového uživatele;
nebo
(e) pokoušet se jakýmkoli způsobem měnit, upravovat,
odstraňovat, skrývat nebo jinak učinit nefunkčním
nebo neúčinným iBB systém, tagy, zdrojové kódy,
odkazy, pixely, moduly nebo jiné údaje poskytnuté
nebo získané od Poskytovatele, které umožňují měřit
výkonnost a poskytovat služby.
(f)
Zákazník prohlašuje, že nebude měnit, upravovat,
překládat, připravovat odvozená díla, dekompilovat,
zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit
zdrojový kód.
7.2. Zákazník zaručuje, že žádná Reklama/webová
stránka nebude obsahovat, propagovat, odkazovat
nebo mít vazbu na:
(a) materiální nenávist, násilí, diskriminaci na základě
rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního
postižení, sexuální orientace, věku nebo rodinného
stavu, nebo jiné materiály považované za nevhodné
nebo škodlivé;
(b) ilegální software apod.;
(c) ilegální nebo klamavé akce nebo praktiky, nebo
porušování duševního vlastnictví, nebo práva na
soukromí ostatních;
(d) webové stránky hostované bezplatnou službou, nebo
které nevlastní doménu, kterou používají;
(e) charitativní kliky/dary, platbu za surfování, webové
stránky, jejichž obsah porušuje obecně použitelná
ustanovení práva nebo obecné zásady;
(f)
aktivity porušující obecně chápané ustanovení a
obecné zásady, včetně, ale ne omezené pouze na,
zasílání nevyžádané hromadné elektronické pošty
(SPAM) nebo použití spyware; nebo obdobných
činností, které jsou zakázány příslušným zákonem.
8.1.1. Během trvání VOP a za předpokladu, že Zákazník
nejedná v rozporu s VOP, bude Poskytovatel vyplácet
odměnu Vydavateli vyplývající z celkového prodeje
uskutečněného nad jeho Reklamním prostorem.
8.1.2. Vydavatel si stanovuje Požadovanou eCPM cenu, za
kterou je ochoten nabídnout jeho Reklamní prostor na
prodej. Požadovaná eCPM cena je definována
Vydavatelem v iBB systému. Tato cena bude
navýšena o marži Poskytovatele.
8.1.3. Vydavatel má možnost si nastavit množstevní slevy
pro Inzerenty. Náklady spojené s touto odměnou jsou
plně hrazeny Vydavatelem.
8.1.4. Vydavatel má právo na odměnu pouze z platných
impresí a/nebo kliků.
8.1.5.Odměna Vydavateli bude vyplacena na základě
faktury vystavené Vydavatelem na částku uvedenou
v iBB systému a to se splatností šedesáti (60) dnů.
Vydavatel vystaví fakturu na svou dosud
nefakturovanou
odměnu
k poslednímu
dni
ukončeného kalendářního měsíce a pošle ji emailem,
není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na
[email protected]
8.1.6. Vydavatel je povinen vystavovat fakturu na svou
dosud nevyfakturovanou odměnu, bez ohledu na její
výši, nejpozději do desátého dne kalendářního
měsíce, následujícího po ukončeném kalendářním
měsíci, ve kterém mu vznikl nárok na odměnu.
8.1.7. V případě každého konkrétního nedodržení/porušení
bodu 8.1.6 je Poskytovatel oprávněn ponížit odměnu
Vydavatele o částku 1000 Kč, či do celé výše hodnoty
odměny Vydavatele, pokud je tato hodnota nižší než
1000 Kč.
8.1.8.V případě, že Inzerent rozporoval výsledky kampaně
v iBB systému a jeho nárok byl uznán platným,
odměna pro Vydavatele může být ponížena o
rozporovaný finanční objem v iBB systému nad
Reklamním prostorem Vydavatele. V případě že byl
takovýto nárok vztahován k již vyplaceným odměnám,
vyhrazuje si Poskytovatel možnost ponížit následující
měsíční odměnu Vydavatele, v rozporovaném
objemu.
8.1.9. Vydavatel má nárok na odměnu za předpokladu, že
Poskytovatel obdržel podepsanou „Smlouvu o
poskytování služeb pro správu reklamy pro
Vydavatele“. Nárok na odměnu vzniká Vydavateli
prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla
smlouva podepsaná Poskytovatelem.
8.1.10.Odměna Vydavateli za daný kalendářní měsíc,
používána v iBB systému, je Net cena. K této částce
Stránka 3 z 5
se připočítá DPH, které bude zaplaceno Vydavatelem
v zemi jeho původu.
8.1.11.Na konci kalendářního roku může Poskytovatel
vyplatit Vydavateli všechny nevyplacené odměny.
Platba bude provedena na bankovní účet uvedený
v iBB systému.
8.2. Inzerent
8.2.1. Umístění Reklamy nad Reklamním prostorem, pokud
není písemně dohodnuto jinak, je možné pouze po
předchozím zaplacení ceny za umístění Reklamy nad
Reklamním prostorem. Platba musí být provedena
bankovním převodem na účet Poskytovatele;
8.2.2. Inzerent nakupuje Reklamní prostor za ceny uvedené
v iBB systému.
(a) v případě Přímé kampaně je cena pevná a zůstává
nezměněná po celou dobu trvání kampaně.
(b) Nepřímé kampaně jsou založeny na principu
aukčního mechanismu, jehož hlavním cílem je, aby
v danou dobu mezi běžícími kampaněmi, byla
reklamní pozice zaplněna Reklamou s nejvyšším
možným finančním výkonem (nejvyšším eCPM).
8.2.3. Inzerent má za povinnost neustále kontrolovat stav
a/nebo výsledky kampaně. Inzerent může rozporovat
stav a/nebo výsledky kampaně za daný kalendářní
měsíc, avšak nejpozději do 7 dne po skončení
kalendářního měsíce nebo do 7 dne po skončení
kampaně, podle toho, co nastane dříve. Po tomto
termínu, stav a/nebo výsledky dané kampaně a/nebo
ukončený daný měsíc budou považovány za
Inzerentem schválené. Inzerentovy námitky budou
zaslány
na
následující
e-mailovou
adresu:
[email protected]
Poskytovatelem bude cena bez DPH. K této částce
se připočte DPH, která bude zaplacena Inzerentem v
zemi jeho původu.
8.2.7. Inzerent bere na vědomí, že v případě realizace
mezinárodní kampaně (tzn. kampaně nad reklamním
prostorem ve více než jedné zemi), se případné spory
v realizaci kampaně budou řídit platnými VOP pro
zemi, ve které je spravován daný reklamní prostor.
8.3. Poskytovatel
8.3.1. Poskytovatel vyplatí všechny odměny na měsíční bázi
bankovním převodem. V případě, že částka určená
k zaplacení je menší než 2500 Kč, Poskytovatel si
vyhrazuje právo, dle svého uvážení, odložit výplatu
odměny až do toho měsíce, kdy částka k vyplacení
pro
Vydavatele
překročí
uvedenou
částku.
Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit odměnu
Vydavateli, který porušuje některou z podmínek
stanovených ve VOP.
8.3.2. Poskytovatel platí ze své marže náklady spojené
s technologickým poplatkem, propagací systému,
rozvojem nových prodejních kanálů, a vývojem
systému.
8.4. Skladba ceny
Příklad rozdělení ceny:
Skutečná eCPM cena: 4 jednotky
Požadovaná eCPM cena Vydavatelem:
3 jednotky
Marže Poskytovatele: 1 jednotka
8.2.4. V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro
umístění Reklamy, může být cena za nevyužitou
Reklamu použita Inzerentem pro účely Zobrazování
Reklamy za odlišných podmínek nebo Inzerent může
uplatnit nárok na vrácení nevyčerpané částky.
8.2.5. V případě, že Inzerent nebude používat iBB systém
pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu šesti po
sobě jdoucích měsíců, má Inzerent právo zaslat
písemnou žádost Poskytovateli za účelem vrácení
nevyčerpané částky peněz na iBB účtu Inzerenta.
Poskytovatel uhradí na základě této žádosti
skutečnou
částku,
po
odečtení
příslušných
bankovních poplatků, na bankovní účet Inzerenta do
třiceti (30) dnů od obdržení takové žádosti.
V případě, že Inzerent nebude používat iBB systém
pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu
dvanácti po sobě jdoucích měsíců, Inzerent ztrácí
právo na vrácení částky peněz, která zůstala na iBB
účtu Inzerenta.
8.2.6. Inzerent se zavazuje, že zašle Poskytovateli potřebné
dokumenty prokazující, že je Inzerent registrován k
Dani z přidané hodnoty v zemi jeho původu. Částka
uvedená na faktuře za iBB služby zaslaná Inzerentovi
9.
Obchodní tajemství
9.1. Obě strany se dohodly, že veškeré informace získané
v souvislosti s iBB systémem jsou důvěrné.
10.
Odškodnění
10.1. Zákazník nebude uplatňovat po Poskytovateli, jeho
rodičích, dceřiných společnostech, pobočkách, a
zaměstnancích odškodnění, včetně nákladů a
poplatků za právní zastoupení, vzniklé z nároků
třetích stran, soudních řízení, vyšetřování nebo
Stránka 4 z 5
11.
poptávky v důsledku nebo vyplývající zcela nebo
zčásti z přístupu Zákazníka do iBB systému, použití
iBB systému, porušení podmínek ze strany
Zákazníka, nebo třetí stranou, která používá přístup
k účtu Zákazníka z jakéhokoli duševního vlastnictví
nebo jiných práv jakékoli osoby nebo subjektu.
Poskytovatel neodpovídá v žádném případě za
správné umístění Reklamy Vydavatelem nebo za
obsah Reklamy.
(b)
Je povinností Vydavatele informovat Inzerenta a
dohodnout se spolu s Inzerentem na dalším postupu.
13.
Závěrečná ustanovení
Smluvní pokuty
13.2. Pokud se smluvním Stranám nepodaří takový spor
jednáním
vyřešit,
bude
tento
spor
řešen
prostřednictvím rozhodčího řízení u Rozhodčího
soudu Hospodářské komory České republiky
a Agrární komory České republiky podle procesních
pravidel tohoto soudu před třemi rozhodci. Místem
rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení se
bude konat v českém jazyce. Strany souhlasí s
přijetím rozhodnutí vydaného na základě rozhodčího
řízení a jeho vykonáním.
11.1. Pokud Zákazník poruší bod 5.3. této smlouvy, bude
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši odměny za
danou kampaň. Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit
odměnu náležící Zákazníkovi v částce rovnající se
smluvní pokutě náležící Poskytovateli. Pokud
Poskytovatel již zaplatil část odměny za kampaň
Zákazníkovi, je Zákazník povinen vrátit již zaplacenou
odměnu Poskytovateli.
13.1. Všechny spory smluvních Stran, musí být nejdříve
vyřešeny vzájemným jednáním smluvních Stran,
přičemž smluvní Strany vynaloží veškeré přiměřené
úsilí k dosažení smírného řešení.
11.2. Poskytovatel je oprávněn si nárokovat platbu ve výši
125 000 Kč jako smluvní pokutu za každé porušení
smlouvy a Obchodních podmínek Zákazníkem. Toto
ustanovení se týká primárně bodů 5.2 a 7 těchto
VOP.
11.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu škody.
12.
Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy
12.1. Smlouva vstupuje v platnost v okamžiku zahájení
používání iBB systému.
12.2. Poskytovatel také může ukončit nebo přerušit přístup
do iBB systému s okamžitou platností, bez
předchozího
upozornění
a
nenese
žádnou
odpovědnost za takové jednání, pokud Zákazník
poruší některou z podmínek stanovených smlouvou.
12.3. Ukončením účtu Vydavatele, bude právo používat iBB
systém Vydavatelem okamžitě zrušeno a Vydavatel
odstraní všechny iBB kódy z Reklamního prostoru
Vydavatele, s výjimkou těch Vydavatelů, kteří
používají systém iBILLBOARD AdServer (dříve
BBelements AdServer). V případě, že Vydavatel
neodstraní iBB kódy z Reklamního prostoru
Vydavatele, Poskytovatel si vyhrazuje právo
bezplatně užívat Reklamní prostor Vydavatele a
zobrazit v něm své vlastní reklamní kampaně nebo
reklamní kampaně třetí strany.
12.4. Pokud je Vydavatel rozhodnutý ukončit spolupráci
s iBB systémem:
V případě potvrzené a dosud nedokončené Přímé
kampaně
(a) Vydavatel musí dokončit již objednané kampaně
v plném rozsahu. Reklamní prostor Vydavatele bude
používán až do doby dokončení kampaně také pro
Nepřímé kampaně.
nebo
Stránka 5 z 5
Download

iBILLBOARD - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY