Mapa návazných služeb pro rodiny dětí s postižením
v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji
Obsah
str.
Charakteristika vybraných sociálních služeb
2
Charakteristika speciálně pedagogického centra
3
Osobní asistence - adresář
4
Pečovatelské služby - adresář
5
Odlehčovací služby - adresář
6
Denní stacionáře - adresář
7
Týdenní stacionáře - adresář
8
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - adresář
9
Azylové domy - adresář
10
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -adresář
11
Odborné sociální poradenství - adresář
13
Raná péče - adresář
15
Speciálně pedagogická centra - adresář
16
Kontakty na zde vybrané organizace, které poskytují péči rodinám dětí s postižením do 7 let věku, jsou
čerpány z registru sociálních služeb iregistr.mpsv.cz a rejstříku škol a školských zařízení
rejskol.msmt.cz
Další doporučené adresáře:
mateřské školy, základní školy - rejstřík škol a školských zařízení rejskol.msmt.cz
mateřská centra – např. http://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/materska-centra,
www.materska-centra.cz/kraje/ustecky/kontakty, http://www.ententyky.cz/materska-centra/
2
Charakteristika vybraných sociálních služeb
Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, (zdroj: webové stránky MPSV ČR)
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká
v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
3
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální
práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí,
sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je
poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Charakteristika speciálně padagogického centra - SPC
Vyhláška 72/2005 Sb., § 6
(1) Centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením,
jakož i dětí s hlubokým mentálním postižením, v odůvodněných případech, zejména v pochybnostech,
zda se jedná o žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, také při výchově a
vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské služby podle
věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdravotního postižení podle části II
bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Žákům základních škol speciálních a školských zařízení jsou poradenské služby centra
poskytovány pouze v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci
speciální individuální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízení, kde je žák
zařazen.
(3) Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických
pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o
žáky se zdravotním postižením.
(4) Centrum:
a) zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a
speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním,
zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a
školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, připravuje posudky pro účely uzpůsobení maturitní
zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, u
žáků a uchazečů se zdravotním postižením,
b) zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním
postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni nebo kterým je stanoven jiný
způsob plnění povinné školní docházky,
c) vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se
zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se
zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, na zjištění individuálních předpokladů
a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti,
d) poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání
žáků se zdravotním postižením, případně také se zdravotním znevýhodněním,
e) poskytuje metodickou podporu škole.
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
4
Osobní asistence
11
1
2-4
8,9
7
6
5
10
10
1. Agentura osobní asistenční služby, o.s.
J. z Poděbrad 1053/85, Děčín, www.asistencedc.cz
2. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s.
Štefánikova 651/25, Ústí nad Labem, www.krcentrum.cz
3. Hewer, o.s.
Štefánikova 25, Ústí nad Labem, www.pecovatel.cz
4. Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (od 6 let)
Jateční 3377/47, Ústí nad Labem, www.helias.cz
5. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.s. (od 6 let)
Rakovnická 2502, Louny, www.centrum-louny.wbs.cz
6. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Kochova 1185, Chomutov, www.centrumpomoci.cz
7. Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s.
Moskevská 14, Most, www.centrumpostizenym.cz
8. Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
Nábřeží 1745, Jirkov, www.dustojnyzivotjirkov.cz
9. Městský ústav sociálních služeb, p.o.
U Dubu 1562, Jirkov, www.meussj.cz
10. Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, o.s (od 7 let)
Masarykova 1335, Žatec, www.centrumsluzeb-zatec.wbs.cz
11. Rytmus D., o.p.s. (od 7 let)
Palackého 205/4, Rumburk, www.rytmusd.org
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
5
Pečovatelská služba
3
5
4
1-2
7
6
1. Centrum denních služeb Bezručova
Bezručova 4512, Chomutov, www.soschomutov.cz
2. Charitní pečovatelská služba
Březenecká 4804, Chomutov, www.dchltm.cz
3. Pečovatelská služba
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín, www.meussj.cz
4. Pečovatelská služba Krupka
Dlouhá 636, Krupka, www.pskrupka.cz
5. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem, www.psul.cz
6. Městská správa sociálních služeb Kadaň
Věžní 958, Kadaň, www.messskadan.unas.cz
7. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem, www.pnsp.cz, www.pnsp.cz/cs/propacienty/sluzby-socialni-pece
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
6
Odlehčovací služby
3
4
1
2
1. Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, www.centrumsrdicko.cz
2. Kamarád - LORM (od 3 let)
Zeyerova 859, Žatec, www.kamarad-lorm.cz
3. KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p.o.
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa u Rumburka, kostka.krasnalipa.cz
4. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Pod Parkem 2788/2, Ústí n. L, www.spmp-ul.sf.cz
5. Kolpingova rodina Smečno (Středočeský kraj, u Kladna, od 1 roku)
U Zámku 5, Smečno, www.dumrodin.cz
6. Centrum sociálních služeb Tloskov (Středočeský kraj,u Benešova, od 1 roku)
Tloskov 2, Neveklov, www.tloskov.cz
7. Centrum Kociánka (Jihomoravský kraj, od 3 let)
Kociánka 2, Brno, www.kocianka.cz
8. Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (Praha, od 1 roku)
Ústavní 102, Praha, www.praha.apla.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
7
Denní stacionáře
3,4
6
2
1
5
1. Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná (od 1 let)
Písečná 5176, Chomutov, www.soschomutov.cz
2. Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (od 3 let)
Revoluční 30,32, Litoměřice, www.centrumsrdicko.cz
3. Denní stacionář Úsměv (od 3 let)
Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem., www.volny.cz/socialni.pece
4. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa (od 3 let)
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem, www.dozp-ul.cz/ST_Denni.html
5. Kamarád – LORM (od 3 let)
Zeyerova 927, Žatec, www.kamarad-lorm.cz
6. Denní dětský rehabilitační stacionář (od 1 roku)
Františka Malíka 973/16, Most, www.msss-most.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
8
Týdenní stacionáře
1
2
4
3
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa (od 3 let)
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem, www.dozp-ul.cz/ST_Tydenni.html
2. Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. (od 3 let)
Zátiší 177, Litvínov, www.dsslitvinov.cz
3. Kamarád – LORM (od 3 let)
Zeyerova 927, Žatec, www.kamarad-lorm.cz
4. Domov BOUŘŇÁK Háj u Duchcova, p.o. (od 7 let)
Kubátova 269, Háj u Duchcova, www.usp-haj.eu
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
9
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
11
6
7
4,5
9
10
1
3
8
2
1. Domov Na Svobodě Čížkovice (od 3 let)
Na Svobodě 172, Čížkovice, www.dusp.cz
2. Domov na zámku Liběšice (od 3 let)
Liběšice 1, Liběšice u Litoměřic, www.csplitomerice.cz/dnzlibesice/index.html
3. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (od 3 let)
Březinova 1093, Kadaň, www.dsskm.cz/sluzby/dpozp-kadan-brezinova-1093/
Dvořákova 1128, Kadaň, www.dsskm.cz/sluzby/dpozp-kadan/
4. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa (od 3 let)
Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem, www.dozp-ul.cz/ST_Domov.html
5. Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice (od 3 let)
Pod Vodojemem 312/3c, Ústí nad Labem, www.domovvseborice.cz
6. Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. (od 3 let)
Zátiší 177, Litvínov, www.dsslitvinov.cz
7. Integrované centrum pro osoby se ZP Horní Poustevna (od 3 let – přednostně z Prahy)
Horní Poustevna 40, Varnsdorf, www.ichp.cz
8. Kamarád – LORM (od 3 let)
Zeyerova 927, Žatec, www.kamarad-lorm.cz
9. Domov BOUŘŇÁK Háj u Duchcova, p.o. (od 3 let)
Kubátova 269, Háj u Duchcova, www.usp-haj.eu
10. Domov sociální péče Skalice (od 7 let)
Skalice 44, Litoměřice, www.csplitomerice.cz/dspskalice/index.html
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
10
11. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. (od 7 let)
Brtníky čp. 122, 278, 118 a 119, Brtníky, www.dozpbrtniky.cz
12. Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola (Praha, od 1 roku)
V pevnosti 13/4, Praha, www.jus.cz
13. Centrum Kociánka (Jihomoravský kraj, od 3 let)
Kociánka 2, Brno, www.kocianka.cz
14. Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (Plzeňský kraj, od 1 roku)
V Sídlišti 347, Zbůch, www.centrumzbuch.cz
Azylové domy
9
3
1
8
6
2
7
5
11
4
10
1. Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
Husitská 78/68, Krupka, www.teplice.charita.cz
2. Azylový dům pro matky s dětmi IRIS
Studentská 1242, Jirkov, www.sweb.cz/cesta.nadeje
3. Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Řecká 1216/19, Děčín, www.cssdecin.cz
4. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Riegrova 652, Roudnice nad Labem, www.charitaroudnice.cz
5. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Mikoláše Alše 3274, Most, most.diakonie.cz
6. Centrum "Rodina v tísni"
Husova 305, Osek u Duchcova, www.charitamost.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
11
7. Domov pro matky s dětmi
Liškova 1543/43, Litoměřice, www.diakoniecceltm.cz
8. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi
Orlická 2894/3, Ústí nad Labem, www.orlicka.cz
9. Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín p. J.
Náměstí Jiřího 29, Jiřetín pod Jedlovou, www.dchltm.cz
10. Městská správa sociálních služeb Kadaň
Věžní 958, Kadaň, www.mesto-kadan.cz/msss
11. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
Terezínská 731/54, Lovosice, www.fchlovosice.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
6
16
17
6
7
1-6
18
8,9
11
23
11
14
3
10
15
19
12
2
22
20
8,9
21
13
21
1. Centrum služeb pro rodinu s dětmi Světluška
Národního odboje 634/23, Ústí nad Labem, www.charitausti.cz
2. Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace Ústí n. L.
Pařížská 1259/16, Ústí nad Labem, www.clovekvtisni.cz
3. Informační a vzdělávací středisko Slovanský dům
Horova 1206/8, Ústí nad Labem, www.oberig.cz
4. Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem
Velká hradební 619/33, Ústí nad Labem, www.p-p-i.cz
5. Poradna pro mezilidské vztahy
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, www.poradna-ul.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
12
6. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Zolova 502/2, Ústí n.L./ Národní 3003, Varnsdorf/ Radniční 23/1, Děčín, www.poradna-prava.cz
7. Agapé II.
Pod dolní drahou 88, Nové Modlany, Krupka, www.teplice.charita.cz
8. Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov
Ruská 945, Litvínov, www.charitamost.cz
9. Detašované pracoviště odboru sociálních věcí, MěÚ Litvínov, SAS
Hamerská 281, Litvínov - Janov, www.mulitvinov.cz
10. AMICUS - předškolní klub
Nádražní 805/16, Lovosice 2, www.dchltm.cz
11. Centrum pro rodinu Jonatán
Karla Marxe 1691, Jirkov, cesta.nadeje.sweb.cz
12. Člověk v tísni, Programy sociální integrace – Chomutov
Školní 5336, Chomutov, www.clovekvtisni.cz
13. Doma - sanace rodiny
Pod Nemocnicí 2503, Louny, www.navraty.com
14. Já jsem maminka
Husova 305, Osek u Duchcova, www.charitamost.cz
15. Poradna pro náhradní rodinnou péči
Teplická 1672/3, Litoměřice, www.cpnrp.cz
16. Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Zbrojnická 7, 405 02 Děčín, www.chsd.cz
17. Rodinné poradenství, o.s.
Pohraniční 1288/1, Děčín
18. Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Jana Koziny 1628/31, Teplice, www.teplice.sdb.cz
19. SAS Rozmarýnek
Petra Jilemnického 2459/5, Most, www.charitamost.cz
20. Sociálně aktivizační služby Duchcov
Husova 36, Duchcov, www.charitamost.cz
21. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci a Podbořanech
Volyňských Čechů 329, Žatec, www.charitamost.cz
22. Sociální centrum RADKA o.s.Kadaň
Kpt. Jaroše 630, Kadaň, www.radka.kadan.cz
23. Středisko Naděje Vejprty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přísečnická 456/6, Vejprty, www.nadeje.cz
24. Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Hábova 1571, Praha 5, www.frpsp.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
13
Odborné sociální poradenství
(vybrané pro rodiny s dětmi nebo osoby se zdravotním postižením)
24,28
34
24
34
33
1,15,
16,26,
27,33
17
18
16
3
32
1,
9-16
29,30
25
2-3
5-8
31,32
22
19
-21
1
4
22-23
35
1. Odborné sociální poradenství OPORA
Jungmannova 1024, Roudnice n. L./Velká hradební 484, Ústí n. L./Palackého 1226, Děčín
www.opora-os.cz
2. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Palachova 710/18, Litoměřice, www.csplitomerice.cz/mpplitomerice.html
3. Poradna pro osoby v zadluženosti
Kosmonautů 2022, Litoměřice, http://www.dchltm.cz
4. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Jungmannova 744, Kadaň, www.poradnakadan.estranky.cz
5. Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Moskevská 14, Most, www.centrumpostizenym.cz
6. Odborné poradenství Oblastní charity Most
Františka Malíka 973, Most, www.charitamost.cz, www.charitamost.cz/res/data/003/000428.pdf
7. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Komořanská 818/9, Most, www.msss-most.cz, www.msss-most.cz/ambulantni-sluzby/pprmamvkomoranska/info-o-sluzbe-odborne-socialni-poradenstvi
8. Občanská poradna Most
tř. Budovatelů 2957/108 / Zlatnická 187/6 / Rudolická 1700/2, Most
www.most.diakonie.cz
9. Poradna pro mezilidské vztahy
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, www.poradna-ul.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
14
10. SALIX - Centrum psychosociálního poradenství a rehabilitace
Rembrandtova 382/6, Ústí nad Labem, www.salixcentrum.cz
11. Agentura Osmý den, o.s.
Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, www.osmyden.cz
12. Demosthenes, o.p.s.
Mírová 2820/2, Ústí nad Labem, www.demosthenes.cz
13. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Štefánikova 651/25, Ústí nad Labem, www.krcentrum.cz
14. Sociální agentura
Velká hradební 484/2, Ústí nad Labem, www.socialniagentura.cz
15. Poradna Prosapia
Fügnerova 355/16, Děčín/Na Sklípku 373/37, Ústí n. L., www.prosapia.cz
16. Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Radniční 23, Děčín/Karla Čapka 294, Krupka/Zolova 502, Ústí n. L., www.poradna-prava.cz
17. Sociální poradna Litvínov
Ruská 945, Litvínov/ Mostecká 2050, Litvínov www.charitamost.cz
18. Sociální poradna Janov
Hamerská 258, Litvínov, www.charitamost.cz
19. Manželská a předmanželská poradna Louny
Sladovnická 21, Louny www.csplitomerice.cz, www.csplitomerice.cz/mpplouny.html
20. Občanské sdružení NÁVRATY - centrum soc. poradenství a soc. služeb
Pod Nemocnicí 2503, Louny, www.navraty.com
21. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Rakovnická 2502, Louny, www.centrum-louny.wbs.cz
22. Sociální centrum Sedmikráska
Hošťálkovo náměstí 137, Žatec/ Jiráskovo náměstí 490, Postoloprty
www.sedmikraskazatec.cz, www.csplitomerice.cz/mpplitomerice.html
23. Občanská poradna Handicap
Náměstí Svobody 150, Žatec, handicap-zatec.cz
24. Občanská poradna Rumburk
Sukova 1055, Rumburk/ T. G. Masaryka 580, Šluknov, www.charitarumburk.cz
25. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
U Dubu 1562, Jirkov, www.meussj.cz
26. Občanská poradna Děčín
Zbrojnická 779, Děčín, www.chsd.cz
27. Krizová poradna
Karla Čapka 211/1, Děčín, www.krizovaporadna.cz
28. Poradenské centrum Harmonie
Sídliště 1019, Šluknov, www.vaseharmonie.cz
29. Občanská poradna Teplice
Thámova 711/20, Teplice, www.teplice.charita.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
15
30. Středisko Arkadie Helena
Stará Duchcovská 453, Teplice, www.arkadie.cz
31. Sociální poradna Chomutov
Zahradní 5321 / 17. listopadu 5461, Chomutov, www.charitamost.cz
32. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Kochova 1185, Chomutov, www.centrumpomoci.cz
33. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Vilémovská 211, Dolní Poustevna
Průjezdní 737, Varnsdorf
U Plovárny 1262/12, Děčín
www.volny.cz/stp.dc
34. Občanská poradna Rumburk
Sukova 1055, Rumburk, T. G. Masaryka 580, Šluknov, www.charitarumburk.cz
35. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace
Mírová 615, Podbořany, svaztelesnepostizenych-podborany.webnode.cz/o-nas/
Raná péče
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
- pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra
Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy, Praha www.praha.apla.cz
Démosthenes, o.p.s.
– pro rodiny dětí se zdravotním postižením nebo rizikovým vývojem (Ústecko)
Mírová 2820/2, Ústí nad Labem, www.demosthenes.cz
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 – Stodůlkách
– pro rodiny dětí s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp.
kombinovaným postižením
Vlachova 1502/20, Praha 13 - Stodůlky, Praha 5, www.rana-pece.cz
Detašované pracoviště - Jindřichova 337, Děčín
Raná péče EDA, o.p.s.
- pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (kromě Děčínska, Rumburska,
Varnsdorfska)
Trojická 387/2, Praha 2, www.ranapece.eu/praha
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
- pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (Děčínsko, Rumburksko, Varnsdorfsko)
Matoušova 406/20, Liberec, www.ranapece.eu/liberec
Středisko Rané péče Slaný
– pro rodiny dětí se spinální muskulární atrofií – SMA
U Zámku 5, Smečno, www.dumrodin.cz
Středisko rané péče Tamtam Praha
- pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením
Hábova 1571, Praha, www.tamtam-praha.cz
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
16
Speciálně pedagogická centra – SPC
3
3
9
8
4
7
1
5
2
2
4
2
6
4
1. SPC Teplice (TP, MP, SP, VŘ, KV, PAS)
Trnovanská 1331, Teplice, www.spcteplice.cz
2. SPC Litoměřice (MP,TP, ZP, SP, VŘ, KV, PAS) + odloučené pracoviště Roudnice nad Labem a
Lovosice
Šaldova 6, Litoměřice, www.zssaldova.cz/SPC.htm
3. SPC Děčín (MP, TP, SPU, PAS, poruchy aktivity) + odlouč. pracoviště Rumburk (MP,VŘ, KV)
17. listopadu 673/8, Děčín, www.specdcbynov.cz/specialni-pedagogicke-centrum
4. SPC Měcholupy (VŘ, MP, TP, KV, SP) + odloučené pracoviště Chomutov (SP,VŘ)
Měcholupy 1, Měcholupy, www.lzs-mecholupy.cz
5. SPC Litvínov (MP, KV)
Šafaříkova 991, Litvínov, www.speclitvinov.unas.cz
6. SPC Žatec (MP, KV)
Lidická 1254, Žatec, www.zsp-zatec.cz
7. SPC Démosthenes (SP, ZP)
Mírová 2820/2, Ústí nad Labem, www.demosthenes.cz
8. SPC Bílina
Aléská 270, Bílina, www.zsaleska-bilina.cz
9. SPC Ústí nad Labem (MP, PAS, KV)
Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem, www.zakladniskolaspecialni.cz
Vysvětlivky: MP – pro děti s mentálním postižením, TP - pro děti s tělesným postižením, ZP – pro děti
se zrakovým postižením, SP – pro děti se sluchovým postižením, KV – pro děti s kombinovanými
vadami, VŘ- pro děti s vadami řeči, PAS -pro děti s poruchami autistického spektra
Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.
Download

Mapa návazných služeb pro rodiny dětí v raném a