PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM
Vyhotovený společnostmi
VIGO Epsilon s.r.o
se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02716551
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 222888
(dále jen „Zanikající společnost“)
a
VIGO Finance a.s.
se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03257282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 19894
(dále jen „Nástupnická společnost“)
(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně také „Zúčastněné společnosti“.)
Vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 154 a násl. a souvisejících
ustanovení zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku
Zúčastněnými společnostmi
t a k t o:
1.
PREAMBULE
1.1
V souladu s ustanoveními § 1 odst. 2, § 61 a násl. a § 154 a násl. Zákona o přeměnách a
za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, dochází
v důsledku realizace procesu fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou
společností k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou
společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikající
společnosti (tento proces dále jen „Fúze sloučením“).
1.2
Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl.
Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny (dále jen „Projekt“), jehož
předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze
sloučením včetně postavení věřitelů, společníků a akcionářů Zúčastněných společností.
1.3
Přechod práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ze Zanikající
společnosti na Nástupnickou společnost tento Projekt neupravuje, neboť Zanikající
společnost nemá žádné zaměstnance.
2.
IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 70 odst. 1 písm. a), § 88
odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)
2.1
Ve smyslu § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v Procesu fúze sloučením
zúčastněnými společnostmi Zúčastněné společnosti, tedy:
2.1.1 společnost VIGO Epsilon s.r.o., se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 02716551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka C 222888, právní forma: společnost
s ručením omezeným, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení
společnosti zanikající;
2.1.2 společnost VIGO Finance a.s., se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 03257282, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 19894, právní forma: akciová
společnost, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení společnosti
nástupnické.
2.2
Jediným společníkem, resp. jediným akcionářem Zúčastněných společností, a tedy
vlastníkem:
2.2.1
podílu o velikosti 100% (sto procent) ve společnosti VIGO Epsilon s.r.o., který
odpovídá zcela splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000,- Kč
(tisíc korun českých) („Podíl v zanikající společnosti VIGO Epsilon“),
2.2.2
2 (dvou) kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 500.000,- Kč a 10 (deseti) kusů akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých),
vydaných jako cenné papíry společností VIGO Finance a.s., jejichž celková
jmenovitá hodnota ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých)
představuje 100% (sto procent) podíl na základním kapitálu společnosti VIGO
Finance a.s. („Stávající akcie Nástupnické společnosti“),
je ke dni vyhotovení Projektu společnost VIGO Investments a.s., se sídlem U
průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02243920, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19427 („VIGO
Investments“).
2.3
Tento Projekt vychází z předpokladu, že do dne účinnosti Fúze sloučením VIGO
Investments zůstane jediným společníkem Zanikající společnosti a jediným akcionářem
Nástupnické společnosti.
3.
VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 70 odst. 1 písm. b), § 88 odst. 1 písm. b), § 100 odst. 1
písm. a), b),a e) a § 155 odst. 1 Zákona o přeměnách)
3.1
Základní kapitál Zanikající společnosti činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých) a je zcela
splacen. Je rozvržen na 1 (jeden) základní podíl, ke kterému nebyl vydán kmenový list.
Podíl v zanikající společnosti VIGO Epsilon je převoditelný na osobu, která není
společníkem, se souhlasem valné hromady. Podíl v zanikající společnosti VIGO Epsilon
není zastaven ani k němu nejsou zřízena práva třetích osob.
3.2
Základní kapitál Nástupnické společnosti ke dni vyhotovení Projektu činí 2.000.000,Kč (dva miliony korun českých) a je zcela splacen. Je rozvržen na 2 (dva) kusy
kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie
500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 10 (deset) kusů kmenové akcie na jméno v
listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun
českých). Stávající akcie Nástupnické společnosti jsou neomezeně převoditelné.
Stávající akcie Nástupnické společnosti nejsou zastaveny, ani k nim nejsou zřízena
práva třetích osob. Stávající akcie Nástupnické společnosti nejsou přijaty k obchodování
na regulovaném evropském trhu.
3.3. Hodnota jmění Zanikající společnosti byla ke dni 12. září 2014 („Den předcházející
Rozhodnému dni“) stanovena znaleckým posudkem znalce pro ocenění jmění
zanikající společnosti uvedeného v článku 13. Projektu na částku 62.193.000,- Kč
(šedesát dva milionů sto devadesát tři tisíc korun českých).
3.4
Hodnota jmění Nástupnické společnosti ke Dni předcházejícímu Rozhodnému dni činí
částku 1.958.565,- Kč (dva jeden milion devět set padesát osm tisíc pět set šedesát pět
korun českých).
3.5
Podíl v zanikající společnosti VIGO Epsilon podléhá výměně za 620 (šest set dvacet)
kusů kmenových akcií Nástupnické společnosti, na jméno v listinné podobě, ve
jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném evropském trhu.
3.6
S ohledem na hodnotu jmění Zanikající společnosti, hodnotu jmění Nástupnické
společnosti a s ohledem na určení výměnného poměru, který je uveden v článku 3.5
Projektu, se nestanovují doplatky.
4.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI; URČENÍ,
JAK BUDOU PŘI FÚZI ZÍSKÁNY AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI
POTŘEBNÉ K VÝMĚNĚ ZA PODÍL V ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (§ 100
odst. 1 písm. b), c) a e) Zákona o přeměnách)
4.1
Základní kapitál Nástupnické společnosti ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí
2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na Stávající akcie Nástupnické
společnosti takto:
4.1.1
2 (dva) kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),
4.1.2
10 (deset) kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).
Stávající akcie Nástupnické společnosti jsou neomezeně převoditelné. Hlasovací právo
je se všemi Stávajícími akciemi Nástupnické společnosti spojeno tak, že na každých
1.000,- Kč (tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Stávající
akcie Nástupnické společnosti nejsou zastaveny, ani k nim nejsou zřízena práva třetích
osob. Stávající akcie Nástupnické společnosti nejsou přijaty k obchodování na
regulovaném evropském trhu.
4.2
V důsledku fúze dojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti na
částku 64.000.000,- Kč (šedesát čtyři milionů korun českých), a to zvýšením základního
kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti. Základní kapitál
Nástupnické společnosti po sloučení Zúčastněných společností bude rozvržen na:
4.2.1
2 (dva) kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),
4.2.2
630 (šest set třicet) kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).
4.3
Akcie Nástupnické společnosti potřebné pro výměnu za Podíl v zanikající společnosti
VIGO Epsilon budou získány vydáním 620 (šesti set dvaceti) kusů kmenové akcie na
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun
českých) („Nově emitované akcie Nástupnické společnosti“), a to zvýšením
základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti pro
společníky Zanikající společnosti postupem podle § 103 a násl. Zákona o přeměnách.
Nově emitované akcie Nástupnické společnosti budou neomezeně převoditelné.
Hlasovací právo bude se všemi Nově emitovanými akciemi Nástupnické společnosti
spojeno tak, že na každých 1.000,- Kč (tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie
připadá 1 (jeden) hlas. Nově emitované akcie Nástupnické společnosti nebudou
zastaveny, ani k nim nebudou zřízena práva třetích osob. Nově emitované akcie
Nástupnické společnosti nebudou přijaty k obchodování na regulovaném evropském
trhu. Nově emitované akcie Nástupnické společnosti budou vydány postupem podle
bodu 4.5 Projektu.
4.4
Fúze sloučením podle Projektu nemá vliv na Stávající akcie Nástupnické společnosti.
Stávající akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje ani
nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh, forma, ani nedojde
k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné
papíry.
4.5
Pravidla pro výměnu Nově emitovaných akcií Nástupnické společnosti jsou následující:
4.5.1 Výměna akcií:
a) Podíl v zanikající společnosti VIGO Epsilon bude vyměněn za Nově emitované
akcie Nástupnické společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy se zápis
Fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám;
b) předáním Nově emitovaných akcií Nástupnické společnosti bude pověřeno
představenstvo Nástupnické společnosti;
c) místem pro předání Nově emitovaných akcií Nástupnické společnosti bude její
sídlo;
d) Nově emitované akcie Nástupnické společnosti je možno převzít ve lhůtě
uvedené pod písm. a) v každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hodin;
společník Zanikající společnosti je Nově emitované akcie Nástupnické
společnosti povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby;
e) o předání Nově emitovaných akcií Nástupnické společnosti bude sepsán
předávací protokol.
4.5.2 Nepřevezme-li akcionář Nástupnické společnosti své Nově emitované akcie
Nástupnické společnosti v řádné lhůtě, stanoví představenstvo Nástupnické
společnosti dodatečnou lhůtu k převzetí listinných akcií Nástupnické společnosti,
která nebude kratší než 1 (jeden) měsíc. Oznámení o stanovení této lhůty, její
délku a další informace týkající se převzetí Nástupnická společnost Nově
emitovaných akcií Nástupnické společnosti akcií uveřejní představenstvo
Nástupnické společnosti v dostatečném předstihu způsobem stanoveným pro
svolání valné hromady Nástupnické společnosti. Součástí tohoto oznámení bude i
informace, že akcie nepřevzaté ani v dodatečné lhůtě budou prodány ve veřejné
dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona o
podnikání na kapitálovém trhu a zákona o veřejných dražbách. Nepodaří-li se
prodej uskutečnit pro nedostatek poptávky, uloží Nástupnická společnost do
úřední úschovy.
4.6
VIGO Investments se jako jediný společník Zanikající společnosti i jako jediný
akcionář Nástupnické společnosti vzdala práva na odkup svých akcií při Fúzi
sloučením. Projekt proto neobsahuje postup pro případ, že akcionáři Zúčastněné
společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době
a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na
odkoupení akcií podle § 49a až 49d Zákona o přeměnách.
5.
ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM (§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o
přeměnách)
5.1
Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách den
13. září 2014 („Rozhodný den“).
5.2
V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále
jen „NOZ“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikajících společností považují
z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
6.
PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ (§70 odst. 1 písm d)
a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)
6.1
Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve
smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d)
Zákona o přeměnách práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů,
ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.
6.2
Nástupnickou společností nebyly vydány účastnické cenné papíry nebo zaknihované
účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Nástupnická
společnost tak neposkytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo
zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy
žádná zvláštní práva dle ustanovení §11 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, ani zde
nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.
7.
DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU
PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU (§ 70 písm. e) Zákona o přeměnách)
A
7.1
Právo na podíl na zisku a jeho předpoklady jsou pro všechny akcionáře Nástupnické
společnosti stejné. Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valné hromady Nástupnické
společnosti po zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to za splnění podmínek ustanovení
§ 348 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Akcionář
nástupnické společnosti má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila
k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu
k základnímu kapitálu.
8.
ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI
(§ 70 písm. f) Zákona o přeměnách)
8.1
Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému
statutárnímu orgánu či jeho členům, ani členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody,
nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení §70 písm. f) Zákona o přeměnách
uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom,
kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje. V žádné ze Zúčastněných
společností nebyla zřízena kontrolní komise ani správní rada.
8.2
Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže být a ani není
dle ustanovení § 70 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta ani žádná zvláštní
výhoda.
9.
ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
SPOLEČNOSTI (§70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)
9.1
Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku fúze nemění s výjimkou článku 5
(základní kapitál společnosti) a článku 6 (akcie) bod 1.
NÁSTUPNICKÉ
9.1.1 Článek 5 stanov Nástupnické společnosti se mění tak, že se text: „Výše základního
kapitálu společnosti je 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).“
nahrazuje textem: „Výše základního kapitálu společnosti je 64.000.000,- Kč
(slovy šedesát čtyři milionů korun českých).“
9.1.2 Článek 6 bod 1. stanov nástupnické společnosti se mění tak, že se text:
„ Společnost vydala:
a) 2 (dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč
(slovy pět set tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými
papíry na jméno,
b) 10 (deset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
(slovy sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry
na jméno.“,
nahrazuje textem:
„ Společnost vydala:
a) 2 (dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč
(slovy pět set tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými
papíry na jméno,
b) 630 (šest set třicet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě
100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou
cennými papíry na jméno.“
10.
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 100 odst. 1
písm. f) Zákona o přeměnách)
10.1 Dozorčí rada Nástupnické společnosti má, a po zápisu Fúze sloučením do obchodního
rejstříku bude mít, jednoho člena. Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy Nástupnické
společnosti určují, že člen dozorčí rady je volen valnou hromadou, neobsahuje Projekt
údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami
volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ani další údaje ve smyslu ustanovení §
100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
11.
SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)
11.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze
sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních
zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení §
15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
12.
OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ (§ odst. l Zákona o
přeměnách)
12.1 Ocenění jmění Zanikající společnosti ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke
dni 12. září 2014, bylo ve smyslu § 28 písm. a) Zákona o přeměnách provedeno
posudkem znaleckého ústavu, a to společnosti ASB Appraisal, s.r.o., IČ: 25094076, se
sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110, vedený v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 49156, který je zapsaný na základě Rozhodnutí Ministerstva
spravedlnosti České republiky č.J. 80/2013-OSD-SZN/9, v seznamu znaleckých ústavů
pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění: ceny a odhady nemovitostí
a pozemků včetně příslušenství a trvalých porostů, oceňování podniků, ceny a odhady
motorových vozidel, strojů a zařízení ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence,
daně („Znalec“), jmenovaného k tomu rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 ze
dne 15. srpna 2014 pod sp.zn. 43 Nc 10503/2014, které nabylo právní moci.
12.2 Znalec hodnotu jmění Zanikající společnosti k Rozhodnému dni stanovil znaleckým
posudkem ze dne 23. září 2014 zapsaným pod pořadovým číslem 1481-92/2014
znaleckého deníku.
14.
KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176
odst. 2 občanského zákoníku)
14.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byly konečné účetní závěrky Zúčastněných
společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den a v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“) nebudou
ověřeny auditorem.
15.
MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 11
odst. 2 Zákona o přeměnách)
15.1 Jelikož ode dne vypracování konečných účetních závěrek Zúčastněných společností do
dne vyhotovení Projektu neuplynulo více než 6 (šest) měsíců, nejsou Zúčastněné
společnosti v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách povinny sestavit
mezitímní účetní závěrky.
16.
ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 176 odst. 2
občanského zákoníku)
16.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byla zahajovací rozvaha Nástupnické
společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 13. září 2014. Zahajovací rozvaha
Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách
v návaznosti na ustanovení § 20 Zákona o účetnictví nebyla ověřena auditorem.
17.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Není-li v tomto projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením
příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
17.2. Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1
Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
17.3. Tento projekt je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních.
Za společnost VIGO Epsilon s.r.o.
Za společnost VIGO Finance a.s.
Místo: Praha
Datum: 2. října 2014
Místo: Praha
Datum: 2. října 2014
Mgr.
Hynek
Růžička,
LL.M.
____________________________
Digitálně podepsal Mgr.
Hynek Růžička, LL.M.
DN: c=CZ, o=Mgr. HYNEK
RŮŽIČKA, LL.M., advokát
[IČ 02409275], ou=1,
cn=Mgr. Hynek Růžička,
LL.M.,
serialNumber=P460863
Datum: 2014.10.02
15:59:34 +02'00'
Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
advokát v plné moci
Mgr.
Hynek
Růžička,
LL.M.
____________________________
Digitálně podepsal Mgr.
Hynek Růžička, LL.M.
DN: c=CZ, o=Mgr. HYNEK
RŮŽIČKA, LL.M., advokát
[IČ 02409275], ou=1,
cn=Mgr. Hynek Růžička,
LL.M.,
serialNumber=P460863
Datum: 2014.10.02
16:00:00 +02'00'
Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
advokát v plné moci
Download

VIGO Epsilon Projekt fúze společností VIGO Epsilon s.r.o.