zdar
y•D
ánk
h
ě
B
ma
rahůnky
ínovec
v•
ti š o
e•C
s
c
i
M
•
ř
í
D ub
st
• By
a
k
• Pozor
Pálení čarodějnic
Z OBSAHU...

Den Země

Dubská kulturní olympiáda


„Jeďte na dovolenou do Dubí!”

Úspěch ZUŠ Dubí
Slovo starosty...

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Vítání občánků

Z jednání RM...

Zajímavá výstava

Blahopřání

MP informuje...

Pohádka pro děti

Inzerce a oznámení

Stavba kruhové křižovatky

Z dubských mateřských a základních škol...

MKZ zve...
květen 2013
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další měsíc roku, jaro je již
v plném proudu, příroda kvete, zlou Moranu
jsme pustili po proudu Bystřice, čarodějnice
jsme upálili a nezbývá, než si užívat plnými
doušky nejkrásnější období roku, kterým jaro
jistě je. Já mám však nyní trochu méně poetický úkol, a to informovat Vás o všem důležitém,
co se v našem městě za poslední měsíc stalo.
Asi nejdůležitější událostí v životě Městského úřadu Dubí byla kontrola hospodaření za uplynulý rok 2012, kterou provedli
ve dnech 22. a 23. dubna kontrolní pracovníci
Krajského úřadu Ústí nad Labem. Jsem rád, že
mohu zase informovat, že kontrola proběhla
bez závad a hospodaření města bylo v souladu se všemi pravidly a zákony. To je pro mne
velice důležité, protože finanční zdraví obce
je základním kamenem její samotné existence. Vždyť na mnoha příkladech nerozumného
chování obcí a měst v naší republice vidíme,
jaké to pak může mít nedozírné důsledky.
V tomto stylu práce chceme i nadále pokračovat, abychom mohli, jak se říká „v klidu spát“.
A tím samozřejmě nemyslím spát v práci, ale
doma v posteli po práci. Závěrečný účet města
bude schvalován jako každý rok na červnovém
zasedání Zastupitelstva města Dubí.
Dne 12. dubna jsem prožil velice zajímavou událost. Byl jsem pozván do Altenbergu
na poradu o bezpečnosti v saském pohraničí. Poradu organizovala 1. viceprezidentka Saského zemského sněmu paní Andrea
Dombois. Bylo zde opravdu velice reprezentativní zastoupení jak z politického prostředí,
tak i z prostředí německých bezpečnostních
složek, a to na úrovni spolkových zemí, tak
i na úrovni spolkové vlády. Německou stranu
velice znepokojuje nárůst kriminality v českém
a polském příhraničí. Za dva největší problémy
byly označeny krádeže automobilů, ale hlavně
obrovský nárůst dovozu drog do Německa,
marihuany a pervitinu. Z toho jsou opravdu
nešťastní, protože to je vnímáno jako obrovský společenský problém. Pozitivním závěrem
porady bylo konstatování, že je nutné dále
prohlubovat již probíhající příhraniční spolupráci bezpečnostních složek a samozřejmostí
je nutnost spolupráce i politických představitelů na všech úrovních. Pro mě osobně to byl
velký zážitek, protože jsem poprvé měl možnost slyšet od konkrétních vysokých politiků
sousední země, jaké mají problémy a jak by se
mohly tyto problémy řešit. Snad jen na závěr
jedno konstatování, je to jako vždy nikdy nekončící boj, boj poctivých s nepoctivými, boj
dobra se zlem. K této informaci je dobré přidat
jednu radu pro všechny, kteří jezdí rádi do Německa. Probíhají a budou probíhat intenzívní
kontroly na hranicích i v příhraničí, a proto
2
vždy mějte ve vzorném pořádku osobní doklady své a také cestovní doklady svých dětí. Nezapomeňte, že od loňského roku jsou cestovní
doklady dětí povinné. Čekala by vás spousta
nepříjemností, pokud by kontrola shledala nějaké nesrovnalosti.
V těchto dnech jsme obdrželi velice radostnou zprávu, že jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na další etapu projektu Regenerace panelových sídlišť. Získali
jsme 4 miliony korun a tato etapa se týká sídliště Družba, přesněji od objektu Čtyřlístek až
po Základní školu Dubí 1. Bude rekonstruováno veřejné osvětlení, zeleň, chodníky a bude
zřízeno dětské hřiště a dráha pro kolečkové
brusle v parku na Školním náměstí. Tento projekt opět zvýší kvalitu života v této části města.
Za tento úspěch patří pochvala našim projektovým manažerkám, ale hlavně paní Hamrové,
která díky svým mnohaletým zkušenostem
dokáže velice kvalitně připravit administraci
projektů, která je obrovsky důležitá. Ze zkušenosti vím, že v obcích existuje mnoho dobrých
nápadů, ale starostové hlavně menších obcí
mají problémy projekty zpracovat administrativně, protože byrokracie s tím spojená je obrovská a ne každý si s tím dokáže poradit.
Rád bych ještě informoval o již běžících
projektech, jimiž jsou Dům porcelánu s modrou krví a Dubí – město lázní, skla a porcelánu – centrum východního Krušnohoří. Oba
tyto projekty jsou ve své konečné fázi a vyvrcholení obou projektů bude dne 26. června,
kdy proběhne v již dokončeném rekonstruovaném bývalém kině v Tovární ulici, nyní již
v Domě porcelánu s modrou krví, konference
o obou projektech a propagaci našeho města.
V rámci druhého projektu vznikly tři zajímavé knihy o historii lázeňství v Dubí, historii
výroby porcelánu v Dubí a našem unikátním
kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Také vznikl almanach o historii těžby rud
na Cínovci a mnoho zajímavých propagačních
materiálů o našem městě a okolí. Byl vyroben
i maskot našeho města v podobě kostýmu
obrovského plyšového žaludu a nyní zbývá
jej ještě pojmenovat, a to by měly udělat děti
z našich školek. Zatím mám návrh ze školky
Cibuláček a zbývají ještě tři školky. Vím ale, že
dětem se maskot líbí, tak věřím, že se bude líbit i dospělým.
Když jsem zmínil mateřskou školku Cibuláček, tak chci připomenout, že letos ji budeme
mít v novém kabátu. Dostane zateplenou fasádu a dojde k výměně oken, a to také díky dotacím, které se podařilo zajistit. V současné době
běží soutěž o tuto veřejnou zakázku a čekáme
na firmu, která bude vítězná.
Dále bych rád připomněl, že běží lhůta pro
možnost požádat si o příspěvek na zřízení domovních čistíren odpadních vod v lokalitách,
kde není možné zřídit centrální kanalizaci.
Musím konstatovat, že jsem zaznamenal v minulosti mnoho dotazů od případných zájemců a nyní máme teprve tři žádosti. Proto, kdo
v tomto nástroji vidí možnost pomoci vyřešit
situaci s likvidací odpadních vod, nenechávejte
řešení na poslední chvíli a využijte této nabídky.
Pracovníci Technického odboru Městského úřadu Dubí vám rádi poradí a zodpoví vaše dotazy.
Letos již po sedmé jsme si na našem úřadě
připomněli Den Země. Jako každý rok jsme
vybrali lokalitu, kterou jsme uklidili a pomohli tak přispět k vyšší úrovni pořádku v našem
městě. Letos jsme spolu s pracovníky úřadu
v pátek 19. dubna uklízeli park kolem kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie, a ačkoliv to tam vypadá vždy v pořádku, bylo k neuvěření, že jsme vysbírali a vyhrabali téměř
dvě fůry nepořádku. Myslím si, že je dobré si
neustále připomínat, že udržování našeho životního prostředí je velice důležité a pořádek
v našem bydlišti je jednou ze základních věcí,
kterou bychom měli ctít. Bohužel podle stavu
našeho okolí si toto asi nemyslí všichni, ale já
stále věřím, že jednou se dočkáme stavu, že
nebudou černé skládky a každý občan bude
vědět, že odpad patří do koše, kontejneru či
popelnice a ne na chodník nebo příkopu.
Poslední den měsíce dubna proběhlo
na několika místech našeho města Pálení
čarodějnic jako tradice připomenutí FilipoJakubské noci. Program byl připraven i od našeho města a podle účasti se určitě líbil. Jen to
počasí nás trošku pozlobilo. Zároveň chci připomenout některé kulturně-zábavné akce pořádané naším městem. Dne 18. května se koná
již tradiční Dubský dostavník, dne 24. května
se koná Noc kostelů a letos poprvé v historii bude program i v kostele na Cínovci. Dne
31. května proběhne oslava Mezinárodního
dne dětí a součástí této oslavy bude Pohádková cesta po Malém lázeňském vycházkovém
okruhu přes Paraplíčko. Jen připomenu, že
tato vycházková trasa byla zrekonstruována
v projektu podniku Lesy ČR s. p. a byl tak obnoven tradiční prvek lázeňského území v Dubí.
Podrobné informace o pořádaných akcích sledujte na našem webu nebo na plakátech
A to jsou snad všechny informace, o které
jsem se chtěl s Vámi tento měsíc podělit. Přeji
všem vše nejlepší a pevné zdraví, užívejte si nádherného jara a za měsíc se těším opět na shledanou na stránkách Dubského zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 8. dubna mj. projednala:
 Usnesení: č. 949/51/2013: RM po projednání doporučuje ZM souhlasit s jednáním se státním podnikem Lesy České republiky z důvodu
majetkového vypořádání – výkup, prodej, popř.
směna pozemků, a to p. p. č. 1308/12 o výměře
14m2 a části p. p. č. 1411/2 (lesní poz.) o výměře
8 500 m2, vše v k. ú. Dubí u Teplic
 Usnesení č. 951/51/2013: RM po projednání povoluje výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s ustanovením par. 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a v souladu s ustanovením par. 2 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2013/2014
těmto MŠ: a/ MŠ U Křemílka do počtu 26 dětí
na třídu; b/ MŠ Cibuláček do počtu 28 dětí na třídu; c/ MŠ Mstišov do počtu 25 dětí na třídu. Výjimka z počtu dětí se povoluje za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
 Usnesení č. 952/51/2013: RM po projednání bere na vědomí přerušení provozu mateřských
škol v době letních prázdnin dle přiloženého rozpisu. (Termíny přerušení provozu v jednotlivých MŠ
najdete na str. 4 – pozn. red.)
 Usnesení č. 953/51/2013: RM po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2013 ve výši
48,61 tis. Kč – rozdělení výtěžků z plesů a tomboly mateřským školám, základním školám a ZUŠ
Dubí včetně změny závazných ukazatelů.
(šl)
STAVBA KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY
Informace o probíhajících stavebních pracích
na okružní křižovatce ulic Ruská, Krušnohorská,
Pohraniční stráže
na ně práce na větvi Teplice – Krupka. Jako poslední z chodníků přijde na řadu úsek Krupka – Cínovec. Celá stavba by měla být komplet dokončena
a předána k 15. 9. 2013.
Po zdržení v měsíci březnu (nepříznivé klimatické podmínky a problémy se sítěmi, o jejichž
existenci jejich vlastníci před odkrytím povrchů
chodníků ani nevěděli) se nyní práce na výstavbě okružní křižovatky
rozjely takzvaně na plné obrátky.
Výsledkem, tím viditelným, je dokončená první část chodníku, a to
na rameni Cínovec - Litvínov, osazení tří přechodových stožárů včetně
svítidel a dvou stožárů veřejného
osvětlení. To, co však vidět není, jsou
úpravy a přeložky již zmiňovaných
sítí, především telekomunikačních
a dále přepojení dvou větví vodovodu. Nyní probíhající práce na větvi
Litvínov – Teplice by měly být dokončeny v polovině května a naváží
Ing. Lukáš Panchartek,
vedoucí technického odboru
MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Hlídka městské policie provedla kontrolu muže, který seděl na místě řidiče v zaparkovaném osobním vozidle Honda u domu,
kde strážníci často řeší problémy s narušováním
veřejného pořádku. Osobní vozidlo mělo propadlou technickou kontrolu, ale muž ve vozidle tvrdil,
že s vozidlem nepřijel, pouze v něm sedí a řidič
někam odešel. Operátor kamerového systému
sledoval, zda z ulice, kde bylo vozidlo zaparkováno, uvedený vůz nevyjede. Po dvou hodinách
z ulice tento automobil vyjel. Přivolaná hlídka
městské policie se snažila řidiče zastavit, ale ten
zpočátku na výzvy k zastavení nereagoval a když
viděl, že se mu nepodaří ujet, tak odbočil k Penny
marketu. Řidič, stejný muž, který seděl na místě
řidiče při předchozí kontrole, z vozidla vystoupil
a tvrdil strážníkům, že vozidlo neřídil a že řidič
z vozidla vyskočil. Jelikož bylo podezření, že řídil
pod vlivem omamné a psychotropní látky, byl vyzván, aby na místě vydržel do příjezdu Policie ČR.
Muž se po chvíli dal na útěk. Strážníci muže dohnali a za použití pout s ním vyčkali do příjezdu
Policie ČR, které byl předán.
• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
Při hlídkové službě strážníci spatřili
muže se zánovním zednickým kolečkem
naloženým litinovými bloky. Muž byl strážníky několikrát zadržen při drobných krádežích
a strážníci kontrolují všechny tzv. sběrače kovů,
když je potkají. Muž strážníkům uvedl, že kolečko
dostal od ženy z Ruské ulice a uvedl i její jméno.
Strážníci si tuto informaci nemohli prověřit, protože žena nebyla v místě bydliště zastižena, proto
nechali muže s nákladem odejít. V odpoledních
hodinách se podařilo uvedenou ženu zkontaktovat a ta strážníkům uvedla, že nikomu nic nedala,
že jí zednické kolečko a litinové bloky někdo odcizil ze zahrady. Strážníci si rovnou dojeli pro uvedeného muže a předali ho Policii ČR. Jelikož byl tento
muž v letošním roce městskou policií již několikrát
zadržen, byl umístěn do vazební věznice.
V nočních hodinách oznámila na služebnu
městské policie zaměstnankyně pekárny z Pozorky, že jim někdo z chodby pekárny odcizil osm přepravek s pečivem. Operátor kamerového systému
zhlédl záznam z kamer z Pozorky, kde bylo vidět
dva muže, kteří nesli přepravky do ulice Tramvajová. Hlídka strážníků si pro oba dojela a muži se
k odcizení přepravek s pečivem přiznali. Oba byli
předáni Policii ČR i s odcizenými přepravkami.
Žena z Novosedlic oznámila, že se do její chatky v zahrádkářské kolonii v Novosedlicích někdo
vloupal a pravděpodobně tam ještě je. Hlídka strážníků na místě zjistila, že zloděj, který se
do chatky vloupal, v ní usnul a objevili ho až majitele chatky. Strážníci tam zadrželi muže z Dubí,
který byl hlídkou vyveden ven. Zadržený muž byl
předán Policii ČR .
Muž z Dubí oznámil, že viděl dva místní mladíky, jak vylézají z jedné zahrádky a odváží odtamtud dvě naložená stavební kolečka. Hlídka městské policie muže dostihla ve Mstišově. Oba jsou
strážníkům dobře zmámi, protože byli zadrženi
při krádežích již několikrát. Strážníkům přiznali, že
radiátory, které převáželi, včetně koleček odcizili
na jedné ze zahrádek v Dubí. Muži byli předáni
přivolané Policii ČR.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
3
květen 2013
KAM S ODPADEM
Kam s odpadem, který je příliš
rozměrný nebo nepatří do nádoby
na směsný komunální odpad?
Využívejte sběrné dvory !!!
Občané s trvalým pobytem na území města Dubí mohou zdarma předávat své odpady na sběrném dvoře
v Dubí a v Teplicích. Stačí se obsluze
sběrného dvora prokázat občanským
průkazem. Přijímané odpady si musí
občané na sběrné dvory dopravit
sami a jejich množství je limitováno
jen u objemného a stavebního odpadu, a to maximálně 500 kg objemného a 250 kg stavebního odpadu
na jednu osobu za jeden měsíc.
Daniela Herinková
Teplice
Úprkova 1, Teplice
Dubí
U Hřiště 518, Dubí
Otevírací doba
Pondělí
zavřeno
Úterý 8 – 17 hodin
Středa 9 – 18 hodin
Čtvrtek 9 – 17 hodin
Pátek 8 – 16 hodin
Sobota 8 – 14 hodin
Neděle
zavřeno
státní svátky zavřeno
DRUHY PŘIJÍMANÉHO ODPADU
Objemný odpad  Odpad ze zeleně
 Kovy  Elektrozařízení (veškeré
domácí velké, malé a drobné el. spotřebiče, např. pračky, ledničky, televizory,
vrtačky, mixéry, mobily apod.)
 Pneumatiky z osobních automobilů
a motocyklů
 Nebezpečné odpady - baterie
a akumulátory, zářivky
DEN ZEMĚ
Otevírací doba
Pondělí
zavřeno
Úterý 8 – 18 hodin
Středa 8 – 18 hodin
Čtvrtek 9 – 18 hodin
Pátek 8 – 18 hodin
Sobota 8 – 14 hodin
Neděle
zavřeno
státní svátky zavřeno
DRUHY PŘIJÍMANÉHO ODPADU
Objemný odpad  Odpad ze zeleně
 Kovy  Elektrozařízení  Pneumatiky
 Stavební odpad - beton, stavební suť,
zemina a kamení
 Nebezpečné odpady - baterie a akumulátory, zářivky, zbytky barev a chemikálií, izolační materiály s obsahem azbestu (eternit), lepidla a pryskyřice
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Mateřská škola
Červenec
Srpen
MŠ Dubánek
od 29.7.
do 23.8.
MŠ Cibuláček
od 1.7. do 26.7.
MŠ U Křemílka
od 29.7.
do 23.8.
MŠ Mstišov
od 15.7.
do 23.8.
Odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí
Již tradicí se v Dubí stala každoroční úklidová akce pracovníků Městského úřadu při příležitosti oslav svátku Země. V pátek
19. dubna jsme vzali
do rukou košťata, hrábě a lopaty a věnovali
se zkrášlení životního
prostředí u kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie
v Dubí.
Daniela Herinková
4
POHÁR VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 26. dubna proběhl ve sportovní hale Rudolfova huť Dubí již 2. ročník florbalového turnaje pro 2. stupeň ZŚ v kategorii dívek a chlapců. Tohoto turnaje se zúčastnila ZŠ Dubí 1, ZŠ Dubí 2, ZŠ Proboštov a ZŠ Novosedlice. V kategorii chlapců se
odehrály velmi pěkné bojovné zápasy, kde se o vítězi rozhodovalo až v posledních
minutách. V této kategorii se na prvním místě umístila ZŠ Dubí 2, na druhém místě ZŠ
Novosedlice, na třetím skončila ZŠ Proboštov a na čtvrtém místě ZŠ Dubí 1. V kategorii dívek s přehledem zvítězila ZŠ Dubí 1, druhé místo obsadila ZŠ Dubí 2, třetí místo
obsadila ZŠ Novosedlice a čtvrté ZŠ Proboštov. Na hřišti byl vidět rozdíl mezi děvčaty,
která se florbalu věnují, což odpovídalo i konečnému výsledku. Nejlepším střelcem
turnaje byl vyhodnocen Filip Kopecký a nejlepším střelcem v kategorii dívek byla
vyhodnocena Daniela Tomanová. Poděkování patří všem zúčastněným včetně pedagogů, kteří své žáky burcovali k co nejlepším výkonům. Organizaci turnaje zajišťoval
Petr Horáček a Petr Ševcovic z MP Dubí ve spolupráci s Mgr. Soňou Kosovou, ředitelkou ZŠ Dubí 2. Všem jmenovaným patří dík a již nyní se celý organizační tým těší na
3. ročník tohoto turnaje.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA
Dne 3. dubna se uskutečnila v ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem vernisáž k zahájení výstavy Stopy v porcelánu
mapující uměleckou tvorbu paní Jindřišky Radové,
která celou svou profesní dráhu zaměřila právě
do oblasti porcelánu. Výstavu zahájila PhDr. Jana
Kybalová a promluvila i paní Šárka Radová, dcera
paní Jindřišky Radové, rovněž významná keramička. Mezi přítomnými hosty byl rovněž generální
ředitel a. s. Český porcelán, pan Ing. Vladimír Feix
a starosta města Dubí, pan Ing. Petr Pípal. Příjemným zpestřením bylo kulturní vystoupení dětského
sboru Cibuláček ze stejnojmenné dubské mateřské
školy. Vernisáž se setkala s velkým zájmem, stejně
tak i samotná výstava.
Anna Gürtlerová
POHÁDKA PRO DĚTI
Ve středu 17. dubna se sešly dubské děti z prvního
stupně základních škol ve velkém sále Lidového domu
v Pozorce, kde pro ně Městské kulturní zařízení připravilo divadelní představení.
Renata Kavanová jako Anna ve hře Zdeňka Podskalského "Liga proti nevěře"; na snímku s dcerou Markétou
(Marie) a synem Martinem(František)
Divadelní soubor OPAK pro ně nastudoval hudební pohádku autorské dvojice Helena Lisická
a Josef Miroslav Bourek „Ženich pro čertici aneb
Sedmimílové boty“. Jak název pohádky napovídá, střetly se síly pozemské s těmi pekelnými,
přičemž nadutý král Tonemám byl přelstěn a zvítězila láska ševce Vendelína Pápěry a jeho ženy
Nanynky. Mnohé děti držely palce statečnému
ševci a všechny herce po skončení představení odměnily potleskem. Divadelní soubor OPAK vede
občanka našeho města, paní Renata Kavanová, kterou jsme Vám již v Dubském zpravodaji
představili, nicméně jsme se jí zeptali i dnes
na její další plány.
 Co čeká Váš divadelní soubor v dohledné době, co připravujete?
Sezóna se chýlí k závěru a nás čekají přestavení her, které jsme celý rok připravovali.
Začátkem května na přehlídce divadel v Náchodě
představíme premiéru Goldoniho Sluhy dvou pánů
a začátkem června v Teplicích pohádku Petra Lněničky Zvířátka a Petrovští.
 Jak se Vám hrálo ve velkém sále Lidového
domu?
Velmi dobře, malí diváci byli skvělé publikum
a jak na prvním, tak na druhém představní bylo vidět, že je pohádka baví...
 Když by se chtěl některý z našich čtenářů
seznámit blíže s Vaším divadlem nebo by měl zájem s Vámi spolupracovat, kam se může obrátit?
Samozřejmě budeme rádi, stačí se podívat
na naše webové stránky:
www.divadloopak.webnode. cz
a kontaktovat někoho z nás.
Za rozhovor děkují Anna Gürtlerová a Jiří Šiller
5
květen 2013
WORKSHOP
Dne 17. dubna jsme
v naší škole přivítali
žáky GS Possendorf a GS
Bannewitz, kteří se zúčastnili Workshopu. Všechny
účastníky přivítal ředitel
školy a také starosta města Dubí Ing. Petr Pípal.
Společné setkání českých
a německých dětí je tak
dalším konkrétním činem
nejen ve spolupráci měst
Dubí a Bannewitz, ale zejména zúčastněných škol.
A jak celý Workshop probíhal? Žáci jednotlivých
škol byli rozděleni do čtyř
skupin. V každé skupině
pracovalo šest českých a šest německých dětí.
Byla připravena výtvarná dílna, kde se pomocí
vosku a tuše tvořily netradiční obrázky. Pracovalo
se též v dílně vlastivědné, ve které vznikaly krásné
mapy s prezentací svého domova, a to jak českého, tak německého. Další skupina vyráběla pro
své maminky k nadcházejícímu Svátku matek přáníčka a kytičky tzv. Quilling technikou. V poslední
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
NETRADIČNĚ
dílně probíhala výuka češtiny a němčiny. Děti se
během 60 minut seznámily zábavnou formou jak
s českými, tak i německými slovy a vyzkoušely si
čtení jazykolamů v cizím jazyce. Celé dopoledne
se neslo v příjemné pracovní atmosféře a všem zúčastněným se akce líbila. Již nyní se těšíme na nějaké další společné setkání.
Politická témata školního předmětu výchova k občanství nejsou mezi osmáky a deváťáky hodnocena jako zábavná. Přesto by každý
občan měl vědět, jak u nás například probíhají
volby a o co všechno se pak stará zvolené zastupitelstvo obce. Místo výuky s pomocí knih
či internetu měli žáci ZŠ Dubí 2 možnost dozvědět se všechny tyto podrobnosti přímo
od dubského zastupitele pana Tomáše Zíky.
Ten vysvětlil dětem detaily volebního systému
a poinformoval je o plánech staveb v Dubí,
ale i o tom, kolik má Dubí peněz v rozpočtu
a jak s nimi hospodaří. Mimo jiné se děti dověděly, kolik má vlastně město Dubí obyvatel. Nakonec se osmělili i žáci a pana Zíky se
ptali na nejbližší plánované akce ve městě.
Celá debata bude pro všechny podnětem jak
ještě vylepšit práci školního parlamentu, aby
děti získaly pocit spoluzodpovědnosti za dobré jméno školy a do života odešly s pocitem, že
v demokratické společnosti jsou možnosti, jak
jejich názory mohou být slyšet. Za ochotnou
spolupráci panu Zíkovi proto velice děkujeme.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
PROJEKTOVÝ DEN „VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY“
Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole projektový den „Vznik České republiky“. Žáci si připomněli dvacáté výročí vzniku ČR. Každá třída
měla za úkol různou formou představit významné události Československé či České republiky. Třídy se úkolu chopily velmi svědomitě a závěrem jsme jedním dechem zhlédli velmi povedené výstupy.
Některé třídy vytvořily překrásné koláže, jiné nám ukázaly dobové
mince, známky či dětské hry. Sedmá a devátá třída si zahrály na televizní noviny a formou dobových ukázek nás seznámily s průběhem vzniku
České republiky a následujícími dvaceti lety historie státu. Díky šesté třídě jsme se seznámili se známými československými sportovci a v osmé
třídě jsme si vychutnali na dobovém diaprojektoru pohádku „Kocour
v botách“. Všichni žáci si z projektového dne jistě odnesli mnoho zajímavých informací o naší zemi.
Mgr. Adéla Fremlová, ZŠ Dubí 1
JAK SE PŘIPOMÍNAL DEN ZEMĚ
Dne 22. dubna se ve všech budovách naší
školy připomínal Den Země. Žáci 1. – 3. třídy
byli rozděleni do smíšených skupin a procháze-
6
li různými stanovišti. Seznámili se
s různými druhy ohrožených zvířat, s květinami a stromy z našeho
okolí, vyráběli zvířátka z ruliček
od toaletního papíru a z obalů
od potravin. Slavnostním vyvrcholením oslavy Dne Země bylo
společné zasazení stromu před
školní budovou, na kterém se každý žáček symbolicky podílel.
Žáci 4. a 5. třídy se věnovali
problematice životního prostředí
a recyklaci, zatímco pro žáky vyšších ročníků byly
připraveny v návaznosti na Světový den vody
soutěžní úkoly, testové otázky, filmy a pokusy
na toto aktuální téma. První dvě vyučovací hodiny probíhaly pod taktovkou p. Ing. Fedora ze
SČVaK, který měl připravenou velice poutavou
přednášku včetně věcných odměn pro šikovné
a zvídavé žáčky.
Zapojili se i žáci tříd LMP, kteří společně s přípravnou třídou zhlédli DVD o využití recyklovatelného odpadu, uklidili okolí školy, společně
kreslili, vyráběli kontejnery na tříděný odpad
a roboty z krabiček.
Celý den se nesl v duchu krásného počasí,
dobré nálady a v neposlední řadě i v barvách
modro – bílo – zelené.
Ing. Martina Blahoutová,
Andrea Vandlíčková, ZŠ Dubí 1
CIBULÁČEK
KARNEVAL
ŠKOLKA PLNÁ TRPASLÍKŮ
Dne 7. března proběhla v mateřské škole oslava
příchodu jara formou karnevalu. Děti si přinesly
krásné masky v různorodých motivech a společně si
užívaly veselou atmosféru. Celé dopoledne se tančilo a soutěžilo. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se na další krásný karneval zase za rok.
Kolektiv MŠ Cibuláček
MATEŘINKA
Ve středu 20. března se v teplickém divadle uskutečnila přehlídka vystoupení mateřských škol. Děti
předvedly své krásné taneční vystoupení s názvem
„Princezny a roboti“. Během vystoupení se předvedly naše princezny tancem se stužkou a padákem.
Naši roboti to pořádně rozbalili a na závěr si zatančili
v páru s princeznami. Celý průběh byl velmi pěkný
a dojemný.
Kolektiv MŠ Cibuláček
NOC S ANDERSENEM
V pátek 5. dubna proběhla v celé republice akce
nazvaná Noc s Andersenem, která byla vytvořena
pro podporu čtenářské gramotnosti dětí. Povídali
jsme si, jak kniha vzniká, dokonce jsme si jednu sami
vyrobili. Zahráli jsme si pohádku O Smolíčkovi, povídali jsme si, kdo byl pan Andersen a v jaké době žil
a celý týden jsme si četli jeho pohádky. V pátek jsme
měli pro děti nachystané překvapení. V rámci této
akce k nám přišel do MŠ přečíst několik pohádek
sám pan starosta Ing. Petr Pípal. Ovšem pan starosta
měl taktéž pro děti připravené překvapení. Přivedl
s sebou totiž nového maskota Dubí, pro kterého
měly děti vymyslet nové jméno. Děti v rámci soutěže
přemýšlely a navrhovaly různá jména. Nakonec tedy
zvítězilo za MŠ Cibuláček jméno DUBÍNEK.
Kolektiv MŠ Cibuláček
PEVĚCKÝ ÚSPĚCH NA BOŘEŇSKÉ ČARODĚJNICI
Dne 26. března jsme se my,
hudební kroužek Bratrstvo
sester ze ZŠ Dubí 2, a to pod
vedením paní učitelky Lenky
Kremlové, zúčastnily pěvecké
soutěže „Bořeňská čarodějnice“ v Bílině.
Byly jsme ve 3. kategorii –
skupiny. Proti nám bylo dalších 5 skupin z celého Ústeckého kraje.
Píseň se nám velmi povedla, zazpívaly jsme bez jediné
chybičky. A náš výkon ocenila
i porota, dostaly jsme krásné
1. místo. Naše vystoupení se
porotě natolik líbilo, že další místa neudělovala.
Všechny nás to bavilo, byl to skvělý zážitek a zajímavá zkušenost.
Středa 17. dubna byla pro nás, děti z mateřské
školy Cibuláček a U Křemílka, dnem, na který jsme
se my děti dlouho připravovaly a těšily. Čekal nás
totiž první z Trpasličích dnů, které proběhnou
v rámci projektu Evropské unie „Vyrůstat – srůstat
– pokračování.“ Ten si dává za cíl podpořit příhraniční spolupráci dětí z mateřských škol.
Poznat nové kamarády a seznámit se s předškolním vzděláváním se k nám přijelo se svými
učitelkami podívat 30 dětí z německého Chemnitzu. V mateřské škole Cibuláček jsme je přivítali pohádkovými písničkami pěveckého sboru
Cibuláček a pohádkou Budka v poli, kterou jsme
zdramatizovali a zahráli. Čepičky zvířátek zaujaly
i německé děti, které se k nám přirozeně přidaly.
Po obědě jsme se všichni přemístili do mateřské
školy U Křemílka, kde nás čekala výtvarná dílna.
Vyzkoušeli jsme si netradiční výtvarné techniky
a materiály – bábovičkovali z kouzelného písku,
prstovými barvami přivolávali květinové jaro,
z plastových víček skládali sluníčka. Hra s barevnou kostkou nám pomáhala poznávat základní
slova mateřského jazyka obou zemí. V tom nám
byla velkou měrou nápomocná paní Hana Bukačová, které patří velký dík. V době našich her se
paní učitelky z Chemnitzu měly možnost seznámit s budovami obou mateřinek, diskutovat nad
vzdělávacími programy mateřských škol i nad
vybaveností hračkami a IT technikou. Odpoledne jsme se vyřádili na dětském hřišti u základní
školy, kde jsme se věnovali sportovním aktivitám
a na závěr si předali drobné dárečky.
Celá akce byla velmi vydařená, do Německa
odjížděly spokojené děti s medailemi na krku,
ptáčky Cibuláčky a křemílkovskými omalovánkami v batůžku, české děti si zase domů odnášely
krásné barevné pastelky ve stojánku. Už teď se
všichni těší na další z Trpasličích dnů, který proběhne již v květnu.
Trpaslíci z MŠ Cibuláček a U Křemílka
ZVÍŘÁTKA V BYSTŘICKÉ ŠKOLE
Těšíme se na další soutěže a vystoupení.
Eva Synková, Lucie Pláničková, Nikola Hübnerová
Bratrstvo sester, ZŠ Dubí 2
Při akci Pálení čarodějnic dne 30. dubna 2013 (louka pod Kudrákem) byly nalezeny klíče.
K doptání u pana Veřtata (velitel hasičů), telefon: 606 612 365
Ve středu 27. března přivítali prvňáčci
ve školní družině milou návštěvu, a to
členky Občanského sdružení na ochranu zvířat Fousek, Romanu Smetanovou
a Lenku Šikovou.
Nechyběli ani zvířecí mazlíčci, kocourek Zorro a fenka Betty. Děti se dozvěděly
vše o odložených, týraných, ale i šťastně
umístěných zvířátkách. Zorrinka i Betynku si mohly pohladit a nakonec samy vyprávěly, jaká mají doma zvířátka a jak se
o ně s rodiči starají. Tetám Lence a Romaně patří velký dík za pěknou besedu.
Hana Šírová a děti ze
školní družiny v ZŠ Dubí 2
7
květen 2013
APRÍL V ZUŠ
ÚSPĚCH ZUŠ DUBÍ
Tento měsíc bývá zpravidla považován
za měsíc nespolehlivý, až bláznivý. Opak však
platí o letošním pracovitém a seriozním aprílu v ZUŠ. Začal víkendovým soustředěním experimentální nauky s návštěvou děkanského
kostela Jana Křtitele v Teplicích, kde si účastníci pod vedením Mgr. Jana Valty mohli zahrát
na třímanuálové varhany.
Pokračoval úspěšným dvojitým Aprílovým
koncertem v ZUŠ, poté následoval 18. ročník
Dubské kulturní olympiády s následným exhibičním vystoupením a vyhlášením vítězů.
Úspěšné trio ZUŠ „Veverky“ se zúčastnilo
o víkendu 12. – 14. dubna celostátní soutěže
„Teplické flautohry“ a získalo 3. místo. Viktorka
Bromová v této soutěži získala v kategorii sólistů 1. místo a porazila i účastníky z Prahy a Brna.
V podvečer 17. dubna se uskutečnil v sále
Tereziných lázní v Dubí společný koncert ZUŠ
Dubí a Most, na kterém se předvedli návštěvníkům houslisté David Pelikán a Kristýna Jungo-
vá ze třídy prof. Květy Hasilové a klavírní trio
„Veverky“ pedagogů Mgr. Heleny Cimplové
a Bc. Martiny Švandrlíkové.
Aprílový maratón pokračoval účastí tří klavíristů ze třídy Martiny Švandrlíkové na soutěži v Ostrově nad Ohří a vyvrcholil návštěvou
u našich přátel v Dippoldiswalde, kde jsme se
v neděli 28. dubna věnovali dopoledne společnému kreslení a malování a odpoledne jsme si
uspořádali společný koncert. Malí školáčci z estetické předškolní výchovy a přípravné hudební výchovy si v pondělí s Evou Studničkovou
užili „Čarodějnické odpoledne“.
To ale není zdaleka všechno. V tomto měsíci
ZUŠ dostala krásný dárek v podobě rekonstrukce sociálního zařízení v obou patrech budovy.
Hlavně děti mě překvapily, s jakou obrovskou
zvědavostí a následně i pýchou sledovaly práce řemeslníků, což svědčí o tom, že ZUŠ berou
skutečně jako „naši školičku“. A to nás těší.
Eva Valtová, ZUŠ
Viki Bromová ze ZUŠ získala 13. dubna
1. místo v celostátní soutěži "Teplické flautohry". Na snímku spolu s Bc. Martinou Švandrlíkovou (klavírní doprovod) a Mgr. Helenou
Cimplovou (pedagog hlavního oboru). Klavírní
trio ZUŠ "Veverky" získalo v této soutěži krásné
3. místo.
(ev)
Sehrané poroty sestavené z učitelů dubských škol hodnotily celkem 160 výkonů
a měly co dělat, aby zvolili vítěze, protože úroveň byla oproti loňsku opět o stupínek vyšší.
Letos také stoupl počet mužských účastníků,
což bylo znát i na tom, jak rychle zmizel svačinový domácí perník.
Slavnostní vyhodnocení a exhibiční vystoupení vybraných olympioniků proběhlo ve čtvrtek 18. dubna v sále ZUŠ a předávání diplomů
a cen se ujal starosta Dubí pan Ing. Petr Pípal.
Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala
dvanáctiletá Sára Syrová ze ZUŠ Dubí.
Blahopřejeme...
(ev)
DUBSKÁ KULTURNÍ OLYMPIÁDA
Přesně čtyřicet účastníků se sešlo v ZUŠ Dubí,
aby se zúčastnili XVIII. ročníku Dubské kulturní
olympiády pořádané pro žáky dubských škol, tj.
dvou základních škol a Gymnázia J. A. Komenského.
Jako každoročně soutěžili všichni ve čtyřech
disciplínách, v oborech hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném. A právě tady
se rozhodla MgA. Jana Linhartová, že mistři tužky
a štětce svým výtvarným počinem už konečně přivolají jaro a zadala téma jarní cyklistika, ale přijatelné byly i koloběžky, kolečkové brusle a tříkolky.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MIMOŘÁDNÉ CENY:
0. kategorie
1. cena: Duda Stanislav, ZŠ Dubí 1
2. cena: Šlapáková Blanka, ZŠ Dubí 2
3. cena: Saláková Ema, ZŠ Dubí 2
1. kategorie
1. cena: Vengrynský Petr, ZŠ Dubí 2
2. cena: Linhartová Sabina, ZŠ Dubí 1
3. cena: Kaiserová Marie, ZUŠ Dubí
Čestné uznání: Mörl Ondřej, ZŠ Dubí 1;
Vondrová Michaela, ZŠ Dubí 2
Absolutní vítěz:
Sára Syrová, ZUŠ Dubí
2. kategorie
1. cena: Syrová Sára, ZUŠ Dubí
2. cena: Ouředníková Adéla, ZŠ Dubí 1
3. cena: Bímová Veronika, ZŠ Dubí 2
Čestné uznání: Hlavatá Dominika, ZŠ Dubí 2
Jentschová Terezie Anna, ZŠ Dubí 1
3. kategorie
1. cena: Soperová Leontýna,
Gymnázium J. A. Komenského, Dubí
2. cena: Matouš Matěj, ZŠ Dubí 2
3. cena: Tomanová Barbora, ZŠ Dubí 1
Vítěz tanečního oboru:
Stanislav Duda, ZŠ Dubí 1
4. kategorie
1. cena: Pláničková Lucie, ZŠ Dubí 2
2. cena: Synková Eva, ZŠ Dubí 2
3. cena: Říhová Kamila, Gymnázium J. A. Komenského Dubí
8
Vítězové literárně-dramatickém oboru:
Sára Syrová, ZUŠ Dubí
Leontýna Soperová, Gymnázium J. A. Komenského Dubí
Vítězové hudebního oboru:
Sára Syrová, ZUŠ Dubí
Lucie Pláničková, ZŠ Dubí 2
Nikola Hübnerová, ZŠ Dubí 2
Eva Synková, ZŠ Dubí 2
Vítězové výtvarného oboru:
Matouš Matěj, ZŠ Dubí 2
Leontýna Soperová, Gymnázium J. A. Komenského Dubí
POHÁDKA „ŽENICH PRO ČERTICI“
Ve středu 17. dubna. přijali žáci prvního stupně pozvání MKZ na pohádku „Ženich pro čertici“.
Pohádka o ševci, který se zapletl s peklem,
zaujala především děti první a druhé třídy, které
s velkým zaujetím sledovaly, jak dopadne. Nejvíce se dětem líbila postava hloupého krále Tonemáma, který toužil po všem, co dosud neměl.
K pěknému zážitku přispělo i slunečné počasí.
Naše poděkování patří nejen hercům, ale především pracovnicím MKZ Dubí za zajištění tohoto
představení.
Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí
V pátek 24. 5. 2013
KDE:
U NÁRODNÍ ŠKOLY V BYSTŘICI
START: V 16:00HODIN
CÍL:
NA PÍSKOVNĚ
VEZMĚTE SI S SEBOU DOBROU NÁLADU,
OBLEČENÍ PODLE POČASÍ,
TAKÉ NĚJAKÉ VĚDOMOSTI
DUBÁNKOVA VÝPRAVA DO PRAVĚKU
(opékání buřtů nebo párků v cíli; Kč 10,00 za buřtíka )
TĚŠÍ SE NA VÁS PS DUBÍ 2
www.pionyr.dubi.cz
V Mateřské škole Dubánek se v měsíci dubnu
uskutečnil týdenní školní projekt s názvem „Dubánkova výprava do pravěku“. Pravěk je téma
životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené, hlavním cílem projektu bylo seznámit děti s životem
pravěkých lidí, s jejich způsobem lovu, bydlení,
ošacení, společenským životem a v neposlední
řadě přiblížit dětem prvopočátky vzniku života
na planetě Zemi. Celý projekt vyvrcholil v neděli
21. dubna, kdy jsme se společně vydali „odemknout pravěký les“. Pro děti bylo v lese připraveno
mnoho zajímavých úkolů, se splněním jim statečně pomáhali jejich rodiče. Tentokrát se k nám přidali i kamarádi z Dětského domova Tuchlov, kteří
vyrobili medaile pro všechny účastníky této akce,
společně s dětmi z Dubánku překonávali překážky v lese, soutěžili a hledali vytoužený poklad.
Děti odcházely z lesa s diplomem a spoustou
pěkných zážitků.
VÝLET ZA PŘÍRODNÍM
ÚKAZEM NA BOREČ
Za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek
Alexandra Berkyová, DiS.
VÝLET NA VODOPÁDY A VĚTRUŠI
V sobotu 20. dubna jsem se zúčastnila výletu
s naším přírodovědným kroužkem do Ústí nad
Labem, kde jsme navštívili místní dominantu, rozhlednu Větruši. Když jsme si vychutnali výhled
do krajiny a vydováděli se v zrcadlovém a stro-
movém bludišti, vydali jsme se procházkou
k vodopádu.
Cesta vedla lesem a většinou po rovině. U vodopádu jsme se chvíli zdrželi a pozorovali proudící vodu. Poté jsme se vydali na cestu, která vedla
už jen z kopce. Na Střekově jsme si dali polévku
a pak se vypravili na prohlídku této části Ústí nad
Labem. Dozvěděli jsme se spoustu věcí z historie.
Výlet se nám líbil, počasí nám přálo, těšíme se
na další výlet, tentokrát se vypravíme do Sloupu.
Pionýrská skupina Dubí oslavila první sluníčko výletem do Českého středohoří na kopec
BOREČ, kde je známý přírodní úkaz. Cestovali
jsme vlakem, kde hned po jeho rozjezdu začali
svorně všichni hodovat, aby měli lehčí batohy
na výšlap. Na nádraží v Chotiměři nás přivítalo
sluníčko. Cesta ubíhala v dobré náladě a ta nás
neopustila, ani když jsme uviděli velký kopec,
který nás čekal zdolat. Stoupali jsme po naučné stezce přírodní památky. Na vrcholu jsme
objevili tak zvané průduchy, kterými stoupá
vzduch jiné teploty vůči okolí. Po krátkém
odpočinku jsme se zapsali do návštěvní knihy
a začali jsme sestupovat dolů. Na zpáteční cestě jsme si dali malý oběd v restauraci, kde měli
nádherné velké akvarium. Ve vlaku jsme se podělili o malé pozornosti za výkon, který jsme
vykonali. Už se těšíme na další sluníčko a další
výlety,které pro nás Pionýr připraví.
Za PS Dubí Alena Šedivá a Anni Appeltová
Za PS Dubí Jára Vacek ( Medvěd)
9
květen 2013
10
MĚSTO DUBÍ PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY ...
V sobotu 27. dubna proběhl na Městském
úřadě Dubí slavnostní obřad přivítání nových
občánků našeho města do života. Celkem bylo
uvítáno 18 dětí.
Pozvaní rodiče, jejich miminka a ostatní příbuzní se sešli v obřadní síni Městského úřadu
v hojném počtu.
Nejprve krásnou básničkou potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Dubánek.
Poté nové občánky uvítali slavnostním obřadem představitelé města, starosta Ing. Petr
Pípal a místostarosta Mgr. Jiří Šiller.
Společně předali rodičům pamětní listy,
květinu a dětičkám malý dárek.
Všem našim malým občánkům přejeme
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky.
Lenka Orgoňová
Prodej slepiček
Dne 28. května oslaví své krásné životní jubileum
pan Miroslav Turišin z Dubí
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů
Cena: Kč 159,00 – Kč 170,00/ks,
v začátku snášky Kč 178,00/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 11. května v 11:15 hod.
Dubí – u „porcelánky„


.Případné
. . . . . . . . bližší
. . . . . informace
. . . . . . . . . na tel.:
. . . . . . .728 605 840
. . . . . . . . . . . . . . .728 165 166
. . . . . . . . . . . . . . . 415 740 719
..............
Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek cena od Kč 22,00 do 35,00/ks
První pomoc pro vaše PC
Nabízím pomoc při opravě vašeho
stolního počítače nebo notebooku.
Opravu, instalaci Windows XP,
Vista, Windows 7 a Windows 8.
Zálohu dat, instalaci tiskárny
či Wi-Fi routeru.
Prodám garáž
Dubí - Bystřice u parku.
„Dnes slavíš 60 let,
čas letí a nevrátí se zpět.
Věk není to, v čem poznává se stáří,
když Tvé oči věčným mládím září
a když se Tvé srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát“.
K Tvým narozeninám Ti chceme přát,
ať štěstí, zdraví a láska
Tě provázejí napořád!
Vše nejlepší Ti ze srdce přejí dcery Lenka a Eva s rodinami
a vnoučata Tomáš, Kubík, Denísek, Daneček
a ostatní přátelé a známí.
ZDRAVOTNÍČEK
pomocník pro vaše zdraví a krásu
Nová elektřina 230 V,
nová střecha,
kanál s osvětlením.
Velmi pěkná, nutno
Případní zájemci o mou pomoc
mohou telefonovat
od PONDĚLÍ do NEDĚLE na
vidět. Cena 100 tis. Kč
tel. č.: 720 511 118
Tel. 601 559 383
Děkuji všem, kteří projevili upřímnou soustrast
s úmrtím mého manžela
pana Pravoslava Zemana.
Drahoslava Zemanová
Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí,
Ruská 264, 417 01 DUBÍ, IČO 00266281
evidenční číslo MK ČR E 11312
vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.
- zdravotnická technika
- rehabilitační pomůcky
- inkontinenční pomůcky
- přírodní kosmetika a jiné...
Krušnohorská 589, Dubí 1
tel: 723 699 899
[email protected]
Čtvrtý ročník
v petanque
Dovolte mi, abych Vás všechny
„Dubčáky“ i sousedy z širého okolí
pozval na čtvrtý ročník v petanque.
Kdy a kde???
V sobotu 22. června od 14:00 hodin
na hřišti ZŠ Dubí 2 v Tovární ulici nad
areálem firmy Řempo Holoubek.
Těšíme se na Vás.
Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí
KNIHOVNA
INFORMUJE
OD 3.
DO 7.
ČERVNA
ČERVNA
BUDE KNIHOVNA
Z DŮVODU ČERPÁNÍ
ŘÁDNÉ DOVOLENÉ
UZAVŘENA.
U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na [email protected] Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
11
květen 2013
MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
12
2
www.mkzdubi.cz
Download

DZ 5-2013 - Město Dubí