Popis
Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím zařízením speciálně vyvinutým a určeným pro osoby
se sluchovým postižením.
Je možné je používat se všemi druhy audio/zvukových systémů včetně napojení na TV. S jejich
pomocí získáte nerušený poslech zvuku.
Zvuk vystupující z TV nebo jiného audio zařízení je zakódován a převeden do základny sluchátek.
Odsud je zvuk bezdrátově přenášen do náhlavních sluchátek. Zde je zvuk dekódován do původní
audio podoby.
Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.
Pokud chcete svá sluchátka používat bezpečně a ke své nejlepší spokojenosti, prosím přečtěte si
důkladně níže uvedené bezpečnostní pokyny ještě před prvním použitím sluchátek. Tento návod si
uschovejte pro případ, že byste jej v budoucnu potřebovali.
Varování: Zvuk ze sluchátek může být pro vás velmi hlasitý. Buďte proto opatrní a zabraňte
používání sluchátek jinými osobami, pokud nemají obdobnou poruchu slyšení jako vy. Nadměrná
úroveň zvuku ve sluchátkách může způsobit poruchu sluchu.
Pozor: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepřipojujte sluchátka přímo na zdroj 230 V. Na
rozvod elektrické sítě 230V může toto zařízení být napojeno jen přes síťový adaptér.
Specifikace elektrického napájení: Toto zařízení je vyvinuto pro elektrický rozvod 100-240VAC50/60Hz. (Klasifikace „nebezpečného napětí“ dle normy EN 60950).
Sluchátka nemají vlastní interní spínač zapnutí/vypnutí. Tato činnost se provádí pomocí spínače
On/Off na Základně sluchátek nebo zapojením/odpojením síťového adaptéru od rozvodu elektrické
sítě 230V. Z toho důvodu se při instalaci zařízení ujistěte, že k základně sluchátek je snadný přístup a
její zapojení nebo odpojení od napájecí sítě bude v budoucnu bezproblémové.
Důležité upozornění: Pokud pro napájen sluchátek použijete nesprávný typ baterií, riskujete jejich
explozi. Používejte jen baterie v souladu s naším návodem.
Chraňte toto zařízení před nadměrným teplem.
Nevystavujte sluchátka ani její části přímému slunečnímu záření.
Pravidelně toto zařízení čistěte včetně užívaných gumových náušníků
Svévolně toto zařízení neupravujte.
Toto zařízení může být rušeno přístroji generujícími silné elektrické nebo magnetické pole.
Například mikrovlnými troubami, mobilními telefony, transformátory osvětlení atd.
1.
2.
3.
4.
Náhlavní sluchátka
Výměnné náušníky
Základna sluchátek
Adaptér napájecího
kabelu pro zapojení
v UK, EU a US
5. Posuvník
6. Baterie
7. Kabel 3,5 mm x 3,5
mm (délka 1,5
metru)
8. Adaptér
z jack 3,5mm na
jack 6,3 mm
9. Kabelový adaptér
jack 3,5 mm na 2
pin RCA (25cm)
10. Adaptér 2 pin RCA
na konektor Scart
11. Mikrofon
Obsah tohoto návodu:
Obsah balení
str. 2
Baterie a jejich opětovné nabití str. 10 - 11
Začátek používání/Nabíjení baterií str. 3 - 5
Spárováni více sluchátek
str. 11 - 12
Zapojení k TV, HiFi
Čištění a údržba
str. 12
a další audio zařízení
str. 6 - 8
Oprava a reklamace
str. 13
Používání sluchátek
str. 8 - 10
Zákaznická podpora
str. 13
Ovládání sluchátek
str. 8 - 10
Obecné informace
str. 13 - 14
Začátek používání/Nabíjení baterií
Důležité upozornění: digitální TV sluchátka Geemarc jsou dodávána se dvěma bateriemi. Před
použitím MUSÍ být baterie plně nabity. Plně nabité baterie vydrží v provozu asi 2 - 3 hodiny, než se
zcela vybijí.
Pozor: Pokud jsou baterie plně nabity, červená LED dioda zůstane zhasnutá.
Plně nabité baterie digitálních TV sluchátek mají přibližnou dobu vypnutí po 3 hodinách. (V závislosti
na stavu baterie a se sluchátky nastavenými na střední úroveň zvukové hladiny).
Baterie nelze přebít, ale pro bezpečné používání Základny sluchátek by měly být vyjmuty ze zařízení,
pokud nebudou delší dobu používány.
Varování ohledně používání baterií:
Nepokoušejte se baterie demontovat.
Nevhazujte baterie do ohně.
Nespolkněte baterie.
Udržujte baterie z dosahu dětí.
Baterie vkládejte dle správné polarity +/Nezkratujte napájecí svorky.
Baterie na konci životnosti nevkládejte do zařízení.
Používejte jen Li-Po baterie z produkce firmy Geemarc.
Pozor: Nesprávným vložením baterie nebo používáním nevhodného typu baterií riskujete výbuch
baterií. Používejte pouze baterie tak, jak je uvedenu v tomto návodě.
Vložte napájecí adaptér do zásuvky 230 V. Zasuňte
napájecí jack (7) do zdířky s popisem „DC IN 5V“ v na
napájecí Základně sluchátek.
Přepínač ON/Off na Základně sluchátek
zapněte do polohy ON.
Vložte baterie (6) do sluchátek a ty následně
vložte do nabíjecí Základny sluchátek.
Rozsvítí se červená LED dioda. Znamená to, že
se baterie nabíjí.
Upozornění: Dávejte pozor, zda baterie
vkládáte správně. (viz obrázek nahoře)
Po 2-3 hodinách bude baterie nabitá a červené
světlo zhasne.
Připojení do TV, HiFi a dalších audio zařízení.
Je několik různých možností, jak připojit sluchátka. Způsob zapojení se liší podle toho, zda se jedná o TV,
nebo například HiFi jednotku.
Důležité upozornění: Základna sluchátek MUSÍ být zapojena do výstupního konektoru na TV, HiFi
přístroji a dalších zařízeních. (Nikdy k připojení nepoužívejte vstupní konektor).
Pozor: Pokud využíváte příjem přes kabelovou televizi, satelitní přijímač, máte Internet nebo jiné podobné
spojení propojené s vaším zvukovým zařízením, prosím ujistěte se, že napojení CL 7300 do audio výstupu
je s vaším televizorem, nikoliv s vaším Set Top boxem. Pokud si tím nejste jistí, nebo nemůžete
identifikovat správnou možnost připojení, prosím ověřte si to v uživatelském manuálu vaší televize.
Zapojení CL 7300 do vašeho Set Top boxu namísto do TV může způsobit, že některé programové kanály
budou mít obraz, ale ne zvuk.
sluchátkového výstupu na TV, HiFi věži atd.
Pokud je nutná redukce, použijte adaptér 3,5
mm na velikost 6,3 mm.
Zapojení 3,5 mm kolíku do RCA kabelové redukce:
Zapojte 3,5 mm kolík do 3,5 mm konektoru RCA (10).
Propojte RCA konektory do barevně shodných
výstupů RCA (barva červená a bílá) na vaší TV, HiFi
věži atd.
Zapoj
ení
3,5m
m
kolík
u do
3,5
mm
vstup
u:
Zapojte 3,5 mm kolík (8) do vstupu „Audio“ na
Základně sluchátek. Další 3,5 mm kolík do
Použití scart adaptéru:
Vložte 3,5 mm konektor jack 3,5mm (8) do 3,5mm
RCA kabelu (10). Vložte scart adaptér (11) do
kompatibilního konektoru scart ve vaší TV, HiFi,
apod.
Poznámka: Některé TV a audio zařízení mají audio
výstup SCART větší, než je obvyklý 300 mV standard.
To může způsobovat silné zesílení, dokonce i když je
hlasitost nastavená na minimum. V takovém případě
kontaktujte zákaznickou podporu Geemark. Zde vám
jistě budou schopni nabídnout řešení pro úpravu
citlivosti CL 7300.
Zapojení mikrofonu:
Používejte pouze mikrofony od firmy Geemarc.
Zapojte mikrofonový konektor (12) do vstupu
„MIC“
na
základně sluchátek. Mikrofon pak dejte blízko zdroje
zvuku, který chcete poslouchat.
Poznámka: Při použití mikrofonu může být síla zvuku
nižší, zatímco zvukové pozadí více vynikne.
Použití náhlavních sluchátek:
Jesltiže u zapojených a nabitých sluchátek, které jsou
zapojeny do TV, nebo jiného audio zařízení,
rozevřeme obě ramena sluchátek rozsvítí se na nich
zelená dioda nad nápisem ON. To značí, že sluchátka
jsou připravena k použití.
Náhlavní sluchátka jsou plně vypnuta, jestliže jsou
obě ramena sluchátek u sebe a plně uvolněná.
Nastavení hlasitosti:
Stiskněte tlačítko + (plus) pro zvýšení hlasitosti. Pro
snížení hlasitosti stiskněte tlačítko – (minus).
Jestliže hlasitost sluchátek dosáhne provozního
maxima nebo minima hlasitosti, ozve se ve
sluchátkách pípnutí.
Nastavení sluchátek
Zvuk, Balance, Tóny, a volba Mono/Stereo jsou přednastaveny na
střední úroveň poslechu, což bude vyhovovat převážné většině
zákazníků.
Ujistěte se před laděním sluchátek, že zkoušená sluchátka jsou před
prvním ozkoušení skutečně takto nastavena.
Pokud je při nastavování hlasitosti nutno použít přiložený posuvník, použijte ho.
Pozor: Jakmile jsou všechna nastavení provedená, ujistěte se, že všechny posuvníky hlasitosti jsou nastavené tak,
jak je popsáno v kroku 11.
Pro nastavení hlasitosti, balance, tónů, nebo přepnutí mezi režimem
Mono/Stereo použitjte posuvník (5) Tento nástroj je součástí balení.
Otevřete zadní kryt na náhlavních sluchátkách. Pod krytem
naleznete tři posuvné přepínače.
Sluchátka
pípnou,
jakmile se u
hlasitosti
dosáhne
mezních
hodnot
minima nebo
maxima.
Nastavení hlasitosti :
Nastavení vyvážení zvuku:
Posuňte posuvný přepínač „BAL VOL“ na „VOL“
Posuňte posuvný přepínač „BAL VOL“ na „BAL“
Posuňte posuvný přepínač „T <-> B/V“ na „B/V“
Posuňte posuvný přepínač „T <-> B/V“ na „B/V“
Stiskněte tlačítko + (plus) pro navýšení hlasitosti a –
(minus) pro ztlumení hlasitosti.
Stiskněte tlačítko - (minus) pro snížení hlasitosti na
pravé straně. Stiskněte tlačítko + (plus) snížení
hlasitosti na levé straně.
Sluchátka pípnou, jakmile se u vyvážení zvuku
dosáhne minima, střední úrovně nastavení, nebo
maxima.
Sluchátka pípnou, jakmile se u tónové volby hodnot
minima, střední úrovně, nebo maxima.
Nastavení tónů :
Nastavení Mono/Stereo:
Posuňte posuvný přepínač „BAL VOL“ na „VOL“
Posuňte posuvný přepínač „T <-> B/V“ na „T“
Nastavte „MS“ posuvný přepínač na „S“ Sluchátka
budou nastavena do režimu „Stereo“.
Stiskněte tlačítko + (plus) pro zvednutí tónových
výšek a – (minus) pro zvednutí basů.
Nastavte „MS“ posuvný přepínač na „M“ Sluchátka
budou nastavena do režimu „Mono“.
Stav baterie & nabíjení: Jesltiže je baterie málo nabitá, zelená dioda bude blikat a slabě pípat. Toto pípání
bude slyšet ve sluchátkách.
Nabíjení baterie na sluchátkové základně: Vložte baterii do nabíjecí
šachty na sluchátkové základně a zapněte přepínač vzadu do polohy
ON. Během nabíjení bude červené světlo svítit, dokud baterie nebude
plně nabitá.
Nabíjení baterie v náhlavních sluchátkách:
Vložte baterii do sluchátek, sluchátka vložte do
sluchátkové základny. Během nabíjení bude svítit červená
dioda na sluchátkách dokud baterie nebude plně nabitá.
Spárování dalších náhlavních sluchátek
Poznámka: spárovány mohou být až 4 náhlavní sluchátka!
Důležité upozornění: Párování musí být ukončeno, dokud bliká
dioda na základně. Jestliže světlo přestane před ukončením
párování blikat, je nutné celý proces zopakovat.
Před spárováním sluchátkové základny a náhlavních sluchátek se
ujistěte, že baterie jsou plně nabité a základna je napojena na zdroj
elektrické energie. Proces párování se provádí takto:
Náhlavní sluchátka: Stiskněte a držte tlačítko „-„
(minus)
Pokud jsou ramena sluchátek rozvřená a současně
držíte uvedené tlačítko, zelený světelný indikátor se
rozsvítí. Když tato zelená dioda začne blikat,
spárování je hotovo.
Sluchátková základna: Dejte spínač do
polohy OFF.
Stiskněte a držte tlačítko „CH“, dejte spínač
do polohy ON, stále držte tlačítko „CH“, dokud
obě diody na přední straně základny nezačnou
blikat. Základna je připravená pro spárování.
Čištění a údržba:
Poznámka: NEPOUŹÍVEJTE k čištění sluchátek
chemická čištidla ani alkohol.
Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem.
Pravidelně čištěte náušníky sluchátek. Čistění
provádějte pomocí teplé vody s přídavkem saponátu.
V soupravě jsou dva druhy náušníků, vyberte si
k používání ten, který vám nejvíce vyhovuje.
Obecné informace
Specifikace
Přenos zvuku je digitální na frekvenci 2,4GHz AFHSS (Adaptive
Frekvence Hopping ) – CD kvality!
79 kanálů (20 kanálů přepínaných)
Zesílení více než 125 dB.
Frekvekvence přenášeného zvuku 45 – 15000 Hz.
Operační dosah: mimo budovu až do vzdálenosti 100 metrů, uvnitř budovy do 25 metrů.
Nepřetržitý poslech na jedno nabití baterie: přibližne 3 hodiny (podle stavu baterie).
Baterii nabíjete dle vaší potřeby – baterie ve sluchátkách se nabíjí automaticky po umístění do sluchátkové základny.
Sluchátková základna má další nabíjecí port pro druhou baterii.
Sluchátková základna je vybavena vstupní zdířkou (jackem) pro příjem zvuku o velikosti 3,5 mm.
Sluchátková základna je vybavena vstupní zdířkou (jackem) o velikosti 2,5 mm pro zasunutí externího mikrofonu.
Prohlášení o shodě.
Geemarc Telecom SA tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalším příslušnými
ustanoveními Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5 EEC a především článku 3 článku
1a, 1b a článku 2.
Toto prohlášení o shodě je možné ověřit na www.geemarc.com
Download

Nastavení sluchátek