Pravidla soutěže „Jarní soutěž – Kvíz a tajenka“ o 10 dárkových balíčků Cetelem
1. Provozovatelem soutěže je společnost CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5,
IČ 25085689, akciová společnost s kapitálem 180 mil. Kč, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 4331. (dále také jen „Cetelem“ nebo
„provozovatel soutěže“).
2. Soutěž proběhne v období od 1. 3. 2014 do 1. 4. 2014 (dále jen „soutěžní období“).
3. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která uzavřela kdykoliv před, jakož i
v průběhu trvání soutěže jako klient se společností CETELEM ČR, a.s., smlouvu o úvěru a splní
podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti
Cetelem a jejich rodinní příslušníci.
4. Soutěžící musí správně zodpovědět všech sedm otázek uvedených v Kvízu na straně 22 a
tajenku křížovky na straně 23 časopisu C plus 16/2014 vydaného provozovatelem soutěže.
Správné odpovědi ve formě čísla otázky a písmena zvolené odpovědi a uvedení správné tajenky
musí soutěžící zaslat v soutěžním období v jedné souhrnné zprávě označené „Jarní soutěž – Kvíz
a tajenka“ v předmětu e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: [email protected], a to spolu
s uvedením jména, příjmení, adresy bydliště a kontaktního telefonu či e-mailové adresy.
5. Prvních deset soutěžících, kteří doručí Cetelemu správné odpovědi podle bodu 4., obdrží výhru.
Výherci obdrží dárkový balíček Cetelem. Vyplacení výhry v hotovosti (ať celá nebo její část) není
možné. Pro určení pořadí soutěžících je rozhodný den a čas (v hodinách a minutách) doručení emailové zprávy se správnými odpověďmi Cetelemu podle bodu 4. V případě shody rozhoduje o
výherci vždy dřívější čas (dle počítače provozovatele soutěže). V případě rovnosti i tohoto kritéria
rozhodne o výherci los, který provede zástupce provozovatele soutěže.
6. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 15. 4. 2014. Výherci budou o výhře v soutěži
vyrozuměni nejpozději do 1. 5. 2014, a to zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou
v soutěžní zprávě podle bodu 4. Výhry budou výhercům rozeslány nejpozději do 15. 5. 2014 na
adresu uvedenou v soutěžní zprávě, nedohodnou-li se výherce a Cetelem jinak. V případě, že po
určení výherců bude zjištěno, že uvedené kontaktní spojení neodpovídá skutečnosti a vyrozumění
o výhře nebo výhru není možno doručit, pozbývá výherce na výhru nárok a cena připadne ve
prospěch náhradníka, který splnil kritéria pro její získání jako následující v pořadí. Každý ze
soutěžících má nárok jen na jednu výhru. Podmínkou vzniku nároku na výhru je souhlas
soutěžícího s pravidly soutěže, který výherce vyjádří odesláním soutěžní odpovědi dle bodu 4.
7. Přijetím výhry souhlasí výherce se zveřejněním svého jména, příjmení, města, případně fotografie
v následujícím čísle časopisu C plus nebo na www.cetelem.cz. Účastí v soutěži dává soutěžící
souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání soutěže, resp. do okamžiku
zveřejnění výherců.
8. Provozovatel soutěže neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození obsahu dárkových balíčků
Cetelem během jejich poštovní přepravy. V případě, že doručení výhry bude zmařeno z důvodů
na straně výherce (nepřijetí zásilky, neplatná adresa apod.), výhra propadá dnem 31. 5. 2014 ve
prospěch provozovatele soutěže.
9. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí
nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži.
10. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně
soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na webových stránkách
provozovatele soutěže.
Download

Pravidla soutěže „Jarní soutěž – Kvíz a tajenka“ o 10