Kat.è./No.HC1220 ARF
R
E
Y
L
F
P
O
T OST UNBREAKABLE
ALM
SUPER AEROBATIC MODEL FOR EXTREME SLOPE SOARING
SUPER-KUNSTFLUG-MODEL FÜR EXTREME HANGFLUG
SUPER AKROBATICKÝ MODEL PRO EXTRÉMNÍ SVAHOVÉ LÉTÁNÍ
Rychlostavebnice
Almost Ready to Fly
Technická data / Technical data
g
4
1510 mm
975 mm
www.hacker-model.eu
>600 g
Stavební návod
Jste pøipraveni pøekonat limity svahového létání? Pokud ano, VAGABOND je pøipraven, aby vás dovedl na další úroveò. Velká køidélka po
celém rozpìtí køídel a plovoucí výškovka umožòují extrémní obratnost modelu. Zvìtšená plocha trupu dává Vagabondovi schopnost
létat pøi dostateèné rychlosti i v nožovém letu. Pro ještì vìtší akrobatický výkon jsou køídla a ocasní plochy potaženy hladkou prùhlednou
fólií. To vše dohromady dìlá z Vagabonda extrémnì výkonného akrobatického svahového vìtronì se kterým mùžete létat na všech
typech svahù.
Dùležité
Pøed zapoèetím práce proètìte peèlivì stavební návod. Všem úkonùm vìnujte náležitou pozornost. Na pøesné práci závisí i letové
vlastnosti modelu. Pøed lepením zkontrolujte všechny díly zda spolu pøesnì lícují. Pokud díly nesedí, upravte je nebo obruste tak, aby
pøesnì lícovaly.
Budete potøebovat: 4 kanálovou RC soupravu, 4 miniserva 9-12g (doporuèena s kovovými pøevody), pøijímaèové baterie NiMh 4-5
èlánkù. Vteøinové lepidlo s aktivátorem ve spreji. Základní náøadí.
Construction guide
Are you ready to overcome the limits of slope flying? If yes, VAGABOND is ready to take you to the next level. Great ailerons across the
wingspan and floating elevator allow unlimited flying maneuvers model. The increased surface of the fuselage gives the Vagabond
ability to fly at sufficient speed even knife flight. For even more aerobatic performance wings and tail surfaces are coated with smooth
transparent foil. All this together makes Vagabond extremely powerful aerobatic slope glider with which you can fly on otherwise
inaccessible hard slopes.
Important
Please, read these instructions several times until you are familiar with each step, before you begin to assembly. If the parts will join, but
with a gap, sand or trim the parts a little at a time until the parts exactly meet with no gaps.
Items Needed To Complete: 4 channel RC kit, 4 Mini Servos 9-12 g (metal gear recommended), Accu Pack 4-5cells NiMh or Li-Pol 2S 8001300mAh. CA glue and activator spray. Basic tools.
Nastavení výchylek kormidel / control surface movements settings:
(MODE 1 - levý ovladaè VOP + SOP; pravý ovladaè plyn + køidélka / left hand elevator + rudder; right hand gas + ailerons)
Základní nastavení / basic settings:
Akrobatické nastavení / aerobatics settings:
0
0
0
0
0
0
0
-10mm
+35mm
-25mm
±max.
brzdy / brakes
45mm
±35mm
35mm
±20mm
±60mm
±max.
±20mm
±20mm
s flaperony / with flaperons
±35-45mm
s flaperony / with flaperons
Tìžištì / center of gravity:
92-100mm
Pozor na pøekroèení mechanického omezení výchylek!
Be careful not to exceed the maximal mechanical movements!
80mm
Pro první let použijte základní nastavení! Pro akrobatické létání nastavte ve vysílaèi alespoò dva letové režimy základní a akrobatický.
Use basic settings for first fly! For aerobatic flying use minimaly two Flt. Conditions - basic and aerobatics.
2
www.hacker-model.eu
0
2
5
6
3
9
4
1
7
8
Seznam dílù / Part list:
25 30 28 26
31 29 27
11
21
20
15
17
10
23
390mm
14
16
24
12
22
18
www.hacker-model.eu
750mm
13
680mm
18-2 1
18-3 1
18-4 1
18-5 2
18-6 2
18-7 2
19
1
20
2
21 2
22 2
23 4
24 4
25 1
26 2
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
Trup / Fuselage
Pravá polovina køídla (potaženo) / Right wing (covered)
Levá polovina køídla (potaženo) / Left wing (covered)
Smìrovka (potaženo) / Rudder (covered)
Pravá polovina výškovky (potaženo) / Right elevator (covered)
Levá polovina výškovky (potaženo) / Left elevator (covered)
Kabina / Canopy
Deska kabiny / Canopy plate
Papírová šablona / Paper template
Søední díl VOP / Elevator´s center part
Úchyt lanovodu / Plywood former
Plastiková trubièka 45mm / Plastic tube 45mm
Plastové èepy / Plastic pins
Žebro / Plywood rib
Plastové ložisko plovoucí VOP / Plastic elevator´s bearing
Spojka køídel - ocel. drát d4-125mm / Piano wire 4x125mm
Spona køídel - ocel. drát d1,5mm / Wire clamp
Plato s drobnými díly / Plate with small parts
Prodloužená páka serva ocasních ploch / Elevator and rudder servo
arm´s extension
Páka VOP / Elevator´s arm
Distanèní podložka / Distance ring
Páka SOP / Rudder´s arm
Prodloužená páka serv køidélek / Aileron arm´s extension
Páka køidélka / Aileron´s arm
Zajištìní táhla / Retainer ring
Nit 0,5m / Thread
„Z” drát 0,8x50mm / „Z” wire 0,8x50mm
„L” drát 1,2x30mm / „L” wire 1,2x40mm
Smrštitelná bužírka / Shrinkable tube
Konektor táhla / Screw-lock connector
Pojistka konektoru quicklock / Retainer ring
Spojka VOP - skelná tyè d4-330mm / Glass 4x330
Skelná tyè d1,5-750mm / Glass 1,5x750
Skelná tyè d1,5-390mm / Glass 1,5x390
Skelná tyè d1,5-680mm / Glass 1,5x680
Skelná tyè d1,5-580mm / Glass 1,5x580
Plastová trubka d3/2-560mm / Plastic tube 3/2-560
Plastová trubka d3/2-440mm / Plastic tube3/2-440
560mm
580mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
1
2
1
1
1
2
330mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18-1
440mm
È.
Ks Popis
No. Qty. Description
19
3
01
02
1
27mm
1
11mm
47mm
31mm
Na pøední èásti trupu (1) vyznaète pozici konce výztuže (26).
In front of fuselage (1) mark the end of the slot (26).
Na zádi trupu (1) vyznaète pozici konce výztuže (26).
On fuselage´s end (1) mark the end of the slot (26).
03
1
Podél pravítka proøíznìte drážku pro výztuž (26). Hloubka 3mm. Øez proveïte z obou stran trupu.
Cut the slot along a ruler. Slot must be 3mm deep. Cut both sides of fuselage.
04
05
1
1
Na trupu za kabinou si oznaète støed trupu.
Mark the center of fuselage on the top of fuselage.
Proøíznìte drážku pro výztuž (27). Hloubka 3mm.
Cut the slot. The slot must be 3mm deep.
06
1
thin CA
Výztuhu (26) zalepte øídkým CA lepidlem do trupu (1). Výztuhu zalepte z obou stran trupu. Po cca 5ti minutách pøestøíknìte lepený spoj aktivátorem.
Glue up the glass (26) to the fuselage (1) with thin CA. Glue it on both sides of fuselage. Use activator spray after 5 minutes.
4
www.hacker-model.eu
07
08
9
10
1
thin CA
1
Výztuhu (27) zalepte øídkým CA lepidlem do trupu (1). Po cca 5ti minutách
pøestøíknìte lepený spoj aktivátorem.
Glue up the glass (27) to the fuselage (1) with thin CA. Use activator spray after 5
minutes.
Do trupu (1) vložte støední díl VOP (10) a na levou stranu trupu pøiložte šablonu
(9). Tužkou vyznaète vedení lanovodu VOP (31).
Insert middle part of elevator (10) to the fuselage (1). Attach the template (9) to
the left side of fuselage. Use pencil to draw position of plastic tube (31) .
10
09
9
10
1
1
Na pravou stranu trupu pøiložte šablonu (9). Tužkou vyznaète vedení lanovodu
SOP (30). Vyjmìte støední díl VOP (10) z trupu.
Attach the template (9) to the right side of fuselage. Use a pencil to draw position
of plastic tube (30) . Take out former (10).
11
Na levé stranì trupu proøíznìte drážku pro vedení lanovodu VOP (31). Hloubka
6mm.
Cut the slot for the tube (31) on the left side of fuselage. Slot must be 6mm deep.
12
30
1
45mm
12mm
1
31
Na pravé stranì trupu proøíznìte drážku pro vedení lanovodu VOP (30). Hloubka
6mm.
Cut the slot for the tube (30) on the right side of fuselage. Slot must be 6mm deep.
13
31 30
Zatlaète lanovody SOP a VOP (30, 31) do drážek. Zatím nelepte! Zalepíte je až po
úplném dokonèení modelu a nastavení výchylek kormidel.
Push the tubes (30, 31) to the fuselage (1). Don´t glue them now! You will glue
them after completion the plane and all settings.
14
12
8
thin CA
1
1
thin CA
Do drážek v trupu (1) vlepte øídkým CA lepidlem trubièky pro èepy kabiny (12).
Použijte aktivátor ve spreji.
With thin CA glue the tubes (12) to the grooves at the fuselage (1). Use activator
spray.
Na lanovody (30, 31) nasaïte desku kabiny (8), pøitlaète ji k pøední hranì trupu a
pøilepte ji øídkým CA lepidlem k pøední èásti trupu (1). Použijte aktivátor lepidla.
Put the former (8) on the tubes (30, 31). Push former (8) to the forepart of
fuselage (1) and glue it in front with thin CA. Use activator spray.
www.hacker-model.eu
5
15
8
16
1mm
thin CA
14
1
1
8
Øídkým CA lepidlem pøilepte k trupu (1) zadní èást desky kabiny (8). Zachovejte
vzdálenost 1mm mezi deskou (8) a trupem (1).
Push former (8) to the rear of fuselage (1) and glue it with thin CA. Keep 1mm
distance in the back side between former (8) and fuselage (1).
17
6
Do trupu (1) vložte žebro (14) a ustavte ho pøesnì doprostøed. Spáru mezi díly
zalijte øídkým CA lepidlem, použijte aktivátor. Spáru zalijte lepidlem ještì jednou.
Put former (14) to the fuselage, move it exactly to the middle. Glue it in place with
CA. Use activator spray. When dry glue it once more.
18
18-2
15mm
15mm
Z levé poloviny VOP (6) odøíznìte fólii pro pøilepení páky VOP (18-2).
Remove foil from left part of elevator (6) where the control horn is located (18-2).
19
Oškrábejte lepený povrch páky VOP (18-2).
Scrape off surface of elevator´s control horn (18-2) for better glueing.
20
6
6
18-2
25
Páku VOP (18-2) pøichyte k levé polovinì VOP (6) kapkou øídkého CA lepidla. Pro
pøesné usazení páky použijte tyè (25).
Fix elevator´s control horn (18-2) to the left part of elevator (6) with drop of thin
CA. Use glass rod (25) to perfect fit of parts (18-2, 6).
21
Pøimáèknìte páku (18-2) k VOP a nalijte øídké CA lepidlo do otvorù v páce, øídkým
CA lepidlem vyplòte spáry mezi obìma díly.
Push the control horn (18-2) to the elevator. Apply thin CA around the edges.
proøíznout
cut
proøíznout
cut
X
X
thin CA
18-2
thin CA
X
X
5
6
25 10 15 18-2
Na rovné podložce sestavte díly VOP (5, 15, 10, 15, 18-2, 6). U plastových destièek v polovinách VOP propíchnìte otvory. Spojovací tyè (25) v místech oznaèených ”X”
zdrsnìte.
On a flat surface complete parts (5, 15, 10, 15, 18-2, 6). Cut foil around plastic formes of elevator (5, 6). Rough glass rod (25) on positions marked as “X”.
6
www.hacker-model.eu
22
thin CA
thin CA
thin CA
5
6
25 18-2 10 15 18-2
Nasuòte na skelnou tyè (25) díly VOP (5, 18-3, 15, 10, 15, 18-2, 6). Skelnou tyè (25) pøilepte k VOP nalitím øídkého CA lepidla do otvorù ve fólii. Ložiska (15) pøilepte ke
støedovému dílu (10). Spojovací tyè (25) se nesmí pøilepit k ložiskùm (15) a støednímu dílu (10)! Po zalepení tyèe pøelepte otvory ve fólii prùhlednou lepící páskou.
Put on parts (5, 18-3, 15, 10, 15, 18-2, 6 a 25) on glass rod (25). Glue the glass rod (25) to the elevator (5, 6) with thin CA. Use holes at the foil. Glue plastic formers (15) to the
central part of elevator (10) with thin CA. Don´t glue glass rod (25) to the plastic formers (15) and former (10)! When dry cover up the cuts in the foil with clear self-adhesive
tape.
23
24
90°
18-4
thin CA
4
Oškrábejte nožem lepený povrch páky SOP (18-4) na obou stranách.
Scrape off surface of rudder´s control horn (18-4) on both sides. Use sharp knife.
25
18-4
thin CA
64mm
V kormidle SOP (4) vyøíznìte drážku hloubky 7mm a øídkým CA lepidlem do ní
vlepte páku SOP (18-4).
Cut the slot in the rudder (4) for rudder´s control horn (18-4). Slot must be 7mm
deep. Glue in place control horn with thin CA.
26
7
7
10mm
4mm
V kabinì (7) vyvrtejte vrtákem d=2,5mm 4 otvory pro èepy (13).
Drill 4 holes in the canopy in marking places. Use 2,5mm drill.
27
4mm
Upravte tvar zadního èela kabiny (7) pro zasunutí na trup.
Cut rear side of canopy (7) to shape as shown.
28
7
1
Proøíznìte boky trupu (1) pro zasunutí kabiny (7).
Cut slots to the both sides of fuselage (1) to attach the canopy (7).
1
Nasaïte zadní èást kabiny (7) na trup (1) tak, aby navazovala na jeho obrys.
Attach the rear of the canopy (7) to the fuselage (1).
www.hacker-model.eu
7
29
30
7
1
7
1
V pøední èásti trupu (1) udìlejte záøez pro èelo kabiny (7).
Cut the slot front of the fuselage (1) to attach canopy (7).
Zkontrolujte pozici otvorù pro èepy (13) v kabinì (7) a pøípadnì je opravte
(zvìtšete je).
Check positions of pin´s (13) holes in the canopy (7), enlarge them if needed.
31
32
thin CA
7
1
13
Do trubièek (12) zasuòte èepy (13). Èepy kapkou CA lepidla pøichyte ke kabinì
(7). Pozor na zateèení lepidla do trubièek!
Insert pins (13) to the plastic tubes (12) and fix them with small drop of thin CA.
Beware of leaking glue in the tubes!
33
Sundejte kabinu (7) z trupu (1). Použijte šroubovák.
Remove the canopy (7) of fuselage (1). Screwdriver can help you.
4
34
5
1
thin CA
thin CA
6
Èepy (13) pøilepte ke kabinì (7) nalitím øídkého CA lepidla do spáry mezi díly.
Nepoužívejte aktivátor.
Glue the pins (13) to the canopy (7). Apply thin CA around the edge. Don´t use
activator spray.
35
thin CA
rovnobìžnì
keep parallel
K trupu (1) pøilepte komplet VOP (5, 6, ...) a SOP (4)nalitím øídkého CA lepidla do
spár mezi díly. Po 5ti minutách použijte aktivátor. Dbejte na dodržení
rovnobìžnosti SOP se zadní èástí trupu!
Glue the elevator´s assembly (5, 6, etc.) and the rudder (4) and to the fuselage (1).
Apply thin CA around the edges. Wait 5 minutes before using activator spray.
Keep rudder parallel with rear of fuselage.
36
29
21
thin CA
22
28
29
Táhla ocasních ploch (28, 29) jsou na jedné stranì zakonèena koncovkou “L” (21).
Na táhlo nasaïte smršovací bužírku (22), do bužírky vložte drátìnou koncovku
“L” (21) a ohøátím bužírku stáhnìte (zapalovaèem nebo horkovzdušnou pistolí).
Konce bužírky zajistìte zakápnutím øídkým CA lepidlem.
Elevator´s and rudder´s push rods have “L” ending (21) at one of his side. Insert
push rod (14, 15) and “L” wire (21) into the heat shrink tube (22) and heat up the
tube (use lighter or heating gun). Fix rods using thin CA glue.
8
22
21
18-7
18-2
6
Táhlo VOP (29) pøipojte na páku VOP (18-2) a zajistìte jej plastovou podložkou
(18-7). Podložku pøilepte kapkou øídkého CA lepidla k drátìné koncovce (21).
Connect elevator´s push rod (29) to the control horn (18-2). Put on the plastic
former (18-7) into the “L” wire (21) and fix it with small drop of thin CA.
www.hacker-model.eu
19
pravé køidélko/
right aileron
thin CA
18-4
levé køidélko/
left aileron
4
18-5
18-1
19
19
18-1
2mm
2,5mm
Táhlo SOP (28) pøipojte na páku SOP (18-4) a zajistìte jej plastovou podložkou
(18-7). Podložku pøilepte kapkou øídkého CA lepidla k drátìné koncovce (21).
Connect rudder´s pus rod (28) to the rudder´s control horn (18-2). Put on the
plastic former (18-7) into the “L” wire (21) and fix it with small drop of thin CA.
39
17mm
19
19mm
1
18-5
17mm
2,5mm
38
výškovka/ smìrovka/
rudder
elevator
5
19mm
37
Schéma osazení pák na servech. Pro veliké výchylky na kormidlech (akrobatické
nastavení) použijte prodloužení pák (18-1, 18-5).
Scheme of servo arms. For large movements of the control surfaces (aerobatic
settings) use the arm´s extension (18-1, 18-5).
thin CA
40
19
18-5
23
24
23
24
18-1
Osazení konektoru táhla (23) na páku serva. Konektor táhla je proti vysunutí
zajištìn pojistkou quicklock (24).
Servo arm with screw-lock connector (23) and push-on retainer ring (24).
41
Plastové páky prodloužení (18-1, 18-5) pøilepte kapkou øídkého CA lepidla k páce
serva. Spoj omotejte 5-6 závity nitì (19), zalepte CA lepidlem a pøesahující nit
odøíznìte. Nasaïte konektory táhel (23) a zajistìte je podložkami quicklock (24).
Páky nasaïte na serva.
Glue the plastic arms (18-1, 18-5) into the servo arms with drop of thin CA. Wrap
plastic former and servo arm with the thread (19) and glue it with thin CA. Cut off
overlap of the thread. Attach arms to servos.Place pushrod connectors (23) to the
arms and fix them using the retainer ring (24).
42
100mm
Zkontrolujte délku kabelu serv køidélek a pøípadnì jej prodlužte. Spoj zajistìte
napø. smršovací bužírkou proti rozpojení.
Check lenght of servo cable, use extension to have right lenght. Fix connection
with shrink tube or self-adhesive tape.
Odøíznìte fólii nad otvory pro serva køidélek v polovinách køídla (2, 3).
Cut out the foil where the aileron´s servo holes are located.
44
43
odøíznout
cut off
thin CA
V polovinách køídel (2, 3) upravte otvory pro serva. Proøíznìte záøez pro patky.
Adjust openings for servos in the wing (2, 3).
Hrany fólie pøilepte k polovinám køídel (2, 3) øídkým CA lepidlem.
Glue edges of covering foil to the wing (2, 3) with thin CA.
www.hacker-model.eu
9
45
46
18-6
thin CA
18-6
Oblepte servo lepící páskou jako ochranou proti lepidlu. Vložte servo do otvoru v
køídle a zajistìte jej nìkolika kapkami øídkého CA lepidla.
Wrap aileron´s servos with self adhesive tape to protect them against glue. Put
servos to the wing (2, 3) and fix it with drops of thin CA.
47
3mm
5mm
45°
pravé køidélko/
right aileron
Oškrábejte nožem lepený povrch pák køidélek (18-6) na obou stranách.
Scrape off surface of aileron´s control horns (18-6) on both sides. Use sharp knife.
48
thin CA
20
18-6
20
levé køidélko/
left aileron
Upravte táhla køidélek (20). “Z” koncovku zkrate na 3mm. Druhý konec ohnìte.
Adjust aileron´s push rods (20). Cut “Z” ending to have 3mm. Bend the other end.
49
V køidélkách na polovinách køídel (2, 3) proøíznìte drážky pro páky (18-6) a
zalepte je zalitím øídkým CA lepidlem.
Cut slots in the ailerons (2, 3) for the control horns (18-6). Glue arms into the
ailerons with thin CA.
50
28 29
1
ACCU
2,5mm
18-5
20
23
Osaïte táhla køidélek (20). Nastavte servo do neutrální polohy a táhlo (20)
zajistìte dotažením šroubu konektoru táhla (23). Dodržte pootoèení páky serva o
cca 2,5mm pøi poloze køidélka v neutrální poloze.
Connect servo arm and aileron´s control horn with push rod (20). Set servo arm to
rotated position as shown with aileron i neutral position. Secure the push rod to
the screw-lock connector (23) with the screw. Keep ailerons in neutral position.
51
Rx
Do prostoru kabiny vložte prodlužovací kablík pro pøipojení pøijímaèové baterie k
pøijímaèi. Kablík veïte pod deskou kabiny (8).
Put cable extension to connect battery with receiver. Place cable under woden
former (8).
52
thin CA
11
11
Nainstalujte serva ocasních ploch. Vložte je do otvorù v desce kabiny (8) a kablíky
protáhnìte do prostoru pro pøijímaè v zadní èásti kabiny. Serva pøišroubujte.
Put rudder´s and elevator´s servos to the wooden former (8).
10
Do desky kabiny (8) zalepte øídkým CA lepidlem držáky lanovodù (11). Lanovody
(30, 31) pøilepte k držákùm (11).
Glue wooden formers (11) with the plate (8) with thin CA. Glue the rudder´s and
elevator´s guide rods to the wooden formes (11).
www.hacker-model.eu
52
53
54
2
16
15mm
3
Zkrate táhla s pøídavkem cca 15mm.
Cut elevator´s and rudder´s push rods now! Keep 15mm overlap.
Poloviny køídla (2, 3) nasaïte na spojku (16) a zasuòte je až k žebru (14) v trupu.
Attach the wing panels (2, 3) to the wire (16). Press them to fit central rib (14).
55
56
16
16
10mm
16
Zajistìte poloviny køídla (2, 3) proti vysunutí kovovou sponou (16). Sponu vložte
do otvorù v desce kabiny (8).
Fix wing panels together with former (16). Put it to the holes in the woden plate
(8).
57
Sponu (16) zatlaète do trupu (1). Spona propíchne køídlo. Pøi rozebírání modelu
nezapomeòte sponu vyjmout!
Press former (16) to the fuselage (1). Former will pierce the wing. Don´t forget to
remove former (16) before removing wing panels!
58
Pro vyvážení modelu vložte do trupu pøijímaè, nasaïte kabinu a provizornì
umístìte pøijímaèové baterie.
To find right position of CG place receiver to the fuselage, attach canopy and put
receiver´s accu to the temporary place.
Po vyvážení modelu vydlabejte v trupu lože pro pøijímaèové baterie. Baterie v
otvoru zajistìte napø. kouskem polystyrénu nebo molitanu.
After finding right position of CG cut off foam from the front part of fuselage to
place accu. Fix accu in position with polystyrene etc.
59
Stavba vašeho VAGABONDA je u konce. Ve vysílaèi nastavte správnou velikost a orientaci výchylek a v pøípadì pokroèilého nastavení také
jednotlivé mixy. Správné velikosti výchylek nastavte pøi záletu. S modelem si dobøe zalétáte ve vìtru o rychlosti od cca 5m/s.
Your VAGABOND is finished. Set the right orientation and size of movements. Set mixes in advanced aerobatic settings. Correct settings is
individual, set it during first flights. It´s pleasant flying with model in the wind speed over 5m/s.
www.hacker-model.eu
11
NAŠE NOVÉ MODELY / MEET OUR NEXT MODELS ......
MASTER STICK
Ideální model pro nové zájemce o RC létání
Pevná a lehká konstrukce z expandovaného polypropylenu – EPP. Velká plocha køídel
zajišuje vynikající letové vlastnosti. S jeho velkými koly odstartujete témìø z každé louky.
Snadno ovladatelné pøi pøistání. Modely jsou potištìné jako na obrázcích, nejsou potøeba
žádné samolepky. Hlavní podvozek lze jednoduše vyjmout pøi létání na trávì. Budete
potøebovat: 4 kanálovou RC soupravu, 4 mikroserva 9g No.HC4301, elektromotor M FORCE
2830CA-12 No.HC3508, regulátor MC-22 A No. Hc3370, Accu Pack LiPo 1300-1600 mAh
tøíèlánek. Vteøinové lepidlo s aktivátorem.
Ideal RC model for the beginners to RC
Tough but light EPP foam construction. Airplane has a large wing area that makes it easy to fly.
With its big wheels, this high-winger can take off from almost any field or with a hand launch. It‘s
easy to land. Main landing gear snaps into position. Models come painted as shown, with no
decals to apply. 4 channels – rudder, elevator, throttle, ailerons.
Items Needed To Complete: 4 Channel RC Set with 4 Micro Servos 9 gram No.HC4301,
Brushless motor M FORCE 2830CA-12 No.HC3508, speed controller MC-22 A No. Hc3370.
Accu Pack LiPo 1300-1600 mAh 3 cells. Cyanoacrylate glue and Activator Spray.
g
3-4
1200 mm
940 mm
>700 g
M FORCE
2830 CA12
XTRA VECTOR
Super akrobatický model pro extrémní halové i venkovní akrobatické létání.
Model je vyroben moderní technologií na CNC strojích z témìr neznièitelného materiálu EPP.
Rozpìtí modelu je 800 mm. Baterie LiPol 350-450 mAh spolu s AC motorem M FORCE 2815CA20 umožòují modelu získat hmotnost pouhých 190 gramù! Se speciálním motorovým ložem
s vektorováním tahu, které je souèástí stavebnice, je schopen zaletìt loping v nožovém letu a
další bezlimitní akrobatické prvky. S modelem mùže létat témìø každý a díky své konstrukci a
použitým materiálùm vydrží i “nešetrné” zacházení.
Budete potøebovat: 4 kanálovou RC soupravu s 3 (4) mikroservy 9 gramù No.HC4301,
pohonnou jednotku M FORCE 2815-CA20 No.HC 3503 s regulátorem No.HC3365 12A, vrtuli
8/4”, baterii LiPol 350–450 mAh (2 èlánky); øídké kyanoakrylátové (CA) lepidlo s aktivátorem.
Super aerobatic model for extreme indoor and outdoor aerobatic flying.
Model is produced by modern technology on CNC machines from EPP “almost unbreakable”
material. The wingspan of the model is 800 mm and flying weight from 190 grams. Thanks the
vectores thrust unit the model is able to do looping in “knife” flight and performe unlimited flying
maneuvers.
Items Needed To Complete: 4 Channel RC Set with 3 (4) 9 gram Micro Servos HC4301, Power
set M FORCE 2815-CA20 No.HC 3503, 12A Electronic Speed Controller No.HC3365 ,
Propeller 8/4”, Accu pack LiPol 350–450 mAh (2 cells), thin type cyanoacrylat (CA) glue,
Activator Spray.
g
4
800 mm
810 mm
>190 g
M FORCE
2815 CA20
GRIMMERSHÖRN
Stavebnice modelu pøístavního remorkéru z roku 1957. Loï byla postavena v letech 1956 –
1957 a sloužila jako pilotní remorker v pøístavu Cuxhavenu.
Stavebnice obsahuje:
všechny díly pro stavbu lodi klasickou technologií: žebra, lišty potahu, palubu a díly nástavby,
které jsou pøesnì vyøezány laserem. Souèástí stavebnice jsou i všechny díly vybavení paluby a
palubní nástavby, které jsou vyrobeny metodou 3D tisku.
Stavebnice neobsahuje barvy, laky a lepidla, motor a RC vybavení.
830 mm
216 mm
475 mm
The kit of port tug from 1957 year. The ship was built between 1956 - 1957 and served as a
pilot tug at the port of Cuxhaven.
Kit includes:
All parts for construction of the ship: rudder, ribs, coating spruces, deck and deckhouse
components that are precisely cut by laser. All datail parts of the deck and deckhouse, which are
made using 3D printing technology. Sterntube and shaft.
Not included: paints and glues, motor and RC equipment.
SD EILEEN
SCALE 1 : 25
SD EILEEN Je jednou z nejmenších pracovních lodí z produkce firmy DAMEN. Do provozu
byla uvedena v roce roce 2010 a slouží v ROYAL NAVY na základnì v Davenportu.
Stavebnice obsahuje:
všechny díly pro stavbu lodi klasickou technologií, tedy žebra, lišty potahu, palubu a díly
nástavby, které jsou pøesnì vyøezány laserem. Souèástí stavebnice jsou i všechny díly
vybavení paluby a palubní nástavby, které jsou vyrobeny metodou 3D tisku. Model je stejnì
jako jeho vzor øízen natáèením motorových jednotek
Stavebnice neobsahuje barvy laky a lepidla, motor a RC vybavení.
EILEEN SD is one of the smallest tug boats from the production of Damen company.
From 2010 is used in the Royal Navy base in Davenport.
Kit includes:
All parts for the construction of the ship: ribs, coating spruces, deck and deckhouse
components that are precisely cut by laser. Included in the kit are all parts of the equipment deck
and deckhouse, which are made using 3D printing technology. The model is the same as the
pattern controlled by turning the motor units.
Not included: paints and glues, motors and RC equipment.
12
SCALE 1 : 25
www.hacker-model.eu
880 mm
390 mm
593 mm
Download

TOP YER FL