.................................................................................................
destillery
1
..............
2014
zpravodaj pěstitelského pálení a moštování
.................................................................................................
Rozhovor se zástupcem MZe
Dovolili jsme si požádat o krátký rozhovor Ing. Švece z Ministerstva zemědělství ČR,
který má problematiku pálenic na starosti.
Vážený pane inženýre, dovolte, abych Vám jako jeden ze spoluautorů Zpravodaje pro pěstitelské
pálení Destillery položil několik otázek, které by mohly zajímat vlastníky a provozovatele pálenic.
Vznikly v minulém období nové pálenice, případně v jakém počtu a v kterých
oblastech?
Provozovny nových pěstitelských pálenic vznikají průběžně. V poslední době se ovšem počet
nových projektů ve srovnání s předchozími lety mírně snižuje. Ministerstvem zemědělství povolených provozoven je zhruba 595, nicméně skutečný počet aktivních pěstitelských pálenic je
pochopitelně z různých důvodů nižší. Pěstitelé ovoce se mohou z nových pěstitelských pálenic
těšit například v Návsí (okres Frýdek-Místek), Dolních Dunajovicích, Oslavanech a ve Štítné
nad Vláří. V Čechách mohou pěstitelé ovoce svoje přebytky zužitkovat nově třeba v Křeničné
(u Nového Knína), Lounech, Litoměřicích či Přestavlkách u Čerčan. Z výše uvedeného vyplývá,
že nové provozovny vznikají rovnoměrně po celém území ČR s výjimkou Prahy.
Jaká je situace u ovocných lihovarů. Neznamenaly nové změny v legislativě (kauce, označování výrobků) úbytek těchto provozů v ČR?
Problematika kaucí pro ovocné lihovary a likérky a většina nově přijatých opatření jako například zavedení kamerového systému spadá plně do gesce Ministerstva financí. Srovnání počtu
aktivních subjektů před zavedením kaucí nemá Ministerstvo zemědělství k dispozici.
Odpovídající kvalita destilátů by měla být cílem každého provozu, který pěstitelům zpracovává ovoce. Budou v dohledné době představeny některé další požadavky na jakost destilátů, zejména na obsah zdravotně závadných látek?
V současné době probíhá na úrovni Pracovní skupiny pro kontaminanty diskuze nad stanovením závazného limitu pro ethylkarbamát. Proto bych rád všechny provozovatele pěstitelských
pálenic a ovocných lihovarů, kteří vyrábí destiláty z peckového ovoce, opakovaně upozornil
na existenci Doporučení Komise 2010/133/EU ze dne 2. března 2010 o prevenci a snížení
kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o monitorování obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích. Předpokládám, že principy vedoucí ke
snižování obsahu ethylkarbamátu v destilátech v doporučení uvedené, jsou provozovatelům
pěstitelských pálenic, jakožto provozovatelům potravinářských podniků odpovědných za jimi
vyráběné destiláty, po téměř 4 letech existence doporučení dobře známy a že se jimi řídí. Veškerou legislativu Evropské unie lze bezplatně nalézt na http://eur-lex.europa.eu. Samozřejmě
mi může každý, koho by tato problematika zajímala, zavolat a zeptat se na aktuální informace,
přičemž není problém doporučení poslat e-mailem či poštou.
REDAKČNÍ POZNÁMKA: Ethylkarbamát (CH3-CH2-O-CONH2) je karcinogenní sloučenina, která se vyskytuje
přirozeně v ovocných destilátech, avšak jeho obsah může kolísat od podlimitních hodnot až po několikanásobně překročené limity. Hraniční hodnoty se v legislativě evropských států pohybují kolem 1 mg/la,
kde např. Německo udává hodnotu 0,8 mg/la, Švýcarsko 1 mg/la, Česká republika poněkud nerealistických 0,4 mg/la. Prekurzorem čili výchozí sloučeninou je pro EC amygdalin obsažený v peckách ovoce,
který při zpracování ovoce, kvašení a destilaci přechází v kyselinu kyanovodíkovou. V hotovém destilátu
v reakci s ostatními látkami vzniká z kyseliny kyanovodíkové ethylkarbamát. Z výše uvedeného vyplývá, že
zejména regulace obsahu kyseliny kyanovodíkové v kvasu je rozhodující pro obsah EC. (Blíže k ethylkarbamátu viz. Zpravodaj Destillery č. 1/2011).
 pokračování na straně 2
Zprávy z Evropské komise –
nulová sazba daně v Maďarsku
je nepřípustná
Evropský soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. dubna 2014 označil za nepřípustné zdanění ovocných destilátů nulovou sazbou.
Podle maďarské platné legislativy je
osvobozeno od daně množství destilátů odpovídající 50 l.a. za rok vyrobené z vlastního
ovoce a použité k vlastní potřebě, případně
k potřeby jedné domácnosti. Ovocný destilát takto vyrobený se v Maďarsku označuje
jako „Palinka“.
Evropský soud uvedl zcela jasně, že tato
legislativa je v přímém rozporu s evropským
právem. Podle odstavce 3 Nařízení 92/84EC
platí pro alkohol minimální sazba daně 550
EUR/100 l.a. S ohledem na Nařízení 92/83EC
může být sazba daně v případě zpracování
ovoce v malých pěstitelský pálenicích snížena až na 50 % základní sazby, ale ne více.
Právní úprava pěstitelského pálení v Maďarsku je tedy v přímém rozporu s právem
Evropské unie.
Zdroj: Časopis Die Kleinbrennerei
Očekáváte v příštím roce změny legislativy, které by se mohly vztahovat k provozování pěstitelských pálenic?
Za rezort Ministerstva zemědělství mohu sdělit, že v současné době se neuvažuje ve vztahu
k pěstitelským pálenicím o změně zákona o lihu ani příslušné prováděcí vyhlášky, které jsou,
na rozdíl od již zmiňovaného institutu kaucí zakotveném v zákoně o povinném značení lihu,
v gesci MZe.
Je zde ještě něco, co považujete za dobré sdělit čtenářů Destillery?
Dovolte mi popřát všem čtenářům po všech stránkách úspěšný a pokud možno i poklidný rok
2015 a hodně domácího kvalitního ovoce!
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a taktéž úspěchů v dalším působení v oblasti pěstitelského pálení.
Dr. Ing. Pavel Šimůnek
Pěstitelské pálení
a moštování
Kvasinky, enzymy,
odpěňovadla,
Měření cukernatosti,
drcení, lisování
Tel.: 731 463 469
[email protected], www.schimansky.cz
Novela přináší snížení kauce u malých ovocných lihovarů
Pod číslem 379/2014 v současné době Senát ČR projednává novelu zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních a novelu souvisejících zákonů. Změny v zákonech mimo jiné zahrnují i úpravu výšky sazby kauce, kterou skládají provozovatelé ovocných lihovarů. Minimální sazba
(500 tis. Kč) byla dlouhodobě kritizována a měla za následek ukončení
činnosti více ovocných lihovarů. V § 19 Zákona o povinném označování
lihu odstavec 1 zní:
„(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,
b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.“
V § 19 se dále doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši
100 000 Kč, nesmí v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru
v množství větším než 500 litrů lihu.“
Novela přináší ovšem celou řadu dalších administrativních zpřísnění
a zejména pak pojmů u nichž výklad zůstává na orgánu státní správy.
Je otázkou, zda-li při ročních tržbách z 2000 litrů lihu je podnikatel
schopen podstoupit a zaplatit potřebné podmínky a navíc ještě být
konkurenceschopný.
Zdroj: Senát ČR
.................................................................................................
Vyměřená daň z pěstitelského pálení
Statistika daně z pěstitelského pálení je uváděna pod kódem nomenklatury celního sazebníku 220820. Z přehledu roků 2006 až 2012
je patrné, že vyměřená daň činila cca 443 až
575 mil. Kč ročně. Údaje jsou ve statistice
uváděny za kalendářní rok a nekryjí se tedy
s výrobním obdobím lihovarského roku tj.
1. 7. – 30. 6. běžného roku. Avšak vzhledem
k tomu, že valná většina ovoce bývá v pálenicích vypálena do konce kalendářního roku,
můžeme tak usuzovat na úrodu v daném roce.
Z grafu jsou patrné úrodné ročníky 2007, 2009,
2013. Pro doplnění je v grafu uvedená daň vyměřená v prosinci, který bývá většinou nejvy-
tíženějším měsícem v pálenicích. Ačkoliv spotřební daň z pěstitelského pálení tvoří menší
část z celkové spotřební daně vyměřené za líh
(cca 6,5 miliardy ročně), je určitě zajímavým
příspěvkem státního rozpočtu.
Zdroj: Celní správa ČR, Dr. Ing. Pavel Šimůnek
Vyměřená daň – líh z pěstitelského pálení
GRAF: VYMĚŘENÁ DAŇ – LÍH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ
700 000 000
600 000 000
Kþ
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Suma danČ (Kþ)
388 903 732 534 347 919 345 699 585 575 787 518 343 606 023 463 841 950 416 840 281 491 200 567
DaĖ v prosinci (Kþ)
120 623 734 83 081 243 95 544 008 134 915 028 70 654 155 114 422 451 81 673 020 115 709 022
.................................................................................................
Jak zvýšit výtěžnost moštu z ovoce
V minulých číslech Zpravodaje autor věnoval
hodně místa postupům souvisejících přímo
s výrobou destilátů. Vzhledem k tomu, že mnoho pálenic hledá nové zdroje, kterými by rozšířily paletu svého podnikání, často přirozenou
cestou dochází k rozhodnutí zbudovat moštárnu. Moštárna bývá obvykle provozována jako
služba pěstitelům, ale stále častěji se objevují
provozy, které dodávají na trh vlastní mošt.
Množství získaného moštu je podmíněno více
faktory jako jsou druh a zralost ovoce, výrobní
zařízení a použitá technologie. Několik slov zaslouží určitě jeden z technologických postupů
a to je využití pektolytických enzymů.
Enzymy patří neodmyslitelně do přírody,
kde katalyzují mnoho reakcí, jako je např.výroba energie a rozpad buněčných stěn. Při zpracování ovoce se nejčastěji setkáváme s enzymy, které uvolňují aromatické látky a enzymy,
které odbourávají polysacharid pektin. Pektin
se jako mnoho jiných polysacharidů sestává
z dlouhého řetězce. Vodo-nerozpustná část
polysacharidu, někdy nazývána protopektin,
spojuje buňky ovoce a je odbouráván enzymy při zrání ovoce – ovoce měkne. Vodo-rozpustná část pektinu při drcení a lisování ovoce
přechází do moštu. Vodo-rozpustný pektin má
želírovací vlastnosti, čehož se často využívá při
výrobě marmelád, ale při lisování tato vlastnost způsobuje vyšší viskozitu moštu, plachetky se zalepují a výtěžnost moštu klesá.
Jak pomohou enzymy při moštování?
✓ nadrcená ovocná břečka se stává tekutější,
✓ mošt se lépe odděluje od pevných částic
a odlisovaný zbytek ovoce má vyšší sušinu,
✓ podíl samotoku je vyšší,
✓ méně se zalepují lisovací plachetky,
✓ lisování vyžaduje méně energie a výtěžky
moštu jsou vyšší.
Odlišné enzymy pro pálenice
Enzymy používané v pálenici odbourávají jak
rozpustný tak i nerozpustný pektin. Navíc tyto
enzymy mají schopnost odbourávat i pevnější
polysacharidy jako je celulosa a hemicelulosa,
které tvoří stěny buněk ovoce, stopek, jader
apod. Výsledkem toho je silně ztekucené dílo,
kde došlo k uvolnění aromatických látek, což
je pro výrobu destilátů výhodou. Tyto enzymy
ovšem nejsou vhodné pro moštárny, protože
takto ztekucená hmota obsahuje mnoho malých částeček, koloidů, vzniklých rozkladem
vodo-nerozpustného pektinu, buněčných stěn
apod. Tyto částice ztěžují lisování a přecházejí
do moštu odkud jsou těžko odstranitelné.
Nakládání s ovocem před lisováním
Zralé, čisté a zdravé ovoce se drtí na malé
části. Zatímco v pálenici může být drť jemná
u drcení pro moštování je třeba udržet určitou
strukturu vhodnou pro lisování.
Používáme enzymy rozkládající pouze vodorozpustný pektin. Enzymy je dobré před použitím ředit vodou, aby je bylo možno přidávat
do ovoce kontinuálně – nejlépe při drcení. Pokud jsou přidávány do nádob až po drcení je
nutné obsah rovnoměrně a intenzivně míchat,
což opět může způsobit tvorbu drobných částeček – koloidů. Dávka enzymů a doba jejich
působení je závislá především na:
✓ druhu použitého enzymu a jeho aktivitě,
✓ na teplotě zpracování,
✓ na hodnotě pH,
✓ na druhu a zralosti ovoce.
Dávku enzymu je třeba zvýšit při nízké teplotě
(min. teplota zpracování je 15°C), odchýlení
hodnoty pH od optima doporučovaného výrobcem, u ovoce s vysokým obsahem pektinu
(černý rybíz) a u ovoce přezrálého.
Teploty a časy
Ovoce je sklízeno při různých teplotách, ale
vzhledem k tomu, že sklizeň většiny ovoce probíhá na podzim je třeba počítat i s jeho nižší
teplotou. Optimum působení enzymů je 15 až
25 °C a doba působení 2 až 24 hodin. Zahřátím
podrceného ovoce na 45 až 55 °C dosahujeme
vyšší účinnosti enzymů a jejich působení je
rychlejší (30 až 60 min.).
Další úprava moštů
Za dodržení zákonných podmínek můžeme
proti nechtěné oxidaci a ztrátě barvy přidat
kyselinu askorbovou (vitamín C). Při výrobě
tzv. přírodních moštů, kde je zákal a sediment
v nápoji spíše standardem je třeba enzymy
používat v menších dávkách případně vůbec
i za cenu nižší výtěžnosti.
Důkaz pektinu v ovoci a moštu
Pomocí orientační metody můžeme stanovit
obsah pektinu případně rychlost jeho odbourávání jak v čerstvém moštu, tak i během procesu aplikace enzymů. K tomuto účelu je třeba
skleněnou nádobu menšího objemu (odměrný
válec, užší zavařovací sklenice) a koncentrovaný ethanol (jemný nebo velejemný líh o koncentraci min. 93 %). Líh a odlisovaný mošt
smícháme v poměru 1:1 a protřepeme. Mošt je
možné před použitím přefiltrovat přes filtrační
papír. Vyhodnocení zkoušky je následující:
✓ vytvoření gelu, případně zatuhnutí obsahu
= vysoký obsah pektinu,
✓ zákal, pohybující se shluky gelu
= stření obsah pektinu,
✓ čirý nezměněný mošt
= pektin plně odbourán.
Jak bylo řečeno dříve, enzymy jsou přírodní
látky, které se používají ve velmi malých koncentracích a senzoricky nejsou postižitelné.
V moštu buď zůstávají nebo jsou vázány na
bentonit (používán ke konečnému odkalení
moštů) nebo rozloženy teplotou (pasterace) na
původní stavební sloučeniny (aminokyseliny).
Ekonomika a závěr
Při moštování ovoce s vysokým obsahem pektinů bez použití enzymů je dosahováno výtěžnosti 60 %. Tedy ze 4 t jablek získáváme 2400 l
moštu. Pokud jsou správně použity enzymy,
lze dosáhnou výtěžnosti 80 % a ke stejnému
množství moštu je třeba pouze 3 t jablek, tedy
o 25 % méně ovoce. Využití enzymů dále snižuje
množství výlisků a zvyšuje využití moštovacího
zařízení. Výrazně zralé ovoce je zárukou dobrých aromatických a chuťových vlastností moštu. Bohužel zralost s sebou nese i vysoký obsah
pektinu a tím i snížení výtěžnosti. Přinejmenším
v provozech, které se zabývají finalizací moštů
je využití enzymů otázkou k zamyšlení.
Zdroj: Časopis Die Kleinbrenerei,
Dr. Ing. Pavel Šimůnek
.................................................................................................
Lihovarské enzymy - obilí
GAMMADEX CAL
GAMAALPHA SPEZIAL
Pektolytický enzym
ROHAPECT PTE
Odpěňovací prostředek ANTIFOAM 30
• větší využití varného prostoru kotle
• možnost topení na plný výkon a tím i zkrácení doby zahřátí kvasu
• ochrana technologie pálenice (deflegmátor, potrubí)
• snadnější čištění kotle
• odpěňovač je vyvázán do pěny a odchází ve výpalcích
Tel.: 731 463 469
[email protected]
www.schimansky.cz
PRODEJ kompletního vybavení pálenice 2 x 600 litrů
Předmětem nabídky jsou 2 komplety jednokotlových
pálenic 600 litrů, otop plynem, čerpaní kvasů,
ovládací panely, lihová měřidla, kouřovody...
PRODEJ kompletního vybavení pálenice 300 litrů
Předmětem nabídky je jednokotlová pálenice 300 litrů,
otop topný olej, čerpaní kvasů, ovládací panel, měřidlo...
Nabízená zařízení jsou ve výborném technickém stavu.
Výrobek J. Hradecký s.r.o.
J. HRADECKÝ, spol. s r.o. dodává a zajišťuje:
 kompletní dodávky a montáž pěstitelských pálenic a ovocných lihovarů
v jednokotlovém i dvoukotlovém provedení z nerezi i mědi,
 kusové dodávky zařízení pro pálenice opravy,
 modernizace, přestavby na plyn, páru …
 preventivní prohlídky a opravy pálenic,
 výroba a dodávky náhradních dílů, těsnění, armatur...
 drtiče jádrového ovoce,
 odpeckovače výpalků a kvasů,
 nerezové nádoby na skladování, míchání destilátu, kvasné nádoby,
nádoby na úkap + dokap...
 ultrazvukové zařízení pro „staření“ destilátů,
 systémy pro dopravu ovoce a čerpání kvasů,
 řešení dopravy destilátu pomocí vývěvy (možno kombinovat s dopravou kvasů),
 zvýšení výtěžnosti a kvality destilátu,
 měření síly stěny a opotřebení kotlů, dómů...
 poradenství, návrh řešení, engineering...
 odhad ceny a zprostředkování prodeje použité technologie.
Program pro EVIDENCI pěstitelského pálení
NOVÁ verze programu pro vedení kompletní agendy
pěstitelské pálenice od A do Z. Mnoho nastavitelných parametrů.
Možnost opravy i starých záznamů. Cena: 9 900 Kč bez DPH
Bližší info najdete na stránkách www.hradeckypacov.cz
ÚSPORA NÁKLADŮ = spalinové výměníky
ÚČINNÝ, JEDNODUCHÝA LEVNÝ způsob využití odpadního
tepla. Možnost napojení to topné soustavy objektu nebo na
předehřev kvasů. Různé rozměry a výkony. Materiál – nerez.
Využitelný výkon až 20 kW z jednoho kotle.
Cena od 11 500 Kč bez DPH. Více na www.hradeckypacov.cz.
Drtič ovoce „KACHNA“
s možností změny velikosti drtě
Osvědčený spolehlivý a výkonný drtič jsme vylepšili
o vyměnitelné lišty, které umožňují změnu hrubosti
výsledné drtě. Výkon 1–3 t/hod.
Mnoho úspěšných referencí.
Více na www.hradeckypacov.cz
Cena: 29 500 Kč bez DPH. Více na www.hradeckypacov.cz.
Odpeckovač výpalků a kvasů
ZÁRUKA, SERVIS a TECHNICKÁ PODPORA VÝROBCE ZAŘÍZENÍ!
Technické a obchodní dotazy či organizace prohlídky:
Pavel Vaněk, tel.: 602 481 424
..........................................
Nejnovější realizace:
✓ nové pálenice 150 a 300 litrů, pára, Stará Turá SK,
✓ nové pálenice 150 a 300 litrů, ZP, Šumvald,
✓ nová pálenice 300 litrů, ZP, Štítná nad Vláří,
✓ nová pálenice 600 litrů, ZP, Michalovce SK,
✓ nový měděný rektifikační kotel a potrubí pro Tavíkovice
✓ nové měděné 2 ks víka a 4 ks dómů pro Podkonice SK
✓ nový měděný rektifikační kotel pro Lukov,
✓ nová pálenice 600 litrů, ZP, Police
destillery
▶ jednoduchá a spolehlivá konstrukce
▶ celonerezové provedení
▶ velmi čisté pecky vhodné ke spalování
▶ desítky referencí v ČR i na Slovensku
▶ volitelné příslušenství
▶ dodávka s montáží i bez
▶ Cena: od 42 000 Kč bez DPH
▶ více na www.hradeckypacov.cz.
Drtič ovoce MINI – JEDNODUCHÝ, LEVNÝ, PŘENOSNÝ
Oblíbený drtič, který pálenice mohou půjčovat pěstitelům.
Uzpůsoben pro drcení do plastových 50 l soudků s možností jednoduché úpravy i na větší nádoby. Jako pohon je
navrže na ruční elektrická vrtačka (není součástí dodávky).
Vyrobená drž je vhodná pro kvašení ovocných kvasů
i pro lisování moštu. Výkon až 400 kg/hod.
Cena: 4 000 Kč bez DPH
Nespočet referencí mezi pálenicemi i domácnostmi.
Stále držíme skladem! Více na www.hradeckypacov.cz.
Vlastním nákladem 500 ks vydaly společnosti J. HRADECKÝ spol. s r. o. Pacov a SCHIMANSKY s.r.o. Brno. Grafická úprava: Zdeněk Klika
Download

Destillery 2014 - J. HRADECKÝ, spol. s ro (JHP) Pacov