STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU
CIZÍ JAZYK II – ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Typ studijního programu: bakalářský
Studijní obor: Podnikání a mangement
Lenka Švajdová
OSTRAVA 2014
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
OBSAH
strana
Úvod
3
ÚVOD 7
1 ŠPANĚLSKÝ JAZYK I 8
1.1 Osobní zájmena
8
1.2 Pravidelná slovesa 9
1.2.1 Časovaní slovesa „ser“ (být):
9
1.3 Rod španělských podstatných jmen.
1.3.1 Změna významu podle rodu
10
11
1.4 Rod španělských přídavných jmen
12
1.5 Množné číslo španělských podstatných jmen
13
1.6 Španělská nepravidelná slovesa
13
1.7 Španělské členy
14
1.7.1 Určitý člen
14
1.7.2 Neurčitý člen
15
1.7.3 Vynechávání členu
16
1.8 Sloveso ESTAR
16
1.9 Sloveso HAY
16
1.10 Španělské základní číslovky
17
1.11 Vyjadřování hodin
18
1.12 Přivlastňovací zájmena nesamosatná
19
1.13 Tvary základních španělských předložek
19
1.14 Španělská nepravidelná slovesa v přítomném čase 20
1.14.1 Slovesa se změnou samohlásky v kořenu
3
20
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.14.2 Slovesa, která se liší v první osobě jednotného čísla 21
1.14.3 Slovesa mající výskyt písmene g v první osobě j.č. 22
1.14.4 Další slovesa se změnou u první osoby j.č.
22
1.14.5 Ostatní nepravidelná slovesa
22
1.15 Kladný rozkaz
23
1.15.1 Rozkaz osobám, kterým tykáme
23
1.15.2 VY - VOSOTROS/VOSOTRAS
24
1.15.3 Rozkaz osobám, kterým vykáme
24
1.16 Rozkazovací způsob záporný
25
2 ŠPANĚLSKÝ JAZYK II
28
2.1 Préterito perfecto compuesto
29
2.1.1 Tvorba
29
2.1.2 Příklady
30
2.2 Vyjádření budoucnosti
30
2.2.1 Budoucí čas jednoduchý (futuro simple)
30
2.2.2 Vazba IR A + INFINITIV
32
2.3 Vyjádření preferencí
33
2.4 Minulý čas jednoduchý
35
2.4.1 Příklady
36
2.4.2 Tvoření
36
2.4.3 Pravopisné změny
40
2.5 Souminulý čas
40
2.5.1 Tvoření
41
2.5.2 Nepravidelné tvary
43
2.6 Podmiňovací způsob přítomný
45
2.6.1 Tvoření
45
2.6.2 Použití
47
4
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.6.3 Příklady:
47
2.6.4 Nepravidelná slovesa
47
3 ŠPANĚLSKÝ JAZYK III
49
3.1 España
50
3.1.1 Espaňa en Fichas
50
3.2 Economía de Espańa
51
3.2.1 ¿Hacia dónde camina la estructura económica española? 51
3.3 El turismo en España
55
3.3.1 Turismo fuente de divisas
55
3.3.2 Artículo de El País sobre turismo espaňol
55
3.4 Mercado laboral en Espaňa
57
3.4.1 Una amenaza – desempleo
57
3.5 Transporte espańol
58
3.5.1 Sistema de transporte en Espaňa
3.6 Demografía de Espaňa
58
58
3.6.1 Problemas demográficos en Espaňa
3.7 Cartas comerciales
58
60
3.7.1 Ejemplo modelo Carta de comercial Nº 1
62
3.7.2 Ejemplo del pedido
63
3.7.3 Ejemplo de oferta
63
3.7.4 Carta comercial - reclamación
64
3.7.5 Ejemplo modelo Carta de comercial Nº 2
66
3.8 Carta solicitud de empleo
67
3.8.1 Ejemplo de carta de empleo:
68
3.9 Curriculum Vitae
69
3.9.1 La estructura del Curriculum Vitae
70
3.9.2 Ejemplo de CV
71
5
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
ZÁVĚR
75
POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
76
6
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
ÚVOD
SLOVO AUTORA:
Předmět Cizí jazyk II zvyšuje kvalifikační úroveň lidských zdrojů a jejich adaptabilitu na měnící
se podmínky. Vzdělanost, jehož nedílnou součást tvoří jazyková příprava, je jedním
z rozhodujících faktorů ekonomického rozvoje. Současně nám jazyková průprava dává
neomezené možnosti a předpoklady k naplňování širších společenských cílů. Požadavky na
připravenost pracovních sil vzrůstají úměrně k posunům, ke kterým dochází v mezinárodním
měřítku a na trzích práce. Působí zde proměny, které přinášejí nové technologie, vědecké
poznatky i nové trendy v organizaci a s nimi spojené větší požadavky na jazykovou připravenost
společnosti. Nejzřetelnějším projevem změn je pracovní trh, na kterém se ještě zrychluje úbytek
málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními
požadavky, mezi něž je nutné zařadit i znalost světového jazyka.
Doufám, že budete při probírání jednotlivých lekcí postupovat pečlivě, s patřičným profesním
nadhledem a smyslem pro dokonalost a kreativitu.
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Studijní materiál, který získáváte k dispozici, slouží studentům distančního vzdělávání. V rámci
Španělského jazyka se seznámíte v rámci prvního semestru, který odpovídá první zpracované
kapitole se základní gramatikou a získáte schopnosti pro komunikaci v základních životních
situacích. Druhá kapitola odpovídá dílčí částí Španělský jazyk II, zde se v gramatické části
zaměříme na získání základních znalostí o použití různých španělských časů, v rámci získání
komunikačních dovednosti se bude jednat o náročnější témata. Kapitola třetí, která odpovídá
dílčí části Španělský jazyk III bude zaměřena odborně a bude věnována španělským reáliím,
charakteristice španělského hospodářství a španělské obchodní korespondenci. Studijní opora
není jazykovou učebnicí, proto se vám do rukou dostává studijní a zároveň pracovní materiál,
který by Vám měl posloužit k španělštiny na Vysoké škole podnikání, a.s..
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
Jednotlivé kapitoly odpovídají dílčím částem, které tvoří celý předmět Cizí jazyk II a pokrývají
svým obsahem všech 6 konzultací u kombinované formy studia. Studium jazyka je nepřetržitý a
nikdy nekončící proces, čas potřebný ke studiu je proto ryze individuální záležitost.
Předpokládaná délka každé kapitoly studia je cca 25 hodin za semestr tedy 75 hodin za celý
předmět
7
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1 ŠPANĚLSKÝ JAZYK I
VÝSTUPY Z UČENÍ:

Zvldánutí španělské výslovnosti

Znalost problematiky španělských podstatných a přídavných jmen – tvorba
mužského/ženského rodu, jednotné množné číslo.

Ovládání základních i řadových číslovek

Španělská pravidelna i nepravidelná slovesa v přítomném čase

Záporný a kladný rozkaz ve španělštině
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
Opora slouží pouze jako pomůcka ke studiu, pro kvalitní zvldánutí látky, je třeba studium doplnit
o knihy, které jsou uvedeny v povinné a doporučené literatuře. Celková doba studia 25 hodin.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Podstatná jména, přídavná jména, jednotné a množné číslo, ženský, mužský rod, číslovky
základní, číslovky řadové, španělské pravidelné slovesa.
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V rámci Španělského jazyka I se seznámíte v rámci prvního semestru, který odpovídá první
zpracované kapitole se základní gramatikou a získáte schopnosti pro komunikaci v základních
životních situacích
1.1 Osobní zájmena
Ve španělštině rozlišujeme následující osobní zájmena:
yo – já
nosotros/nosotras – my
8
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
tu –ty
vosotros/vosotras – vy
él – on
ellos – oni
ella – ona
ellas – ony
Vzhledem k faktu, že u španělských sloves se vyžaduje časování a osoba je tedy patrná
z použité koncovky slovesa, je použití osobních zájmen velmi omezené.
V rámci první a druhé osoby čisla množného je nutné rozlišit, jestli se jedná o skupinu
tvořenou čistě osobami mužského rodu či skupiny zastoupené oběma rody. V tomto případě
použijeme tvar nosotros respektive vosotros, nebo pokud se jedná o skupinu tvořenou čistě
osobami ženského rodu, použijeme tvary nosotras a vosotras.
1.2 Pravidelná slovesa
Pravidelná slovesa ve španělštině se dělí do třech základních skupin, které se rozlišují podle
slovesné koncovky a to:
A/hablar – mluvit
Yo hablo
nosotros/nosotras hablamos
Tú hablas
vosotros/vosotras hablaís
Él/ella habla
ellos/ellaas hablan
B/ comer - jíst
Yo como
nosotros/nosotras comemos
Tu comes
vosotros/vosotras comeís
Él/ella come
ellos/ellas comen
C/ vivir - žít
Yo vivo
nosotros/nosotras vivimos
Tu vives
vosotros/vosotras vivís
Él/ella vive
ellos/ellas viven
1.2.1 Časovaní slovesa „ser“ (být):
Sloveso „ser“ je nepravidelné a také se nepravidelně časuje:
9
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Yo soy – jsem
nosotros/nosotras somos – jsme
Tú eres – jsi
vosotros/vosotras soís - jsou
Él/ella es – je
Ellos/ellas son – jsou
Základní použití španělského slovesa ser je následující
-
Vyjadřuje trvalé vlastnosti (soy alta, eres inteligente)
-
Vyjadřuje původ, národnost, náboženské přesvědčení (soy checa, es de Espaňa)
-
Materiální původ (es de madera)
-
Vlastnictví (el coche es mío)
1.3 Rod španělských podstatných jmen.
Podstatná jména rodu mužského zakončena na :
-o
a
viudo/viuda, ministro/ministra
-a
a el/la artista, el/la recepcionista
-e
e
el/la estudiante, el/ la cantante
- l, -n, -r, -s, -z
la, na, ra, sa, za – doctor – doctora, kormě el jóven – la jóven
-in, -iz, -es, -tor ina, iza, esa, triz
- bailarín – bailarína, actor – actriz, director –directriz
-isa
-
poeta – poetisa, profeta – profetisa, sacerdote – sacerdotisa
- esa
-
alcalde – alcaldesa, baron – baronesa, conde – condesa,
madre – padre, marido – mujer, hierno – muera, caballero – dama, carnero – oveja, torro –
vaca,
10
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.3.1 Změna významu podle rodu
Rod mužký EL
Rod ženský LA
Capital
Kapitál
Capital
Hlavní město
Clave
Spinet
Clave
Klíč
Cólera
cholera
Cólera
vztek
coma
Kóma
coma
čárka
cometa
Kometa
cometa
Papírový drak
corte
Řez, střih
corte
Dvůr
cura
Kněz
cura
Kúra, léčení
delta
Ústí
delta
písmeno
editorial
Úvodník
editorial
nakladatelství
frente
Fronta
frente
čelo
haz
Svazek
haz
Tvář, obličej
moral
Morušovník moral
morálka
orden
Pořádek
orden
Příkaz, povel
parte
Oznámení
parte
Část, podíl
11
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.4 Rod španělských přídavných jmen
Přídavná jména se shodují s podstatným jménem v rodě čísle. Přídavná jména označující
národnosti nebo původ určitého zeměpisného místa se píši s malým písmenem a jsou zároveň
přídavnými jmény i podstatnými jmény. Pravidla pro tvoření ženského rodu i množného čísla
jsou stejná jako v ostatních případech. Jen ta, která jsou zakončená na –a,-e,-i,-u – , netvoří
ženský rod.
Běžná přídavná jména
O
A
bueno/buena
Zakončená na souhlásku a samohlásky a,e,i,u – neexistují v ženském rodě – azul, verde,
gris….
Vlastnosti osob zakončené na koncovku –or,ón,án,ín – trabajador/a, holgazán/a. bailarín/a
Složená podstatná jména
-
mezi dvěma složkami může být poměr:
odporu – el diccionario checo-espaňol
vzájemnosti – el territorio hispanoamericano
o při tvorbě ženského rodu se mění koncovka druhé složky
o
Krácení přídavných jmen mužského rodu
Grande / Gran – gran emoción X Casa Grande
Bueno / buen
Malo / mal
Alguno/ algun
Santo/San
12
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.5 Množné číslo španělských podstatných jmen
Formování plurálu u podstatných jmen a přídavných jmen probíhá dle následujícíh pravidel:
1. Končící na samohlásku – přídáváme –S
Casa – casas
Alegre – regres
2. končící na souhlásku – přidáváme – ES
habitación – habitaciones
francés – francéses
3. končící na Y – přidáváme ES
rey – reyes
4. končící na přízvučné samohlásky a, e, o přidáváme –S
pie - pies, café – cafés
5. končící na i a u přidáváme – ES
rubí – rubíes
esquí – esquíes
6. končící na s s přízvukem na 1. slabice, plurál se tvoří pomocí členu
la crisis – las cisis
7. může docházet ke změně v psaném pravopisu
slova zakončená na z – koncové z se mění na –c lápiz – dos lápices
slova zakončená na x – koncové x se mění na – c
1.6 Španělská nepravidelná slovesa
Španělská slovesa se změnou kmenové souhlásky jsou obecně považována za slovesa, která se
časují pravidelně. Ke změnám dochází pouze v kmeni slovesa, kde může docházet
k následujícím změnám. Následující tabulka nám dává základní přehled těchto změn. Je třeba
mít na paměti, že ke změnám dochází ve VŠECH osobách KROMĚ 1. a 2. osoby jednotného a
13
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
množného čísla.
Změn
a
2. č. mn. 3.č.mn.
další slovesa
se změnou
sloveso
v
infinitivu
1.č.j.
2.č.j.
3.č.j.
1.č. mn.
e - ie
cerrar
cierro
cierras
cierra
cerramos
cerráis
cierran
perder
o - ue
contar
cuento
cuentas
cuenta
contamos
contáis
cuentan
jugar, mover
e-i
repetir
repito
repites
repite
repetimos
repetís
repiten
reir
e-ie-i
sentir
siento
sientes
siente
sentimos
sentís
sienten
sentar
o - ue
-u
dormir
duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen
Morir,
mover
c - zc
conocer
conozco
conoces
conoce
conocemos conocéis conocen
uir - y
consruir
construy
o
construye
s
construy
e
construimo
s
construí construye
s
n
traducir
huir
1.7 Španělské členy
Ve španělštině je podstatné jméno zpravidla doprovázeno členem. Rozlišujeme člen určitý a
neurčitý.
1.7.1 Určitý člen
El pro mužská podstatná jména
Los pro mužská podstatná jména ve množném čísle
14
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
La pro ženská podstatná jména
Las pro ženská podstatná jména v množném čísle
Pokud začíná podstatné jméno na přízvučnou samohlásku a/ha, nabývá člen v jednotném
čísle tvaru el/un.
Člen určitý rodu mužského splývá s předložkami de, a
En nombre del ministro de cultura
Al final del aňo.
Člen určitý se používá pokud:
A/ výraz je známý z předchozího sdělení, situace
B/ jde o podstatné jméno, látkové pojaté abstraktně
C/ jde o podstatné jméno nebo jeho zkratku, označující jedinečnou osobnost, jev nebo instituci.
D/jde o časový údaj
E/ jde o přídavné jméno v superlativu
F/ jde o název sportu nebo hry
G/ ve výčtu se jeho použití liší
1.7.2 Neurčitý člen
Un - neurčitý člen mužský
Una – neurčitý člen ženský
Unos/unas se užívá ve funkci neurčitého zájmena ve spojení s určitou číslovkou pro vyjádření
neurčitého počtu.
Členu neurčitého se používá pokud:
A/ výraz není známý z předchozího sdělení
B/ ve spojení se slovesem, pokud vyjadřuje jednorázový děj
C/ ve spojení s podstatnými jmény látkovými, pokud vyjadřuje množství.
15
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.7.3 Vynechávání členu
A/ v příslovích, rčeních, pranostikách.
B/ podstatné jméno po předložce de vyjadřuje materiál, vlastnost nebo původ.
C/ v doplňku po výrazech odpovídajících českému jako
D/ pokud podstatnému jménu předchází číslovka, ukazovací nebo přivlastňovací zájmeno
1.8 Sloveso ESTAR
Slovesa ESTAR použijeme při vyjadřování přechodného stavu, dále umístění, stání a bytí na
místě. Časování nepravidelného slovesa ESTAR je pak následující:
Yo estoy
Nosostros/nosotras estámos
Tu estás
Vosostros/Vosotras estaís
Él/Ella está
Ellos/Ellas están
Estoy triste, feliz, alegre, cansada, enferma, casada.
El periódico está en el estanco.
1.9 Sloveso HAY
Tvar Hay je odvozen od slovesa Haber. Je stejný pro jednotné i množné číslo a znamená je,
jsou, vyskytuje se.
Používá se:
1. před podstatnými jmény bez členu:
En el centro hay buenos hoteles – v centru jsou dobré hotely
2. před podstatnými jmény se členem neurčitým:
En esta cally hay un hotel – v této ulici je hotel
3. před podstatnými jmény s číslovkou:
En esta calle hay do hoteles – v této ulici jsou 2 hotely
Tvar hay nemůže stát před podstatným jménem s členem určitým.
Neosobní výraz Hay que – znamená: je třeba, je nutno, musí se.
16
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Hay que ver las playas de Varadero – je třeba vidět pláže Varadera.
Hay que estudiar – Musí se studovat.
1.10 Španělské základní číslovky
-
Španělské základní číslovky jsou neměnné a stojí buď samostatně, případně
s počitatelným předmětem. U číslovek „uno“ a „tercero“ dochází ke krácení před p.j.
mužského rodu, u trojmístných číslovek rozlišujeme rody 200 – 900:
o Doscientos/as
o Veintiún metros
o Doscientoscuarenta y cinco pesetas.
Tvary základních číslovek:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
„100“ ciento/cien
samostatně cien/ciento
před podstatným jménem jen cien
pokud následuje další číslovka, pak použijeme tvar ciento – cientouno 101
pužití pro data od 2. do 31
počet
letopočet
ceny výrobků
kapitoly a stránky
stojí za podstatným jménem
la lección tres, la página ventiúna
posloupnost panovníků od 11 výše
Luis catorce, Luis trece x Luis duodécimo, undecimo
Trojmístné číslovky
Od 21 do 29 se číslovky píši jedním slovem, y se měkčí na i a dochází ke změně
přízvuku
Od 31 do 99 se číslovky píši zvlášť se spojkou Y
Spojka Y stojí mezi desítkami a jednotkami. Po stovkách se ji nepoužívá.
2225 – dosmil doscientosventicinco
2220- dosmil doscientosveinte
17
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2200 – dosmildoscientos
2020 – dosmilveinte
2002 – dos mil dos
299 – doscientosnoventa y nueve
290 – doscientosnoventa
209 – doscientos y nueve
1000 - mil – un se nemusí vyslovovat
2000 – dos mil
UNO se vysloví, pokud před ním stojí nějaká číslovka
50 100 – Quinientos un mil
100000 – cien mil
Před číslovkami – millón, billón – předložka DE
Mil millones – miliarda
1.11 Vyjadřování hodin
Při vyjadřování hodin, času, se používá sloveso SER, které stojí u jedné hodiny v jednotném
čísle, u ostatních hodin v množném:
Es la una
X
Son las cinco.
Minuty a čtvrthodiny se do půl přičítají k předcházející hodině.
Od půl se tyto hodnoty odečítají od následující hodiny.
18
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
V úředním styku, např. na nádražích, v jízdních řádech, rozhlase a televizi se používá způsobu
21,30 – veintiuna treinta.
Hodiny se zpravidla nepočítají od 1 do 24, nýbrž dvakrát od 1 do 12. Od půlnoci do poledne se
označují zkratkou a.m., čteme a eme, od poledne do půlnoci zkratkou p.m., pe eme. V běžném
hovoru se však používá a las ocho de la maňana – v osm ráno a a las ocho de la tarde – v osm
večer.
Qué hora es? – van a dar las siete y media – Kolik je hodin – bude bít půl sedmé.
A qué hora vienes – A eso de las seis – V kolik hodin přjdeš – kolem šesté.
A media tarde – v polovině odpoledne
Todavía es temprano – Ještě je brzy.
Ya es tarde – Už je pozdě.
Tengo que preguntar la hora – Musím se zeptat kolik je hodin.
Vengo un cuarto de hora antes –Přijdu o čtvrt hodiny dříve.
Vengo media hora más tarde – Přijdu o půl hodiny později.
Vengo media hora después – Přijdu za půl hodiny poté.
1.12 Přivlastňovací zájmena nesamosatná
Stojí před podstatným jménem, případně přídavným jménem – použití bez členu.
Shodují se v čísle a v některých případech i v rodech s podstatným jménem, které po nich
následuje.
Mi/mis
nuestro/a, nuestros/as
Tu/tus
vuestro/a, vuestros/as
Su/sus
su/sus
1.13 Tvary základních španělských předložek
„A“
- stojí ve 3. pádě – escribo a Lola
-
stojí ve 4. pádě – amo a Lola
vyjadřuje směr někam – vamos a la escuela
vyjadřuje způsob – escribe a mano
19
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
„DE“ - stojí ve 2. pádě – la capital de España
-
vyjadřuje směr odkud – Soy de Praga
znamená české o – habla de su mujer
„CON“ – znamená s – habla con Lola
-
vyjadčuje vztah 7. pádu – escribe con lápiz
„ EN“ – znamená v, na – vive en Madrid, en Cuba
„POR“ – stojí často tam, kde je v češtině 7 pád: famoso por sus productos, llama por teléfono
-
vyjadřuje příčinu, česky pro, za, po – luchan por la paz, preguntan por ella.
„PARA“ – vyjadřuje účel, pro – un libro para Juan, un libro para aprender el español.
1.14 Španělská nepravidelná slovesa v přítomném čase
Nepravidelná slovesa lze v přítomném čase rozdělit do 3 základních skupin:
 slovesa se změnou samohlásky v kořenu
 slovesa, která mají jiný pouze tvar v první osobě j.č.
 ostatní

1.14.1 Slovesa se změnou samohlásky v kořenu
U těchto sloves měníme e na ie, o na ue, e na i, nebo u na ue a tuto změnu provádíme v první,
druhé, třetí osobě jednotného čísla (já, ty, on/ona/ono) a ve třetí osobě čísla množného (oni).
yo
e → ie
o → ue
e→i
u → ue
querer
poder
pedir
jugar
quiero
puedo
pido
juego
20
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
tú
quieres
puedes
pides
juego
él/ella/usted
quiere
puede
pide
juega
nosotros/-as
queremos
podemos
pedimos
jugamos
vosotros/-as
queréis
podéis
pedís
jugáis
ellos/ellas/ustedes
quieren
pueden
piden
juegan
Příklady sloves se změnou e → ie
querer (chtít), cerrar (zavřít), comenzar (začít), empezar (začít), entender(rozumět), perder
(ztratit), pensar (myslet), regar (zalévat), merendar (svačit; meriendo atd.)
Příklady sloves se změnou o → ue
costar (stát, mít cenu), encontrar (potkat), dormir (spát), poder (smět,
moci),recordar (vzpomínat), volver (vrátis se), sonar (znít).
Příklady sloves se změnou e → i
pedir (žádat), servir (sloužit)
Příklady sloves se změnou u → ue
jugar (hrát)
Tip: při učení nového slovesa si pamatujeme, do které skupiny patří.
1.14.2 Slovesa, která se liší v první osobě jednotného čísla
Tady patří především slovesa, u kterých dochází ke změně c → zc nebo k výskytu písmene g.
Existují nicméně i další slovesa, která mění pouze první tvar a nespadají do jedné z těchto
kategorií.
Slovesa se změnou c → zc v první osobě j.č.
první osoba j.č.
conocer (poznat)
conozco
conducir (řídit)
conduzco
merecer (zasloužit si)
merezco
K této změně dochází především u sloves končících na -cer nebo -cir. Mezi některá další
patří aparecer (objevit se), crecer (růst), nacer (narodit se), traducir(překládat) a další.
21
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.14.3 Slovesa mající výskyt písmene g v první osobě j.č.
první osoba j.č.
hacer (dělat)
hago
poner (položit)
pongo
traer (přinést)
traigo
salir (vyjít, odjet)
salgo
tener (mít)
tengo
decir (říct)
digo
salir (vyjít, odjet)
salgo
1.14.4 Další slovesa se změnou u první osoby j.č.
první osoba j.č.
dar (dát)
doy
ver (vidět)
veo
saber (vědět)
sé
1.14.5 Ostatní nepravidelná slovesa
Mohli bychom dále slovesa rozdělit, nicméně to už bychom možná zacházeli do úplných
detailů. Jedná se opět o slovesa, která mají změny ve více tvarech a zmíním tady pouze ty
nejdůležitější a to ser (být), estar (být, nacházet se) a ir (jít).
22
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
1.15 Kladný rozkaz
Vlastní rozkaz mají pouze druhé osoby obou dvou čísel, tedy ty (čti!) a vy (čtěte!). Rozkaz
osobám, kterým vykáme, se tvoří stejně jako záporný rozkazovací způsob, tj. ze spojovacího
způsobu. O tom budeme hovořit ale až později.
Španělština má kromě obráceného otazníku na počátku otázky stejnou zvláštnost i v rozkazu Věta nebo i jedno slovo, kterým něco přikazujeme, obsahuje dva vykřičníky. Jeden na konci,
jak ho známe my, druhý na počátku a obrácený vzhůru nohama. ¡ ... !
1.15.1 Rozkaz osobám, kterým tykáme
TY - TÚ
Rozkaz pro druhou osobu jednotného čísla si můžeme odvodit dvěma možnými způsoby:

Od slovesa ve druhé osobě jednotného čísla odtrhneme pouze koncové -S.


Sloveso leer : LEES - LEE /S - ¡LEE!
Sloveso hablar : HABLAS - HABLA /S - ¡HABLA!
U sloves se změnou kmenové samohlásky je to obdobně, nesmíme zapomínat, že -S
odtrháváme od již časovaného tvaru slovesa:


Sloveso cerrar : CIERRAS - CIERRA /S - ¡CIERRA! , rozhodně ne CERRAS CERRA /S - ¡CERRA!
Sloveso recomendar : RECOMIENDAS - RECOMIENDA /S ¡RECOMIENDA! Špatně: RECOMENDAS - RECOMENDA /S - ¡RECOMENDA!
Stejně je tomu i u nepravidelných sloves (až na výjimky viz níže):


Sloveso saber : SABES - SABE /S - ¡SABE!
Sloveso ver : VES -VE /S - ¡VE!
Prostým využitím třetí osoby jednotného čísla:
 Sloveso leer: él LEE - tú ¡LEE!
 Sloveso hablar: ella HABLA - tú ¡HABLA!
 Sloveso cerrar: él CIERRA - tú ¡CIERRA!
 Sloveso recomendar: ella RECOMIENDA - tú ¡RECOMIENDA!
 Sloveso saber: ella SABE - tú ¡SABE!
 Sloveso ver: él VE - tú ¡VE!
23
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Ve výsledku je tvar stejný, je na každém, aby si zvolil, jakým způsobem chce určovat
imperativ.
Výjimku tvoří pouze osm těchto nepravidelných sloves:
SER
TENER
IR
PONER
¡sé!
¡ten!
¡ve!
¡pon!
DECIR
VENIR
SALIR
HACER
¡di!
¡ven!
¡sal!
¡haz!
Pod tyto výjimky spadají i slovesa, která jsou složená z těchto, např. PROPONER, SUPONER,
OBTENER, DESHACER, apod.
1.15.2 VY - VOSOTROS/VOSOTRAS
Je ještě jednoduší - od infinitivu slovesa odtrhneme koncové -R a nahradíme ho -D:
 LEER - LEE /R - ¡LEED!
 HABLAR - HABLA /R - ¡HABLAD!
Stejně je tomu i u sloves se změnou kmenové samohlásky:


CERRAR - CERRA /R - ¡CERRAD
RECOMENDAR - RECOMENDA /R - ¡RECOMENDAD!
Narozdíl od rozkazu jednotného čísla zde nedochází ke změně v kmeni, srovnejte:
¡RECOMIENDA! a ¡RECOMENDAD!

Nepravidelná slovesa tvoří tento rozkaz pravidelně, bez rozdílu.
SABER - ¡SABED!
TENER - ¡TENED!
V neformální řeči se ovčem může rozkazovat i infinitivem: ¡TENED! - ¡TENER!, např:
¡Escuchad lo qoe voy a deciros! = ¡Eschucarlo que voy a deciros!


Přízvuk je stále na stejných místech, tzn. u rozkazu jedné osobě na kmeni, u rozkazu více
osobám na koncovce: ¡habla! vs. ¡hablad!
1.15.3 Rozkaz osobám, kterým vykáme
Jak již bylo řečeno výše, následující tvary jsou odvozené od subjuntivu, neboli spojovacího
způsobu.
24
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Jednotné číslo
Množné číslo
LEA
LEAMOS
LEAS
LEÁIS
LEA
LEAN
 VY - USTED / VY - USTEDES
Tento rozkaz využívá tvary subjuntivu jako rozkazu. Jako příklad si dejme opět sloveso hablar
a leer:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1
HABLE
HABLEMOS
2
HABLES
HABLÉIS
3
HABLE
HABLEN
Osoba
1
2
3
LEER - ¡LEA!
HABLAR - ¡HABLE!
LEER - ¡LEAN!
HABLAR - ¡HABLEN!
Stejně je tomu i u sloves s kmenovou změnou či u sloves nepravidelných:
CERRAR - ¡CIERRE!, více osobám ¡CIERR !
TENER - ¡TENGA!, více osobám ¡TENGAN! *
IR - ¡VAYA!, více osobám ¡VAYAN!*
*IR a TENER mají nepravidelné tvary subjuntivu, jsou tey nepravidelné i pro imperativ.
Španělé se často vyhýbají tomuto způsobu rozkazu, protože se jim zdá poněkud strohý a moc
striktní. Rozkaz tedy vyjadřují opisem, např.: "Buď tak laskav a udělej to" nebo i otázkou
pomocí podmiňovacího způsobu: "Udělal bys to?" Stejně tak ale využívají rozkazovacího
způsobu nejen pro udávání příkazů, ale stejně jako v češtině i pro radu (udělej to tak),
napomenutí (neperte se), pozvání (přijďte se podívat), svolení (vstupte), aj.
1.16 Rozkazovací způsob záporný
Již dříve tu byla řeč o kladné. Kromě tohoto způsobu musíme ve španělštině rozlišovat i
záporný rozkaz se tvoří jinak.
¡lee! je kladný rozkaz pro druhou oso bu jednotného čísla - (TY) čti!
Pokud bychom chtěli říci záporný rozkaz od tohoto - nečti! asi by nás jednoduše napadlo
postavit před sloveso záporku no: ¡no lee! To je ovšem špatně. Správný tvar totiž bude ¡no
leas!
¡hablad! je druhá osoba množného čísla - rozkaz osobám, kterým tykáme s
významem mluvte! Záporný rozkaz ale nebude ¡no hablad! nýbrž ¡no habléis!
Pro záporný rozkaz používáme vlastně tvarů subjunktivu přítomného času sloves, to znamená,
že se koncovky daných tříd mění. První třída -AR se mění na -ER a druhá třída společně se
třetí -ER,-IR se zase naopak mění na -AR. Opět tedy budeme využívat následujícího pravidla:
25
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
V přehledných tabulkách jsou tedy vypsány tvary rozkazu první, druhé i třetí třídy:
1.slovesná třída - vzor hablAR
Osoba
Jednotné číslo
1.
¡no hable!
2.
¡no hables!
3.
¡no hable!
Množné číslo
¡no hablemos!
¡no habléis!
¡no hablen!
2.slovesná třída - vzor comER
Osoba
Jednotné číslo
1.
¡no coma!
2.
¡no comas!
3.
¡no coma!
Množné číslo
¡no comamos!
¡no comáis!
¡no coman!
3.slovesná třída - vzor punIR
Osoba
Jednotné číslo
1.
¡no puna!
2.
¡no punas!
3.
¡no puna!
Množné číslo
¡no punamos!
¡no punáis!
¡no punan!



První a třetí osoba jednotného čísla mají shodné tvary.
První osobu jednotného čísla většinou neužíváme, důležité jsou druhá a třetí osoba
jednotného čísla a množné číslo.
26
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
SHRNUTÍ:
První kapitola Vás provedla základní gramatikou španělského jazyka, kterou potřebujete k tomu,
abyste dokázali komunkovat v běžných životních situacích na solidní gramatické úrovni.
Postupně jste se seznámili se základními slovesnými druhy (podstatná jména, přídavná jména,
zájmena, číslovky, slovesa, předložky) a jejich související gramatikou. Vypracováním
kontrolních otázek, samostudiem doporučené literatury a zpracováním úkolů si získané
vědomosti doplníte o potřebnou slovní zásobu.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
Připravte si reakci na základní konverzační otázky při úvodním rozhovoru (představte sebe,
partnera, sdělte o sobě základní informace – věk, národnost, povolání atd.)
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu rodiny a připravte si esej o rozsahu 250 slov na
téma „Mi familia“
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu nákupů a připravte si esej o rozsahu 250 slov na
téma „Ir de compras“
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu bydlení a připravte si esej o rozsahu 250 slov na
téma „Mi casa“
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu město a připravte si esej o rozsahu 250 slov na
téma „Mi ciudad favorita“
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu v restauraci a připravte si esej o rozsahu 250 slov
na téma „Comer en casa o en restaurante“
Najděte si slovní zásobu vztahující se k tématu volnočasové aktivity a připravte si esej o rozsahu
250 slov na téma „Mi día libre“
DALŠÍ ZDROJE:
Angrisano, F.; Loassin, M.; Nuńés, T. Španělština za 24 dnů. Praha:Edika 2006.
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven I. Praha:Fraus 2012.
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven II. Praha:Fraus 2012.
27
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2 ŠPANĚLSKÝ JAZYK II
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Získáte přehled o základních španělských časech
Budete umět použít předpřítomný čas
Budete znát rozdíl mezi použití jednoduchého minulého času, předpřítomného času a
souminulého času
Budete umět vyjádřit děje budoucí
Budete umět vyjádřit podmińovací způsob ve španělštině
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
Čas potřebný ke studiu je odhadován na 25 hodinm, toto zahrnuje také splnění samostatných
úkolů a samostudium z doporučené literatury.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Předpřítomný čas, minulý čas jednoduchý, souminulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob.
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V kapitole se postupně seznámíte s použitím a tvorbou jednotllivých španělských časů.
Předmětem studia bude Předpřítomný čas, minulý čas jednoduchý, souminulý čas, budoucí čas,
podmiňovací způsob.
28
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.1 Préterito perfecto compuesto
Přepřítomný čas se používá v několika specifických případech. Popisují se jím události a děje,
která se odehrály (relativně) nedávno, před chvíli. Dále děje, které se stále nepovažují za
ukončené. S tímto jsou spojeny výrazy dnes, tento týden, letos, které chápeme za doposud
probíhající. Také děje, které v minulosti započaly, ale mají platnost do přítomnosti, stále trvají
nebo nějak zasahují do okamžiku, kdy hovoříme či děje, které se vyvíjejí a mohou se stále
změnit.
Esta primavera me he puesto dos veces.
Ve větě oznamujeme, že jsme byli nemocní dvakrát. Vybízel by se zde použít minulý čas, ale
obrat esta primavera nám napovídá, že se to odehrálo tento rok na jaře a tento rok ještě
neskončil, jinak by zde bylo např. minulý rok,minulé jaro (el año pasado, la primavera pasada).
Situace, kdy jsem byl nemocný, jsou siceminulostí, nicméně pořád mají vztah k přítomnosti –
tím, že daný rok stále probíhá.
Has visto mi lápiz? Ptámese, jestli daná osoba viděla mou tužku. Zda ji viděla někdy v minulosti
až doteď. Máme zde spojení s přítomností.
No hemos estado nunca en la España.
Říkáme, že jsme v minulosti až doposud nebyli ve Španělsku. Máme zde spojení minulosti
i přítomnosti. Daná věc se ale může stále změnit, za týden tam můžeme jet, takže použijeme
předpřítomný čas.
2.1.1 Tvorba
Předpřítomný čas setvoří pomocí slovesa haber v přítomném čase a příčestí:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1. osoba
HE HABLADO
HEMOS HABLADO
2. osoba
HAS HABLADO
HABÉIS HABLADO
3. osoba
HA HABLADO
HAN HABLADO
29
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Předpřítomný čas se často využívá s výrazy jako siempre, toda la vida, nunca, jamás, esta
semana, este día, esta tarde, últimamente, alguna vez, Esta Navidad, hoy, ad.
2.1.2 Příklady:
Has visitado Madrid?
Hoy nos hemos encontrados con mi amigo Joan.
Este año ha estado en Praga muchas veces.
Mi madre no ha ganado mucho dinero últimamente.
Nuestro hijo ya ha nacido para Navidad. Seguramente.
Mi hermanas han conocido a una chica del extranjero esta semana.
Están muy morenos, porque han estado en la playa.
2.2 Vyjádření budoucnosti
Základní budoucí čas ve španělštině. Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou
budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně
i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká. Stejně jako v češtině jím lze
vyjádřit i určité věci přítomné.
2.2.1 Budoucí čas jednoduchý (futuro simple)
Tento budoucí čas můžeme považovat za nejhojněji využívaný, pomineme-li opisný ekvivalent
"IR A + INFINITIV", který se však mnohonásobně častěji užívá v zemích Latinské Ameriky.
30
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Tvoří se velmi jednoduše, a to přidáním následujících koncovek k infinitivu slovesa:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-É
-EMOS
2.
-ÁS
-ÉIS
3.
-Á
-ÁN
Velkou výhodou také je, že předchozí koncovky jsou shodné pro všechny tři třídy:
Osoba
hablar
comer
punir
1.
hablaré
comeré
puniré
2.
hablarás
comerás
punirás
3.
hablará
comerá
punirá
1.
hablaremos
comeremos
puniremos
2.
hablaréis
comeréis
puniréis
3.
hablarán
comerán
punirán
Přízvukje většinou značen graficky a vyskytuje se na koncovkách.
31
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Použití

Budoucí čas se využívá, jak už ze svého názvu vypovídá, pro budoucnost, a je jedno,
zdali se odehraje za deset vteřin, pět minut, měsíc, dvacet let

Zároveň se ale používá pro přítomost (pochopitelně i budoucnost), chceme-li vyjádřit
nejistotu, pochyby, pravděpodobnost

Příklady:

¿Qué hora es? -No lo sé, pero serán las diez de la mañana.
Příklad domněnky či úvahy v přítomnosti. Jeden člověk se táže, kolik je hodin. Jde o
přítomnost. Druhý to neví, ale domnívá se, že BUDE ASI nějakých deset hodin ráno.
Takhle se tedy odráží budoucí čas v rámci nepravděpodobností do přítomnosti. Určitě to
znáte, vždyť v češtine tomu není jinak.

Alguien hay a la puerta. -¿Quién es/será? Será Monica.
Stejný případ. Někdo je sice právě teď za těmi dveřmi, ale my se domníváme, že to bude
Monika, použijeme tedy budoucí čas.

¿Hablarán ustedes con él?

Esta puerta dará al jardín.

Traduciré el artículo al español.

¿Pasaréis por la casa de Juana?

Nos lavaremos las manos.
2.2.2 Vazba IR A + INFINITIV
Jeden ze způsobů, jak vyjádřit budoucnost, je pomocí slovesné vazby IR A + infinitiv. Tato
vazba může mít svůj původní význam, tedy "jít něco udělat" (Voy a pagarlo. ) nebo právě
přenesený význam, který značí budoucnost.
Když si doslovně přeložíme výše zmíněný příklad, vyjde nám asi toto: "Jdu být doma." Je to sice
nepoužitelné, ale dá se z toho vypozorovat, že se jedná o budoucnost, o plán, o záměr, který má
následovat. Jdu být doma je skoro to samé jako Chystám se být doma či prostě Budu doma.
Použití:

doslovný překlad - jít něco udělat

záměr, plán
32
Cizí jazyk II – Španělský jazyk

budoucnost, především blízká, ovšem v hovorové řeči se toto pravidlo stírá a tato vazba
se stává všeobecně užívanou.
Příklady:
Vamos a hacerlo.
Van a apagar la luz.
¿Vas a ecribirle mi dirección?
No voy a trabajar el miércoles.
Usted va a mejorar su checo?
Závěrem
Velmi často se s touto vazbou setkáte, především v hovoru. Je třeba proto rozlišovat, zda-li se
jedná o přítomný čas, kdy mluvčí jde vykonat nějakou činnost, nebo hledí do budoucna a
používá pro to tuto vazbu. Uplně první věta, která je zmíněná - Voy a pagarlo - může znamenat
buď Jdu to zaplatit (Právě teď jsem se rozhodl, vstávám a jdu k baru zaplatit ten dlouhý účet)
nebo také Zaplatím to (Stále sedím na židli, ale nestarejte se, já to pak -v budoucnu- zaplatím). O
jaký případ se jedná poznáme jednoduše z kontextu. (Když to dotyčná osoba, která s Vámi sedí u
stolu řekne a nezvedá se, je jasné, že myslela budoucnost.
2.3 Vyjádření preferencí
Sloveso GUSTAR budete ve španělštině potřebovat, abyste vyjádřili náklonnost k někomu nebo
něčemu.
Záměrně mluvím o "náklonnosti" a vyhýbám se českému slovesu. Český překlad GUSTAR totiž
může být líbit se (osoby, věci nebo činnosti), ale také mít rád (činnosti) nebo mít v
oblibě (osoby, věci nebo činnosti).
Pojďme si tedy dát příklad:
Líbí se mi tvůj dům.
Me gusta tu casa.
Ty sluneční brýle se
mi líbí.
Me gustan las gafas
de sol.
33
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Rád(a) sportuju.
Me gusta hacer
deporte.
Rád(a) tancuju a
zpívám.
Me gusta bailar y
cantar.
Všimněte si, že:

sloveso GUSTAR nedá ránu bez zájmena - jeho tvary pro příslušné osoby jsou ME (me
gusta - mám rád(a), líbí se mi), TE (te gusta - máš rád(a), líbí se ti), LE (le gusta - má
rád(a), líbí se mu/jí), NOS (nos gusta - máme rádi, líbí se nám), OS (os gusta - máte rádi,
líbí se vám) a LES (les gusta - líbí se jim, mají rádi)

sloveso má tvar GUSTA nebo, následuje-li podstatné jméno v množném čísle,
tvar GUSTAN
A pár dalších příkladů:
Máš rád španělštinu?
¿Te gusta el
español?
Líbí se jí ten kluk?
¿Le gusta el chico?
Rádi mluvíme
španělšky.
Nos gusta hablar
español.
Líbí es mu moje oči.
Le gustan mis ojos.
Sloveso GUSTAR můžete ale samozřejmě vidět i v ostatních tvarech GUSTO, GUSTAS, GUSTAMOS, GUSTÁIS, ale pozor na jejich význam, abyste se nechtěně
nedostali na tenký led.
34
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Líbím se sama sobě.
Líbím se ti?
Me gusto. ¿Te gusto?
Moc se mi líbíš.
Moc se mi líbíš.Me
gustas mucho.
Líbíme se sami sobě.
Líbíme se vám?
Nos gustamos. ¿Os
gustamos?
Vůbec se nám nelíbíte.
No nos gustáis nada.
A ještě jedna dobrá zpráva, stejně jako sloveso GUSTAR funguje i sloveso ENCANTAR - líbit
se velmi, mít moc rád (silnější než GUSTAR).
Máš rád(a) španělštinu?
Strašně.
¿Te gusta el español?
Me encanta.
2.4 Minulý čas jednoduchý
Minulý čas jednoduchý (prostý) nebo také perfektum, je jeden z mnoha španělských časů a je tím
nejpoužívanějším, se kterým se v běžném životě setkáte. Jeho tvorba je obtížnější, především co
se týče nepravidelných sloves a pro jeho zvládnutí je potřeba tvrdý trénink
Perfektum (z latinského perfectus - dokonalý, ukončený) se užívá pro jednorázové děje
a UDÁLOSTI , které započaly a zároveň i skončily v minulosti. V češtině mu odpovídá
nejčastěji (ne ale vždy) minulý čas dokonavých sloves. Často se u nich vyskytuje příslovečné
určení času, které nám sděluje, že daná věc je již plnou minulostí, například "včera, minulý rok,
před třemi dny..."
35
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.4.1 Příklady
Včera jsem uklidil svůj pokoj.
Uklidil jsem ho včera, byla to jednorázová akce - přišel jsem, naházel jsem viditelný bordel do
skříní a odpadkového koše, aby to nebylo vidět, a tím bylo hotovo:
Přišel jsem, sebral jsem hromady věcí na zemi, přešel jsem místnost, nacpal jsem je do skříně.
Zde všude bude prefektum, protože jsou to rychlé jednorázové děje, které v minulosti proběhly a
skončily.
Loni jsme se učili konjunktiv imperfekta v latině.
Zase se jedná o událost, která je časově vymezena a rozhodně nezasahuje do přítomnosti - loni
bylo loni a nyní už není.
2.4.2 Tvoření
Tvoří se ze slovesného kmene koncovkami odlišnými pro první a pro druhou a třetí třídu, stejně
jako tomu je u přítomného času
I. Třída -AR
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-É
-AMOS
2.
-ASTE
-ASTEIS
3.
-Ó
-ARON
36
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Jako vzor použijeme opět hablar:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
hablé
hablamos
2.
hablaste
hablasteis
3.
habló
hablaron
Příklady
Mluvil jsem s ním.
Hablé con él.
Zavřeli dveře.
Cerraron la puerta.
Vstoupili jsme do budovy.
Entramos en el edificio.
Zavolal jste včera svému příteli?
Llamó usted ayer a su amigo?
Jak si můžete povšimnout, ve třetí osobě jednotného čísla je koncovka Ó s přízvukem. Kdyby
tam přízvuk značen nebyl, mohli bychom habló zaměnit za hablo a dostali bychom nejenom
jinou osobu, ale i jiný čas. Kromě toho je třeba si dávat velký pozor na první osobu množného
čísla - hablamos, která se shoduje s přítomným časem. O jaký čas se jedná poznáme pouze z
kontextu.
HABLO x HABLÓ
HABLAMOS x HABLAMOS
Přízvuk je na koncovkách ve všech osobách: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis,
hablaron
37
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
II třída - ER
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-Í
-IMOS
2.
-ISTE
-ISTEIS
3.
-IÓ
-IERON
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
comí
comimos
2.
comiste
comisteis
3.
comió
comieron
38
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
III Třída - IR
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
puní
punimos
2.
puniste
punisteis
3.
punió
punieron
Opět může být matoucí první osoba množného čísla u sloves 3.třídy - punimos =
trestáme apunimos=(po)trestali jsme
Koncovky jsou opět přízvučné: comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron, puní,
puniste, punió, punimos, punisteis, punieron
Příklady:
Snědl jsi také zeleninu?
Comiste también verdura?
Otevřeli jste okno. Kdo otevřel ty dveře?
Abristeis la ventana. ¿Quién abrió la puerta?
Včera jsme se naučili zpívat.
Ayer aprendimos a cantar.
Nerozuměl jsem dobře.
No comprendí bien.
Loni jste nenapsal svému příteli.
El año pasado usted no escribió a su amigo.
39
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.4.3 Pravopisné změny
Některá slovesa mají kmen zakončený samohláskou, například leer, creer, ... U takovýchto
sloves se měkké i ve třetích osobách mění na tvrdé:
LEER - LE - +IÓ - +YÓ - LEYÓ
CREER - CRE - +IÓ - +YÓ - CREYÓ
LEER - LE - +IERON - +YERON - LEYERON
CREER - CRE - +IERON - +YERON - CREYERON
Slovesa zakončená na -CAR, -GAR a ZAR mění svou podobu před koncovkou É v první osobě
jednotného čísla, aby byla zachována stejná výslovnost.
PAGAR - pagé (výslovnost by byla /
/) - PAGUÉ
EXPLICAR - explicé (výslovnost by byla /
/) - EXPLIQUÉ
ORGANIZAR - organizé (Z se před e nevyskytuje) - ORGANICÉ
2.5 Souminulý čas
Souminulý čas, také zvaný imperfektum (lat. perfecto=dokonalý, ukončený. Předpona in se mění
na im = ne ⇒ nedokončený, nedokonalý) se používá pro popis dějů,OKOLNOSTÍ, které nejsou
dokonavé, které se opakovaly nebo probíhaly po delší dobu, dále pro popis dějů, které probíhaly
zatímco se stal jiný děj v minulosti, pro popis stavu či okolnosti bez časového omezení
v minulosti.
Cuando era joven, vivía en Barcelona. Malý byl po delší dobu a v Barceloně určitě nežil jen
jeden okamžik, ale také po delší dobu, užijeme proto času souminulého. Můžeme si pomoci
i dokonavostí, resp. nedokonavostí vidu – byl – bude – nedokonavý, stejně jako žil – bude žít –
nedokonavý.
El año pasado cenabamos siempre a las seis. Jedná se o opakovaný děj, večeřeli jsme tak celý
minulý rok, pozor na „minulý rok“, který obvykle značí perfektum!
40
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.5.1 Tvoření
Souminulý čas má odličné koncovky pro první a pro druhou a třetí třídu.
I.Třída
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-ABA
-ÁBAMOS
2.
-ABAS
-ABAIS
3.
-ABA
-ABAN
První třída si zachovala latinskou příponu -BÁ-, která v mrtvém jazyce označovala imperfektum.
Sloveso HABLAR – MLUVIT:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
hablaba
hablábamos
2.
hablabas
hablabais
3.
hablaba
hablaban
Přízvuk je vždy na stejné slabice -ABA-
41
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Příklady
Cuando hacía el sol, tomabamos el sol.
Antes de exámenes estudiaba.
II. a III. Třída
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-ÍA
-ÍAMOS
2.
-ÍAS
-ÍAIS
3.
-ÍA
-ÍAN
Sloveso COMER – JÍST:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
comía
comíamos
2.
comías
comíais
3.
comía
comían
42
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Sloveso PUNIR – TRESTAT:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
punía
puníamos
2.
punías
puníais
3.
punía
punían
Přízvuk je opět na stejné slabice, musíme ho ovšem graficky označovat -ÍAPříklady
Al lado del cine había un supermercado.
Antes de la dormida yo siempre leía.
Cuando no aprendía, mi padre me punía.
En su juventud vivía en Praga.
2.5.2 Nepravidelné tvary
Nepravidelnosti tvoří pouze tři slovesa, a sice SER, VER a IR.
Sloveso SER – BÝT:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
ERA
ÉRAMOS
2.
ERAS
ERAIS
43
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
3.
ERA
ERAN
Cuando era un chico pequeñO, jugaba con los juguetes.
Sloveso IR – JÍT:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
IBA
ÍBAMOS
2.
IBAS
IBAIS
3.
IBA
IBAN
Cuando hacía el sol, ibamos al río.
Sloveso IR je nepravidelné do té míry, že přibírá koncovky první třídy.
Sloveso VER – VIDĚT:
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
VEÍA
VEÍAMOS
2.
VEÍAS
VEÍAIS
44
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
3.
VEÍA
VEÍAN
Cuando estudiaba Filosofía en Praga, veía a Carmen todo el día.
2.6 Podmiňovací způsob přítomný
Kromě oznamovacího a rozkazovacího způsobu existuje i třetí, podmiňovací. Jak už sám název
napovídá, popisuje podmíněné děje, vyjadřuje podmínky, či přání, ostatně to všichni
známe…Kdyby neblo kdyby, nebyly by chyby. V tomto článku je vysvětlena tvorba a užívání
kondicionálu.
Podmiňovací způsob přítomný (condicional)
Podmiňovací způsob přítomný vyjadřuje podmníku, přání, nejistotu, aj. Popisuje potenciálně
možný děj: Kdybych měl auto, mohl bych jet na dovolenou. V uvedené větě byla vyslovena
podmínka, že nemůže jet na dovolenou, pokud nemá auto, ale nikdo nevylučuje, že auto jednoho
dne bude vlastnit. Je to tedy potenciálně možný děj. Tvoří se podobným způsobem jako budoucí
čas prostý, tedy přidáním koncovek k infinitivu.
.
2.6.1 Tvoření
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1
-ÍA
-ÍAMOS
2
-ÍAS
-ÍAIS
45
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
3.
-ÍA
-ÍAN
Koncovky jsou shodné pro všechny tři třídy bez rozdílu:
Osoba
Hablar
Comer
Punir
1.
hablaría
comería
puniría
2.
hablarías
comerías
punirías
3.
hablaría
comería
puniría
1.
hablaríamos
comeríamos
puniríamos
2.
hablaríais
comeríais
puniríais
3.
hablarían
comerían
punirían
Přízvuk je ve všech osobách značen graficky.
46
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
2.6.2 Použití:

podmíněný děj

přání

zdvořilá žádost a dotaz

pravděpodobnost v minulosti
2.6.3 Příklady:
Saltaría pero me duelen los pies.
Leería.
Me prestaría usted atenció, ¿por favor?
Cuando pasabamos por la avenidad, serían las dos.
Pravděpodobnost v minulost – nejsme si jistí, kolik bylo hodin, ale rozhodně bylo po obědě a tak
mohlo být kolem dvou hodin.
Sé que no querrías vivir en mi país.
Os la mostraríamos, pero hoy no está aquí.
Apagarías la televisión.
Můžeme také ale přeložit jako zdvořilý rozkaz – vypni televizi. Velmi často se takto rozkaz
vyjadřuje namísto používání strohého rozkazovacího způsobu.
2.6.4 Nepravidelná slovesa
Slovesa se změnou kmenové hlásky pod přízvukem jsou beze změny:
Cerrar: cerraría, cerrarías, cerraríamos,…
Dormir: dormiría, dormirías, dormiríamos,…
Sentir: sentiría, sentirías, sentiríamos,…
Conocer: conocería, conocerías, conoceríamos,…
Samotný text kapitoly …
47
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
SHRNUTÍ:
První kapitola Vás provedla náročnější gramatikou španělského jazyka, kterou potřebujete
k tomu, abyste dokázai správně zasadit děje do okamžiku, kdy se odehrály a zlepšit tak
komunikaci náročnějších životních situacích na solidní gramatické úrovni. Postupně jste se
seznámili se základními španělskými časy, které se běžně používají. Vypracováním kontrolních
otázek, samostudiem doporučené literatury a zpracováním úkolů si získané vědomosti doplníte o
potřebnou slovní zásobu.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
S využitím dosavadních znalostí si domluvte formální schůzku s obchodním partnerem,
dohodněte místo, čas a vysvětlete mu důvod setkání.
S využitím dosavadních znalostí si domluvte neformální schůzku s kamarády, dohodněte místo,
čas a vysvětlete mu důvod setkání.
Zjistěte si základní slovní zásobu, kterou využijete v situacích, které Vás mohou potkat při
cestování, nákup jízdenek do vlaku, objednání si TAXI. Popište svou cestu letadlem od
okamžiku kdy vstoupíte do letištní haly až do okamžiku, kdy usednete v letadle na Vaše sedadlo.
Napišt esej o rozsahu 300 slov na téma „Este aňo he tenido vacaciones inolvidables“
Zjistěte si informace o významných španělských svátcích ( Navidades, Semana Santa, San
Fermines, Noche de San Juan, Las Fallas).
Zjistěte si základní slovní zásobu, kterou využijete v situacích, které Vás mohou potkat při
návštěvě lékaře. Popište základní části lidského těla a nemoci, kterými mohou trpět.
Sepište si základní milníky španělské historie..
DALŠÍ ZDROJE:
Angrisano, F.; Loassin, M.; Nuńés, T. Španělština za 24 dnů. Praha:Edika 2006.
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven I. Praha:Fraus 2012.
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven II. Praha:Fraus 2012.
48
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3 ŠPANĚLSKÝ JAZYK III
VÝSTUPY Z UČENÍ:
Získáte přehled o základních španělských časech
Budete umět použít předpřítomný čas
Budete znát rozdíl mezi použití jednoduchého minulého času, předpřítomného času a
souminulého času
Budete umět vyjádřit děje budoucí
Budete umět vyjádřit podmińovací způsob ve španělštině
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU:
Čas potřebný ke studiu je odhadován na 25 hodinm, toto zahrnuje také splnění samostatných
úkolů a samostudium z doporučené literatury.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Předpřítomný čas, minulý čas jednoduchý, souminulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob.
PRŮVODCE KAPITOLOU:
V kapitole se postupně seznámíte s použitím a tvorbou jednotllivých španělských časů.
Předmětem studia bude Předpřítomný čas, minulý čas jednoduchý, souminulý čas, budoucí čas,
podmiňovací způsob.
49
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.1 España
Lea el siguiente texto y busca aún más informaciones sobre la administración de Espaňa,
extensión, número de habitantes y haga lo mismo para un país hispanohablante según su gusto.
3.1.1 Espaňa en Fichas
España es un país europeo situado en la Península Ibérica, de la cual ocupa la mayor parte. Su
territorio comprende la región española más los archipiélagos de las Islas Baleares (en el
Mediterráneo) y de las Islas Canarias (En el océano Atlántico), y las ciudades africanas de Ceuta
y Melilla, además de los peñones de Alhucemas y el de Vélez de la Gomera, y también las islas
Chafarinas. Limita con Francia, Andorra, Portugal, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Es el cuarto país en tamaño del continente europeo, detrás de Rusia, Ucrania y Francia. Es uno
de los países más montañosos de Europa.
La lengua oficial es el español o castellano. Las lenguas cooficiales existentes en España son: el
catalán, el valenciano, el euskera y el gallego. Además del asturiano, el leonés, el aragonés y el
extremeño, que no revisten carácter oficial.
Está dividida en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. A su vez, cada
comunidad autónoma está formada por varias provincias.
El clima mediterráneo abarca casi toda la península, con temperaturas bajas en invierno y
elevadas en verano. Las lluvias dependen fundamentalmente de la ubicación geográfica.
El territorio español es bastante elevado, contando con numerosas montañas de altitud media con
respecto al resto de Europa.
50
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.2 Economía de Espańa
Lea el siguiente artículo y prepara un comentario sobre las diferencias entre la economía
espańola y checa.
3.2.1 ¿Hacia dónde camina la estructura económica española?
La recesión está transformando la estructura económica española. Mientras la agricultura y los
servicios mantienen su peso, en términos de valor añadido, la industria y la construcciónhan
experimentado un crecimiento negativo durante estos últimos años. La agricultura y algunas
actividades de servicios (especialmente comercio y hostelería) han experimentado un
crecimiento apreciable. Sin embargo, la industria y la construcción han seguido perdiendo peso
en la estructura económica nacional.
Aunque la crisis está afectando a todos los sectores económicos, resulta claro que la industria y
la construcción están siendo los principales perdedores. La agricultura, aunque ha seguido
perdiendo efectivos, mantiene un importante nivel de empleo, en comparación con su reducida
aportación al PIB.

En los cinco años de recesión la industria ha perdido 930 mil empleos (el 28% de los que
tenía al inicio del periodo).

La industria manufacturera sigue destruyendo empleo y la minería pierde, en sólo un año,
casi el 11% de la ocupación.

Peor todavía es la evolución del sector construcción, donde han desaparecido el 60% de
los empleos existentes antes de la crisis.

El sector servicios es el que mejor está resistiendo en términos de empleo.

Las tasas de paro más altas las tiene la agricultura (27,46%) y la construcción
(25,67%).Industria y servicios se sitúan en torno al 11 y 12 %, respectivamente.
51
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Tasa de Paro por Sectores Económicos año 2013
España tiene una Economía Terciarizada: más del 60% de su poblaciones ocupada y activa
ejercen su actividad en el sector servicios. El sector agrario presenta cifras muy bajas y
decrecientes, y el industrial presenta cifras decrecientes.
Población Ocupada por Sectores Económicos año 2013
52
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Si observamos los datos en la evolución histórica desde el año 1976 vemos como mientras la
ocupación en el sector servicios ha ido aumentando progresivamente durante los años, en el resto
de sectores la ocupación ha ido disminuyendo salvo en la época de la burbuja inmobiliaria en el
sector de la construcción.
Población Ocupada por Sectores Económicos serie historica
Comparándonos con el resto de Europa, España presenta unas cifras algo elevadas en el sector
agrario y bajas en el sector industrial.
53
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Población Ocupada por Sectores Económicos en Europa 2012
Una vez analizados todos estos datos podemos llegar a la conclusión de que, si seguimos
manteniendo una importancia tan grande en el sector servicios, sera bastante difícil reducir el
paro hasta porcentajes relativamente aceptables. El sector servicios se nutre en gran parte del
valor aportado por las industrias. Por lo tanto, si no somos capaces de generar un tejido
empresarial de mayor volumen y calidad, sera muy difícil crear empleos en el sector servicios.
La crisis económica española 2008-2014, también llamada Gran Recesión odepresión
económica española,1 se refiere a la crisis económica que se inició en 2008 y dura hasta la
actualidad. En 2008 los principales indicadores macroeconómicos tuvieron una evolución
adversa. Los efectos se han prolongado durante más de cinco años hasta la actualidad, no sólo en
el plano económico sino también en el político y el social (crisis político-social española). Esta
crisis se enmarca dentro de la crisis económica mundial de 2008 que afectó a la mayor parte de
países del mundo, en especial a los países desarrollados.
El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas: el final de
la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 20102 y finalmente el aumento del desempleo en
España, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el
modelo económico y productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una
renovación democrática. El movimiento social más importante es el denominado Movimiento
15-M, surgido en mayor medida, por la precariedad y las condiciones económicas de la clase
media y baja; dos consecuencias de la crisis financiera.3 La drástica disminución del crédito a
familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas
de gasto inadecuadas llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las
administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la
productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros de los problemas
que también han contribuido al agravamiento de la crisis. La crisis se ha extendido más allá de la
economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la
denominada crisis española de 2008-2014, que continúa en la actualidad.
54
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.3 El turismo en España
Lea el siguinte informe sobre el turismo en Espaňa y compara el turismo espaňol con el turismo
checo, explique por que los turistas extranjeros deberían visitar la República checa.
3.3.1 Turismo fuente de divisas
España cuenta con una enorme afluencia turística, es el segundo país del mundo en cuanto a la
cantidad de turistas que recibe, superado únicamente por Francia. Las ganancias que recibe por
este concepto, la sitúan en el segundo puesto, detrás de Estados Unidos y delante de Francia.
El primer destino turístico dentro de España es Cataluña, debido a sus atractivos arquitectónicos
y culturales. El segundo destino son las Islas Baleares, por su naturaleza exuberante y sus playas
paradisíacas.
Además de las bellezas naturales, España es un destino que atrae por su riqueza cultural, su arte,
su historia, las corridas de toros y el flamenco, atraen a un enorme contingente de turistas cada
año.
3.3.2 Artículo de El País sobre turismo espaňol
España recibió 60,6 millones de turistas en 2013. Un récord que
se cimenta en el sol y la playa, pero que, como demuestra este
repaso a pie de agencia de viaje por los gustos de los
principales países emisores, crece gracias a una variada
oferta de calidad
La lista de términos más buscados estas Navidades está encabezada por las «Islas Canarias»,
seguida de «Turquía», «Islas Canarias Tenerife», «España» y «Grecia». En el caso de las
mayoristas como Thomas Cook, su principal oferta son los destinos de playa. «Conocida por su
sol eterno, sus vibrantes y coloridas fiestas y maravillosas playas costeras, España es siempre un
destino popular de vacaciones», explica su folleto para este año, muy centrado en las opciones
más conocidas de las Islas Canarias y Baleares. Virgin Holidays, especializada en los destinos de
largo alcance a los que viaja la flota de Virgin Atlantic, mantiene en su catálogo –dirigido a un
55
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
público joven y urbano- el hotel Ushuaia de Ibiza y el W de Barcelona, para satisfacer a los miles
de británicos atraídos por esa insuperable mezcla de playa y discoteca.
Pero un repaso a los paquetes que ofrecen distintas agencias apunta a que el turismo de masas y
«sol y playa» –ese que genera, nos guste o no, el 11% del PIB y de los puestos de trabajo- va
dando paso a fórmulas más sofisticadas. De hecho, el año pasado el 40% de los turistas
británicos no se alojó en un hotel, un 4,3% más que el año anterior. Buscaron alternativas, como
el alquiler o las casas de amigos o familiares. O las que ofrecen agencias especializadas como
Kirker para Kuoni, dirigida a «viajeros con criterio». Entre sus ofertas para 2014, figura un
itinerario por lo que llaman «España verde» (País vasco, Cantabria y Asturias) en el
Transcantábrico, el tren de lujo operado por Feve (unos 4.200 euros por persona por siete
noches).
Recomiendan además la red de Paradores como opción de alojamiento, «muchos de ellos
convertidos a partir del rico patrimonio español de castillos antiguos, grandes palacios, casas
solariegas, conventos, monasterios y fuertes». Esta agencia ofrece también una ruta por «la costa
de las naranjas» en Valencia, el Saler y Denia (1.500 euros por persona para ocho noches). En el
caso de Trailfinders, uno de las agencias de viaje británicas más importantes, ilustran su catálogo
para 2014 de «viajes acompañados» por Europa con una foto de la Alhambra y la Sierra Nevada
al fondo. Su oferta es quizás la España más clásica –siete días en Sevilla, Córdoba y Granada a
partir de 700 euros-, pero con una mirada inteligente. «Andalucía es simplemente uno de los
rincones más bellos de Europa y sigue siendo, sin embargo, una desconocida para la mayoría»,
dicen. Sin evitar la tentación del tópico, que tantos visitantes atrae, cuando afirman que «la
imagen popular de la España real de castillos en ruinas, fino y corridas tiene sus raíces en
Andalucía».
56
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.4 Mercado laboral en Espaňa
Lea el siguiente informe sobre el paro en Espaňa, cuales son las causas de la tasa tan grande?
Vivimos en la República Checa situación semejante?
3.4.1 Una amenaza - desempleo
El desempleo o paro en España incluye el número de personasdesempleadas en España. El grado
de desempleo en España es especialmente alto respecto a los países de la Unión Europea y del
resto del mundo. Tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza económica, el desempleo se ha
mantenido alto lo que indicaría una situación de desempleo estructural. España tiene índice de
pobreza1 2 alto respecto a los países de laUnión Europea y un alto grado de desigualdad
social causado por ladesigualdad de ingreso (véase en este sentido la lista de países por igualdad
de ingreso).3
De acuerdo con la EPA, en España en 2014, hay más de 6 millones de personas paradas.4 En
2008 la tasa de desempleo creció rápidamente, superando el 20% en 2010, y situándose en el
27,16 de la población activa en 2013.5 6 7 El 55% de los menores de 25 años se encuentran en
desempleo. Se ha convertido en la mayor preocupación8 de la sociedad española superando
al terrorismo.
El Fondo Monetario Internacional considera que en el mercado laboral español existe una
dualidad que es fuente de insolidaridad intergeneracional. En el que han convivido a lo largo de
los últimos años por una parte trabajadores, en general de más edad, con contratos de trabajo de
carácter indefinido, con una mayor protección laboral e incrementos salariales elevados con otros
trabajadores, en general más jóvenes, con contratos de carácter temporal y bastante
desprotegidos. Esta dualidad ha producido efectos negativos sobre la productividad ya que en
estos contratos temporales, empleador y empleado no han tenido incentivo en la formación
laboral y en el que el régimen de negociación de subidas salariales ha hecho que el ajuste de la
crisis se haya hecho básicamente vía despido de los contratados temporales y perjudicado la
creación de empleo, lo que ha incidido en la elevación de la tasa de desempleo de los jóvenes a
un 57.2%.
57
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.5 Transporte espańol
Lea siguiente informe y compara el sistema transporte espaňol con el checo.
3.5.1 Sistema de transporte en Espaňa
El transporte de viajeros y mercancías en España es un sector económico de una enorme y
creciente importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas.
Sin embargo, a menudo se desconoce el valor de su aportación a la mejora y al equilibrio de la
economía española, aspectos tratados en este documento.
Un sector del transporte fuerte, abierto y competitivo puede ser un instrumento clave para evitar
que España se convierta en un mero destino turístico, para retenerla actividad económica y
generar otras nuevas en una Europa que tiende a tornarse importadora de las mercancías
producidas en terceros países, especialmente en China y extremo Oriente. Para que, en suma,
España pueda aprovechar sus bazas como plataforma logística internacional.
Esta reflexión se inscribe en otra más amplia sobre las opciones estratégicas delpaís, a las que el
transporte puede servir como instrumento, especialmente si se quiere evitar el predominio de un
modelo económico turístico intensivo. Pero, junto a su potencial estratégico, el transporte
adolece de importantes problemas que deben afrontarse claramente, sin obviar la cierta
contradicción entre un desarrollo vigoroso del transporte de mercancías y la prioridad al
transporte de viajeros derivada de otras vocaciones económicas como las más inmateriales
(ligadas a la sociedad del conocimiento) y las residenciales y turísticas.
3.6 Demografía de Espaňa
Lea siguiente informe y compara los problemas demográficos de Espaňa con los problemas que
tenemos en la República Checa.
3.6.1 Problemas demográficos en Espaňa
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013 nacieron en España 425.390
niños, un 6,4% menos que el año anterior, cifra que supone un descenso por quinto año
58
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
consecutivo. Precisamente, en este análisis en el tiempo se aprecia un pequeño repunte en 2008,
cuando nacieron 519.779 niños, el máximo en 30 años. En esta fecha fue cuando se puso en
marcha el famoso cheque-bebé, una prestación económica no contributiva de 2.500 euros que
recibieron las familias españolas entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre 2010 por cada
hijo nacido o adoptado en territorio español.
Durante 2008, más de 490.000 familias se beneficiaron de esta medida. A pesar de este pico en el
número de nacimientos gracias a la contribución de este cheque, los expertos en cambios
demográficos consideran que, aunque todo influye, los motivos económicos no son la causa
principal por la que en España nacen menos niños. «Esa es la excusa. Antes de 2008 y de la
crisis económica, en la década de los 90, también nacían pocos niños», apunta Alejandro
Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Existen, por tanto,
varios motivos por los que las familias españolas no tienen hijos o, al menos, no todos los que les
gustaría. Entre los principales destacan los siguientes:
Lo que cuesta tener un hijo
Tener un hijo tiene, durante su primer mes de vida, un coste medio de 1.910 euros, según un
estudio de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (Fuci). Los padres deben
adquirir una cuna (con un coste medio de 319 euros); el colchón (78 euros); el cochecito de
paseo (661 euros); la sillita de seguridad (119 euros); la bañera (66 euros); las tronas (154 euros);
productos de higiene (26 euros); biberones (29 euros); leche (32 euros); ropa (260 euros);
pañales y toallitas (86 euros). El coste total puede ascender a los 2.500 en el caso de comprar
productos que no son imprescindibles como intercomunicadores, humificadores o extractor de
leche.
Si avanzamos en el tiempo, el coste de un hijo en el primer año de vida puede oscilar -según
datos de la organización Ceaccu- entre unmínimo de 6.000 euros a un máximo de 11.000. Si se
contabiliza el gasto hasta que cumple la mayoría de edad, se estima en los 104.238 euros el coste
total.

Escasas ayudas económicas

Cambio de valores

Retraso en la edad de concebir
59
Cizí jazyk II – Španělský jazyk

Vida laboral y conciliación

Mayor número de abortos

Menos mujeres por el descenso de población
3.7 Cartas comerciales
Como en otro mundo también Espaňa existen varios tipos de cartas comerciales desde demanada,
pedido, confirmación de pedido, hoja de reclamación.
Abajo encontrarán paso por paso redacción de un modelo de cartas comerciales, incluyendo
dos ejemplos.
Fecha:
La escribimos junto con el nombre de la población. Conviene poner el día de semana para
orientar mejor al lector. Evitar los números romanos y las abreviaciones:
Barcelona, 12 de Octubre de 2008
Dirección:
Debajo de la fecha ponemos la dirección del destinatario o persona que va a recibir la carta
comercial. Abreviatura Sr. D. cuando la carta comercial va dirigida a una persona, y Sres. cuando
va dirigida a un empresa o una corporación.
Saludo inicial:
De forma cordial, sin excesos de formalismos, a modo de apertura, simple y sencillamente
podemos escribir:
Muy Sr. mío - Para el caso de un señor
Muy Sres. míos - Para una empresa
60
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Introducción:
Bajo el saludo, a modo de introducción y escuetamente escribiremos el motivo del porqué de
nuestra carta comercial.
El cuerpo:
Tras la introducción, y ahora entrando en detalles, podemos extendernos y explicar el resto de
motivos de redactar la carta comercial. Expresar claramente todas las ideas y los argumentos que
nos interese hacer comunicar
Despedida:
Al igual que el saludo debemos ser breves y sencillos, sin excesos de formalidad.
Esperando su respuesta, se despide cordialmente.....
Sin otro motivo, se despide.....
Reciba un saludo de ......
Firmar:
Firmar en nombre de quién se escribe, en el caso de un empresa o corporación bastaría con el
sello oficial. En el caso de una persona física, poner el nombre y cargo, y firmar con bolígrafo.
61
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.7.1
Ejemplo modelo Carta de comercial Nº 1
Incluir la dirección
Modelo carta comercial
Teléfono
e-mail
(MEMBRETE AQUÍ)
(Fecha)
Estimado Sr. ____:
Se comienza el texto con amabilidad, con un saludo cordial.
Usar en el primer párrafo una exposición del tema u objetivo a tratar a modo de introducción ,
sin entrar en detalles secundarios.
A continuación extenderse sobre los temas primordiales en un segundo párrafo mas amplio.
Incluir antecedentes, datos estadísticos e informaciones de informaciones que apoyen el
objetivo. asegurase que las frases con claras y de fácil lectura.
Por último un párrafo de cierre que vuelva a comentar el objetivo principal de la carta, indicando,
en cada caso, los pasos a seguir, o nuestras directrices que queremos cumplir o hacer cumplir.
Es importante dar las gracias al receptor de la carta por el tiempo empleado en leerla, ser
educado pero sin excesos y por último revisar la ortografía a fin de no cometer errores que
pudieran dañar nuestra imagen.
Saludos cordiales,
(Nombre del firmante)
(firma) Siempre a mano
62
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.7.2 Ejemplo del pedido
Por la presente nos ponemos en contacto con Ustedes para hacerles un pedido de los siguientes
productos:
- 100 Kg. de su abono de lenta liberación ref. T-6574
- 50 litros de fertilizante liquído ref. H-8827
- 10 sacos de tierra vegetal ref. G-8142
Rogamos nos confirmen el precio total del pedido, las condiciones de pago y de envío
(incluyendo costes de transporte si los hubiera), así como el plazo de tiempo en que nos será
servido.
Ya le hemos realizado anteriormente algún pedido, nuestro código de cliente es B-00110023.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
3.7.3 Ejemplo de oferta
num. 1
Modelo carta oferta
Sillas La Australiana S.A.
Plaza mayor 32
Madrid
12 de Abril de 2008
Sr. D. Alfonso Pérez Arenisca
Muebles Enrique Noveno
C\Bienvenidos 21
Madrid
63
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Muy señor nuestro:
Queremos darle el trato de preferencia que usted se merece y nos adelantamos a la nueva
temporada ofreciendo a nuestros mejores clientes la novedad en sillas de lujo para el año 2009.
Queremos presentarle el último modelo de la TRONO 6000 que a diferencia de la TRONO 5000
viene equipada con vibro masaje, eleva piernas y acceso a Internet sin cables. No necesita
electricidad, se auto alimenta mediante placas solares y absorbiendo el calor corporal de las
personas que la utilizan, lo que provoca la perdida de tejido adiposo del cliente. Esta
característica de adelgazamiento es la que mejores críticas ha obtenido ante los últimos datos
estadísticos del mercado.
Tenemos tal seguridad en que le interesará nuestra oferta que nos hemos adelantado al enviarle
un lote con 20 sillas, que por cortesía, vienen con un 35 % de descuento. Le agradecemos nos
comunique cuando las reciba.
Le saluda con afecto
Vicente troneros
Director comercial de Sillas La Australiana
3.7.4 Carta comercial - reclamación
Manuel Pérez
Gusanos de pesca
Las cortes 43
12 de enero de 2014
Madrid
Agencia de transporte Viajales
Marina 23
Barcelona
64
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Muy señores mios:
Al descargar hoy, del camión de su propiedad, la expedición de gusanos de pesca cuyo
transporte había contratado con ustedes, he visto con el natural desagrado que toda la mercancía
llegó en tan lamentable estado que se hace imposible su aprovechamiento.
Los envases de las latas tienen la debida resistencia para no sufrir deterioro, salvo en caso de
hacerles un improcedente maltrato por cuestiones de carga y descarga de cantidades elevadas del
producto con movimientos bruscos.
Por otra parte, tal y como convenimos por contrato, se debe cuidar de no tapar los agujeros de
respiración con el fin de que los gusanos de pesca lleguen a su destino con vida y sigan teniendo
su utilidad. Al parecer, el embalaje y la colocación en el camión con los respiraderos hacia abajo
han repercutido en que la mercancía se haya echado a perder.
Yo me he negado, como es justo, a hacerme cargo de ella, y espero sus noticias para saber si se
avienen o no a pagarme el importe de los daños y perjuicios que con ello me han causado, para
en caso negativo, proceder a formular la oportuna reclamación judicial.
Esperando su pronta respuesta, queda a la de ustedes, atentamente
Manuel Pérez
(Gerente de gusanos de pesca)
(Firma)
65
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
3.7.5
Ejemplo modelo Carta de comercial Nº 2
Rosalía Gómes
Libreria de oro 23
C/las postas 45
91-223 2222
Modelo carta comercial
Barcelona, 4 de julio de 2008
Libreria "El libro de oro"
A la atención del Sr. Antonio García
Asunto: Invitación a seminario
Apreciado Cliente:
Tomo contacto con Ud. para anunciarle el próximo evento sobre el seminario que se realizará el
día 31 de julio de 2008, a las 14 horas en nuestro recinto cultural habilitado a tal fin, que brindará
nuestro mejor autor de novelas sobre la edad media en tiempos de la inquisición.
El seminario tratara de los siguientes temas: "La lucha del hombre", "Lo que la iglesia oculta",
"brujos quemados" y "El papel de la mujer durante la baja edad media".
Esta invitación será sólo remitida a nuestros mejores clientes, es por ello, que nos congratularía
contar con usted entre los oyentes.
Un cordial abrazo
66
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Atentamente
Rosalía Gómes
Directora de Consulting
3.8 Carta solicitud de empleo
La carta de empleo es la primera comunicación que estableces entre tu solicitud y el cargo que
quieres desempeñar, y otorga la oportunidad de dejar ver parte de tu personalidad expresada en
unas líneas, que de otro modo, un curriculum nunca puede sustituir. La carta de empleo, por
tanto, debe manifestar tu grado de motivación y las características por las que tu candidatura
destaca de entre las demás
Consejos para redactar de empleo
Debes despertar el interés del empleador.
Tu carta necesita ser un modelo diferente a lo que los demás escriben. Te tienes que desmarcar
pero en sentido positivo, que el empleador se sorprenda, que la persona de recursos humanos que
lleva tu candidatura se muestre interesado en tu curriculum.
Si estás contestando un anuncio de un periódico o de una página Web, indica claramente porque
has elegido escribirles a ellos y que es lo que te ha llamado la atención de su empresa. Explica
porque crees que desempeñarías un buen papel dentro dicha empresa.
Que parezca que les conoces, de esta forma creas un vínculo de cercanía que puede hacer que el
empleo se decante en tu favor. Si no sabes nada de ellos, infórmate, mira su página oficial,
pregunta a empleados que trabajen allí, etc.
Tu meta profesional
En la carta de empleo debes hacer llegar cuáles son tus pretensiones y metas de futuro, el tipo de
trabajo que estás dispuesto a hacer, tu visión de futuro, cómo te ves en unos años dentro de la
empresa, tus habilidades y las tareas en las que mejor te defiendes y que podrás poner a 100% en
el empleo.
67
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Piensa que puede pensar el empleador
Sabiendo que tipo de puesto se oferta, puedes llegar a ponerte en la piel del empleador, que a su
vez responde ordenes, e imaginar el perfil de la persona que se busca para dicho cargo.
Con este sencillo ejercicio, es posible que aparezcan nuevas cualidades que exponer que
anteriormente se te habían escapado o que no las habías dado por importantes. Mira que
competencias serán necesarias para el puesto, añade algún desempeño de tu pasado que pienses
que puede ser compatible y sobre todo, adapta tu curriculum y tu carta de presentación al empleo
que se solicita, sin miedo en concretar, y exponiendo tus cualidades dentro del entorno que
encajen perfectamente con el perfil solicitado. No hace falta mentir, pero no viene mal adaptar
dichas herramientas lo mejor posible.
Claridad, respeto y formalidad
No hace falta decir que cuides las formas y no cometas ninguna falta de ortografía. Corrige
varias veces el texto y házselo leer a otras personas por si alguna expresión fuera dudosa o de
difícil comprensión.
Cuida que las expresiones no parezcan demasiado chulescas o egocéntricas. Muchos candidatos
han sido rechazados por parecer demasiado altivos a pesar de que tu currículo encajara
perfectamente con el cargo.
Que la carta de presentación al empleo esté bien imprimida, correcto tamaño de letra, que quepa
en una sola cara, limpia por detrás, con los puntos y las comas bien puestos que faciliten la
lectura, y por supuesto, no hace falta decirlo, a máquina u ordenador. Nunca escribas tu carta de
presentación de empleo a mano a no ser que sea estrictamente necesario.
Objetivo la entrevista
Que no se olvide el objetivo de tu carta de empleo. Tras su lectura, lo que quieres es que el
empleador te llame y concertéis una entrevista personal cara a cara, por ello, debes dejar claro
que tienes total disponibilidad para acudir, facilitar la comunicación, ya sea por medio de email,
teléfono e incluso dirección postal.
Cuidado con la despedida
La despedida debe ser formal a tono con el resto de la carta. No intentes parecer gracioso ni
original, lo original debe haber estado anteriormente en la carta, no ahora, por ello, limítate a
simplemente despedirte quedando a la espera de noticias y agradeciendo la atención prestada.
Firma
Que no se olvide firmar la carta, una rúbrica con bolígrafo azul, bajo un nombre escrito en
negrita a ordenador.
3.8.1 Ejemplo de carta de empleo:
68
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Carta dedicada exclusivamente a personas desconocidas, ya que si se redactara la carta a una
persona amiga, la carta sería totalmente distinta y se ajustaría al tipo de cartas de solicitud de
favores.
Madrid, 31 de mayo de 2013
Sr. D. Alfonso Conde
Avenida Los cardenales 122
Exterior B
Muy señor Mío:
En el periódico "El País" de hoy leo su anuncio por el que se solicita un empleado que esté libre
del servicio militar y que sea competente en el ramo de "Automoción".
Por creer reunir las condiciones que le interesan, me ofrezco a Vd. para desempeñar el citado
empleo.
Hablo y escribo correctamente inglés y alemán, manejo perfectamente las herramientas de
ofimática, y en cuanto a competencia, mejor que yo podrán informarme en la agencia de
automoción "AutoMotricles" de Barcelona, donde trabajé durante 13 años hasta ahora, y que
tuve que dejarla por motivos familiares que exigen mi presencia en Madrid.
Creo sinceramente que mis servicios pueden ser útiles a su empresa.
En espera de su contestación, me es grato ofrecerme a Vd. como atto. s. s.,
Alfonsino López de la cuadra
S/C : Torrelodones, 102, Bloque B
Firma
3.9 Curriculum Vitae
Las personas encargadas de los recursos humanos y de contratar a los futuros trabajadores que
aspiran a un cargo en concreto, confían en que el curriculum contengan los datos que necesitan y
que estos datos vengan de forma sencilla, concisa y clara.
"Curriculum Vitae" O lo que es lo mismo, "Carrera de vida"; o mejor aún, "Hoja de servicios".
69
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
A toda solicitud de empleo debe acompañarse relación detallada de todos los méritos que posea
el solicitante, con los documentos que acrediten que su posesión es real y no inventada. Debe
hacerse también mención de la edad que tenga el solicitante y, en caso de que para desempeñar el
empleo se exija una edad determinada, acompañar la partida de nacimiento que justifique los
años que se diga tener. Lo mismo se certificará el estado civil del solicitante en el caso de que se
exija ser soltero, casao o viudo para desempeñar la vacante que se trata de cubrir.
Como objetivo principal, a la hora de redactar un curriculum, debemos buscar encarecidamente
una entrevista. Todo nuestro esfuerzo plasmado en el curriculum esta orientado a la búsqueda de
una entrevista personal.
Como cada cargo es diferente, el contenido ideal de cada curriculum sería el que se adaptase
mejor a dicho cargo. Por tanto nuestro consejo es la redacción personalizada de diferentes
curriculums para diferentes cargos. Aunque sabemos que para optar por muchos cargos, el
camino mas sencillo es un curriculum Standard enviado de forma masiva. Como dice el refrán.
"El que mucho abarca, poco aprieta".
Importante NO MENTIR, tarde o temprano tus carencias saldrán a la luz y tu imagen quedará
deteriorada.
3.9.1 La estructura del Curriculum Vitae
Título: Arriba en el centro "Curriculum vitae" o "CV" o "Nuestro nombre y apellido"
Datos personales: Nombre, dos apellidos, dirección completa, teléfonos de contacto, correo
electrónico. Es conveniente en ocasiones indicar aquí el estado civil. Muchas empresas valoran
las personas casadas frente a las solteras, y viceversa, es una cuestión de estabilidad emocional.
Estudios: Indicar los estudios realizados, completos, y los estudios sin completar, si se diera el
caso.
Dependiendo del cargo al que se quiere optar, es posible hacer mención de unos estudios e
ignorar otros. Por ejemplo para optar por un cargo de cierta importancia a nivel empresarial,
podemos y debemos citar nuestros estudios universitarios en "empresariales", evitando citar los
estudios de bachillerato que ya se dan por sabidos. En cambio si queremos optar por un trabajo
de limpieza de Baños, es conveniente ocultar nuestros estudios universitarios, ya que sólo el
hecho de mencionarlos ofrece la idea de que no queremos el trabajo y buscamos algo mejor.
Separamos por fechas, (Mes-año) y a continuación el nombre del estudio y el lugar donde se
realizó.
Otros Títulos y cursos: Es conveniente indicar cursos o seminarios de menor importancia y
menor periodo de tiempo de estudio, pero que si se adaptan al trabajo resultan un valor añadido a
tu curriculum.
Experiencia Profesional: Al igual que en los estudios, aquí, expondremos por fechas ordenadas
por antigüedad, los trabajos que hemos realizado y que mejor se orienten al cargo que aspiramos.
Para un cargo de alto directivo, es obvio que debemos ignorar aquellos trabajos de baja
cualificación, que hayamos realizado.
Indicar con cada trabajo, las tareas que se desempeñaban de forma resumida.
70
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Idiomas: Se indican los idiomas conocidos con el nivel que se tiene "bajo" "medio" "alto", tanto
escrito como hablado, Indicar también si fuese el caso los títulos o cursos realizados, así como
experiencias personales en el extranjero.
Informática: Hoy en día la informática es casi imprescindible en todos los puestos laborales.
Independientemente del cargo al que se opta, es conveniente indicar tus conocimientos
informáticos. Y en función del cargo al que se opta, aquellos paquetes informáticos que seguro
serán herramientas fundamentales, como son los procesadores de textos, las bases de datos, hojas
electrónicas.. etc.
Otros datos de interés: Datos importantes que no hemos añadido anteriormente. Por ejemplo,
que disponemos de carnet de conducir, de vehiculo propio, disponibilidad para viajar,
conocimientos en algún tipo de maquinaria industrial.
Consejos: 




No excederse más de dos páginas.
Buena presentación, Ojo con las faltas de ortografía.
Es conveniente dárselo a leer a un amigo antes de enviarlo.
Un recuadro al margen de un color que resalte, pero sin destacar, azul o naranja, pueden
hacer frente a una montaña de curriculums, que el tuyo salte a la vista.
Colocar nuestra fotografía también puede ser clave y decisivo a la hora de ser
seleccionados o no.
3.9.2 Ejemplo de CV
Modelo carta curriculum
Num. 1
71
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos : Manuel Peláez López
Fecha de nacimiento : 22 de Mayo de 1978
Lugar de nacimiento : Madrid
D.N.I. número : 55943092-D
Dirección : C/ Las palomas, nº 2, 1º dcha. - 28080 Madrid
Teléfono : 650111111
Email: [email protected]
ESTUDIOS
2003-2004 Master en Logística de ventas y marketing. por TERR Consulting.
1999-2003 Licenciado en Bellas artes por la universidad de Torrelodones
OTROS CURSOS
2003 "Curso de manipulación de alimentos", por la Universidad de Madrid
2004 " Limpieza de baños", por el Centro de limpieza LIMPIATEK.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2004-2005 Jefe de limpieza en Baños Manuel S.A. Al cargo de un equipo de 14 personas.
2005-2006 Contrato de practicas de 1 año en Baños Antonio S.L.
IDIOMAS
72
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
ITALIANO Nivel Alto. Hablado y escrito
ALEMAN
Nivel bajo. Curso 3º de la escuela idiomas.
INFORMÁTICA
Conocimientos altos a nivel usuario: Paquete Microsoft Office y windows XP
OTROS DATOS DE INTERÉS
Carnét B-1 y C-1, Coche propio. Manejo de fresadoras y taladros.
SHRNUTÍ:
Třetí kapitola Vás provedla základními reáliemi Španělska, seznámila Vás se základními fakty ,
popsala význam turismu pro španělskou ekonomii, seznámila Vás se změnami v demografii
Španělska a s problematikou španělské nezaměstnanosti. Součástí kapitoly byl také úvod do
španělské obchodní korespondence, včetně napsání životopisu. , Vypracováním kontrolních
otázek, samostudiem doporučené literatury a zpracováním úkolů si získané vědomosti doplníte o
potřebnou slovní zásobu.
KONTROLNÍ OTÁZKY:
Charakterizujte v základních datech Španělsko
Charakterizujjte v základních datech jednu z hispánských zemí, dle vlastního výběru.
Charakterizujte španělskou ekonomii, dopravu a turismus.
73
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
Poptejte dopisemm produkt, dle vlastního výběru a na tento odpovězte nabídkou.
Najděte na internetu inzerát s nabídkou práce a odpovězte na něj.
DALŠÍ ZDROJE:
Carrasco, J. Reálie Španělsky mluvících zemí. Praha: Fraus 2011.
Pereira, C.: Culturas de Espaňa. USA: Cengage Learning, 2013
Deník „El País“ dostupný na URL: www.Elpais.es
Měsíčník „ABC“ dostupný na URL: www.abc.es
74
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
ZÁVĚR
SLOVO AUTORA:
Milí posluchači kombinované formy studia na VŠP, a.s. Společně jsme spolu pronikli do tajů
španělštiny na úrovni začátečník až mírně pokročilí. Doufám, že tento studijní materiál přispěl
nemalou mírou k osvojení daných znalostí a schopností a probudil ve vás zájem a motivaci k
dalšímu studiu .
Přeji vám hodně štěstí a úspěchů v učení a pevně věřím, že vám tato studijní opora přinesla něco
nového v poznávání a že vaše snaha bude korunována úspěchem.
Na závěr bych vám rád doporučil literaturu, která vám umožní nabyté vědomosti nejen nadále
upevňovat, ale i prohlubovat.
75
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Angrisano, F.; Loassin, M.; Nuńés, T. Španělština za 24 dnů. Praha:Edika 2006.
Carrasco, J. Reálie Španělsky mluvících zemí. Praha: Fraus 2011
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven I. Praha:Fraus 2012.
Castro, F.; Marín, F.; Morales,R.; Rosa, S. Nuevo Ven II. Praha:Fraus 2012.
.Pereira, C.: Culturas de Espaňa. USA: Cengage Learning, 2013
Deník „El País“ dostupný na URL: www.Elpais.es
Měsíčník „ABC“ dostupný na URL: www.abc.es
76
Cizí jazyk II – Španělský jazyk
77
Download

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II – ŠPANĚLSKÝ JAZYK