24V PWM DIMMER
Produkt č.: 200037
POPIS
„All in one“ řešení pro LED zařízení a jim podobné
napájené konstatním napětím.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vstupní napětí
12 - 24V DC
Výstupy
6,3A / 3x2,1A
NÁVOD K INSTALACI
Výkon
155 W
Last: 24V DC
150W / 50W pro Kanál
• Montáž je možná pomocí 2 šroubů, oboust­
Last: 12V DC
75W / 25W pro Kanál
ranné lepenky nebo páskem.
Vstupy
analog, tlačítka, DMX
Výstupy
CV - PWM
Max. délka kabelu ke svítidlu:
15m
• V analogovém režimu je nutné zajistit sta­
Ostatní
ochrana proti zkratu
bilní řídící signál.
Připojení
max. 2,5mm²
Rozměry
cca. 185x45x20mm
• Okolní teplota by neměla přesáhnout 40°C.
Váha
100 g
• Pokud použijete pro napájení LED více než
Provozní teplota
5 - 40°C
Krytí
IP20
Max. úbytek napětí
1V
Verze
V_20_34
• Pro DMX kabeláž je vhodné použít stíněný
kabel (např. CAT5), který je zakončený 120
Ohmovým odporem.
• Při přesmyčkování nesmí celkové zatížení na
svorkách přesáhnout 24A.
jeden zdroj, je třeba dávat pozor na vyrovnání
potenciálů mezi zdroji.
Změny v technických parametrech jsou možné! !....! ,,
24V PWM DIMMER
PROVOZNÍ REŽIMY
Dvoutlačítkový režim:
Režim 1 ­ analogové stmívání
• Krátký stisk na vstup TZ zapne PWM Dim­
• Krátký stisk na vsutp TS vypne PWM Dimmer.
Po připojení ovládacího signálu 1­10V na vstup
ANA1 je možné řídit jas všech 3 kanálů najed­
nou. Při vstupním napětí pod 1V se zařízení
vypíná.
mer na intenzitu před vypnutím. Pokud je již
zařízení zapnuté, tak stisk na aktivuje hodnotu
jasu na 100%.
• Dlouhý stisk na vstup TS provede stmívání
směrem dolů.
• Dlouhý stisk na vstup TZ provede stmívání
Příklad:
Jednobarevné LED napojené na všechny 3
kanály.
směrem nahoru.
Režim 4 ­ tlačítkový sekvencér
Režim 2 ­ analogové ovládání RGB
Přes vstup ANA1 lze ovládat jas a přes vstup
ANA2 volit barvy.
DMX Dimer 3.1 je možné také používat jako
sekvencér (8) a měnič rychlostí (8).
• Krátký stisk na vstup TS zastaví aktuální sek­
venci.
• Krátký stisk na vstup TZ spustí sekvenci.
Řízení barev 1-10 V:
Červená
1V
2,125 V
Žlutá
2,125 V
3,25 V
Zelená
3,25 V
4,375 V
Tyrkysová
4,375 V
5,5 V
Modrá
5,5 V
6,625 V
Magenta
6,625 V
7,75 V
Červená
7,75 V
8,875 V
Bílá
8,875 V
10 V
Režim 3 ­ tlačítkový dimmer
Zařízení může pracovat v jednotlačítkovém
• Krátký stisk na obě tlačítka (TS+TZ) zapne/
vypne zařízení.
• Dlouhý stisk na vstup TS vybere další sekven­
cér. Aktuální výběr bude signalizován blikáním
modré LED.
• Dlouhý stisk na vstup TZ zvolí další dobu (čím
vyšší tím pomalejší). Aktuální výběr bude sig­
nalizován blikáním červené LED.
Režim 5 ­ DMX Dimmer (jednobarevný
provoz)
nebo dvoutlačítkovém režimu.
Pomocí DMX lze ovládat 3 výstupní kanály najednou. Lze
tedy ovládat jas na všech výstupech najednou.
Jednotlačítkový režim:
Pro jednobarevný pásek je v tomto režimu možné kanály
spojit a dosáhnout tak součtu výkonu jednotlivých kanálů.
• Oba vstupy pro tlačítka budou přemostěny a
přivedeny na jeden kontakt tlačítka.
• Druhý kontakt tlačítka se připojí ke svorce GND
použitého zdroje.
• Krátkým stiskem se PWM Dimmer zapíná/
vypíná.
• Dlouhý stisk slouží pro ovládání jasu, kde se
směr stmívání mění s každým dlouhým stiskem.
Režim 6 ­ DMX (RGB)
DMX dokáže ovládat pomocí tří výstupů RGB
signál. Naprogramovat je nutné pouze DMX
adresu pro červený kanál
24V PWM DIMMER
Naučení DMX:
Zobrazení aktuálního režimu
• PWM Dimmer je nutné naučit do DMX režimu
Pokud krátce stisknete učící se tlačítko, sta­
(5 nebo 6).
vová LED Vám pomocí počtu bliknutí řekne, v
• Loxone konfigurační software: Naučit
jakém režimu se Dimmer nachází.
zařízení, okno potvrdit tlačítkem OK.
• Držet programovací tlačítko Dimmer
minimálně 5 sekund. Jako potvrzovací signál se
Zesílení výkonu
LED rozblikají všemi barvami.
Pokud Vám výkonově nedostačuje jeden PWM
POZOR: Režimy 1 a 2
z předešlým. Master jednotka* udává hodnoty
Napětí 0,5V a 1V nelze na vstupu ANA1 defino­
vat. Pokud se napětí nacházi v tomto rozsahu,
je možné, že na výstupu bude drobné blikání.
Výběr režimu
1.) Napojte zařízení na 12­24V. Stiskněte pro­
Dimmer, lze použít další a sesynchronizovat jej
jasu přes DMX­512A rozhraní. Budou použity
kanály 1,2 a 3. Slave jednotka musí být v
režimu 6.
* V režimu 1­4 lze kombinovat více zařízení.
Všechny další zařízení je nutné provozovat v
režimu 6.
gramovací tlačítko, dokud se stavová LED
rychle nerozbliká (POZOR: V DMX režimu tento
proces trvá cca. 30 sekund). Pusťte tlačítko.
Stavová LED
2.) Stavová LED nyní bliká normálně ­ jednou,
dvakrát, ... Šestkrát. Počet blikání odpovídá
Svítí
režimu.
Zařízení je připraveno.
3.) Až se bude Dimmer nacházet ve Vámi
Bliká pomalu (pouze DMX režim)
požadovaném režimu, stiskněte znovu pro­
gramovací tlačítko a držte do té doby, než se
stavová LED rychle nerozbliká. Poté tlačítko
pusťte.
4.) Dimmer bude ještě jednou signalizovat
počtem bliknutí režim, ve kterém se právě
nachází
Režim programování DMX adresy.
Bliká rychle
Výběr režimu.
Download

24V PWM DIMMER