F7 – 2A, 1/2
Prověrka:
F7 – 2A
Téma:
Síla a její měření. Skládání sil
Jméno:
..................................................................................................................................
Třída:
................
Datum:
...........................................................
Známka:
................
1.
Dosažený počet bodů:
.....................
Na obrázku je znázorněno jablko, které visí na stromě (poloha 1), padá ze
stromu (poloha 2) a leží na zemi (poloha 3).
U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň
následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek.
JE
PRAVDA
NENÍ
PRAVDA
a) Gravitační síla Země působí na jablko pouze v poloze 3,
kdy jablko leží na zemi.
1
b) V poloze 1 působí na jablko síla větve, která směřuje
vzhůru.
1
c) Na povrchu Měsíce by se hmotnost jablka zmenšila.
1
d) Síla, kterou by Měsíc přitahoval jablko na svém povrchu,
je asi šestkrát menší než síla, kterou Země přitahuje jablko
na svém povrchu.
2.
1
Na pružině je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,2 kg.
a) Vypočítej velikost tahové síly F1, kterou závaží působí na pružinu. .....................
1
b) Jaké účinky má tato síla na pružinu? ......................................................................
1
c) Znázorni sílu F1 do obrázku (1 cm
1
1 N).
d) Do téhož obrázku znázorni tahovou sílu F2, kterou působí pružina na závaží.
3.
1
Na vodorovné desce stolu leží míč o hmotnosti 3 kg.
a) Urči velikost tlakové síly F1, kterou působí míč na desku. .................................
1
b) Znázorni sílu F1 do obrázku (1 cm
1
20 N).
c) Do obrázku znázorni tlakovou sílu F2, kterou působí deska na míč.
4.
Na obrázku jsou znázorněny síly F1 a F2. Urči jejich velikost a směr.
a) 1 cm
15 N
.........................................................................
5.
1
b) 1 cm
250 N
.........................................................................
Znázorni v rovině papíru tři síly, které působí na těleso ve společném působišti P (1 cm
a) Síla o velikosti F1 = 16 N působí svisle nahoru.
Nakladatelství Prometheus, 2004
4
10 N).
1
F7 – 2A, 2/2
6.
b) Síla o velikosti F2 = 33 N je kolmá na sílu F1.
1
c) Síla o velikosti F3 = 20 N má opačný směr než síla F2.
1
V témže bodě A tělesa působí současně v jedné vodorovné přímce tři síly o velikostech F1 = 4 N, F2 = 3 N,
F3 = 6 N. Síly F1 a F2 mají stejný směr, síla F3 má vzhledem k nim opačný směr.
a) Znázorni síly F1, F2, F3 (1 cm
7.
RÚ
1 N).
1
b) Urči velikost výsledné síly F. ..............................................
1
c) Výslednou sílu F znázorni do téhož obrázku jinou barvou.
1
Na misce sklonných vah se stupnicí v newtonech je položeno závaží
o hmotnosti 250 g (viz obrázek). Misku táhneme vzhůru silou F1 = 2 N.
a) Jak velkou sílu naměříme na stupnici vah? ................................................
2
b) Znázorni síly působící na misku sklonných vah. Jejich působiště umísti
do bodu A. Znázorni jinou barvou jejich výslednici F (1 cm 1 N).
2
Ke dvěma za sebou zavěšeným siloměrům A, B, z nichž každý má hmotnost 50 g,
je zavěšeno závaží C o hmotnosti 300 g.
a) Jaký údaj naměříš na siloměru A? .............................................................
1
b) Jaký údaj naměříš na siloměru B? .............................................................
1
c) Jak velká tahová síla působí na háček v bodě D? ......................................
1
Nakladatelství Prometheus, 2004
Download

F7 – 2A, 1/2 Nakladatelství Prometheus, 2004