PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE
PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT
– OBSAHOVÁ NÁPLŇ
Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Název zakázky: „Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb
v českokrumlovském a prachatickém regionu v rámci dotačního projektu I menší organizace se
mohou kvalitně vzdělávat“
Projekt: Projekt „I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat“, Registrační číslo:
CZ.1.04/3.1.03/A7.00165
Tato podrobná specifikace - obsahová náplň je nedílnou přílohou výše uvedené zadávací
dokumentace (dále ZD). Tato příloha zahrnuje požadovanou obsahovou náplň vzdělávání, tj.
jednotlivých dílčích částí zakázky a poptávaných kurzů (Nabízené kurzy musí svým obsahem
odpovídat tématům v této příloze, tj. uchazeč nabídne ve své nabídce kurzy stejného či velmi
obdobného zaměření dle této přílohy. Názvy kurzů nejsou závazné, uchazeč v nabídce uvede názvy
kurzů podle svých akreditací). Údaje o požadovaném rozsahu, počtu kurzů, předpokládaném počtu
osob/účastníků, místě realizace a předpokládaném termínu realizace jsou součástí ZD, zejména viz
kapitola 2.2 ZD „Specifikace předmětu zakázky a jeho dílčích částí“.
OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH POPTÁVANÝCH KURZŮ:
DÍLČÍ ČÁST 1
1. Vzdělávací kurz/téma: Úvod do SQSS a zákon o sociálních
službách
Obsah vzdělávání: Prezentace struktury zákona a vyhlášky, jejich obsahu a popis
jednotlivých ucelených témat, kterým se zákon věnuje. Povinnosti poskytovatelů soc. služeb
vyplývající ze zákona - § 88, 89, 90, jejich provázanost na kritéria SQSS, seznámení s
jednotlivými SQSS Procedurální standardy – přehled s důrazem na provázanost kritérií,
rizika naplňování. Vyjasnění „nesrozumitelných témat“ na příkladech dobré a špatné praxe.
Prezentace aktuálních a připravovaných změn zákona (novelizací). Stručný historický vývoj
standardů kvality v ČR.
2. Vzdělávací kurz/téma: Ochrana práv uživatelů SQSS - č. 2
Obsah vzdělávání: Ukotvení problematiky lidských práv v legislativě. Představení obsahu
standardu a jednotlivých kritérii. Vnitřní pravidla pro předcházení porušování práv v rámci
poskytované služby. Problematika střetů zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým je
služba poskytována. Pravidla pro přijímání darů.
3. Vzdělávací kurz/téma: Individuální plánování s klientem SQSS č. 5
Obsah vzdělávání: Legislativní rámec, Standard č.5- návaznosti na jiné standardy,
souvisejícími termíny i pojmy -transformace, deinstitucionalizace, humanizace, princip služby
v přirozeném prostředí člověka. Teoretická část – seznámení s metodou plánování
zaměřeného na člověka: proces mapování klienta a okolí, proces plánování podpory, proces
realizace plánu, zpětná vazba, měření výsledků. Příklady dobré praxe: Případová práce s
klientem v rámci změny prostředí – příklady dobré praxe. Praktická část – cvičení. Nácvik
modelové situace IPSS.
1
DÍLČÍ ČÁST 2
4. Vzdělávací kurz/téma: Implementace standardů kvality
Obsah vzdělávání: Praktické nácviky k ověření připravenosti organizací v oblasti
procedurálních standardů kvality. Procedurální standardy (2, 5, 7) v praxi služby – teorie +
praktická cvičení. Praxe služby a tvorba metodického pracovního postupu.
5. Vzdělávací kurz/téma: Příprava na inspekci
Obsah vzdělávání: Typy inspekcí - Inspekce typu A, Inspekce typu B, Inspekce typu C.
Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88. Povinnosti poskytovatelů
sociálních služeb stanovených v § 89. Hodnocení kvality sociálních služeb - Jak se měří
kvalita sociálních služeb; Zahájení a příprava inspekce - Používané metody zjišťování
důkazů při inspekci. Námitky a výstupy inspekce. Nejčastější nedostatky zjištěné při inspekci
(klíčové problémy). Rozbor hodnotících kritérií inspekce
DÍLČÍ ČÁST 3
6. Vzdělávací kurz/téma: Biografický model péče
Obsah vzdělávání: Nový pohled na přímou péči podle psychobiografického modelu.
Zpracování jednotlivých dokumentačních složek, plánů péče pro orientaci časem, místem,
osobou a situací. Etickým kontextem pro práci s biografií klienta. Návrh projektového
zpracování - pro implementaci nových vědomostí a dovedností do praxe a následné využití
diferenciální diagnostiky E. Böhma. Konzultace, jakým způsobem mohou být výsledky práce
s biografií klienta implementovány do individuálních plánů péče.
DÍLČÍ ČÁST 4
7. Vzdělávací kurz/téma: Bazální stimulace - základní kurz
Obsah vzdělávání: Teoretická východiska konceptu Bazální stimulace. Jak komunikovat s
klienty se změnami v kognitivní oblasti - komunikační proces v konceptu Bazální stimulace.
Jaké jsou možnosti smyslové stimulace z hlediska bazální stimulace - stimulace vnímání u
klientů se změnami v kognitivní oblasti. Jak podporovat hybnost u klientů s poruchami
pohybu v důsledku vrozeného či získaného tělesného postižení. Trénink praktických
dovedností somatické stimulace, vestibulární stimulace, vibrační stimulace. Další přístupy,
které lze (a jak) začlenit do péče /např. autobiografické prvky, Bobath/.
8. Vzdělávací kurz/téma: Bazální stimulace - navazující kurz
Obsah vzdělávání: Rozšiřující teoretická východiska pro koncept Bazální stimulace.
Interakce a komunikace v konceptu Bazální stimulace. Aplikace vývojové psychologie,
prenatální a postnatální formy komunikace do konceptu Bazální stimulace. Autobiografické
prvky jako podpora komunikačních schopností, podpora rozvoje pohybu a vnímání.
Teoretické ukotvení a praktický trénink v oblastech: orální stimulace, auditivní stimulace,
vizuální stimulace, olfaktorická stimulace, haptické stimulace.
2
DÍLČÍ ČÁST 5
9. Vzdělávací kurz/téma: Trénink paměti
Obsah vzdělávání: Úvod do anatomie a fyziologie mozku, podstata paměti, výživa mozku.
Kognitivní funkce, paměť a její druhy, změny v oblasti psychiky a kognice při fyziologickém
stárnutí a při různých onemocněních mozku. Vyšetření kognitivních funkcí, testy. Pravá a
levá mozková hemisféra - rozdíly, cvičení. Koncentrace pozornosti a jak ji cvičit. Kurz
obsahuje teorii i praktickou část.
DÍLČÍ ČÁST 6
10. Vzdělávací kurz/téma: Krizová intervence v praxi
Obsah vzdělávání: Zvýšení a prohloubení kompetencí krizových a dalších pracovníků v
pomáhajících profesích prostřednictvím praktického nácviku. Učit se aplikovat metodu
krizové intervence na základě širokého okruhu specifických odborných témat.
Uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou
sítí.
11. Vzdělávací kurz/téma: Jednání s psychiatrickými klienty
Obsah vzdělávání: Vybrané kapitoly z psychopatologie: demence, závislosti, poruchy nálad,
psychózy apod. Obtíže v komunikaci s některými psychiatrickými klienty a jak jim
předcházet. Základní přístupy, kasuistiky, praktické nácviky.
12. Vzdělávací kurz/téma: Dluhové poradenství
Obsah vzdělávání: Půjčky ano či ne, výběr poskytovatelů půjček, RPSN, platební
neschopnost – práva a povinnosti dlužníků, exekuce, osobní bankrot.
Kurz obsahuje teorii i praktickou část. Teorie: Než se zadlužíme (co zvažovat, domácí
rozpočet, rezerva, výběr poskytovatele), Úvěrové smlouvy (náležitosti smlouvy, úroky,
sankce, rozhodčí smlouva, zajištění, důsledky nesplácení, vymáhací společnosti), Exekuce a
osobní bankrot (vysvětlení pojmů). Praktická část: Exekuce – zahájení, způsoby provedení,
obrana, rozbor modelové situace, Insolvenční zákon – osobní bankrot (podmínky, důsledky,
rizika, ukončení, vyplňování modelového návrhu.
DÍLČÍ ČÁST 7
13. Vzdělávací kurz/téma: Dlouhodobý manažerský Kurz
Obsah vzdělávání: Role v týmu. Výběrová řízení. Jak vytvořit fungující tým. Přijímací
pohovor. Řízení lidí a týmu. Efektivní komunikace manažera, řešení obtížných situací,
pochvala/kompliment a kritika. Řešení konfliktů na pracovišti. Komunikační dovednosti vedení schůzí a porad - různé druhy porad. Role účastníků při společných jednáních.
Komunikační dovednosti facilitátora. Praktický nácvik komunikačních dovedností v situacích,
které dělají účastníkům v praxi největší problémy. Jak hodnotit a motivovat pracovníky. Podle
čeho hodnotit. Vedení motivačního a kárného rozhovoru. Time-management. Stres, stresory
a my. Předcházení syndromu vyhoření - strategie pro odbourávání stresu, co nám může
pomoci. Řízení změny - jak se na ni připravit. Finanční řízení a plánování - nastavení
účetnictví, práce s účetními podklady. Příprava, plánování a řízení rozpočtů organizací,
daňová specifika.PR organizace: význam PR v organizaci, plán PR. Fundraising vícezdrojové financování: zdravý fundraising v NNO. SWOT analýza. Fundraisingový plán.
3
DÍLČÍ ČÁST 8
14. Vzdělávací kurz/téma: První pomoc
Obsah vzdělávání: Úvod do problematiky, očekávání, seznámení s cíli programu.
Teoretické základní pojmy a obecné zásady poskytování první pomoci. Zhodnocení situace a
vytvoření vhodných podmínek pro poskytování první pomoci. Ukázka poskytování první
pomoci a nejčastější chyby první pomoci. Případová práce s klientem při různých
onemocněních nebo při náhlých situacích. Praktický nácvik s využitím trenažérních
pomůcek.
DÍLČÍ ČÁST 9
15. Vzdělávací kurz/téma: Komunikace s rodinnými příslušníky
pečujícími o lidi s demencí
Obsah vzdělávání: Absolvent kurzu se naučí rozpoznat stádia, kterými rodinní pečovatelé
při péči o blízkou osobu s demencí procházejí, co přitom prožívají, jak průběhu nemoci
rozumí, jaká rozhodnutí činí a co potřebují od profesionálů v pomáhajících profesích. Dále si
absolventi upevní stávající komunikační dovednosti potřebné pro práci s rodinnými
pečovateli v různých stádiích péče a v různých konkrétních situacích a osvojí si nové
techniky této komunikace.
DÍLČÍ ČÁST 10
16. Vzdělávací kurz/téma: Projektové řízení
Obsah vzdělávání: Zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak
prostřednictvím výkladu teorie, tak prostřednictvím praktické aplikace poznatků ve vlastní
praxi. Orientace ve výhodách a přínosech projektového řízení, způsobech plánování,
způsobech přípravy, řízení a realizace projektu. Základní znalost zásad úspěšných projektů
a práce s riziky v rámci projektu včetně hodnocení a ukončení projektu.
17. Vzdělávací kurz/téma: Finanční řízení
Obsah vzdělávání: Jaké podklady k rozhodování žádat, v jaké formě a jak často? O jaké
informace bych se měl/a zajímat? Jaké ukazatele sledovat? Vybrané pojmy z finanční
(ekonomické, účetní) oblasti s praktickými příklady možnosti využití v neziskové organizaci –
náklady, výnosy, účty, rozvaha, výsledovka, manažerské účetnictví ZPojmy známéneznámé typu: stravné vs. příspěvek na stravu. Zdroje financování – jedno a více zdrojové,
fundraising, fondy EU (a jak na ně).
18. Vzdělávací kurz/téma: Pracovní právo
Obsah vzdělávání: Specifika personální práce v praxi sociální služby – v návaznosti na
standardy kvality. Personální plán služby (pracovní profily), praktické návody sestavení
pracovních profilů na základě specifik uživatelů sociální služby. Nastavení a realizace
výběrového řízení, kritéria výběru nového pracovníka v kontextu s personálním plánem
(pracovními profily). Nastavení a realizace zaškolovacího procesu, metody vhodné pro
zaškolení pracovníků na různých pozicích, záznam a hodnocení zaškolení. Hodnocení
pracovníků, důraz na stanovení profesních cílů a stanovení plánů osobního rozvoje
pracovníků (vzdělávacích plánů).
4
DÍLČÍ ČÁST 11
19. Vzdělávací kurz/téma: Sociální práce s rodinami ohroženými
soc. vyloučením
Obsah vzdělávání: Teorie sociální práce s rodinou. Vývoje jednotlivých typů jevů, které se
objevují v dnešní rodině a jejich vliv na sociální fungování jejích členů. Individuální práce s
cílovou skupinou (teoretický základ a techniky práce s jednotlivými členy rodiny). Skupinová
práce s cílovou skupinou (teoretický základ a techniky práce s celou rodinou). Konkrétní jevy:
dluhová past, kriminalita, rozpad hodnot. Příklady práce ve vyloučených lokalitách s důrazem
na spolupráci NNO.
DÍLČÍ ČÁST 12
20. Vzdělávací kurz/téma: Poradenské dovednosti
Obsah vzdělávání: Základní práce s klientem v poradenském nastavení. Předání
teoretických znalostí zaměřených na komunikaci s klientem a základy poradenství.
Zprostředkovat několik teorií umožňujících rychlé mapování situace klienta a hledání pro něj
adekvátního řešení. Nácvik jednotlivých dovedností, které aplikují zmíněná teoretická
východiska do poradenské praxe. Možnosti intervence v kontaktu s mlčícími a zahlcujícími
klienty. Konkrétní situace účastníků v poradenském procesu a jejich praktický nácvik.
21. Vzdělávací kurz/téma: Sociální poradenství, rozhovory s
klienty
Obsah vzdělávání: Kontakt a práce s klientem. Vytváření dovedností pro práci s klientem v
aspektech jednotlivých služeb. Navázání kontaktu a udržení klienta v programu (první
kontakt, práce s předsudky, udržení kontaktu). Motivační rozhovory (principy a strategie
používané při motivačních rozhovorech, práce s ambivalencí, nácvik situací).
DÍLČÍ ČÁST 13
22. Vzdělávací kurz/téma: Asertivní komunikace
Obsah vzdělávání: Definování skupiny klientů, popis rolí klienta a pracovníka při rozhovoru,
zásady profesní komunikace. Zásady účinného jednání a bariéry v komunikaci s vybranou
skupinou klientů. Typy a zdroje konfliktů při jednání s klientem, vybrané techniky zvládání
konfliktů a jejich nácvik. Specifika komunikace se seniory, se zdravotně a mentálně
postiženými osobami, s rodinou klienta, asertivní komunikace, poruchy sdělovacího procesu.
23. Vzdělávací kurz/téma: Kurz sebeobrany
Obsah vzdělávání: Teoretické znalosti i praktický návod týkající se jednání a zvládání
nebezpečných situací. Praktický nácvik - techniky sebeobrany zaměřené na zvládání
agresivního klienta, osobní sebeobranu a prevenci fyzického napadení v kontextu práce
pracovníka sociálních služeb. Účastník se seznámí s psychologií útočníka a naučí se
praktické techniky osobní sebeobrany v souladu se zákony. Opatření omezující pohyb osob.
5
DÍLČÍ ČÁST 14
24. Vzdělávací kurz/téma: Sociálně právní minimum
Obsah vzdělávání: Základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech,
se kterými se účastníci kurzu v praxi setkají. Základní orientace v problémových situacích,
možnosti a postupy, řešení modelových situací. Rozpoznání hranic možností pracovníka v
sociálních službách, zlepšení spolupráce se sociálními pracovníky. Informace o
kompetencích, které jsou dány pracovníkům v sociálních službách. Základní informace o
právních předpisech.
DÍLČÍ ČÁST 15
25. Vzdělávací kurz/téma: Zvládání emocí - emoční inteligence
Obsah vzdělávání: Emoce jako integrální součást osobnosti člověka, cit jako pohnutka, co
klienta motivuje k činům. Vliv emocí na tělesné zdraví. Využití konceptu emoční inteligence v
interpersonálních vztazích. Projevy emocí v neverbální a verbální komunikaci
Porozumění vlastním emocím. Porozumění motivům chování druhých lidí, možnosti projevů
emocí u druhých lidí. Typologie osobnosti – různé osoby, různé přístupy. Praktický nácvik
řešení interpersonálních vztahů, jak korektně ovlivňovat lidi, strategie ve zlepšování se v péči
o klienty, co naši klienti chtějí.
DÍLČÍ ČÁST 16
26. Vzdělávací kurz/téma: Sebezkušenostní výcvik (otevřený kurz)
Obsah vzdělávání: Zaměření na hlubší poznání sebe sama, motivaci chování k druhým i k
sobě samému, motivy svého jednání. Kurz nabídne různé přístupy k životu. Výcvik přispěje k
posilování osobního a profesního růstu, ke zvýšení citlivosti pro vztahový poměr v
pomáhající profesi a prakticky zdokonaluje dovednosti například při vedení rozhovoru,
stanovování cílů či koncepční pojetí přístupu v rámci organizace. Kurz bude využívat
skupinové dynamiky, prožitkových technik.
DÍLČÍ ČÁST 17
27. Vzdělávací kurz/téma: Kurz mediace (otevřený kurz)
Obsah vzdělávání: Mediace jako proces - fáze, cíle, definice. Principy a zásady mediace.
Role mediátora. Situace vhodné pro mediaci. Komunikace, nástroje pro odbourávání bariér v
komunikaci. Konflikt - druhy, modely a styly řešení, nástroje pro řešení konfliktu. Nástroje,
dovednosti a strategie mediátorů. Nácvik jednotlivých fází mediace - definování těžkostí a
jejich zvládání. Právní rámec mediačních dohod, jejich tvorba, forma. Práce ve dvojici
mediátorů. Trénink modelových situací.
DÍLČÍ ČÁST 18
28. Vzdělávací kurz/téma: Krizová intervence (otevřený kurz)
Obsah vzdělávání: Krize v životě člověka, kontexty krize z hlediska krizové intervence.
Metody, techniky a principy krizové intervence. Úvod do problematiky kvality v krizových
službách. Základy komunikace – aktivní naslouchání. Vybraná specifická témata krizové
intervence. Etické aspekty práce s člověkem v krizi, praktická cvičení. Metody a techniky
krizové práce s klientem tváří v tvář. Posttraumatická stresová porucha. Partnerské krize krize žen, krize mužů. Úskalí profese pracovníka v krizových službách.
6
Download

Specifikace vzdělávacích témat