Mléčné filtry, důležitá
součást při dosažení vysoké
kvality mléka
Koncept filtrování syrového mléka není ničím novým. Již starověcí
Egypťané filtrovali mléko, aby zajistili, že kromě jiného nebude
mléko kontaminované například výkaly, srstí nebo hmyzem.
Nicméně v současnosti jsou v otázce filtrace mléka využívány
veškeré známé vědecké poznatky. Touto problematikou se zabývají
tisíce lidí na celém světě. Také ve společnosti DeLaval, která je
celosvětově největším dodavatelem mléčných filtrů, pracuje
spousta renomovaných specialistů, kteří působí po celém světě a
kteří se zabývají vývojem a novými technologiemi filtrace.
Karpová.“Také procházejí mokrou
cestou výrobního procesu, což nám
dává naprostou kontrolu nad výrobním
procesem nebo jinými slovy, umožňuje
nám to vyrábět filtr s uniformním
(neměnným) povrchem. To je opak
takzvané suché cesty výrobního procesu,
kde je mnohem obtížnější získat uniformní
povrch s rovnoměrnou pórovitostí.”
Nataly Karpova
Natalie Karpová, produktová manažerka
pro mléčné filtry společnosti DeLaval, říká:
“Princip filtrace mléka se v průběhu let
nezměnil. Odfiltrování jakýchkoliv nečistot,
přesněji řečeno udržení odpovídající jakosti,
zůstává hlavním cílem filtru. Nicméně
neustálý pokrok v technologiích dojení,
speciálně ve schopnosti získávat stále více
a rychleji vysoce kvalitní mléko, klade na
nás a na vývoj filtrů v souladu s novými
technologiemi zcela nové požadavky.”
Optimální mléčný filtr
Optimální mléčný filtr Ideální filtr v sobě
kombinuje mnoho klíčových faktorů,
které zaručují relativně dlouhou životnost
při zachování vysoké kvality mléka. Musí
být dostatečně silný nejenom ve smyslu
udržení svého tvaru v průběhu procesu
dojení, ale také ve smyslu odolávání
širokého rozpětí různých nežádoucích
látek, jako jsou výkaly, srst, hmyz, sraženiny
a zásadité prostředky, jako jsou detergenty.
Také je nezbytné, aby byl schopen odolávat
vysokým i nízkým teplotám. A konečně
musí poskytnout optimální poréznost pro
průchod mléka s co možná nejmenším
odporem a zároveň zadržet všechny
nežádoucí částice.
“Pro zajištění bezpečnosti filtrů při kontaktu
s potravinami mají všechny DeLaval mléčné
filtry odpovídající certifikát,” pokračuje
Lepší svým designem
V DeLaval vyrábějí prémiové modré filtry,
jež umožňují snadnou vizuální kontrolu
jakýchkoliv cizích částic v průběhu filtrace,
ale také standardní bílé filtry. Oba typy
filtrů jsou podrobovány pravidelným
laboratorním zkouškám pro zajištění jejich
optimální funkčnosti. Část těchto zkoušek
zahrnují srovnávací testy s filtry dostupnými
na trhu. V jednom z posledních testů
byly prověřovány různé filtry vyráběné v
Evropě, kde proběhlo testování na pevnost
v protlačení, pevnost v tahu a propustnost
pro vzduch. V testu na pevnost v protlačení
bylo za specifických podmínek aplikováno
rovnoměrné působení tlaku až do
konečného protržení mléčného filtru, vše
bylo měřeno v newtonech na čtvereční
metr.
”Výsledky testů byly jednoznačné”, říká
Karpová. “Ne pouze z toho důvodu, že
se žádný z testovaných filtrů dokonce
ani nepřiblížil ke kvalitě filtrů DeLaval z
pohledu pevnosti v protlačení, ale také z
důvodu celkového rozdílu v pevnosti mezi
filtry DeLaval a těmi ostatními. V průměru
byly filtry DeLaval 2,6 krát pevnější než
ostatní filtry. DeLaval filtry jsou natolik
pevné, že mohou v podstatě zadržovat
sedimenty za jakýchkoliv podmínek na
farmě, aniž by došlo k jejich protržení”.
sílu, kterou je zapotřebí tahat za filtr, dokud
nedojde k přetržení. Také toto se měří v
newtonech na čtvereční metr. “Testy na
odpor prokázaly, že také zde se DeLaval
filtry prezentovaly jako nejlepší”, pokračuje
Karpová. “Rozdíl mezi dalším nejlepším,
co se týče parametru pevnosti v tahu, byl
17% a rozdíl od toho nejhoršího 134%.
V průměru byl rozdíl 84%. Takže pokud
nejsou vaše filtry dostatečně pevné, je
řešením filtr od DeLaval.”
Nakonec parametr propustnosti vzduchu
měří tok vzduchu, který prochází určitou
plochou pod stanoveným tlakem vzduchu.
To nám dává dobré měřítko toho, jak
probíhá proces filtrace, pomocí něhož víme,
že čím většího množství mléka se zpracuje,
tím je dosaženo lepšího výsledku. “Výsledky
tohoto testu byly mezi různými filtry
nejtěsnější. Nejlepší filtr byl srovnatelný
s filtrem DeLaval, u nejhoršího byl rozdíl
28%. V průměru byl rozdíl 12%. Na základě
těchto testů mohu konstatovat, že DeLaval
představuje nejlepší řešení, pokud se
zaměříme otázku dodávky mléka nejvyšší
kvality.”
Spolehlivost skrz na skrz
Samozřejmě to nejsou jen laboratorní
testy, které mají filtr prověřit, ale také
podmínky na farmě, kde jsou filtry
testovány v reálném provozu. “V DeLaval
se naše mléčné filtry podrobují přísným
testům kvality, aby bylo zajištěno, že budou
dosahovat jen těch nejlepších výsledků.
A co víc, každý filtr je opatřen unikátním
kódem, takže můžeme jakékoliv případné
závady ve výrobě zpětně vysledovat.
Ale díky našemu procentu spolehlivosti
99.999% se jedná o skutečně vyjímečné
případy,” uzavírá Karpová
By Mark Booth
Zkouška odporu měří pevnost v tahu, tzn.
Download

mléčných filtrech mnoho zajímavých informace