http://www.louckanj.cz
OSADNÍ VÝBOR MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ JIČÍN - LOUČKA
ZÁPIS
ze 41. jednání Osadního výboru m. č. Loučka konaného dne 9. září 2014
v místnosti Klubu seniorů Loučka.
Přítomni:
p. Jaroslav Kotas, Ing. Antonín Vrba, p. Jan Knop, Ing. Jiří Rosa,
p. Adam Svojanovský, Vlastimil Zahradníček, p. Dalibor Janáč, p. Josef Číp,
Mgr. Jarmila Boháčová, Ing. Jaromír Bohuš
Petr Jaroň
Omluveni:
Program:
1. Zápis z minulé schůze
2. Informace o jednání zastupitelstva města
3. Různé
Jednání OV zahájil jeho předseda Jaroslav Kotas přivítání přítomných s předložením
návrhu programu, který byl schválen bez připomínek.
K bodu 1.
Předseda OV provedl kontrolu zápisu z předcházejícího jednání OV s konstatováním, že
zápis byl zaslán všem členům OV a zodpovědným pracovníkům MěÚ k řešení požadavků
OV. Pokud se těchto požadavků týká, tak OV obdržel jen informace tajemnice MěÚ o
jejich předání k řešení příslušným odborům MěÚ, ne již však jejich sdělení, jak a kdy
budou realizovány. Bylo však rovněž konstatováno, že OV neobdržel stanovisko OŽP
k požadavku na znovu projednání řešení záležitosti s vybudování „suchého poldru“ na potoku
Baranec procházejícím v zatrubnění přes sídliště, dále dosud nejsou řešeny nebo nejsou
stanoviska (až na 3. „odrážku“) uvedených v tomto zápise v bodu 4. „Nové požadavky“.
Rovněž není z vedení města informace ohledně svolání schůzky starostou města se
sourozenci Segeťovými k řešení záležitosti s vybudováním chodníku, jak bylo dohodnuto
na jednání na radnici s místostarostou Bc. Faluši dne 3. 7.
Přítomni vzali informaci na vědomí.
K bodu 2.
Předseda OV p. Kotas informoval přítomné o výsledcích (Usnesení) posledního 24.
zasedání ZM dne 4. 9. 2014, jehož se však nezúčastnil.
Přítomni vzali informaci na vědomí.
K bodu 3.
 předseda OV informoval o pozvání na schůzku předsedů OV na radnici s vedením města
dne 23. 9. od 15 hod. v záležitosti požadavků OV do rozpočtu na rok 2015 a dalších
záležitosti týkající se m.č. Vzhledem k tomu, že předs. p. Kotas bude mimo N. Jičín,
zúčastní se jednání místopř. OV Ing. Vrba
 předseda OV podal další informace o:
- výsledku jednání s p. Horákovou (OMRI) v záležitosti dokončení opravy oplocení hřiště
s umělým povrchem a doplnění ochranné sítě místo dřevěných desek a to do konce září
- sdělení ředit. MěP k požadavku na umístění „fotopasti“ v blízkosti kontejnerů na
Separovaný odpad u ZD k zachycení osob, které ukládají odpad i mimo kontejnery –
„fotopast“ nebude, MěP zvažuje možnost přechodného umístění kamery
- sdělení p. Macíčka k požadavku na umístění dopravní značky „Pozor, přechod pro chodce“
u ZD – záležitost bylo postoupena správci komunikace SÚS
- vybudovaném spojovacím chodníku od ul. Jičínské pod „krytá stání“, po mnoha urgencích
až po starostu, bylo provedeno vyčistění hlínou z pole´zaneseného příkopu u cyklostezky
Dlouhá - sídliště Loučka - vzato na vědomí
 p. Janáč požádal o urgenci na Odboru dopravy MěÚ umístění dopravní komisí schválené
DZ „Zóna“ v dolní části ul. Na Láni u Jičínské zamezující zákaz stání automobilů v tomto
prostoru
 Ing. Rosa informoval o vznikající „černé skládce“ za nadjezdem komunikace 1/48 směrem
na Bernartice asi 30 m na polní cestě s požadavkem na podání této informace OŽP MěÚ –
vzato na vědomí
 p. Knop vznesl dotaz, zda bude řešen jeho dřívější požadavek na doplnění (přemístění)
reproduktorů městského bezdrátového rozhlasu na ul. Za Humny k blízkosti jeho dmu, kde
nyní není hlášení slyšet. K tomu sdělil p. Kotas, že na vybudování tohoto rozhlasového
zařízení byl projekt, v současné době nelze dělat žádné přesuny.
 p. Číp podal informaci k uskutečněné akci pro děti „Ukončení prázdnin“, jíž se zúčastnilo
přes 70 dětí s rodiči, dále podal informaci o připravované výstavě drobného zvířectva, která
se uskuteční pod záštitou Osadního výboru v sobotu a v neděli 20. a 21. září s požadavkem
na hlášení akce v místním rozhlase, vyvěšení plakátků a informace na webu Loučky - z.: p.
Kotas, p. Janáč
Nové požadavky na OŽP MěÚ:
- likvidace vzrostlého stromu - ořechu u chodníku na Jičínské u vch. č. 273, který stíní
do oken bytů a značně znečisťuje chodník
- likvidace stromu s plody mirabelky u chodníku na Jičínské u vch. č.271, který plody
značně znečisťuje chodník
- provedení úpravy zeleně u budovy pošty (majetek města) po odstranění oplocení
(likvidace jehličnanů, náletového šípkového keře, vysečení trávy)
Příští jednání OV, které bude poslední v tomto volebním období se uskuteční v pátek 3.
října od 17 hodin v herně bowlingu TJ Orel Loučka.
Zapsal: Ing. Jaromír Bohuš
V Loučce dne 12. 9. 2014
Obdrží:
členové OV, tajemnice MěÚ, jejím prostřednictvím OMRI a OŽP, bude vyvěšeno ve
vývěsních skřínkách OV a zveřejněno na webových stránkách OV.
Download

OV - Zápis 9-14.pdf - Loučka