Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Příloha č. 1 k Domácímu řádu (interní předpis č. 1/13)
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ
SCHOPNOST ZÁJEMCE ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY:
Mobilita:
Chůze samostatná
Chůze s doprovodem
Chůze s obtížemi samostatná
Chůze s obtížemi s pomocí druhé osoby
Pohyb s kompenzačními pomůckami samostatný
Pohyb s kompenzačními pomůckami s pomocí druhé osoby
Imobilita
Závratě a pády
Orientace:
Plně orientovaný
Částečně orientovaný:
Neorientovaný
Nelze posoudit
Komunikace:
Schopnost dorozumět se a porozumět
Neschopnost dorozumět se a porozumět
Stravování:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
Oblékání a obouvání:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
Tělesná hygiena:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
Výkon fyziologické potřeby:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
Péče o zdraví:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
Osobní aktivity/ vyřizování osobních záležitostí:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
0 bodů
10 bodů
5 bodů
15 bodů
5 bodů
20 bodů
30 bodů
10 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
15 bodů
0 bodů
5 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
0 bodů
10 bodů
20 bodů
Péče o domácnost:
Zvládne samostatně
Zvládne s pomocí druhé osoby
Nezvládne
CELKOVÝ SOUČET BODŮ:
0 bodů
10 bodů
20 bodů
SOUČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ POMOCI:
Zájemce využívá pobytové sociální služby na dobu určitou (např. DSS,
odlehčovací služby, Hospic) nebo využívá služeb následné péče ve
zdravotnickém zařízení
40 bodů
Potřebná pomoc je zajišťována rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče
a tato pomoc již není dostačující
40 bodů
Potřebná pomoc je zajišťována rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče
20 bodů
JINÉ ZOHLEDNĚNÉ SKUTEČNOSTI:
Akutní vážná situace v dosud pečující rodině (vážná nemoc, úmrtí, apod.)
20 bodů
Nemožnost zajištění kvalitní a dostatečné péče v přirozeném prostředí
20 bodů
Rodina zájemce, která dosud poskytuje péči, ji není schopna v potřebné míře
zajistit z důvodu psychického a fyzického vyčerpání
30 bodů
Závažné onemocnění, podezření ze zneužívání či domácího násilí, mimořádná
událost
10 bodů
Ohrožení sociálním vyloučením (nezaviněná ztráta bydlení, ohrožení ztrátou
bydlení), osamělost
10 bodů
Ostrava 1. 1. 2013
RNDr. Oldřich Šeremek
ředitel
Download

Kritéria přijetí - Domov pro seniory Iris, Ostrava